07.08.2013 Views

cpi_oliver_city_brugermanual.pdf B 415 KB - Scootergrisen

cpi_oliver_city_brugermanual.pdf B 415 KB - Scootergrisen

cpi_oliver_city_brugermanual.pdf B 415 KB - Scootergrisen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Købebevis<br />

Instruktion<br />

Service<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk


Generelt om reklamationsret<br />

På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af CPI<br />

Danmark A/S’s reklamationsforpligtigelse.<br />

Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse til den forhandler, du har<br />

købt køretøjet hos eller på nedenstående adresse:<br />

CPI Danmark A/S<br />

Stensgårdvej 1<br />

5500 Middefart<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Tlf. 63 41 69 69<br />

CPI Danmark A/S står naturligvis altid til din tjeneste.<br />

CPI Danmark A/S gør særligt opmærksom på, at der på de følgende<br />

sider er indeholdt visse betingelser og begrænsninger i de garanti- og<br />

reklamationsregler, der i øvrigt er gældende vedrørende forbrugerkøb.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

____________________________________________<br />

Køretøjs ID<br />

____________________________________________<br />

Stelnummer<br />

____________________________________________<br />

Type/farve<br />

____________________________________________<br />

Registreringsnr.<br />

____________________________________________<br />

Salgsdato


ReklamationsRet<br />

CPI Danmark A/S giver 2 års reklamationsret i henhold til gældende<br />

dansk lov. Såfremt du, som bruger/ejer, skulle blive opmærksom på<br />

materiale- og/eller fabrikationsfejl, skal du straks meddele dette til den<br />

butik, hvor du har købt dit køretøj eller til CPI Danmark A/S.<br />

Videre brug af køretøjet skal straks ophøre, indtil en evt. fejl og/eller<br />

mangel er fundet og udbedret/repareret. Følgeskader, som skyldes<br />

fortsat brug er ikke omfattet af reklamationsretten. Reklamation skal<br />

ske ved, at du tager kontakt til den butik, hvor du har købt dit køretøj<br />

eller til CPI Danmark A/S på telefon 63 41 69 69. Der vil så blive lavet<br />

en aftale med dig om, hvornår du kan få efterset køretøjet. Udbedring<br />

af en fejl og/eller mangel ved en berettiget reklamation, sker for CPI<br />

Danmark A/S’s regning, således at du som kunde bliver holdt<br />

skadesløs for både materialeforbrug og arbejdsløn. Udbedringer sker i<br />

henhold til de for enhver tid gældende tekniske krav. Udskiftede dele<br />

forbliver CPI Danmark A/S’s ejendom. Reklamationsretten på køretøjet<br />

forlænges ikke, selv om der indenfor 24 måneder efter salgsdato repareres/udskiftes<br />

dele som reklamation. CPI Danmark A/S afgør i alle<br />

tilfælde om behov for afhjælpning af fejl og/eller mangler kan ske<br />

straks, eller om køretøjet senere skal indleveres på værkstedet. CPI<br />

Danmark A/S er dog forpligtet til at opfylde krav eller tilbud om afhjælpning<br />

indenfor rimelig tid. Viser det sig, at der ikke kan påvises nogen fejl<br />

og/eller mangel på køretøjet ud fra fejlbeskrivelsen, vil du blive faktureret<br />

for den tid, der er gået til at søge fejlen verificeret, med 450,- kr.<br />

i timen inkl. moms (forbehold for prisstigninger i timeløn). Skulle fejlen<br />

være opstået pga. betjeningsfejl, håndteringsfejl,modifikationer, ikke<br />

overholdte serviceintervaller, hærværk, misbrug, erhvervsmæssig brug,<br />

udlejning eller lignende, er den ikke omfattet af reklamationsretten. CPI<br />

Danmark A/S opfordrer dig til at undersøge køretøjet grundigt før reklamation,<br />

for at du, som kunde, undgår unødige omkostninger ved en<br />

reklamation, som ikke dækkes af CPI Danmark A/S. Ved en reklamation<br />

skal du sørge for at give en så grundig og fyldestgørende beskrivelse<br />

af evt. fejl og/eller mangler som muligt. Ved enhver reklamation skal instruktionsbog/<br />

