MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

587 Eters Bog 13:12–21

gerne deri, velsignede er de,

for de er blevet vasket i Lammets

blod; og det er dem, som

blev spredt og a indsamlet fra

jordens fire hjørner og fra b nordenlandene

og er delagtige i

opfyldelsen af den pagt, som

Gud sluttede med deres fader

c Abraham.

12 Og når dette sker, opfyldes

det skriftsted, som siger, at der

er dem, der var a først, som skal

blive sidst; og der er dem, der

var sidst, som skal blive først.

13 Jeg skulle til at skrive mere,

men det bliver mig forbudt;

men store og forunderlige var

Eters profetier; men de regnede

ham for intet og stødte ham

ud; og han skjulte sig i en klippehule

om dagen, og om natten

gik han ud og iagttog det, der

skulle komme over folket.

14 Og mens han boede i klippehulen,

udfærdigede han resten

af denne optegnelse, idet

han om natten iagttog de ødelæggelser,

der kom over folket.

15 Og det skete i det selv samme

år, som han var blevet stødt

ud af folket, at der opstod en

stor krig blandt dem, for der

var mange, som var mægtige

mænd, der rejste sig og forsøgte

at slå Coriantumr ihjel ved

deres hemmelige planer om

ugudelighed, om hvilke der er

blevet talt.

16 Og se, Coriantumr, der selv

havde studeret alle krigskunster

og al verdens snedighed,

11a gs Israel – Israels

indsamling.

b L&P 133:26–35.

c gs Abrahamske pagt.

12a Mark 10:31;

1 Ne 13:42;

Jakob 5:63; L&P 90:9.

18a Eter 8:9–26.

udkæmpede et slag mod dem,

som forsøgte at slå ham ihjel.

17 Men han omvendte sig

ikke, ej heller hans skønne sønner

eller døtre, ej heller Cohors

skønne sønner og døtre, ej heller

Corihors skønne sønner og

døtre; og kort sagt var der ingen

af de skønne sønner og

døtre på hele landets overflade,

der omvendte sig fra deres

synder.

18 Derfor skete det, at der i det

første år, hvor Eter boede i

klippehulen, var mange folk,

der blev dræbt ved sværdet af

disse a hemmelige sammensværgelser,

der kæmpede mod

Coriantumr, for at de kunne

vinde riget.

19 Og det skete, at Coriantumrs

sønner kæmpede meget

og blødte meget.

20 Og i det andet år kom Herrens

ord til Eter, at han skulle

drage hen og profetere for

a Coriantumr, at hvis han ville

omvende sig og hele hans

husstand, så ville Herren give

ham hans rige og skåne folket –

21 ellers ville de blive slået

ihjel, og hele hans husstand,

bortset fra ham selv. Og han

ville kun leve for at se opfyldelsen

af de profetier, som var blevet

talt angående et a andet folk,

som skulle få landet som deres

arvelod; og Coriantumr ville

blive begravet af dem; og hver

sjæl ville blive slået ihjel, med

undtagelse af b Coriantumr.

20a Eter 12:1–2.

21a Omni 1:19–21;

Eter 11:21.

b Eter 15:29–32.

Similar magazines