MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

563 Eters Bog 3:3–14

os den befaling, at vi skal

påkalde dig, så vi fra dig kan

få efter vore ønsker.

3 Se, o Herre, du har slået os

på grund af vor ugudelighed

og har drevet os ud, og i disse

mange år har vi været i ørkenen;

alligevel har du været a barmhjertig

mod os. O Herre, se på

mig med medlidenhed, og

bortvend din vrede fra dette dit

folk, og tillad ikke, at de skal

drage over dette oprørte dyb i

mørke, men se disse ting, som

jeg har smeltet ud af klippen.

4 Og jeg ved, o Herre, at du

har al a magt og kan gøre, hvad

end du vil til menneskets gavn;

rør derfor ved disse sten, o

Herre, med din finger, og bered

dem, så de kan lyse i mørket;

og de skal lyse for os i de fartøjer,

som vi har bygget, så vi kan

have lys, mens vi krydser havet.

5 Se, o Herre, du kan gøre

dette. Vi ved, at du er i stand til

at vise stor magt, som a synes

lille for menneskers forstand.

6 Og det skete, at da Jereds

bror havde sagt disse ord, se, da

a strakte Herren sin hånd ud og

rørte ved stenene en efter en

med sin finger. Og b sløret blev

taget bort fra Jereds brors øjne,

og han så Herrens finger; og

den var som fingeren på et menneske,

som af kød og blod; og

Jereds bror faldt ned for Herren,

for han var overvældet af frygt.

7 Og Herren så, at Jereds bror

3a Eter 1:34–43.

4a gs Magt.

5a Es 55:8–9;

1 Ne 16:29.

6a gs Jesus Kristus.

b Eter 12:19, 21.

9a gs Kød; Jesus

Kristus; Dødelighed.

12a Hebr 6:18.

13a L&P 67:10–11.

b En 1:6–8.

c gs Jesus Kristus –

var faldet til jorden, og Herren

sagde til ham: Rejs dig, hvorfor

er du faldet om?

8 Og han siger til Herren:

Jeg så Herrens finger, og jeg

frygtede, at han ville slå mig,

for jeg vidste ikke, at Herren

havde kød og blod.

9 Og Herren sagde til ham: På

grund af din tro har du set, at jeg

skal påtage mig a kød og blod;

og aldrig er nogen kommet til

mig med så overordentlig stor

tro, som du har; for var det ikke

sådan, kunne du ikke have set

min finger. Så du mere end det?

10 Og han svarede: Nej, Herre,

vis dig for mig.

11 Og Herren sagde til ham:

Tror du de ord, som jeg vil tale?

12 Og han svarede: Ja, Herre,

jeg ved, at du taler sandhed, for

du er en sanddru Gud og kan

a ikke lyve.

13 Og da han havde sagt disse

ord, se, da a viste Herren sig for

ham og sagde: b Fordi du ved

dette, er du forløst fra faldet;

derfor er du blevet ført tilbage

til min nærhed; derfor c viser

jeg mig for dig.

14 Se, jeg er ham, som fra verdens

grundlæggelse var beredt

til at a forløse mit folk. Se, jeg er

Jesus Kristus. Jeg er b Faderen og

Sønnen. I mig skal hele menneskeslægten

have c liv, og det for

evigt, ja, de som vil tro på mit

navn; og de skal blive mine

d sønner og mine døtre.

Kristi forudtilværelse.

14a gs Forløse; Forløser.

b Mosi 15:1–4.

c Mosi 16:9.

d gs Guds sønner

og døtre.

Similar magazines