MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

551 Mormons Bog 8:11–21

a disciple, som forblev i landet,

indtil folkets ugudelighed blev

så stor, at Herren ikke ville

tillade dem at b blive hos folket;

og om de er på landets overflade,

ved ingen.

11 Men se, min a far og jeg har

set dem, og de har betjent os.

12 Og den, som modtager

denne optegnelse og ikke fordømmer

den på grund af de

ufuldkommenheder, som findes

i den, han skal kende til det,

der er a større end dette. Se, jeg

er Moroni; og var det muligt,

ville jeg kundgøre alt for jer.

13 Se, jeg holder op med at

tale angående dette folk. Jeg er

Mormons søn, og min far var

a efterkommer af Nefi.

14 Og jeg er den, som a skjuler

denne optegnelse til Herren;

pladerne er i sig selv ikke af

nogen værdi ifølge Herrens befaling.

For han siger i sandhed,

at ingen skal få dem for at

b skaffe sig vinding; men optegnelsen

derpå er af stor værdi,

og den, som bringer den frem i

lyset, ham vil Herren velsigne.

15 For ingen kan have magt til

at bringe den frem i lyset, undtagen

det bliver givet ham af

Gud, for Gud vil, at det skal

blive gjort a alene med hans ære

for øje eller til gavn for Herrens

fordums og længe spredte

pagtsfolk.

16 Og velsignet være a han,

som bringer den frem i lyset,

10a 3 Ne 28:7; Eter 12:17.

gs Tre nefitiske

disciple.

b Morm 1:16.

11a 3 Ne 28:24–26.

12a 3 Ne 26:6–11.

13a 3 Ne 5:20.

14a Moro 10:1–2.

b JS–H 1:46.

15a L&P 4:5.

16a 2 Ne 3:6–7, 11, 13–14.

b Es 29:18; 2 Ne 27:29.

for den skal blive b bragt frem

fra mørket til lyset i overensstemmelse

med Guds ord; ja,

den skal blive bragt frem fra

jorden, og den skal skinne fra

mørket og komme til folkets

kundskab; og det skal blive gjort

ved Guds kraft.

17 Og hvis der er a fejl deri, så

er det et menneskes fejl. Men

se, vi ved ikke af nogen fejl;

alligevel ved Gud alt; lad derfor

den, som b fordømmer, passe

på, at han ikke kommer i fare

for helvedes ild.

18 Og den, som siger: Vis mig

den, ellers skal I blive slået –

lad ham passe på, at han ikke

befaler det, som er forbudt af

Herren.

19 For se, den, som a dømmer

overilet, skal selv blive dømt

overilet, for efter hans gerninger

skal hans løn være; derfor skal

den, der slår, selv blive slået af

Herren.

20 Se, hvad skriftstedet siger:

Mennesket skal ikke slå, ej

heller skal han dømme; for

dommen er min, siger Herren,

og hævnen er også min, og jeg

vil gengælde.

21 Og den, der udslynger vrede

og stridigheder mod Herrens

værk og mod Herrens pagtsfolk,

som er Israels hus, og som vil

sige: Vi vil tilintetgøre Herrens

værk, og Herren vil ikke erindre

sin pagt, som han har sluttet

med Israels hus – han er i fare

17a Morm 9:31, 33;

Eter 12:23–28.

b 3 Ne 29:5; Eter 4:8.

19a jso, Matt 7:1–2;

3Ne14:1–2;

Moro 7:14.

Similar magazines