MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 9:17–25 82

kan b forgå, skal de, der er

retfærdige, forblive retfærdige,

og de, der er c tilsølede, forblive

d tilsølede; derfor, de, der er tilsølede,

er e Djævelen og hans

engle; og de skal gå bort til

f evigtvarende ild, som er beredt

for dem; og deres pinsler er

som en g sø af ild og svovl, hvis

flammer stiger op for evigt og

altid og ikke har nogen ende.

17 O, hvor stor er ikke vor

Guds storhed og a retfærdighed!

For han fuldbyrder alle sine ord,

og de er udgået af hans mund,

og hans lov skal blive opfyldt.

18 Men se, de retfærdige,

Israels Helliges a hellige, de,

der har troet på Israels Hellige,

de, der har udholdt verdens

b kors og foragtet skammen ved

det, de skal c arve d Guds rige,

som var beredt for dem e fra verdens

grundlæggelse, og deres

glæde skal være fuldkommen

f for evigt.

19 O, hvor stor er ikke vor

Guds, Israels Helliges, barmhjertighed!

For han a udfrier

sine hellige fra dette b forfærdelige

uhyre, Djævelen og døden

og c helvede og den sø af ild og

svovl, som er uendelig pinsel.

20 O, hvor stor er ikke vor

16b L&P 56:11.

c gs Tilsølethed.

d 1 Ne 15:33–35;

Alma 7:21;

Morm 9:14;

L&P 88:35.

e gs Djævelen.

f Mosi 27:28.

g Åb 21:8; 2 Ne 28:23;

L&P 63:17.

17a gs Retfærdig,

retfærdighed.

18a gs Hellig (navneord).

b Luk 14:27.

c L&P 45:58; 84:38.

d gs Ophøjelse.

e Alma 13:3.

f gs Evigt liv.

19a L&P 108:8.

b 1 Ne 15:35.

c gs Helvede.

20a gs Hellighed.

b Alma 26:35;

L&P 38:2.

21a gs Frelse.

b L&P 18:11; 19:18.

Guds a hellighed! For han b kender

alt, og der findes intet, uden

at han kender det.

21 Og han kommer til verden,

så han kan a frelse alle mennesker,

hvis de vil lytte til hans

røst; for se, han lider alle menneskers

smerter, ja, hver eneste

levende skabnings b smerter,

både mænds, kvinders og børns,

som hører til c Adams slægt.

22 Og han lider dette, for at

opstandelsen kan blive alle

mennesker til del, for at alle kan

stå foran ham på den store dag,

dommens dag.

23 Og han befaler alle mennesker,

at de skal a omvende sig

og blive b døbt i hans navn,

idet de har fuldkommen tro på

Israels Hellige, ellers kan de

ikke blive frelst i Guds rige.

24 Og hvis de ikke vil omvende

sig og tro på a hans navn og

blive døbt i hans navn og b holde

ud til enden, skal de blive c fordømt;

for Gud Herren, Israels

Hellige, har talt det.

25 For se, han har givet en a lov;

og hvor der b ingen lov er givet,

er der ingen straf; og hvor der

ingen straf er, er der ingen fordømmelse;

og hvor der ingen

fordømmelse er, har Israels

c gs Adam.

23a gs Omvendelse.

b gs Døbe, dåb.

24a gs Jesus Kristus – At

påtage sig Jesu Kristi

navn.

b gs Udholdenhed.

c gs Fordømmelse.

25a Jak 4:17.

gs Lov.

b Rom 4:15; 2 Ne 2:13;

Alma 42:12–24.

gs Ansvarlighed.

Similar magazines