MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Eters Bog 12:23–32 584

23 Og jeg sagde til ham: Herre,

ikke-jøderne vil gøre nar af dette

på grund af vor a svaghed med

hensyn til at skrive, for Herre,

du har gjort os mægtige med

hensyn til ord ved tro, men du

har ikke gjort os b mægtige med

hensyn til at skrive, for du har

gjort det således, at hele dette

folk kan tale meget på grund

af Helligånden, som du har

givet dem;

24 og du har gjort det således,

at vi kun kan skrive lidt på

grund af vore hænders kejtethed.

Se, du har ikke gjort os

mægtige med hensyn til at

a skrive, ligesom Jereds bror,

for du gjorde ham i stand til, at

det, som han skrev, blev mægtigt

ligesom du, til med kraft at

få mennesker til at læse det.

25 Du har også gjort vore ord

kraftige og mægtige, så vi ikke

engang kan skrive dem, når

vi derfor skriver, ser vi vor

svaghed og snubler på grund af

sammensætningen af vore ord,

og jeg frygter, at ikke-jøderne

vil a gøre nar af vore ord.

26 Og da jeg havde sagt dette,

talte Herren til mig og sagde:

Tåber a gør nar, men de skal sørge;

og min nåde er tilstrækkelig

for de sagtmodige, så de ikke vil

drage fordel af jeres svaghed;

27 og hvis menneskene kommer

til mig, vil jeg vise dem

23a Morm 8:17; 9:33.

b 2 Ne 33:1.

24a gs Sprog.

25a 1 Kor 2:14.

26a Gal 6:7.

27a Jakob 4:7.

b 2 Mos 4:11;

1 Kor 1:27.

c gs Nåde.

d Luk 18:10–14;

L&P 1:28.

gs Ydmyg.

e Luk 9:46–48;

2 Kor 12:9.

28a 1 Kor 13:1–13;

Moro 7:39–47.

deres a svaghed. Jeg b giver menneskene

svaghed, så de kan

være ydmyge; og min c nåde er

tilstrækkelig for alle mennesker,

som d ydmyger sig for mig; for

hvis de ydmyger sig for mig og

har tro på mig, så vil jeg gøre

det e svage stærkt for dem.

28 Se, jeg vil vise ikke-jøderne

deres svaghed, og jeg vil vise

dem, at a tro, håb og næstekærlighed

fører til mig – kilden til

al retfærdighed.

29 Og da jeg, Moroni, havde

hørt disse ord, var jeg trøstet og

sagde: O Herre, din retfærdige

vilje ske, for jeg ved, at du virker

for menneskenes børn i forhold

til deres tro.

30 For Jereds bror sagde til

bjerget Zerin: a Flyt dig! og det

blev flyttet. Og hvis han ikke

havde haft tro, ville det ikke

have flyttet sig, altså virker du,

efter at mennesker har fået tro.

31 For således gav du dig til

kende for dine disciple, for efter

at de havde fået a tro og talte i

dit navn, viste du dig for dem i

stor kraft.

32 Og jeg husker også, at du

har sagt, at du har beredt et hus

for mennesket, ja, blandt din

Faders a boliger, hvorfor mennesket

kan få et mere fortrinligt

b håb; derfor må mennesket håbe,

ellers kan det ikke få en arv i det

sted, som du har beredt.

30a Matt 17:20;

Jakob 4:6;

Hel 10:6, 9.

gs Magt.

31a gs Tro.

32a Joh 14:2; En 1:27;

L&P 72:4; 98:18.

b gs Håb.

Similar magazines