MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Moronis Bog 1:4–4:1 594

nægte Kristus; derfor vandrer

jeg, hvorhen jeg kan, for mit

eget livs sikkerheds skyld.

4 Derfor skriver jeg, i modsætning

til hvad jeg havde troet,

yderligere nogle få ord, for jeg

havde troet, at jeg ikke skulle

skrive mere, men jeg skriver

yderligere nogle få ord, for at

de måske kan blive af værdi for

mine brødre, lamanitterne, en

dag i fremtiden efter Herrens

vilje.

KAPITEL 2

Jesus gav de tolv nefitiske disciple

magt til at overdrage Helligåndsgaven.

Omkring 401–421 e.Kr.

Kristi ord, som han talte til sine

a disciple, de tolv, som han

havde udvalgt, da han lagde

hænderne på dem:

2 Og han kaldte dem ved navn

og sagde: I skal påkalde Faderen

i mit navn i indtrængende

bøn; og efter at I har gjort dette,

skal I få a magt, så I til den, på

hvem I lægger b hænderne, skal

c give Helligånden; og i mit

navn skal I give den, for således

gør mine apostle.

3 Se, Kristus talte disse ord til

dem på det tidspunkt, da han

viste sig for første gang; og

mængden hørte det ikke, men

disciplene hørte det; og på så

mange, som de a lagde deres

hænder, faldt Helligånden.

2 1a 3 Ne 13:25.

2a gs Magt.

b gs Håndspålæggelse.

c 3 Ne 18:37.

3a ApG 19:6.

3 1a Alma 6:1.

gs Ældste.

b gs Ordinere.

3a gs Syndsforladelse.

4a L&P 18:32; 20:60.

KAPITEL 3

Ældster ordinerer præster og lærere

ved håndspålæggelse. Omkring

401–421 e.Kr.

Den måde, hvorpå de disciple,

som blev kaldt kirkens a ældster,

b ordinerede præster og

lærere:

2 Efter at de havde bedt til Faderen

i Kristi navn, lagde de

hænderne på dem og sagde:

3 I Jesu Kristi navn ordinerer

jeg dig til at være præst (eller

hvis han skulle være lærer: ordinerer

jeg dig til at være lærer),

til at prædike omvendelse

og syndernes a forladelse ved

Jesus Kristus ved udholdenhed

i troen på hans navn til enden.

Amen.

4 Og på denne måde a ordinerede

de præster og lærere i

overensstemmelse med Guds

b gaver og kald til menneskene;

og de ordinerede dem ved Helligåndens

c kraft, som var i

dem.

KAPITEL 4

Det forklares, hvordan ældster og

præster velsigner nadverbrødet.

Omkring 401–421 e.Kr.

Den a måde, hvorpå deres b ældster

og præster velsignede Kristi

kød og blod til kirken, og de

c velsignede det i overensstem-

b gs Gave.

c 1 Ne 13:37; Moro 6:9.

4 1a 3Ne18:1–7.

b gs Ældste.

c L&P 20:76–77.