MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

75 Nefis Anden Bog 6:4–12

alt, som er skrevet, fra verdens

skabelse.

4 Og se nu, jeg ønsker at tale til

jer angående det, der er, og det,

der skal komme; jeg vil derfor

læse a Esajas’ ord for jer. Og det

er de ord, som min bror har

ønsket af mig, at jeg skulle tale

til jer. Og jeg taler til jer for

jeres egen skyld, for at I må lære

og herliggøre jeres Guds navn.

5 Og se, de ord, som jeg skal

læse, er dem, som Esajas talte

angående hele Israels hus; derfor

kan de anvendes på jer, for

I er af Israels hus. Og der er

meget, som er blevet talt ved

Esajas, der kan anvendes på

jer, fordi I er af Israels hus.

6 Og se, dette er ordene: a Så

siger Gud Herren: Se, jeg vil

løfte min hånd for ikke-jøderne

og rejse mit b banner for folket,

og de skal bringe dine sønner i

deres arme, og dine døtre skal

de bære på deres skuldre.

7 Og konger skal være dine

plejefædre, og deres dronninger

dine plejemødre. De skal bøje

sig ned for dig med deres ansigter

mod jorden og slikke støvet

af dine fødder, og du skal vide,

at jeg er Herren; for de, som

a venter på mig, skal ikke blive

gjort til skamme.

8 Og nu vil jeg, Jakob, tale

noget om disse ord. For se,

4a 3 Ne 23:1.

6a Es 49:22–23.

b gs Banner.

7a Moses 1:6;

L&P 133:45.

8a Est 2:6; 1 Ne 7:13;

2 Ne 25:10;

Omni 1:15;

Hel 8:20–21.

b 2 Kong 24:10–16;

25:1–12.

gs Israel – Israels

adsplittelse.

9a 1 Ne 10:3.

b 1 Ne 19:10, 13;

Mosi 3:9;

3 Ne 11:14–15.

gs Korsfæstelse.

Herren har vist mig, at de, der

var i a Jerusalem, hvorfra vi kom,

er blevet slået ihjel og b ført bort

som fanger.

9 Alligevel har Herren vist

mig, at de skal vende a tilbage

igen. Og han har også vist mig,

at Gud Herren, Israels Hellige,

skal give sig til kende for dem

i kødet; og efter at han har

givet sig til kende, skal de piske

ham og b korsfæste ham ifølge

ordene fra den engel, som

fortalte mig det.

10 Og efter at de har forhærdet

hjertet og gjort nakken stiv mod

Israels Hellige, se, da skal Israels

Helliges a straffedomme komme

over dem. Og den dag kommer,

da de skal blive slået og plaget.

11 For se, efter at de er blevet

drevet hid og did, for således

siger englen, skal mange blive

plaget i kødet, og det skal ikke

blive dem tilladt at omkomme

på grund af de trofastes bønner;

de skal blive spredt og slået og

hadet; alligevel vil Herren være

barmhjertig mod dem, så de,

a når de kommer til b kundskab

om deres forløser, igen skal

c indsamles til deres arvelande.

12 Og velsignede er a ikkejøderne,

de om hvem profeten

har skrevet; for se, dersom de

vil omvende sig og ikke kæmpe

mod Zion og ikke forener sig

10a Matt 27:24–25.

11a 1 Ne 22:11–12;

2 Ne 9:2.

b Hos 3:5.

c gs Israel – Israels

indsamling.

12a 1Ne14:1–2;

2 Ne 10:9–10.

Similar magazines