MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

529 Tredje Nefi 28:21–35

21 Og tre gange blev de kastet

indien a ovn og tog ingen skade.

22 Og to gange blev de kastet

nedien a hule med vilde rovdyr;

og se, de legede med rovdyrene,

som et barn med et diende lam,

og tog ingen skade.

23 Og det skete, at de således

gik omkring blandt hele Nefis

folk og prædikede Kristi a evangelium

for alle folk på landets

overflade, og de blev omvendt

til Herren og blev optaget i

Kristi kirke, og således blev de

folk, der levede i b det slægtled,

velsignet i overensstemmelse

med Jesu ord.

24 Og nu holder jeg, Mormon,

op med at tale om dette for

en tid.

25 Se, jeg skulle til at skrive

a navnene på dem, som aldrig

skulle smage døden, men Herren

forbød det, derfor skriver

jeg dem ikke, for de er skjult for

verden.

26 Men se, jeg har set dem,

og de har betjent mig.

27 Og se, de vil være blandt

ikke-jøderne, og ikke-jøderne

skal ikke kende dem.

28 De vil også være blandt

jøderne, og jøderne skal ikke

kende dem.

29 Og det skal ske, når Herren

i sin visdom finder det tjenligt,

at de skal betjene alle Israels

a spredte stammer og alle folkeslag,

stammer, tungemål og folk

og skal bringe mange sjæle fra

21a Dan 3:22–27;

4 Ne 1:32.

22a Dan 6:17–24;

4 Ne 1:33.

23a gs Evangelium.

b 3 Ne 27:30–31.

25a 3 Ne 19:4.

29a gs Israel – Israels

adsplittelse; Israel –

Israels ti tabte

stammer.

30a gs Engle.

dem til Jesus, så deres ønske

kan blive opfyldt, og også på

grund af Guds overbevisende

kraft, som er i dem.

30 Og de er som Guds a engle,

og hvis de beder til Faderen i

Jesu navn, kan de vise sig for

hvem som helst, som de finder

for godt.

31 Derfor skal der blive udvirket

store og forunderlige gerninger

af dem, før den a store

og kommende dag, da alle folk

visselig må stå for Kristi dommersæde.

32 Ja, selv blandt ikke-jøderne

skal der blive udvirket et a stort

og forunderligt værk af dem

før dommedag.

33 Og hvis I havde alle de

skrifter, som giver en beretning

om alle Kristi forunderlige

gerninger, ville I ud fra Kristi

ord vide, at dette visselig

skal ske.

34 Og ve den, som a ikke vil

lytte til Jesu ord eller til b dem,

som han har udvalgt og sendt

blandt dem; for den, som ikke

tager imod Jesu ord og ordene

fra dem, som han har sendt,

tager ikke imod ham; og derfor

vil han ikke tage imod dem på

den yderste dag;

35 og det ville være bedre for

dem, om de ikke var blevet

født. For tror I, at I kan slippe

af med retfærdigheden fra en

krænket Gud, som er blevet

a trampet under fode af menne-

31a Hel 12:25;

3Ne26:4–5.

32a 2 Ne 25:17.

34a Eter 4:8–12.

b gs Profet.

35a Hel 12:2.

Similar magazines