MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

527 Tredje Nefi 27:33–28:7

grund af det a fjerde slægtled

fra dette slægtled, for de bliver

ført bort som fanger af ham,

ligesom fortabelsens søn blev;

for de vil sælge mig for sølv og

for guld og for det, som b møl

fortærer, og som tyve kan bryde

ind og stjæle. Og på den dag vil

jeg hjemsøge dem ved at gengælde

deres gerninger på deres

eget hoved.

33 Og det skete, at da Jesus

havde afsluttet disse ord, sagde

han til sine disciple: Gå I ind ad

den a snævre port; for snæver er

den port, og trang er den vej,

som fører til livet, og få er de,

som finder den; men vid er den

port, og bred den vej, som fører

til døden, og mange er de, som

rejser derad, indtil natten kommer,

hvori ingen kan arbejde.

KAPITEL 28

Ni af de tolv ønsker og bliver lovet

en arv i Kristi rige, når de dør –

De tre nefitter ønsker og får magt

over døden, så de kan blive på

jorden, indtil Jesus kommer igen –

De bliver forvandlet og ser ting,

som det ikke er lovligt at udtrykke,

og de forkynder nu blandt mennesker.

Omkring 34–35 e.Kr.

Og det skete, at da Jesus havde

sagt disse ord, talte han til sine

disciple en for en og sagde til

dem: Hvad er det, I ønsker

32a 2 Ne 26:9–10;

Alma 45:10, 12.

b Matt 6:19–21;

3 Ne 13:19–21.

33a Matt 7:13–14;

3 Ne 14:13–14;

L&P 22:1–4.

28 3a gs Hvile.

6a Am 4:13; Alma 18:32.

b Joh 21:21–23;

L&P 7:1–4.

7a 4 Ne 1:14;

af mig, efter at jeg er gået til

Faderen?

2 Og de talte alle, bortset fra

tre, og sagde: Vi ønsker, at vor

tjenestegerning, hvortil du har

kaldet os, må høre op, efter at

vi har levet en menneskealder,

så vi hastigt må komme til dig

i dit rige.

3 Og han sagde til dem: Velsignede

er I, fordi I ønsker dette

af mig; efter at I er blevet tooghalvfjerds

år gamle, skal I derfor

komme til mig i mit rige; og hos

mig skal I finde a hvile.

4 Og da han havde talt til dem,

vendte han sig mod de tre og

sagde til dem: Hvad vil I, at jeg

skal gøre for jer, når jeg er gået

til Faderen?

5 Og de sørgede i deres hjerte,

for de turde ikke tale til ham

om det, som de ønskede.

6 Og han sagde til dem: Se,

jeg a kender jeres tanker, og

I har ønsket det samme, som

b Johannes, min elskede, ønskede

af mig, han, som var sammen

med mig i min tjenestegerning,

førend jeg blev løftet op af

jøderne.

7 Derfor, mere velsignede er I,

for I skal a aldrig smage b døden;

men I skal leve og se alt, hvad

Faderen skal gøre for menneskenes

børn, ja, indtil alt skal blive

opfyldt efter Faderens vilje, når

jeg skal komme i min herlighed

med himlens c kræfter.

Morm 8:10–11;

Eter 12:17.

b gs Forvandlede

personer.

c 3 Ne 20:22.

Similar magazines