MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Første Bog 17:41–48 44

sluttede a pagt med dem, ja, selveste

Abraham, b Isak og c Jakob;

og han erindrede de pagter, som

han havde sluttet; derfor førte

han dem ud af d Egyptens land.

41 Og han tugtede dem i ørkenen

med sin stav, for de a forhærdede

hjertet, ligesom I har

gjort; og Herren tugtede dem

på grund af deres ugudelighed.

Han sendte iltre, flyvende

b slanger blandt dem, og efter at

de var blevet bidt, beredte han

en vej, hvorved de kunne blive

c helbredt, og det, som de skulle

gøre, var at se op, og på grund af

vejens d enkelhed, eller lethed,

var der mange, der omkom.

42 Og de forhærdede hjertet

fra tid til anden, og de a hånede

b Moses og ligeledes Gud; alligevel

ved I, at de ved hans

uforlignelige magt blev ført ind

i det forjættede land.

43 Og se, efter alt dette er tiden

kommet, da de er blevet ugudelige,

ja, næsten til modenhed;

og jeg anser det for muligt, at

de denne dag er nær ved at blive

udryddet, for jeg ved, at den

dag visselig skal komme, da

de vil blive udryddet på nær

nogle få, som skal blive ført bort

i fangenskab.

44 Derfor a befalede Herren

min far, at han skulle drage ud

i ørkenen; og jøderne forsøgte

også at berøve ham livet; ja, og

40a gs Abrahamske pagt.

b 1 Mos 21:12;

L&P 27:10.

c 1 Mos 28:1–5.

d 5 Mos 4:37.

41a 2 Kong 17:7–23.

b 4 Mos 21:4–9;

5 Mos 8:15;

Alma 33:18–22.

c Joh 3:13–15;

2 Ne 25:20.

d Alma 37:44–47;

Hel 8:15.

42a 4 Mos 14:1–12.

gs Oprør.

b L&P 84:23–24.

b I har også forsøgt at berøve

ham livet; derfor er I mordere i

hjertet, og I er ligesom de.

45Ier a raske til at gøre misgerninger,

men langsomme til at

huske Herren jeres Gud. I har

set en b engel, og han talte til jer,

ja, I har hørt hans røst fra tid til

anden; og han har talt til jer

med en stille, sagte røst, men I

havde ikke længere c evnen til

at føle, så I kan ikke føle hans

ord; derfor har han talt til jer

som med en tordenrøst, der fik

jorden til at ryste, som skulle

den sønderdeles.

46 Og I ved også, at han ved

sit almægtige ords a kraft kan

lade jorden forgå; ja, og I ved, at

han ved sit ord kan gøre ujævne

steder jævne, og jævne steder

skal blive brudt op. O, hvordan

kan det da være, at I kan være

så hårde i hjertet?

47 Se, min sjæl er sønderreven

af kval på grund af jer, og mit

hjerte smerter; jeg frygter, at

I skal blive forstødt for evigt.

Se, jeg er a fuld af Guds Ånd i

en sådan grad, at mit legeme

b ingen styrke har.

48 Og se, det skete, at da jeg

havde talt disse ord, blev de

vrede på mig og nærede ønske

om at kaste mig i havets dyb,

og da de kom hen for at lægge

hånd på mig, talte jeg til dem og

sagde: I Gud den Almægtiges

44a 1Ne2:1–2.

b 1 Ne 16:37.

45a Mosi 13:29.

b 1 Ne 4:3.

c Ef 4:19.

46a Hel 12:6–18.

47a Mika 3:8.

b 1 Ne 19:20.

Similar magazines