MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Moronis Bog 10:20–31 608

disse gaver, hvorom jeg har talt,

og som er åndelige, aldrig, så

længe verden står, bliver taget

bort, kun som følge af menneskenes

børns b vantro.

20 Derfor må der være a tro; og

hvis der må være tro, må der

også være håb; og hvis der må

være håb, må der også være

næstekærlighed.

21 Og medmindre I nærer

a næstekærlighed, kan I på ingen

måde blive frelst i Guds rige; ej

heller kan I blive frelst i Guds

rige, hvis I ikke har tro; ej heller

kan I, hvis I intet håb har.

22 Og hvis I intet håb har, må I

nødvendigvis være fortvivlede;

og fortvivlelse skyldes ugudelighed.

23 Og Kristus sagde i sandhed

til vore fædre: a Hvis I har tro,

kan I gøre alt, der er tjenligt

for mig.

24 Og se, jeg taler til alle

jordens ender: At hvis den dag

kommer, da Guds kraft og gaver

bliver taget bort fra jer, da sker

det a på grund af b vantro.

25 Og ve menneskenes børn,

hvis det er tilfældet, for så er

der a ingen blandt jer, som gør

godt, nej, ikke én. For hvis der

er én blandt jer, som gør godt,

gør han det ved Guds kraft

og gaver.

19b Moro 7:37.

20a Eter 12:3–37.

21a 1 Kor 13:1–13;

Moro 7:1, 42–48.

gs Næstekærlighed.

23a Moro 7:33.

24a Moro 7:37.

b gs Vantro.

25a jso, Sl14:1–7;

Rom 3:10–12.

26a Ez 18:26–27;

1 Ne 15:32–33;

Mosi 15:26.

b Joh 8:21.

27a 2 Ne 33:10–11.

b 2 Ne 3:19–20; 27:13;

33:13;

Morm 9:30.

c Es 29:4.

28a 2 Ne 29:2.

26 Og ve dem, som gør, at dette

bliver taget bort, og dør, for de

a dør i deres b synder, og de kan

ikke blive frelst i Guds rige; og

jeg siger det i overensstemmelse

med Kristi ord; og jeg lyver ikke.

27 Og jeg formaner jer til at

erindre dette; for tiden kommer

snart, da I skal vide, at jeg ikke

lyver, for I skal se mig ved Guds

domstol; og Gud Herren skal

sige til jer: Kundgjorde jeg ikke

for jer mine a ord, som blev

skrevet af denne mand, ligesom

en, der b råber fra de døde, ja,

som en, der taler fra c støvet?

28 Jeg kundgør dette, for at

profetierne kan blive opfyldt.

Og se, de skal udgå af den evige

Guds mund; og hans ord skal

a hvisle frem fra slægtled til

slægtled.

29 Og Gud skal vise jer, at det,

som jeg har skrevet, er sandt.

30 Og atter vil jeg formane

jer til, at I a kommer til Kristus

og griber fat i enhver god gave,

og b ikke rører den onde gave, ej

heller det urene.

31 Og a vågn op, og rejs dig

af støvet, o Jerusalem; ja, og

ifør dig dine smukke klæder, o

b Zions datter; og c forstærk dine

d stave, og udvid dine grænser

for evigt, så du e ikke mere skal

blive blandet med andre, så

30a 1 Ne 6:4;

Morm 9:27;

Eter 5:5.

b Alma 5:57.

31a Es 52:1–2.

b gs Zion.

c Es 54:2.

d gs Stav.

e Eter 13:8.

Similar magazines