MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

583 Eters Bog 12:9–22

himmelske gave, så de kan have

håb om det, som de ikke har set.

9 Derfor kan også I have håb

og blive delagtige i gaven, hvis

I blot vil have tro.

10 Se, det var ved tro, at de

gamle blev a kaldet efter Guds

hellige orden.

11 Derfor, ved tro blev Moseloven

givet. Men ved sin gave, sin

Søn, har Gud beredt en a mere

fortrinlig vej, og det er ved tro,

at den er blevet opfyldt.

12 For hvis der ikke er nogen

a tro blandt menneskenes børn,

kan Gud ikke udføre noget b mirakel

blandt dem; derfor viste

han sig ikke, førend de troede.

13 Se, det var Almas og Amuleks

tro, som fik a fængslet til at

styrte til jorden.

14 Se, det var Nefis og Lehis tro,

der udvirkede a forandringen af

lamanitterne, så de blev døbt

med ild og med b Helligånden.

15 Se, det var a Ammons og

hans brødres tro, der b udvirkede

så stort et mirakel blandt lamanitterne.

16 Ja, og alle de, der udvirkede

a mirakler, udvirkede dem ved

b tro, både de, der levede før

Kristus, og også de, der levede

efter.

17 Og det var ved tro, at de tre

disciple fik et løfte om, at de

10a Alma 13:3–4.

gs Kalde, kaldet

af Gud.

11a 1 Kor 12:31.

12a 2 Ne 27:23;

Mosi 8:18;

Moro 7:37;

L&P 35:8–11.

b Matt 13:58;

Morm 9:20.

13a Alma 14:26–29.

14a Hel 5:50–52.

b Hel 5:45; 3 Ne 9:20.

15a Alma 17:29–39.

b dvs som beskrevet i

Alma 17–26.

16a gs Mirakel.

b Hebr 11:7–40.

17a 3 Ne 28:7;

Morm 8:10–12.

a ikke skulle smage døden; og de

fik ikke løftet, førend de troede.

18 Og der er heller ikke nogen,

der på noget tidspunkt har

udvirket mirakler, førend de

troede; derfor troede de først på

Guds Søn.

19 Og der var mange, hvis tro

var så overordentlig stærk, selv

a før Kristus kom, at de ikke

kunne holdes uden for b sløret,

men som i sandhed med øjnene

så det, som de havde set med

troens øje, og de var glade.

20 Og se, vi har set i denne

optegnelse, at en af disse var

Jereds bror, for så stor var hans

tro på Gud, at da Gud rakte

a fingeren frem, kunne han ikke

skjule den for Jereds brors øjne

på grund af sit ord, som han

havde talt til ham, hvilket ord

han havde fået ved tro.

21 Og efter at Jereds bror havde

set Herrens finger, kunne Herren

på grund af det a løfte, som

Jereds bror havde fået ved tro,

ikke skjule noget for hans øjne;

derfor viste han ham alt, for

han kunne ikke længere holdes

uden for b sløret.

22 Og det er ved tro, at mine

fædre har fået det a løfte, at dette

skal komme til deres brødre ved

ikke-jøderne; derfor har Herren,

ja, Jesus Kristus selv, befalet mig.

19a 2Ne11:1–4;

Jakob 4:4–5; Jar 1:11;

Alma 25:15–16.

b Eter 3:6.

gs Slør.

20a Eter 3:4.

21a Eter 3:25–26.

b Eter 3:20;

L&P 67:10–13.

22a En 1:13.

Similar magazines