MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 5:24–6:3 74

kommere, for de skal blive

forbandet, ja, med den samme

forbandelse. Og Herren talte

det, og det blev gjort.

24 Og på grund af deres forbandelse,

som hvilede på dem,

blev de et a dovent folk, fulde

af fortræd og lumskhed, og de

jagede efter rovdyr i ørkenen.

25 Og Gud Herren sagde til

mig: De skal være en svøbe for

dine efterkommere til at vække

dem til erindring om mig; og

for så vidt som de ikke vil huske

mig og lytte til mine ord, skal de

tugte dem, lige indtil de bliver

udryddet.

26 Og det skete, at jeg, Nefi,

a indviede Jakob og Josef, for at

de skulle være præster og lærere

over mit folks land.

27 Og det skete, at vi levede

på lykkelig vis.

28 Og der var gået tredive

år fra den tid, da vi forlod

Jerusalem.

29 Og jeg, Nefi, havde hidtil

ført optegnelserne om mit folk

på mine plader, som jeg havde

lavet.

30 Og det skete, at Gud Herren

sagde til mig: Lav a andre plader,

og du skal indgravere meget på

dem, som er godt i mine øjne,

til gavn for dit folk.

31 For derfor at være lydig

mod Herrens befalinger gik jeg,

Nefi, hen og lavede a disse

plader, på hvilke jeg har indgraveret

dette.

32 Og jeg har indgraveret det,

der er behageligt for Gud. Og

hvis mit folk finder behag i det,

24a gs Doven.

26a Jakob 1:18–19;

Mosi 23:17.

30a 1Ne19:1–6.

der hører Gud til, da vil de

finde behag i mine indgraveringer,

som findes på disse plader.

33 Og hvis mit folk ønsker at

kende den mere detaljerede

del af mit folks historie, må de

granske mine andre plader.

34 Og det er mig nok at sige, at

der var gået fyrre år, og vi havde

allerede haft krige og stridigheder

med vore brødre.

KAPITEL 6

Jakob beretter jødernes historie:

Deres babyloniske fangenskab og

deres tilbagevenden, Israels Helliges

tjenestegerning og korsfæstelse,

den hjælp de får fra ikke-jøderne,

og jødernes genrejsning i de sidste

dage, når de tror på Messias. Omkring

559–545 f.Kr.

De ord, som Jakob, Nefis bror,

talte til Nefis folk:

2 Se, mine elskede brødre, jeg,

Jakob, som er blevet kaldet af

Gud og ordineret i overensstemmelse

med hans hellige orden,

og som er blevet indviet af min

bror Nefi, som I betragter som

akonge, eller beskytter, og som

I forlader jer på med hensyn til

sikkerhed, se, I ved, at jeg har

talt overordentlig meget til jer.

3 Alligevel taler jeg til jer igen,

for jeg nærer ønske for jeres

sjæls velfærd. Ja, min ængstelse

for jer er stor; og I ved selv, at

det har den altid været. For jeg

har formanet jer med al flid, og

jeg har lært jer min fars ord;

og jeg har talt til jer angående

31a gs Plader.

6 2a Jakob 1:9, 11.

Similar magazines