servicebog forevises.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

BeGRÆnsninGeR i ReklamationsRetten<br />

Reklamationsretten dækker ikke fejl på scootere, som har været udsat<br />

for trafikuheld, er blevet ombygget eller ændret. CPI Danmark A/S gør<br />

herunder særligt opmærksom på, at dersom der udføres ændringer<br />

og/eller dele (de)monteres, som resulterer i en forøgelse af maksimum<br />

hastigheden og/eller forøgelse af motorens ydeevne, vil dette medføre<br />

at eventuelle reklamationer ikke vil være omfattet af reklamationsretten<br />

på scooteren. Tilsvarende gør sig gældende, dersom der monteres<br />

ikke-originale reservedele eller monteres reservedele, der ikke er af<br />

tilsvarende godkendt fabrikat og kvalitet som de originale reservedele,<br />

som f.eks. cylinder, stempel, udstødning m.v. (listen er ikke udtømmende)<br />

på scooteren. Reklamationsretten dækker ikke almindelig slidtage<br />

og forringelse forårsaget ved brug af køretøjet og dækker ikke for<br />

slid på kobling,variomaticdele (kilerem, variomaticruller og variomatichus),<br />

tændrør, pærer, dæk, slanger, bremsebelægninger, kabler, batteri,<br />

sikringer, filtre, kontakter og alle gummidele (undtaget oliepakninger).<br />

Reklamationsretten omfatter ikke følgeskader forarsaget af ukorrekt<br />

brug af scooteren eller manglende eller for sent udførelse af modifikationer/reparationer/service<br />

foreskrevet fra fabrikant eller importørs side,<br />

eller begrænset støj eller vibrationer, som ikke har nogen indflydelse på<br />

sikker kørsel på køretøjet.<br />

5


ReklamationsRetten GÆlDeR UnDeR FoRUDsÆtninG aF<br />

at scooteren bruges normalt og vedligeholdes i overensstemmelse med<br />

den udleverede service- og instruktionsbog,<br />

at eventuelle plomberinger ikke er brudt, scooteren ikke har været udsat<br />

for overlast,<br />

at der kun bruges originale CPI reservedele, eller reservedele af tilsvarende<br />

godkendt fabrikat og kvalitet,<br />

at de i service- og instruktionsbogen foreskrevne kontrol-, service- og<br />

reparationsarbejder er gennemført rettidigt og fagmæssigt korrekt af<br />

et af CPI Danmark godkendt *værksted/mekaniker,<br />

at reparationer/ændringer anbefalet af CPI Danmark A/S er foretaget,<br />

at scooteren ikke anvendes til udlejning,<br />

at scooteren ikke bruges til konkurrence- eller racerkørsel,<br />

at scooteren ikke har været udsat for trafikuheld, og<br />

at der ikke foretages konstruktive ændringer på scooteren, som resulterer<br />

i en forøgelse af maximum hastigheden og/eller forøgelse af motorens<br />

ydeevne.<br />

*Liste over godkendte værksteder/mekanikere fås på www.<strong>cpi</strong>.dk eller tlf. 63 41 69 99<br />

6 www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

UnDeRskRiFteR<br />

Reklamationsretten for nærværende scooter bekræftes hermed:<br />

__________________________________________________________<br />

Dato, forhandlerstempel og underskrift<br />

Undertegnede køber har læst og accepteret reklamationsbetingelserne,<br />

og herunder begrænsningerne, der er anført i denne bog.<br />

__________________________________________________________<br />

Dato og købers underskrift


Kære Kunde<br />

Tak fordi du valgte et af vores køretøjer. Før du tager dit<br />

nye køretøj i brug, anbefaler vi, at du læser denne vejledning<br />

grundigt igennem.<br />

Denne vejledning er at betragte som en del af køretøjet og<br />

skal derfor altid følge dette.<br />

Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer<br />

uden forudgående varsel.<br />

Der tages forbehold for trykfejl.<br />

Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse til den forhandler,<br />

du har købt køretøjet hos eller på nedenstående<br />

adresse:<br />

CPI Danmark A/S<br />

Stensgårdvej 1<br />

5500 Middefart<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Tlf. 63 41 69 69<br />

Vi ønsker dig god fornøjelse.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Vigtige informationer<br />

