MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mormons Bog 2:20–3:2 540

jeg skal blive a løftet op på den

yderste dag.

20 Og det skete, at i dette år

blev Nefis folk igen jaget og

fordrevet. Og det skete, at vi

blev drevet af sted, indtil vi var

kommet nordpå til det land,

som blev kaldt Sem.

21 Og det skete, at vi befæstede

byen Sem, og vi samlede vort

folk i den udstrækning, det var

muligt, for at vi måske kunne

redde dem fra udryddelse.

22 Og det skete i det tre

hundrede og seksogfyrretyvende

år, at de igen begyndte at

falde over os.

23 Og det skete, at jeg talte til

mit folk og tilskyndede dem

med stor styrke til, at de skulle

stå frygtløst imod lamanitterne

og a kæmpe for deres hustruer

og deres børn og deres huse og

deres hjem.

24 Og mine ord vakte dem i

nogen grad til kraft, således de

ikke flygtede for lamanitterne,

men stod dem frygtløst imod.

25 Og det skete, at vi stred med

en hær på tredive tusinde mod

en hær på halvtreds tusinde. Og

det skete, at vi stod dem imod

med en sådan urokkelighed, at

de flygtede for os.

26 Og det skete, at da de

var flygtet, forfulgte vi dem

med vore hære og mødte dem

igen og slog dem; alligevel var

Herrens styrke ikke med os, ja,

vi var overladt til os selv, så

Herrens Ånd ikke forblev i

os, derfor var vi blevet svage

ligesom vore brødre.

19a Mosi 23:22; Eter 4:19.

23a Mosi 20:11;

Alma 43:45.

29a Alma 22:32.

27 Og mit hjerte sørgede på

grund af denne mit folks store

ulykke, på grund af deres ugudelighed

og deres vederstyggeligheder.

Men se, vi drog ud mod

lamanitterne og Gadiantons røvere,

indtil vi igen havde taget

vort arveland i besiddelse.

28 Og det tre hundrede og

niogfyrretyvende år var gået.

Og i det tre hundrede og halvtredsindstyvende

år sluttede vi

en traktat med lamanitterne og

Gadiantons røvere, hvori vi fik

delt vore arvelande.

29 Og lamanitterne gav os

landet mod nord, ja, helt til den

a smalle passage, som førte ind i

landet mod syd. Og vi gav lamanitterne

alt landet mod syd.

KAPITEL 3

Mormon råber omvendelse til

nefitterne – De vinder en stor sejr

og praler af deres egen styrke –

Mormon nægter at lede dem, og

hans bønner for dem er uden tro –

Mormons Bog opfordrer Israels tolv

stammer til at tro på evangeliet.

Omkring 360–362 e.Kr.

Og det skete, at lamanitterne

ikke drog ud til kamp igen, førend

der var gået yderligere ti

år. Og se, jeg havde beskæftiget

mit folk, nefitterne, med at forberede

deres jorder og deres

våben til det tidspunkt, da de

skulle i kamp.

2 Og det skete, at Herren

sagde til mig: Råb til dette folk:

Omvend jer, og kom til mig, og

Similar magazines