MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Første Bog 19:11–20 50

han talte angående de tre dages

i mørke, som skulle være et tegn

på hans død for dem, som skulle

bebo øerne i havet, og især givet

til dem, der er af j Israels hus, at

blive begravet i en k gravhule.

11 For således talte profeten:

Gud Herren skal visselig a komme

til hele Israels hus på den

dag, til nogle med sin røst på

grund af deres retfærdighed til

deres store glæde og frelse og

til andre med sin magts b torden

og lyn, ved uvejr, ved ild og ved

røg og dis af c mørke, og ved at

d jorden åbner sig, og ved e bjerge,

der skal løftes op.

12 Og a alt det skal visselig

ske, siger profeten b Zenos. Og

jordens c klipper skal revne, og

på grund af jordens stønnen vil

mange af kongerne på øerne i

havet blive påvirket af Guds

Ånd til at udbryde: Naturens

Gud lider.

13 Og med hensyn til dem, der

er ved Jerusalem, siger profeten,

skal de blive a tugtet af alle folk,

fordi de b korsfæster Israels Gud

og vender hjertet bort, idet de

forkaster Israels Guds tegn og

undere og magt og herlighed.

14 Og fordi de vender hjertet

bort, siger profeten, og har

a foragtet Israels Hellige, skal

10i 1Ne12:4–5;

Hel 14:20, 27;

3 Ne 8:3, 19–23; 10:9.

j 3Ne16:1–4.

k Matt 27:60;

Luk 23:53;

2 Ne 25:13.

11a 3 Ne 9:1–22;

L&P 5:16.

b Hel 14:20–27;

3 Ne 8:5–23.

c Luk 23:44–45;

3 Ne 8:19–20.

d 2 Ne 26:5.

e 3 Ne 8:10.

12a Hel 14:20–28.

b Jakob 5:1.

c Matt 27:51.

13a Luk 23:27–30.

b 2 Ne 10:3.

14a Es 53:3–6;

Mosi 14:3–6.

b gs Jøder.

c 5 Mos 28:37;

de vandre i kødet og omkomme

og blive til b spot og c spe og

hadet blandt alle folkeslag.

15 Alligevel vil han, når den

dag kommer, siger profeten, da

de a ikke længere vender hjertet

bort fra Israels Hellige, erindre

de b pagter, som han sluttede

med deres fædre.

16 Ja, da vil han erindre a øerne

i havet; ja, og alle de folk, der

er af Israels hus, vil jeg, siger

Herren ifølge profeten Zenos’

ord, b indsamle fra jordens fire

hjørner.

17 Ja, og hele jorden skal a se

Herrens frelse, siger profeten;

alle folkeslag, stammer, tungemål

og folk skal blive velsignet.

18 Og jeg, Nefi, har skrevet

dette til mit folk, så jeg måske

kan formå dem til at huske

Herren deres forløser.

19 Og se, jeg taler til hele

Israels hus, dersom de skulle

få a dette.

20 For se, jeg tilskyndes af Ånden,

hvilket udmatter mig så

meget, at alle mine led er svage,

med hensyn til dem der er ved

Jerusalem, for havde Herren

ikke været så barmhjertig at vise

mig angående dem, ligesom han

gjorde for de fordums profeter,

ville jeg også være omkommet.

1 Kong 9:7;

3 Ne 16:9.

15a 1 Ne 22:11–12.

b gs Abrahamske pagt.

16a 1 Ne 22:4;

2 Ne 10:21.

b Es 49:20–22.

gs Israel – Israels

indsamling.

17a Es 40:4–5.

19a En 1:16;

Morm 5:12; 7:9–10.

Similar magazines