MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Fjerde Nefi 1:21–33 534

gyndte der igen at være lamanitter

i landet.

21 Og det skete, at Amos også

døde (og det var et hundrede

og fireoghalvfems år efter Kristi

komme), og hans søn Amos

førte optegnelsen i hans sted, og

han førte den også på Nefis

plader; og den blev også skrevet

i Nefis bog, som er denne bog.

22 Og det skete, at der var gået

to hundrede år; og det andet

slægtled var alle gået bort

bortset fra nogle få.

23 Og se, jeg, Mormon, vil, at

I skal vide, at folket havde

mangfoldiggjort sig i en sådan

grad, at de var spredt ud over

hele landets overflade, og at

de var blevet overordentlig

rige på grund af deres fremgang

i Kristus.

24 Og se, i dette to hundrede

og første år begyndte der at

være nogen blandt dem, som

blev indbildske i a stolthed, idet

de gik med kostbare klæder og

med alle slags fine perler og

verdens skønne ting.

25 Og fra den tid af havde

de ikke mere deres ejendele og

deres gods a fælles blandt sig.

26 Og de begyndte at blive

delt i klasser; og de begyndte at

oprette a kirker til sig selv for

b vindings skyld, og de begyndte

at fornægte Kristi sande kirke.

27 Og det skete, at da der var

gået to hundrede og ti år, var

der mange kirker i landet; ja, der

24a gs Stolthed.

25a 4 Ne 1:3.

26a 1 Ne 22:23;

2 Ne 28:3;

Morm 8:32–38.

b L&P 10:56.

gs Præstelist.

27a gs Frafald.

b 3 Ne 18:28–29.

28a gs Djævelen –

var mange kirker, som foregav

at kende Kristus, og dog a forkastede

de størstedelen af hans

evangelium, således at de tillod

al slags ugudelighed og uddelte

det, der var helligt, til den, som

det var blevet b nægtet på grund

af uværdighed.

28 Og denne a kirke fik en overordentlig

stor tilvækst på grund

af ugudelighed og på grund af

Satans magt, som fik et fast greb

om deres hjerte.

29 Og videre, der var endnu en

kirke, som forkastede Kristus;

og de a forfulgte Kristi sande

kirke på grund af deres ydmyghed

og deres tro på Kristus; og

de foragtede dem på grund af

de mange mirakler, som blev

udvirket blandt dem.

30 Derfor udøvede de magt og

myndighed over de af Jesu disciple,

som forblev blandt dem,

og de kastede dem i a fængsel;

men ved Guds ords magt, som

var i dem, blev fængslerne brudt

i to stykker, og de gik omkring

og udførte mægtige mirakler

blandt dem.

31 Alligevel og til trods for

alle disse mirakler, forhærdede

folket hjertet og forsøgte at dræbe

dem, ligesom jøderne ved

Jerusalem forsøgte at dræbe

Jesus ifølge hans ord.

32 Og de kastede dem i a ovne

med b ild, og de kom ud uden at

have lidt skade.

33 Og de kastede dem også ned

Djævelens kirke.

29a gs Forfølgelse.

30a 3 Ne 28:19–20.

32a 3 Ne 28:21.

b Dan 3:26–27.

Similar magazines