MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 1:8–15 60

det være c forbandet på grund af

dem, men for de retfærdige skal

det være velsignet for evigt.

8 Og se, det er visdom, at andre

folkeslag endnu en tid skal holdes

i uvidenhed om dette land;

for se, mange folkeslag ville

oversvømme landet, så der ikke

ville være plads til en arvelod.

9 Og se, jeg, Lehi, har fået et

løfte om, at for så a vidt som de,

som Gud Herren vil føre ud af

Jerusalems land, holder hans

befalinger, skal de have b fremgang

på dette lands overflade;

og de skal blive holdt skjult for

alle andre folkeslag, så de kan

tage dette land i besiddelse for

sig selv. Og dersom de c holder

hans befalinger, skal de blive

velsignet på dette lands overflade,

og der skal ikke være nogen

til at forulempe dem eller til at

berøve dem deres arveland; og

de skal bo trygt for evigt.

10 Men se, når den tid kommer,

da de vil synke ned i vantro,

efter at de har modtaget så store

velsignelser af Herrens hånd –

efter at have fået kundskab om

skabelsen af jorden og af alle

mennesker og have fået kendskab

til Herrens store og forunderlige

gerninger fra verdens

skabelse; efter at have fået

overdraget magt til at gøre alt

ved tro; efter at have fået alle

befalingerne fra begyndelsen

og ved hans grænseløse godhed

7c Alma 45:10–14, 16;

Morm 1:17;

Eter 2:8–12.

9a 2 Ne 4:4;

Alma 9:13.

b 5 Mos 29:9.

c gs Lydighed.

10a gs Messias.

11a 1 Ne 13:12–20;

Morm 5:19–20.

b 1 Ne 22:7.

12a Morm 1:11–19; 4:11.

13a gs Helvede.

b Alma 12:9–11.

være blevet ført til dette udsøgte

forjættede land – se, jeg siger,

at hvis den dag kommer, da de

vil forkaste Israels Hellige, den

sande a Messias, deres forløser

og deres Gud, se, da skal straffedommene

fra ham, som er

retfærdig, hvile på dem.

11 Ja, han vil bringe a andre

folkeslag til dem, og han vil

give dem magt, og han vil tage

deres ejendomslande fra dem,

og han vil lade dem blive

b spredt og slået.

12 Ja, som slægtled følger

slægtled skal der være a blodsudgydelser

og svære hjemsøgelser

blandt dem; derfor ønsker

jeg, mine sønner, at I vil huske,

ja, jeg ønsker, at I vil lytte til

mine ord.

13 O, gid I ville vågne op,

vågne op af en dyb søvn, ja, af

a helvedes søvn og ryste de forfærdelige

b lænker af, som I er

bundet med, som er de lænker,

der binder menneskenes børn,

så de som fanger bliver ført bort

ned i elendighedens og jammerens

evige c kløft.

14 Vågn op! Og rejs jer af støvet,

og hør ordene fra en skælvende

a forælder, hvis lemmer I

snart skal lægge ned i den kolde

og tavse b grav, hvorfra ingen

vejfarende kan vende tilbage;

nogle få dage til, så går jeg c al

kødets gang.

15 Men se, Herren har a forløst

c 1 Ne 15:28–30;

Hel 3:29–30.

14a gs Forældre.

b gs Død, fysisk.

c Jos 23:14.

15a Alma 36:28.

gs Forsoning.

Similar magazines