MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

67 Nefis Anden Bog 3:6–14 hans lænders frugt ville oprejse en b retfærdig c gren for Israels hus, ikke Messias, men en gren, der ville blive brækket af, men alligevel blive husket i Herrens pagter, så d Messias skulle give sig til kende for dem i de sidste dage på magtfuld vis for at føre dem ud af e mørket frem i lyset – ja, ud af skjult mørke og ud af fangenskab til frihed. 6 For Josef vidnede i sandhed, da han sagde: En a seer, som skal være en udsøgt seer for mine b lænders frugt, skal Herren min Gud lade fremstå. 7 Ja, Josef sagde i sandhed: Så siger Herren til mig: En udsøgt a seer vil jeg lade fremstå af dine lænders frugt, og han skal være højt agtet blandt dine lænders frugt. Og til ham vil jeg give befaling om, at han skal udføre et værk for dine lænders frugt, hans brødre, som skal være af stor værdi for dem, ja, derved at den bringer dem til kundskab om de pagter, som jeg har sluttet med dine fædre. 8 Og jeg vil give ham den befaling, at han ikke skal udføre noget a andet værk end det værk, som jeg vil befale ham. Og jeg vil gøre ham mægtig i mine øjne, for han skal udføre mit værk. 9 Og han skal være mægtig ligesom a Moses, som jeg har sagt, 5b Jakob 2:25. c 1 Mos 49:22–26; 1 Ne 15:12; 19:24. gs Herrens vingård. d 2 Ne 6:14; L&P 3:16–20. e Es 42:16. 6a 3 Ne 21:8–11; Morm 8:16. gs Seer. b L&P 132:30. 7a gs Smith, Joseph, jun. 8a L&P 24:7, 9. 9a Moses 1:41. b 2 Mos 3:7–10; 1 Ne 17:24. 11a L&P 5:3–4. 12a gs Mormons Bog. jeg vil lade fremstå for jer til at b udfri mit folk, o, Israels hus. 10 Og Moses vil jeg lade fremstå til at udfri dit folk af Egyptens land. 11 Men en seer vil jeg lade fremstå af dine lænders frugt, og ham vil jeg give a magt til at bringe mit ord ud til dine lænders efterkommere – og ikke alene til at udbringe mit ord, siger Herren, men til at overbevise dem om mit ord, som allerede skal være udbredt blandt dem. 12 Derfor skal dine lænders frugt a skrive, og b Judas lænders frugt skal c skrive, og det, der skal skrives af dine lænders frugt, og også det, der skal skrives af Judas lænders frugt, skal vokse sammen for at d gendrive falske lærdomme og afskaffe stridigheder og skabe fred blandt dine lænders frugt og e bringe dem til f kundskab om deres fædre i de sidste dage og også til kundskab om mine pagter, siger Herren. 13 Og fra svaghed skal han blive gjort stærk på den dag, da mit værk skal begynde blandt hele mit folk for at genrejse dig, o Israels hus, siger Herren. 14 Og således profeterede Josef, idet han sagde: Se, den seer vil Herren velsigne, og de, der forsøger at slå ham ihjel, b 1 Ne 13:23–29. c gs Bibelen. d Ez 37:15–20; 1 Ne 13:38–41; 2 Ne 29:8; 33:10–11. e Moro 1:4. f 1 Ne 15:14; 2 Ne 30:5; Morm 7:1, 5, 9–10.

Similar magazines