MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Moronis Bog 7:16–26 598

16 For se, a Kristi ånd er

givet til enhver, så han kan

b kende godt fra ondt; derfor

viser jeg jer, hvordan man

skal dømme; for alt, hvad der

tilskynder til at gøre godt og

formår til at tro på Kristus,

udgår ved Kristi gave og

kraft; derfor kan I med fuldkommen

kundskab vide, at det

er af Gud.

17 Men hvad som helst, der

formår menneskene til at gøre

a ondt og ikke tro på Kristus

og fornægte ham og ikke tjene

Gud, det kan I med fuldkommen

kundskab vide er af Djævelen;

for på denne måde virker

Djævelen, for han formår ingen

til at gøre godt, nej, ikke én,

ej heller gør hans engle, ej heller

gør de, som underkaster

sig ham.

18 Og se, mine brødre, eftersom

I kender det lys, ved hvilket

I kan dømme, hvilket lys er

a Kristi lys, se da til, at I ikke

dømmer urigtigt; for med den

selv samme b dom, som I dømmer,

skal I også blive dømt.

19 Derfor bønfalder jeg jer,

brødre, om, at I skal granske

flittigt i a Kristi lys, så I kan

kende godt fra ondt; og hvis I

vil gribe fat i alt godt og ikke

fordømme det, skal I med sikkerhed

blive Kristi b børn.

20 Og se, mine brødre, hvorle-

16a gs Samvittighed;

Lys, Kristi lys.

b 1 Mos 3:5; 2 Ne 2:5,

18, 26; Mosi 16:3;

Alma 29:5; Hel 14:31.

17a gs Synd.

18a Mosi 16:9;

L&P 50:24; 88:7–13.

gs Lys, Kristi lys.

b jso, Matt 7:1–2;

Luk 6:37; Joh 7:24.

19a L&P 84:45–46.

b Mosi 15:10–12; 27:25.

gs Guds sønner

des er det muligt, at I kan gribe

fat i alt godt?

21 Og nu kommer jeg til den

tro, om hvilken jeg sagde, jeg

ville tale; og jeg vil fortælle jer,

på hvilken måde I kan gribe fat

i alt godt.

22 For se, Gud, som a ved alt,

og som er til fra evighed til

evighed, se, han sendte b engle

ud for at betjene menneskenes

børn for at tilkendegive det,

der angik Kristi komme; og ved

Kristus skulle alt godt komme.

23 Og Gud forkyndte også for

profeterne ved sin egen mund,

at Kristus skulle komme.

24 Og se, der var forskellige

måder, hvorpå han tilkendegav

for menneskenes børn det,

som var godt; og alt det, som er

godt, kommer fra Kristus; ellers

var menneskene a faldne,

og intet godt kunne blive dem

til del.

25 Derfor begyndte menneskene

ved a engles betjening og

ved hvert ord, som udgik af

Guds mund, at udøve tro på

Kristus; og ved tro greb de således

fat i alt godt; og således

var det indtil Kristi komme.

26 Og efter at han var kommet,

blev mennesker også

frelst ved tro på hans navn; og

ved tro blev de Guds sønner.

Og så sandt som Kristus lever,

talte han disse ord til vore fæd-

og døtre.

22a gs Gud,

Guddommen.

b Moses 5:58.

gs Engle.

24a 2 Ne 2:5.

25a Alma 12:28–30.