MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Moronis Bog 9:22–10:3 606

22 Men se, min søn, jeg anbefaler

dig over for Gud, og jeg

sætter min lid til Kristus, at du

vil blive frelst, og jeg beder til

Gud om, at han vil a skåne dit

liv, så du kan være vidne til hans

folks tilbagevenden til ham eller

deres fuldstændige undergang;

for jeg ved, at de må omkomme,

medmindre de b angrer og vender

tilbage til ham.

23 Og hvis de omkommer,

er det ligesom med jereditterne

på grund af deres hjertes egenrådighed,

idet de a stræber efter

blod og b hævn.

24 Og dersom de omkommer,

så ved vi, at mange af vore

brødre er a rømmet til lamanitterne,

og at mange flere også

vil rømme til dem; skriv derfor

noget mere, hvis dit liv bliver

skånet, og jeg omkommer og

ikke ser dig, men jeg sætter min

lid til, at jeg snart skal se dig, for

jeg har hellige optegnelser, som

jeg gerne vil b overdrage dig.

25 Min søn, vær trofast i

Kristus; og måtte ikke det, som

jeg har skrevet, bedrøve dig, så

det tynger dig til døde, men

måtte Kristus løfte dig op, og

måtte hans a lidelser og død

og det, at han viste sit legeme

for vore fædre, og hans barmhjertighed

og langmodighed

og håbet om hans herlighed og

om det b evige liv bo i dit c sind

for evigt.

22a Morm 8:3.

b Mal 3:7; Hel 13:11;

3 Ne 10:6; 24:7.

23a Morm 4:11–12.

b Eter 15:15–31.

24a Alma 45:14.

b Morm 6:6.

25a gs Forsoning.

b gs Evigt liv.

c gs Sind.

26a Luk 22:69;

ApG 7:55–56;

26 Og måtte nåden fra Gud

Faderen, hvis trone er høj i

himlene, og fra vor Herre Jesus

Kristus, som sidder ved hans

magts a højre hånd, indtil alting

skal blive ham underkastet,

være og forblive hos dig for

evigt. Amen.

KAPITEL 10

Et vidnesbyrd om Mormons Bog

fås ved Helligåndens kraft – Åndens

gaver gives de trofaste – Åndelige

gaver følger altid tro –

Moronis ord taler fra støvet – Kom

til Kristus, bliv fuldkommengjort

i ham, og helliggør jeres sjæl.

Omkring 421 e.Kr.

Se, jeg, Moroni, skriver noget

af det, der synes mig godt; og

jeg skriver til mine brødre a lamanitterne;

og jeg vil, at de

skal vide, at der er gået mere

end fire hundrede og tyve år,

siden tegnet på Kristi komme

blev givet.

2 Og jeg a forsegler disse

optegnelser, efter at jeg har

talt nogle få formaningsord

til jer.

3 Se, jeg vil formane jer til, at

I, når I læser dette, hvis Gud

anser det for víst, at I læser

det, at I husker på, hvor barmhjertig

Herren har været mod

menneskenes børn fra Adams

skabelse helt op til den tid, da

Mosi 5:9; Alma 28:12.

10 1a L&P 10:48.

2a Morm 8:4, 13–14.

gs Skrifter – Profetier

om skrifter som skal

komme frem.

Similar magazines