MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Moronis Bog 7:38–47 600

er ved tro, at a mirakler udvirkes;

og det er ved tro, at engle viser

sig og betjener menneskene;

ve derfor menneskenes børn,

hvis dette er hørt op, for det er

på grund af b vantro, og alt er

forgæves.

38 For ifølge Kristi ord kan

ingen blive frelst, medmindre

de har tro på hans navn; hvis

dette derfor er hørt op, så er

troen også hørt op; og forfærdelig

er da menneskets tilstand,

for de er, som om der ingen forløsning

var tilvejebragt.

39 Men se, mine elskede brødre,

jeg tror bedre om jer, for

jeg tror, at I på grund af jeres

sagtmodighed har tro på

Kristus; for hvis I ikke har tro

har på ham, så er I ikke a skikket

til at blive regnet blandt hans

kirkes folk.

40 Og videre, mine elskede

brødre, vil jeg tale til jer angående

a håb. Hvorledes kan I opnå

tro, medmindre I har håb?

41 Og hvad er det, I skal a håbe

på? Se, jeg siger jer, at I skal

have b håb om ved Kristi forsoning

og hans opstandelses kraft

at blive oprejst til c evigt liv, og

dette på grund af jeres tro på

ham i overensstemmelse med

løftet.

42 Hvis et menneske derfor

har a tro, b må han nødvendigvis

37a Matt 13:58;

Morm 9:20;

Eter 12:12–18.

b Moro 10:19–24.

39a gs Værdig.

40a Eter 12:4.

gs Håb.

41a L&P 138:14.

b Tit 1:2;

Jakob 4:4;

Alma 25:16;

Moro 9:25.

c gs Evigt liv.

42a gs Tro.

b Moro 10:20.

43a gs Sagtmodig.

44a Alma 7:24;

Eter 12:28–34.

have håb, for uden tro kan der

ikke være noget håb.

43 Og videre, se, jeg siger jer,

at han ikke kan have tro og håb,

medmindre han er a sagtmodig

og ydmyg af hjertet.

44 Hvis ikke, er hans a tro og

håb forgæves; for ingen bortset

fra den sagtmodige og ydmyge

af hjertet er antagelig for Gud;

og hvis et menneske er sagtmodigt

og ydmygt af hjertet og ved

Helligåndens kraft b bekender,

at Jesus er Kristus, må han

nødvendigvis nære næstekærlighed;

for hvis han ikke nærer

næstekærlighed, er han intet;

derfor må han nødvendigvis

nære næstekærlighed.

45 Og a næstekærligheden er

langmodig og er venlig og

b misunder ikke og er ikke opblæst,

søger ikke sit eget, bliver

ikke let ophidset, tænker ikke

ondt og fryder sig ikke ved

ugudelighed, men fryder sig

ved sandheden, tåler alt, tror

alt, håber alt og udholder alt.

46 Derfor, mine elskede brødre,

hvis I ikke nærer næstekærlighed,

er I intet; for næstekærligheden

hører aldrig op.

Hold derfor fast ved næstekærligheden,

som er det største af

alt, for alt skal høre op –

47 men a næstekærligheden er

Kristi rene b kærlighed, og den

b Luk 12:8–9.

gs Bekendelse;

Vidnesbyrd.

45a 1 Kor 13:1–13.

b gs Misundelse.

47a 2 Ne 26:30.

gs Næstekærlighed.

b Jos 22:5.

gs Kærlighed.

Similar magazines