MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

71 Nefis Anden Bog 4:26–35

til overordentlig høje bjerge. Og

mine øjne har set store ting, ja,

for store for mennesket; derfor

fik jeg påbud om, at jeg ikke

måtte skrive dem.

26 O, når jeg nu har set så store

ting, og når Herren i sin velvilje

over for menneskenes børn er

kommet til menneskene i så

megen barmhjertighed, a hvorfor

skulle mit hjerte da græde og

min sjæl dvæle i sorgens dal

og mit kød svinde hen og min

styrke svækkes på grund af

mine trængsler?

27 Og hvorfor skulle jeg a give

efter for synd på grund af mit

kød? Ja, hvorfor skulle jeg give

efter for b fristelser, så den Onde

får plads i mit hjerte til at tilintetgøre

min c fred og plage min

sjæl? Hvorfor er jeg vred på

grund af min fjende?

28 Vågn op, min sjæl! Vær ikke

længere modløs på grund af

synd. Fryd dig, o mit hjerte, og

giv ikke længere plads for min

sjæls a fjende.

29 Bliv ikke igen vred på

grund af mine fjender. Svæk

ikke min styrke på grund af

mine trængsler.

30 Fryd dig, o mit hjerte, og

anråb Herren og sig: O Herre,

jeg vil prise dig for evigt; ja,

min sjæl vil frydes i dig, min

Gud og min frelses a klippe.

31 O Herre, vil du forløse min

sjæl? Vil du udfri mig af mine

26a Sl 43:5.

27a Rom 6:13.

b gs Fristelse.

c gs Fred.

28a gs Djævelen.

30a 1 Kor 3:11.

gs Klippe.

31a Rom 12:9;

Alma 13:12.

32a gs Sønderknust

hjerte.

b gs Vandre, vandre

med Gud.

34a gs Tillid.

fjenders hænder? Vil du lade

mig gyse ved synet af a synd?

32 Måtte helvedes porte bestandig

være lukkede for mig,

fordi mit a hjerte er sønderknust

og min ånd er angerfuld! O

Herre, luk ikke din retfærdigheds

porte for mig, så jeg kan

b vandre på stien i den dybe dal,

så jeg kan holde mig nøje på

den jævne vej.

33 O Herre, vil du omslutte

mig i din retfærdigheds kappe!

O Herre, vil du berede en vej

for min flugt fra mine fjender!

Vil du gøre min sti ret for mig!

Læg ingen anstødssten på min

vej – men vil du rydde min vej

for mig og ikke spærre min vej,

men mine fjenders veje.

34 O Herre, jeg har sat min lid

til dig, og jeg vil sætte min a lid

til dig for evigt. Jeg vil ikke

sætte min b lid til armen af kød,

for jeg ved, at forbandet er den,

der sætter sin c lid til armen af

kød. Ja, forbandet er den, der

sætter sin lid til mennesket eller

gør kød til sin arm.

35 Ja, jeg ved, at Gud vil give

a gavmildt til den, som beder.

Ja, min Gud vil give mig, hvis

jeg ikke b beder om noget c forkert;

derfor vil jeg opløfte min

røst til dig, ja, jeg vil anråbe dig,

min Gud, min retfærdigheds

d klippe. Se, min røst skal for

evigt stige op til dig, min klippe

og min evige Gud. Amen.

b Sl 44:7–9.

c Jer 17:5;

Morm 3:9; 4:8.

35a Jak 1:5.

b gs Bøn.

c Hel 10:5.

d 5 Mos 32:4.

Similar magazines