MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Første Bog 20:6–19 52

og mit støbte gudebillede har

befalet det.

6 Du har set og hørt alt dette;

og vil I ikke kundgøre det? Og

at jeg fra nu af har vist dig det

nye, endog det skjulte, og du

kendte det ikke.

7 Det bliver skabt nu og

ikke fra begyndelsen, selv før

den dag, da du ikke hørte det,

blev det kundgjort for dig, for

at du ikke skulle sige: Se, jeg

vidste det.

8 Ja, og du hørte det ikke, ja,

du vidste det ikke, ja, fra den

tid af var dit øre ikke åbent.

For jeg vidste, at du ville handle

meget troløst og blev kaldt

a overtræder fra moders liv.

9 Alligevel, for mit a navns

skyld vil jeg udsætte min vrede,

og for min æres skyld vil jeg

holde mig fra dig, så jeg ikke

slår dig ihjel.

10 For se, jeg har lutret dig,

jeg har udvalgt dig i a trængslens

ovn.

11 For min egen skyld, ja, for

min egen skyld vil jeg gøre

dette, for jeg vil ikke tillade, at

mit a navn vanæres, og jeg vil

b ikke give min ære til en anden.

12 Lyt til mig, o Jakob, og

Israel min kaldede, for jeg er

ham; jeg er den a første, og jeg

er også den sidste.

13 Min hånd har også a lagt jordens

grundvold, og min højre

hånd har udspændt himlene.

8a Sl 58:4.

9a 1 Sam 12:22; Sl 23:3;

1 Joh 2:12.

10a gs Modgang.

11a Jer 44:26.

b Es 42:8; Moses 4:1–4.

12a Åb 1:17; 22:13.

gs Alfa og Omega;

Førstefødte.

13a Sl 102:26.

gs Skabe.

14a 1 Kong 8:56;

L&P 64:31; 76:3.

b gs Babel, Babylon.

Jeg kalder på dem, og de rejser

sig sammen.

14 Alle I, saml jer og hør:

Hvem blandt dem har kundgjort

dem dette? Herren har

elsket ham; ja, og han vil

a opfylde sit ord, som han har

kundgjort ved dette; og han vil

gøre med b Babylon, som det

behager ham, og hans arm skal

falde på kaldæerne.

15 Herren siger også: Jeg,

Herren, ja, jeg har talt; ja, jeg

har kaldet ham til at kundgøre,

jeg har bragt ham her, og han

skal have fremgang på sin vej.

16 Kom I nær til mig, jeg har

ikke talt i det a skjulte; fra begyndelsen,

fra den tid, da

det blev kundgjort, har jeg talt;

og Gud Herren og hans Ånd

har sendt mig.

17 Og så siger Herren, din

a forløser, Israels Hellige: Jeg har

sendt ham, Herren din Gud,

som lærer dig, hvad der gavner,

som b fører dig på den vej, du

skal vandre, har gjort det.

18 O, gid du havde lyttet til

mine a befalinger – da havde

din fred været som en flod og

din retfærdighed som havets

bølger.

19 Dine a efterkommere havde

også været som sandet, dit

skøds afkom som dets sandkorn;

hans navn ville ikke være

blevet udslettet eller tilintetgjort

for mig.

16a Es 45:19.

17a gs Forløser.

b gs Inspiration;

Åbenbaring.

18a Præd 8:5.

19a 1 Mos 22:15–19;

Hos 2:1.