MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 27:19–32 526

lyver ikke, men opfylder alle

sine ord.

19 Og a intet urent kan komme

ind i hans rige; derfor går intet

ind til hans b hvile, undtagen

de, der har c vasket deres klæder

i mit blod på grund af deres tro

og omvendelse fra alle deres

synder og deres trofasthed til

enden.

20 Se, dette er befalingen:

a Omvend jer, alle I jordens

ender, og kom til mig, og bliv

b døbt i mit navn, så I må blive

c helliggjort ved modtagelsen af

Helligånden, så I må stå d uplettede

for mig på den yderste dag.

21 Sandelig, sandelig siger jeg

til jer, dette er mit evangelium;

og I kender det, som I må gøre i

min kirke; for de gerninger,

som I har set mig gøre, skal I

også gøre; for det, som I har set

mig gøre, det skal I også gøre;

22 derfor, hvis I gør dette,

velsignede er I, for I skal blive

løftet op på den yderste dag.

23 Skriv det, som I har set

og hørt, bortset fra det som er

a forbudt.

24 Skriv dette folks gerninger,

som skal ske, ligesom der er blevet

skrevet om det, der er sket.

25 For se, ud fra de bøger, som

er blevet skrevet, og som skal

blive skrevet, skal dette folk

19a Alma 11:37.

b L&P 84:24.

gs Hvile.

c Åb 1:5; 7:14;

Alma 5:21, 27;

13:11–13.

20a Eter 4:18.

b gs Døbe, dåb –

En nødvendighed.

c gs Helliggørelse.

d L&P 4:2.

23a 3 Ne 26:16.

25a 2 Ne 33:10–15;

MormO 1:11.

b 1 Ne 15:32–33.

26a 3 Ne 24:16.

gs Livets bog.

27a 1 Ne 12:9–10;

Morm 3:19.

b gs Jesus Kristus –

blive a dømt, for ved dem skal

deres b gerninger blive kendt

for mennesker.

26 Og se, alt er a skrevet ved

Faderen, derfor skal verden blive

dømt ud fra de bøger, som

skal blive skrevet.

27 Og vid I, at a I skal være

dette folks dommere i overensstemmelse

med den dom, som

jeg giver jer, og som skal være

retfærdig. Hvad b slags mænd

burde I derfor være? Sandelig

siger jeg til jer: c Ligesom jeg er.

28 Og nu a drager jeg til Faderen.

Og sandelig siger jeg til jer:

Hvad I end beder Faderen om i

mit navn, det skal gives jer.

29 Derfor, a bed, og I skal få;

bank på, og der skal lukkes op

for jer; for den, der beder, får;

og for den, der banker på, skal

der lukkes op.

30 Og se nu, min glæde er stor,

ja, til fulde på grund af jer

og også denne slægt; ja, endog

Faderen glæder sig, og også

alle de hellige engle på grund

af jer og denne slægt, for a ingen

af dem er fortabt.

31 Se, jeg ønsker, at I skal

forstå; for jeg mener dem af

a denne slægt, som b nu er i live,

og ingen af dem er fortabt, og i

dem har jeg en fylde af c glæde.

32 Men se, jeg bedrøves på

Jesu Kristi eksempel.

c Matt 5:48;

3 Ne 12:48.

28a Joh 20:17.

29a Matt 7:7;

3 Ne 14:7.

30a Joh 17:12.

31a 3 Ne 28:23.

b 3 Ne 9:11–13; 10:12.

c gs Glæde.

Similar magazines