MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

539 Mormons Bog 2:11–19

at råbe, som det var blevet

profeteret af profeten Samuel;

for se, ingen kunne beholde det,

der var hans eget, på grund af de

tyve og de røvere og de mordere

og den magi og det hekseri, som

fandtes i landet.

11 Således kom det til sørgeudbrud

og klageråb i hele landet

på grund af dette, og især blandt

Nefis folk.

12 Og det skete, at da jeg,

Mormon, så deres klagen og

deres sørgen og deres sorg for

Herren, begyndte mit hjerte at

fryde sig i mig, for jeg kendte

Herrens barmhjertighed og

langmodighed, hvorfor jeg mente,

at han ville være barmhjertig

mod dem, så de igen ville blive

et retfærdigt folk.

13 Men se, denne min glæde

var forgæves, for deres a sorg var

ikke til omvendelse på grund af

Guds godhed, men det var snarere

de b fordømtes sorg, fordi

Herren ikke stedse ville tillade

dem at finde c lykke ved synd.

14 Og de kom ikke til Jesus

med et sønderknust a hjerte

og en angerfuld ånd, men de

b forbandede Gud og ønskede at

dø. Alligevel kæmpede de med

sværdet for deres liv.

15 Og det skete, at min sorg

vendte tilbage til mig igen, og

jeg så, at a nådens b dag var c forpasset

for dem, både timeligt

og åndeligt; for jeg så tusinder

af dem blive hugget ned i

åbent oprør mod deres Gud og

2 13a 2 Kor 7:10;

Alma 42:29.

b gs Fordømmelse.

c Alma 41:10.

14a gs Sønderknust

hjerte.

b gs Bespottelse.

15a gs Nåde.

blive dynget op som møg på

landets overflade. Og således

var der gået tre hundrede og

fireogfyrre år.

16 Og det skete i det tre hundrede

og femogfyrretyvende

år, at nefitterne begyndte at

flygte for lamanitterne; og de

blev forfulgt, lige indtil de kom

til Jashons land, før det var

muligt at standse dem på deres

tilbagetog.

17 Og se, byen Jashon lå i

nærheden af det a land, hvor

Ammaron havde henlagt optegnelserne

til Herren, for at de

ikke skulle blive ødelagt. Og

se, jeg var i overensstemmelse

med Ammarons ord gået hen

og havde taget Nefis plader og

udfærdigede en optegnelse i

overensstemmelse med Ammarons

ord.

18 Og på Nefis plader udfærdigede

jeg en fuldstændig beretning

om al ugudeligheden

og alle vederstyggelighederne,

men på disse a plader undlod jeg

at skrive en fuldstændig beretning

om deres ugudelighed og

vederstyggeligheder, for se, et

vedvarende syn af ugudelighed

og vederstyggeligheder har

været for mine øjne, lige siden

jeg har været i stand til at se

menneskenes veje.

19 Og ve mig på grund af deres

ugudelighed, for mit hjerte

har alle mine dage været fyldt

af sorg på grund af deres ugudelighed;

alligevel ved jeg, at

b Hel 13:38.

c Jer 8:20; L&P 56:16.

17a Morm 1:1–4.

18a gs Plader.

Similar magazines