MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 28:36–29:4 530

sker, så frelse på den måde kan

blive tilvejebragt?

36 Og se nu, eftersom jeg

talte angående dem, som Herren

har udvalgt, ja, nemlig de

tre, som blev taget op til himlen,

at jeg ikke vidste, om de

blev renset fra dødelighed til

udødelighed –

37 men se, siden jeg skrev

dette, har jeg adspurgt Herren,

og han har tilkendegivet for

mig, at der nødvendigvis måtte

udvirkes en forandring af deres

legeme, da de ellers nødvendigvis

måtte smage døden;

38 derfor, for at de ikke skulle

smage døden, blev der udvirket

en a forandring af deres legeme,

så de ikke skulle lide smerte

eller sorg, undtagen over verdens

synder.

39 Se, denne forandring svarede

ikke til den, der skal

finde sted på den yderste dag;

men der blev udvirket en forandring

af dem, således at

Satan ingen magt kunne få over

dem, så han ikke kunne a friste

dem; og de blev b helliggjort i

kødet, så de blev c hellige, og

så jordens magter ikke kunne

holde dem.

40 Og i denne tilstand skulle

de forblive indtil Kristi dommedag;

og på den dag skulle de

undergå en større forandring og

blive modtaget i Faderens rige

for ikke mere at gå ud, men bo

hos Gud i evighed i himlene.

38a gs Forvandlede

personer.

39a gs Fristelse.

b gs Helliggørelse.

c gs Hellighed.

29 1a 2Ne30:3–8.

b Morm 5:14, 20.

2a Luk 12:45–48.

KAPITEL 29

Fremkomsten af Mormons Bog er

et tegn på, at Herren er begyndt

at indsamle Israel og opfylde sine

pagter – De, der afviser hans

åbenbaringer og gaver i de sidste

dage, vil blive forbandet. Omkring

34–35 e.Kr.

Og se nu, jeg siger jer, at når

Herren i sin visdom finder

det tjenligt, at disse ord skal

a komme til ikke-jøderne i overensstemmelse

med hans ord,

da kan I vide, at den b pagt,

som Faderen har gjort med

Israels børn angående deres

tilbageførelse til deres arvelande,

allerede begynder at blive

opfyldt.

2 Og I kan vide, at Herrens

ord, som er blevet talt ved de

hellige profeter, alle skal blive

opfyldt; og I behøver ikke at

sige, at Herren a udsætter sit

komme til Israels børn.

3 Og I behøver ikke at forestille

jer i hjertet, at de ord, som er

blevet talt, er tomme, for se,

Herren vil erindre sin pagt,

som han har sluttet med sit folk

af Israels hus.

4 Og når I ser disse ord komme

frem blandt jer, da behøver I

ikke længere at lade hånt om

Herrens gerninger; for hans

a retfærdigheds b sværd er i hans

højre hånd, og se, hvis I på den

dag lader hånt om hans gernin-

4a gs Retfærdig,

retfærdighed.

b 3 Ne 20:20.

Similar magazines