Læs vejledningen grundigt igennem. Vær især opmærksom<br />

på følgende symboler:<br />

BEMÆRK:<br />

Symbolet indikerer, at der er tale om speciel information<br />

om køretøjets funktioner og vedligeholdelse. Det er vigtigt<br />

at følge disse instruktioner, da ukorrekt håndtering kan bevirke<br />

at din sikkerhed er udsat eller at eventuelle fremtidige<br />

reklamationer vil kunne blive afvist.<br />

• Bruger<br />

Dette køretøj er beregnet til en person. Der ma ikke sidde<br />

nogen bagpå.<br />

• Bagage<br />

Overskrid aldrig køretøjets max. vægt angivet i skemaet<br />

under tekniske data.<br />

• Kør kun på vejen<br />

Køretøjet må kun anvendes på offentlige veje.<br />

7


Indhold<br />

1. Almen information . . . . . . . . . . . . . . . . . .2<br />

1.1 Før den første tur . . . . . . . . . . . . . . .2<br />

1.2 Ændring af køretøjet . . . . . . . . . . . . .2<br />

1.3 Vigtige numre på køretøjet . . . . . . . .3<br />

2. Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4<br />

3. Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5<br />

3.1 Instrumentpanel . . . . . . . . . . . . . . . .5<br />

3.1.1 Speedometer . . . . . . . . . . . . . .5<br />

3.1.2 Kilometertæller . . . . . . . . . . . . .5<br />

3.1.3 Olielampe, advarsel . . . . . . . . .5<br />

3.1.4 Indikator for langt lys . . . . . . . .5<br />

3.1.5 Indikator for blinklys . . . . . . . .5<br />

3.1.6 Benzinmåler . . . . . . . . . . . . . . .5<br />

3.2 Tændingslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />

3.3 Startknap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />

3.4 Lyskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />

3.5 Nær- og fjernlys . . . . . . . . . . . . . . . .7<br />

3.6 Hornkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7<br />

3.7 Blinklyskontakt . . . . . . . . . . . . . . . . .7<br />

3.8 Hjelmboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8<br />

4. Start af motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />

4.1 Start med selvstarter . . . . . . . . . . . .9<br />

4.2 Start med kickstarter . . . . . . . . . . . .9<br />

5. Kørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10<br />

5.1 Start kørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10<br />

5.2 Fartregulering . . . . . . . . . . . . . . . . .10<br />

5.2.1 Hurtigere . . . . . . . . . . . . . . . .10<br />

5.2.2 Langsommere . . . . . . . . . . . .10<br />

5.3 Bremse og kurvekørsel . . . . . . . . .11<br />

5.4 Korrekt nedbremsning . . . . . . . . . .11<br />

5.5 Kørsel i vådt føre . . . . . . . . . . . . . .12<br />

6. Sådan stopper du motoren . . . . . . . . .12<br />

6.1 Parkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />

7. Før du kører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />

7.1 Brændstof / olie . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

7.2 Styrtøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

7.3 Bremser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />

7.3.1 Tromlebremse . . . . . . . . . . . .15<br />

7.3.2 Skivebremse . . . . . . . . . . . . .15<br />

7.4 Stoplys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />

7.5 Blinklys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />

7.6 Dæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

7.7 Støddæmpere . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

7.8 For- og baglys . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

7.9 Horn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />

7.10 Speedometer . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />

7.11 Spejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

8. Periodisk eftersyn . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />

8.1 Luftfilter /<br />

vedligehold og udskiftning . . . . . . .17<br />

8.2 Gearolie / transmissionsolie skift . .18<br />

8.3 Påfyldning af bremsevæske<br />

(skivebremse) . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />

8.4 Tændrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />

8.4.1 Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />

8.4.2 Justering . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />

8.4.3 Specifikationer for<br />

tændrør . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />

8.5 Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />

8.6 Sikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />

8.7 Udskiftning af pærer . . . . . . . . . . . .21<br />

8.7.1 Blinklys for og bag . . . . . . . . .21<br />

8.7.2 Bag- og stoplys . . . . . . . . . . .21<br />

8.7.3 Forlygte . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />

8.8 Justering af kørelys . . . . . . . . . . . . .22<br />

9. Startproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23<br />

10. Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />

11. Vedligeholdelse og serviceeftersyn . .26<br />

1


1. Almen information<br />

1.1 FØR DEN FØRSTE TUR<br />

For at opnå optimal sikkerhed i forbindelse med betjening<br />

af køretøjet, beder vi dig læse denne vejledning grundigt<br />

igennem.<br />

• Bemærk at fotos og illustrationer kan afvige fra netop<br />

din model.<br />

• Køretøjet er designet til brug i almindelig trafik til én person.<br />

2<br />

• Kontroller venligst køretøjet inden du kører.<br />

• Stop altid motoren når du påfylder brændstof.<br />

• Start aldrig køretøjet i et lukket rum som f.eks. en garage.<br />

Udstødningsgassen er livfarlig at indånde.<br />

• For at bibeholde reklamationsretten og for at du kan have<br />

fornøjelse af køretøjet mange år frem, er det vigtigt at<br />

overholde alle serviceeftersyn. Sørg ligeledes for at holde<br />

køretøjet rengjort og følg instruktionerne for alment<br />

vedligehold. Det anbefales, at man jævnligt rengør køretøjet<br />

samt forebygger korrosion på metaldele. Vær<br />

særligt opmærksom på saltangreb/korrosion på stel,<br />

forgaffel, motorblok, udstødning og fælge. Disse bør<br />

jævnligt behandles med f.eks. voks, korrosionsolie eller<br />

vaseline.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

1.2 ÆNDRINGER AF KØRETØJET<br />

Ændringer i motor eller andre dele, som kan give højere<br />

hastighed og ydeevne, er forbudt ved lov.<br />

Vi henviser til, at sådanne ændringer medfører bortfald af<br />

reklamationretten og forsikringsdækningen, da forsikringsselskaberne<br />

udtrykkeligt forbyder tekniske ændringer,<br />

der forøger motorens ydeevne.<br />

Overtrædelser kan medføre straf ved domstolene og<br />

eventuel inddragelse af førebeviset.<br />

Ved uautoriserede indgreb bortfalder reklamationsretten.<br />

Ekstraudstyr<br />

• Ekstra elektrisk udstyr, som f.eks. lygter, radio m.m. kan<br />

tappe batteriet for strøm.


1<br />

2<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

1.3 VIGTIGE NUMRE PÅ KØRETØJET<br />

Kodenumrene er<br />

– stelnummer - 1<br />

– motornummer - 2<br />

Vi anbefaler at man opbevarer disse numre på et sikkert<br />

sted.<br />

Bemærk at ændringer i motor- og stelnummer er strafbart.<br />

3


4<br />

2. Oversigt<br />

Spejl<br />

Bagbremsegreb<br />

Sikring<br />

Udstødningsrør<br />

Batteri Sidestøtteben<br />

Bagagebærer/<br />

spoiler<br />

Benzintank<br />

dæksel<br />

Blinklys<br />

Stelnummer<br />

Hjelmboks<br />

Luftfilter Kickstarterpedal<br />

Olietank<br />

Bag- og stoplys<br />

Sædelås<br />

Typeplade<br />

JP/JR<br />

Motornummer<br />

Hovedstøtteben<br />

Forbremsegreb<br />

Blinklyskontakt<br />

Forlygte<br />

Tændingslås


3. Betjening<br />

3.1 INSTRUMENTPANEL<br />

Speedometer<br />

Kilometertæller<br />

3.1.1 Speedometer<br />

• Hastigheden er angivet i km/t.<br />

Olielampe Blinklyssignal<br />

Benzinmåler<br />

Indikator for<br />

langt lys, blåt<br />

lys.<br />

Digitalt ur<br />

3.1.2 Kilometertæller<br />

• Angiver i kilometer, den distance køretøjet har tilbagelagt.<br />

Sorte tal med hvid baggrund angiver distance i 100<br />

meter.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

3.1.3 Olielampe<br />

• Indikerer at der mangler 2-taktsolie.<br />

• Hvis lampen lyser, skal der straks fyldes motorolie på.<br />

• Efter påfyldning skal olielampen slukke, når tændingslåsen<br />

drejes på “ON”.<br />

Funktionstjek af olielampe:<br />

For at kontrollere at olielampen virker korrekt, kan man<br />

dreje tændingslåsen til midterpositionen. I denne position<br />

skal olielampen lyse. Men husk desuden manuelt at tjekke<br />

om der er olie i beholderen.<br />

3.1.4 Indikator for fjernlys<br />

• Når du tænder fjernlyset, vil indikatoren lyse blåt<br />

• Scooteren skal være startet og lyset være tændt for at<br />

denne funktion virker<br />

3.1.5 Indikator for blinklys<br />

• Når blinklyset benyttes, blinker indikatorlampen grønt.<br />

Husk at slå blink fra efter endt svingning.<br />

• Tændingslåsen skal stå på "ON" for at denne funktion<br />

virker<br />

5


3.1.6 Benzinmåler<br />

• Indikerer mængden af benzin i benzintanken (tændingsnøglen<br />

skal stå i “ON” position).<br />

• Hvis nålen peger i det røde område, er der ca. 1,5-2,5<br />

liter tilbage i tanken.<br />

3.2 Tændingslås<br />

6<br />

Off<br />

On<br />

• Strømmen er afbrudt og<br />

motoren kan ikke startes.<br />

• Du kan fjerne nøglen fra<br />

tændingslåsen.<br />

• Strømmen til motoren er<br />

slået til og motoren kan<br />

startes.<br />

• Du kan ikke fjerne nøglen.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Lock<br />

