MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Eters Bog 11:22–12:8 582

a andet folk dertil for at tage

landet i besiddelse på samme

måde, som han førte deres

fædre dertil.

22 Og de forkastede alle profeternes

ord på grund af deres

hemmelige forening og ugudelige

vederstyggeligheder.

23 Og det skete, at Coriantor

fik a Eter, og han døde efter at

have levet i fangenskab alle

sine dage.

KAPITEL 12

Profeten Eter formaner folket til at

tro på Gud – Moroni opregner de

undere og underværker, der udføres

ved tro – Tro satte Jereds bror i

stand til at se Kristus – Herren

giver menneskene svagheder, for

at de kan være ydmyge – Jereds

bror flyttede bjerget Zerin ved tro

– Tro, håb og næstekærlighed er

afgørende for frelse – Moroni så

Jesus ansigt til ansigt.

Og det skete, at Eters dage var i

Coriantumrs dage; og a Coriantumr

var konge over hele landet.

2Og a Eter var Herrens profet;

derfor trådte Eter frem i Coriantumrs

dage og begyndte at

profetere for folket, for han

kunne ikke b holdes tilbage på

grund af Herrens Ånd, som

var i ham.

3 For han a råbte fra om morgenen,

lige indtil solen gik ned,

mens han formanede folket til

21a Eter 13:20–21.

23a Eter 1:6; 15:33–34.

12 1a Eter 13:13–31.

2a gs Eter.

b En 1:26;

Alma 43:1.

3a L&P 112:5.

b Eter 11:12, 20–22.

c gs Tro.

4a gs Håb.

b Hebr 6:19.

c 1 Kor 15:58.

at tro på Gud til omvendelse,

for at de ikke skulle blive

b udryddet, og sagde til dem, at

ved c tro bliver alt opfyldt.

4 Derfor kan den, der tror på

Gud, med vished a håbe på en

bedre verden, ja, en plads ved

Guds højre hånd, hvilket håb

kommer af tro og udgør et

b anker for menneskenes sjæl,

som vil gøre dem sikre og standhaftige,

altid rige på c gode

gerninger, og lede dem til at

d herliggøre Gud.

5 Og det skete, at Eter profeterede

store og forunderlige ting

for folket, som de ikke troede,

fordi de ikke så dem.

6 Og nu vil jeg, Moroni, sige

noget angående dette; jeg vil

vise verden, at a tro er det, som

man b håber på og c ikke ser;

bestrid det derfor ikke, fordi

I ikke ser det, for I modtager

intet vidnesbyrd, førend jeres

tro er blevet d prøvet.

7 For det var ved tro, at Kristus

viste sig for vore fædre, efter

at han var opstået fra de døde;

og han viste sig ikke for dem,

førend de havde tro på ham;

derfor må det nødvendigvis

være sådan, at nogen havde tro

på ham, for han viste sig ikke

for verden.

8 Men på grund af menneskenes

tro har han vist sig for

verden og herliggjort Faderens

navn og beredt en vej, så andre

derved kan blive delagtige i den

d 3 Ne 12:16.

6a Hebr 11:1.

b Rom 8:24–25.

c Alma 32:21.

d 3 Ne 26:11;

L&P 105:19; 121:7–8.

Similar magazines