MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

597 Moronis Bog 7:4–15

som har fået et tilstrækkeligt

håb, ved hvilket I kan gå ind til

Herrens a hvile fra denne tid af,

og indtil I skal hvile hos ham i

himlen.

4 Og se, mine brødre, jeg bedømmer

jer således på grund

af jeres fredsommelige a omgang

med menneskenes børn.

5 For jeg husker Guds ord,

som lyder: På deres gerninger

skal I a kende dem, for hvis deres

gerninger er gode, så er de

også gode.

6 For se, Gud har sagt, at et

menneske, der er a ondt, ikke

kan gøre det, som er godt; for

hvis han bringer en gave eller

b beder til Gud, så gavner det

ham intet, medmindre han gør

det med oprigtig hensigt.

7 For se, det bliver ikke regnet

ham til retfærdighed.

8 For se, hvis et menneske, der

er a ondt, giver en gave, gør han

det b vrangvilligt, derfor bliver

det tilregnet ham på samme

måde, som hvis han havde beholdt

gaven; derfor regnes han

for ond for Gud.

9 Og på samme måde bliver

det også regnet et menneske til

ondt, hvis han beder uden a oprigtig

hensigt i hjertet; ja, og

det gavner ham intet, for Gud

modtager ingen sådan.

10 Derfor kan et menneske,

der er ondt, ikke gøre det, som

3a gs Hvile.

4a 1 Joh 2:6; L&P 19:23.

5a 3 Ne 14:15–20.

6a Matt 7:15–18.

b Alma 34:28.

gs Bøn.

8a Ordsp 15:8.

b L&P 64:34.

9a Jak 1:6–7; 5:16;

Moro 10:4.

11a Jak 3:11–12.

b Matt 6:24;

2 Ne 31:10–13;

L&P 56:2.

12a Jak 1:17; 1 Joh 4:1–2;

Eter 4:12.

er godt; ej heller vil han give en

god gave.

11 For se, en bitter a kilde kan

ikke give godt vand, ej heller

kan en god kilde give bittert

vand; derfor kan et menneske,

som er Djævelens tjener, ikke

følge Kristus, og hvis han b følger

Kristus, kan han ikke være

Djævelens tjener.

12 Derfor kommer alt det, som

er a godt, fra Gud; og det, som

er b ondt, kommer fra Djævelen;

for Djævelen er fjende af Gud

og kæmper bestandigt mod

ham og opfordrer og tilskynder

til c synd og til bestandigt at

gøre det, som er ondt.

13 Men se, det, som er af Gud,

opfordrer og tilskynder til bestandig

at gøre godt; derfor er

alt det, som opfordrer og a tilskynder

til at gøre godt og til at

elske Gud og til at tjene ham,

b inspireret af Gud.

14 Pas derfor på, mine elskede

brødre, at I ikke dømmer det,

som er a ondt, til at være af Gud,

eller det, som er godt og af

Gud, til at være af Djævelen.

15 For se, mine brødre, det er

givet jer at kunne a dømme, så I

kan kende godt fra ondt; og

måden at dømme på er så tydelig,

at I kan kende den med en

fuldkommen kundskab, ligesom

dagens lys er forskellig fra

nattens mørke.

b Alma 5:39–42.

c Hel 6:30.

gs Synd.

13a 2 Ne 33:4; Eter 8:26.

b gs Inspiration.

14a Es 5:20; 2 Ne 15:20.

15a gs Bedømme,

gaven at.