MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

53 Nefis Første Bog 20:20–21:8

20 a Drag I ud af Babylon, flygt

I fra kaldæerne, kundgør det

med en røst af sang, fortæl det,

lad det lyde til jordens ende, sig

I: Herren har forløst sin b tjener

Jakob.

21 Og de a tørstede ikke; han

ledte dem gennem ørkenerne;

han fik vandet til at flyde ud

af b klippen til dem; han kløvede

også klippen, og vandene

strømmede ud.

22 Og skønt han har gjort alt

dette og også det, der er større,

findes der ingen a fred for de

ugudelige, siger Herren.

KAPITEL 21

Messias skal blive et lys for ikkejøderne

og befri fangerne – Israel

skal blive indsamlet med magt i de

sidste dage – Konger skal blive

deres plejefædre – Sammenlign

med Esajas’ Bog, kapitel 49. Omkring

588–570 f.Kr.

Og videre: Lyt, o Israels hus,

alle I, som er brækket af og er

drevet ud på grund af mit folks

hyrders ugudelighed; ja, alle I,

som er brækket af, som er spredt

vidt omkring, som er af mit folk,

o Israels hus. Lyt, o a øer, til mig,

og lyt, I folk b langt borte; Herren

har kaldet mig fra moders liv,

fra min mors skød har han

nævnt mit navn.

2 Og han har gjort min mund

20a Jer 51:6;

L&P 133:5-14.

b Es 44:1–2, 21.

21a Es 41:17–20.

b 2 Mos 17:6;

4 Mos 20:11;

1 Ne 17:29;

2 Ne 25:20.

22a gs Fred.

21 1a 1 Ne 22:4;

2 Ne 10:20–22.

b L&P 1:1.

3a 3 Mos 25:55;

Es 41:8;

til et skarpt sværd, i skyggen af

sin hånd har han skjult mig og

har gjort mig til en sleben pil,

i sit kogger har han gemt mig

3 og sagt til mig: Du er min

a tjener, o Israel, i hvem jeg bliver

herliggjort.

4 Da sagde jeg: Jeg har arbejdet

forgæves, jeg brugt mine

kræfter til ingen nytte og

forgæves; visselig, min dom er

hos Herren og min gerning hos

min Gud.

5 Og se, siger Herren, som

a dannede mig fra moders liv, for

at jeg skulle være hans tjener

og føre Jakob tilbage til ham:

Skønt Israel ikke er samlet, skal

jeg dog være agtet i Herrens

øjne, og min Gud skal være

min styrke.

6 Og han sagde: Det er let for

dig at være min tjener og oprejse

a Jakobs stammer og genrejse

Israels overlevende! Jeg vil også

gøre dig til et b lys for c ikkejøderne,

så du kan være min

frelse til jordens ender.

7 Så siger Herren, Israels forløser,

hans Hellige, til ham, som

mennesker foragter, til ham,

som folkene afskyr, til herskeres

tjener: Konger skal se og rejse

sig, fyrster skal også tilbede på

grund af Herren, som er trofast.

8 Så siger Herren: På et gunstigt

tidspunkt har jeg hørt dig,

o havets øer, og på frelsens

dag har jeg hjulpet dig, og jeg

L&P 93:45–46.

5a Es 44:24.

6a gs Israel – Israels

tolv stammer.

b L&P 103:8–10;

Abr 2:10–11.

c 3 Ne 21:11.

Similar magazines