MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 8:4–16 78

steder, og han vil gøre hendes

b ødemark som Eden og hendes

ørken som Herrens have. Fryd

og glæde skal findes deri, taksigelse

og lovsang.

4 Lyt til mig, mit folk, og lån

mig øre, o mit folkeslag, for en

a lov skal udgå fra mig, og jeg

vil lade min ret stå som et b lys

for folkene.

5 Min retfærdighed er nær,

min a frelse er sendt ud, og min

arm skal dømme folket. b Øerne

skal vente på mig, og til min

arm skal de sætte deres lid.

6 Løft jeres øjne op mod himlene,

og se på jorden under

jer, for a himlene skal b forsvinde

som røg, og jorden skal c ældes

som en klædning; og de, der bor

derpå, skal dø på samme måde.

Men min frelse skal vare evigt,

og min retfærdighed skal ikke

høre op.

7 Lyt til mig, I, der kender

retfærdighed, det folk, i hvis

hjerte jeg har skrevet min lov,

a frygt ikke for menneskers bebrejdelser,

og vær heller ikke

ræd for deres hån.

8 For møllet skal æde dem som

en klædning, og larven skal æde

dem som uld. Men min retfærdighed

skal vare evigt, og min

frelse fra slægtled til slægtled.

9 Vågn op, vågn op! Ifør dig

a styrke, du Herrens arm; vågn

op, som i fordums tid. Er du

3b Es 35:1–2, 6–7.

4a el lære. Es 2:3.

gs Evangelium.

b gs Lys, Kristi lys.

5a gs Frelse.

b 2 Ne 10:20.

6a 2 Pet 3:10.

b heb blive spredt.

Sl 102:26–28.

c heb forgå.

7a Sl 56:5, 12;

L&P 122:9.

9a L&P 113:7–8.

10a Es 35:8.

11a gs Forløse.

b Es 35:10.

ikke ham, som har sønderhugget

Rahab og gennemboret dragen?

10 Er du ikke ham, der har

tørret havet ud, det store dybs

vande; der har gjort havets dyb

til en a vej, som de løskøbte

kunne gå over?

11 For se, Herrens a forløste

skal vende tilbage og komme til

Zion med b sang, og evigtvarende

fryd og hellighed skal være

over deres hoved; og de skal få

glæde og fryd, sorg og c sørgeudbrud

skal flygte bort.

12 a Jeg er ham, ja, jeg er ham,

som trøster jer. Se, hvem er

du, at du skulle være b bange

for mennesker, som skal dø, og

for menneskesønnen, som skal

blive som c græs?

13 Og at du a glemmer Herren

din skaber, som har udspændt

himlene og lagt jordens grundvold,

at du bestandig hver dag

har frygtet undertrykkerens

rasen, som om han var rede til

at ødelægge? Og hvor er undertrykkerens

rasen?

14 Den fangne landflygtige

skynder sig, for at han kan blive

løst, og for at han ikke skal dø

i fangehullet, og for at han ej

heller skal mangle brød.

15 Men jeg er Herren din Gud,

hvis a bølger brusede; Hærskarers

Herre er mit navn.

16 Og jeg har lagt mine ord

i din mund og har skjult dig i

c Åb 21:4.

12a L&P 133:47; 136:22.

b Jer 1:8.

c Es 40:6–8;

1 Pet 1:24.

13a Jer 23:27.

15a 1 Ne 4:2.

Similar magazines