MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

577 Eters Bog 9:30–10:4

stemmelse med kongens, Hets,

befaling.

30 Og det skete, at der opstod

en stor knaphed i landet, og

befolkningen begyndte at blive

udryddet overordentlig hurtigt

som følge af knapheden, for

der faldt ingen regn på jordens

overflade.

31 Og der kom også giftige

slanger frem på landets overflade

og forgiftede mange folk.

Og det skete, at deres flokke

begyndte at flygte for de giftige

slanger mod landet mod syd,

som af nefitterne blev kaldt

a Zarahemla.

32 Og det skete, at der var

mange af dem, som omkom undervejs;

alligevel var der nogle,

der flygtede ind i landet mod

syd.

33 Og det skete, at Herren

foranledigede a slangerne til ikke

mere at forfølge dem, men at

de skulle spærre vejen, så folket

ikke kunne komme forbi, så de,

som ville forsøge at komme

forbi, ville blive dræbt af de

giftige slanger.

34 Og det skete, at folket fulgte

dyrenes vej og fortærede ådslerne

af dem, som faldt undervejs,

indtil de havde fortæret dem

alle. Se, da folket så, at de måtte

omkomme, begyndte de at a omvende

sig fra deres syndighed

og at anråbe Herren.

35 Og det skete, at da de havde

a ydmyget sig tilstrækkeligt over

for Herren, sendte han regn

på jordens overflade; og folket

begyndte at live op igen, og der

31a Omni 1:13.

33a 4 Mos 21:6–9.

34a Alma 34:34;

L&P 101:8.

begyndte at komme frugt i de

nordlige lande og i alle landene

rundt omkring. Og Herren viste

dem sin magt ved at redde dem

fra hungersnød.

KAPITEL 10

Den ene konge efterfølger den

anden – Nogle af kongerne er retfærdige,

andre er ugudelige – Når

retfærdigheden hersker, velsigner

Herren folket og giver dem fremgang.

Og det skete, at Shez, som var

efterkommer af Het – for Het

var omkommet under hungersnøden

og hele hans husstand

bortset fra Shez – derfor begyndte

Shez at genopbygge et

nedbrudt folk.

2 Og det skete, at Shez erindrede

sine fædres undergang,

og han opbyggede et retfærdigt

rige, for han erindrede, hvad

Herren havde gjort ved at føre

Jered og hans bror aover dybet;

og han vandrede på Herrens

veje; og han fik sønner og døtre.

3 Og hans ældste søn, hvis

navn var Shez, satte sig op imod

ham; alligevel blev Shez på

grund af sine overordentlig

store rigdomme slået ihjel ved

en røvers hånd, hvilket bragte

hans far fred igen.

4 Og det skete, at hans far

opbyggede mange byer på

landets overflade, og folket begyndte

atter at sprede sig ud

over hele landets overflade. Og

Shez levede, indtil han nåede

35a L&P 5:24.

10 2a Eter 6:1–12.

Similar magazines