MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 6:13–7:2 76

med den b store og vederstyggelige

kirke, skal de blive frelst;

for Gud Herren vil opfylde sine

c pagter, som han har sluttet med

sine børn, og af denne årsag har

profeten skrevet dette.

13 For se, de, der kæmper

mod Zion og Herrens pagtsfolk,

skal slikke støvet af deres

fødder, og Herrens folk skal

ikke blive gjort til a skamme.

For Herrens folk er dem, der

b venter på ham; for de venter

stadig på Messias’ komme.

14 Og se, ifølge profetens ord

vil Messias igen for a anden gang

sætte sig for at bringe dem

tilbage; derfor vil han b give sig

til kende for dem i magt og

stor herlighed, så deres fjender

bliver c udryddet, når den dag

kommer, da de vil tro på ham;

og ingen, som tror på ham, vil

han udrydde.

15 Og de, som ikke tror

på ham, skal blive a udryddet

både ved b ild og ved uvejr og

ved jordskælv og ved blodsudgydelser

og ved c pest og

ved hungersnød. Og de skal

vide, at Herren er Gud, Israels

Hellige.

16 a For skal byttet tages fra den

mægtige eller den b retmæssigt

tilfangetagne blive udfriet?

17 Men så siger Herren: Selv

den mægtiges a fanger skal tages

12b gs Djævelen –

Djævelens kirke.

c gs Abrahamske pagt.

13a 3 Ne 22:4.

b Es 40:31;

1 Ne 21:23;

L&P 133:45.

14a Es 11:11;

2 Ne 25:17; 29:1.

b 2 Ne 3:5.

c 1 Ne 22:13–14.

15a 2 Ne 10:16; 28:15;

3 Ne 16:8.

gs Sidste dage.

b Jakob 6:3.

c L&P 97:22–26.

16a Es 49:24–26.

b dvs Herrens

bort, og den skrækindjagendes

bytte blive udfriet; for den

b mægtige Gud skal c udfri sit

pagtsfolk. For så siger Herren:

Jeg vil strides med dem, der

strides med dig –

18 og jeg vil lade dem, der undertrykker

dig, æde deres eget

kød; og de skal være berusede

af deres eget blod som af sød

vin; og alt kød skal vide, at jeg,

Herren, er din frelser og din

a forløser, Jakobs b Mægtige.

KAPITEL 7

Esajas taler messiansk – Messias

vil tale med de lærdes tunge –

Han vil byde sin ryg til dem, der vil

slå ham – Han vil ikke blive

beskæmmet – Sammenlign med

Esajas’ Bog, kapitel 50. Omkring

559–545 f.Kr.

Ja, for så siger Herren: Har jeg

sendt dig bort, eller har jeg

forstødt dig for evigt? For så

siger Herren: Hvor er jeres mors

skilsmissebrev? Til hvem har jeg

sendt dig bort, eller til hvem af

mine kreditorer har jeg solgt

jer? Ja, til hvem har jeg solgt jer?

Se, på grund af jeres misgerninger

har I asolgt jer selv, og

på grund af jeres overtrædelser

er jeres mor blevet sendt bort.

2 Derfor var der, da jeg kom,

pagtsfolk, som

angivet i vers 17.

17a 1 Ne 21:25.

b gs Jahve.

c 2 Kong 17:39.

18a gs Forløser.

b 1 Mos 49:24;

Es 60:16.

7 1a gs Frafald.