MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 2:27–3:5 66

fra faldet, er de blevet c frie for

evigt, idet de kender godt fra

ondt, til selv at handle og ikke

være genstand for handling

med undtagelse af d lovens straf

på den store og yderste dag i

overensstemmelse med de befalinger,

som Gud har givet.

27 Derfor er menneskene a frie,

hvad angår kødet; og alt, der er

tjenligt for mennesket, er givet

dem. Og de er frie til at b vælge

frihed og c evigt liv ved alle

menneskers store formidler, eller

til at vælge fangenskab og

død i overensstemmelse med

Djævelens fangenskab og magt;

for han stræber efter at gøre alle

mennesker elendige, ligesom

han selv er.

28 Og se, mine sønner, jeg ønsker,

at I skal se hen til den store

a formidler og lytte til hans store

befalinger og være trofaste mod

hans ord og vælge evigt liv efter

hans hellige Ånds vilje

29 og ikke vælge evig død

efter kødets vilje og det onde,

som er deri, og som giver

Djævelens ånd magt til at tage

jer til a fange, til at føre jer ned

til b helvede, så han kan regere

over jer i sit eget rige.

30 Jeg har talt disse få ord

til jer alle, mine sønner, i min

prøves sidste dage, og jeg har

valgt den gode del i overensstemmelse

med profetens ord.

Og jeg har intet andet formål

26c Alma 42:27;

Hel 14:30.

d gs Lov.

27a Gal 5:1;

Moses 6:56.

b gs Handlefrihed.

c gs Evigt liv.

28a gs Formidler.

29a Rom 6:16–18;

Alma 12:11.

b gs Helvede.

3 1a 1 Ne 18:7.

2a 1 Ne 2:20.

gs Forjættet land.

end jeres sjæls evigtvarende

velfærd. Amen.

KAPITEL 3

Josef i Egypten så nefitterne i et

syn – Han profeterede om Joseph

Smith, de sidste dages seer, om

Moses, som skulle udfri Israel, og

om fremkomsten af Mormons Bog.

Omkring 588–570 f.Kr.

Og nu taler jeg til dig, Josef, min

a sidstfødte. Du blev født i mine

trængslers ørken, ja, i min største

sorgs dage fødte din mor dig.

2 Og måtte Herren også hellige

dette a land, der er et yderst

udsøgt land, for dig som din

arvelod og dine efterkommeres

arvelod sammen med dine

brødre til sikkerhed for jer for

evigt, dersom I holder Israels

Helliges befalinger.

3 Og se, Josef, min sidstfødte,

som jeg har ført ud af mine

trængslers ørken, måtte Herren

velsigne dig for evigt, for dine

efterkommere skal ikke helt

blive a udryddet.

4 For se, du er mine lænders

frugt, og jeg er efterkommer af

a Josef, som blev ført til Egypten

som b fange. Og store var Herrens

pagter, som han sluttede

med Josef.

5 Og se, Josef a så i sandhed

vor dag. Og han fik et løfte fra

Herren om, at Gud Herren af

3a 2 Ne 9:53.

4a 1 Mos 39:1–2; 45:4;

49:22–26;

1 Ne 5:14–16.

b 1 Mos 37:29–36.

5a jso 1 Mos 50:24–38;

2Ne4:1–2.

Similar magazines