MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Mormons Bog 9:20–29 556

med at være Gud og er en Gud,

der gør mirakler.

20 Og grunden til, at han hører

op med at gøre a mirakler blandt

menneskenes børn, er, at de

synker ned i vantro og viger fra

den rette vej og ikke kender

den Gud, som de skulle b sætte

deres lid til.

21 Se, jeg siger jer, at den, som

tror på Kristus uden at tvivle,

a hvad som helst han beder

Faderen om i Kristi navn, det

skal blive ham skænket; og

det løfte er til alle, ja, helt til

jordens ender.

22 For se, således sagde Jesus

Kristus, Guds Søn, til sine disciple,

som skulle blive tilbage,

ja, og også til alle sine disciple

i mængdens påhør: a Drag ud i

hele verden, og prædik evangeliet

for hver skabning;

23 og den, der tror og bliver

døbt, skal blive frelst, men

den, der ikke tror, skal blive

a fordømt;

24 og disse a tegn skal følge

dem, der tror: i mit navn skal

de uddrive b djævle, de skal tale

med nye tunger, de skal tage

på slanger, og hvis de drikker

noget dødbringende, skal det

ikke skade dem, de skal lægge

c hænder på de syge, og de skal

komme sig.

20a Dom 6:11–13;

Eter 12:12–18;

Moro 7:35–37.

b gs Tillid.

21a Matt 21:22;

3 Ne 18:20.

22a Mark 16:15–16.

gs Missionering.

23a gs Fordømmelse.

24a Mark 16:17–18.

gs Tegn.

b ApG 16:16–18.

c gs Salvelse af syge.

25a gs Åbenbaring;

Vidnesbyrd.

26a 3Ne29:4–7.

b Ordsp 13:13.

27a Moro 10:30–32.

b Jos 22:5;

L&P 64:22, 34.

25 Og hver den, der tror på

mit navn uden at tvivle, for

ham vil jeg a bekræfte alle mine

ord, ja, helt til jordens ender.

26 Og se nu, hvem kan stå

imod Herrens gerninger?

a Hvem kan forkaste hans ord?

Hvem vil rejse sig imod Herrens

almægtige kraft? Hvem vil foragte

Herrens gerninger? Hvem

vil foragte Kristi børn? Se, alle

I, som b foragter Herrens gerninger,

for I skal forundre jer

og fortabes.

27 O, foragt da ikke, og bliv

ikke forundret, men lyt til

Herrens ord, og bed Faderen i

Jesu navn om hvad som helst, I

står i behov for. Tvivl ikke,

men vær troende, og begynd

ligesom fordum, og a kom til

Herren af hele jeres b hjerte, og

c udarbejd jeres egen frelse med

frygt og bæven for ham.

28 Vær a vise i jeres prøves

dage, aflæg al jeres urenhed,

bed ikke for at kunne ødsle det

bort på jeres b lyster, men bed

med urokkelig fasthed om, at I

ikke vil give efter for nogen

fristelse, men at I vil tjene den

sande og c levende Gud.

29 Se til, at I ikke bliver døbt

a uværdige, se til, at I ikke b uværdigt

spiser af Kristi nadver, men

se til, at I gør alt i c værdighed og

gs Hjerte.

c Fil 2:12.

28a Jakob 6:12.

b gs Begære.

c Alma 5:13.

29a gs Døbe, dåb –

Dåbskrav.

b 1 Kor 11:27–30;

3 Ne 18:28–32.

c gs Værdig.

Similar magazines