3.4 LYSKONTAKT<br />

• Strømmen er slået fra.<br />

• Styret er låst og du kan<br />

fjerne nøglen til tændingslåsen.<br />

• Styret skal drejes til venstre<br />

for at funktionen virker<br />

3.3 STARTKNAP<br />

• Aktiver en af bremseklingerne<br />

og tryk på knappen<br />

for at aktivere selvstarteren.<br />

• Tændingslåsen skal stå på<br />

"ON" for at funktionen virker<br />

Off<br />

• For-, bag- og instrumentlys er slukket.<br />

• Scooteren skal være startet for at lyskontakten fungerer


Positionslys<br />

• Positions-, bag- og instrumentlys er tændt.<br />

Kørelys<br />

• For-, bag- og instrumentlys er tændt.<br />

3.5 VALG AF NÆR- OG FJERNLYS<br />

Fjernlys (langt lys)<br />

I denne position er fjernlyset tændt.<br />

Nærlys (kort lys)<br />

I denne position er nærlyset tændt.<br />

BEMÆRK<br />

• Kører du med fjernlys, skal du skifte til nærlys, når der<br />

er modkørende trafik.<br />

• Vær opmærksom på at lyset er justeret korrekt.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

3.6 HORNKONTAKT<br />

• Drej tændingsnøglen i “ON”<br />

position. Aktiver horn ved<br />

tryk på kontakten<br />

3.7 BLINKLYS<br />

Brug blinklyset når du drejer, skifter vognbane m.m.<br />

Aktiver kontakten til henholdsvis højre eller venstre.<br />

Slå blinklys fra ved at trykke kontakten i midten ind<br />

Venstre. Bruges ved venstresving.<br />

Højre. Bruges ved højresving.<br />

7


BEMÆRK<br />

• Når blinklyset er aktiveret vil indikatorlampen blinke.<br />

• Står tændingsnøglen i „OFF“, virker blinklysene ikke.<br />

3.8 HJELMBOKS<br />

BEMÆRK<br />

• Maximal bagagevægt<br />

er 3 kg.<br />

• På grund af varme<br />

fra motoren<br />

bør boksen ikke<br />

bruges til opbevaring<br />

af let antændeligematerialer.<br />

• Ved brug af højtryksrenser til rengøring af køretøjet, kan<br />

der trænge vand ind i hjelmboksen.<br />

8<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

4. Start af motor<br />

BEMÆRK<br />

• Start aldrig motoren i lukkede rum. Udstødningsgassen<br />

er livsfarlig at indånde.<br />

4.1 START MOTOR MED<br />

SELVSTARTER<br />

• Drej nøglen i position „ON“<br />

BEMÆRK<br />

• Aktiver bagbremsen.<br />

• Start motoren ved tryk<br />

på startknappen. Der<br />

skal IKKE gives gas<br />

samtidigt.<br />

• Slip startknappen så snart motoren er startet.<br />

• Når motoren er startet må startknappen IKKE aktiveres.


• Tryk ikke mere end 4<br />

sekunder på startknappen<br />

ad gangen.<br />

• Har køretøjet stået stille i en længere periode kan det<br />

være svært at starte. Drej gashåndtaget 1/8-1/4 og forsøg<br />

at starte med kickstarteren før man forsøger med<br />

den elektriske selvstarter.<br />

4.2 KICKSTARTER<br />

• Træd på kickstarterpedalen med et kontant tryk. Der<br />

skal IKKE gives gas samtidig.<br />

• Efter start anbringes kickstarterpedalen i den oprindelige<br />

position.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

5. Kørsel<br />

• Slip bagbremsen.<br />

• Giv langsomt gas. Køretøjet vil nu bevæge sig fremad.<br />

9


BEMÆRK<br />

• Ved for hurtig gasgivning kan køretøjet være svært at<br />

styre. Vær derfor altid forsigtig når der gives gas.<br />

5.1 START KØRSEL<br />

• Brug evt. blinklys for at vise øvrige trafikanter at du starter.<br />

• Se efter om der er fri bane inden du starter - også bagved.<br />

5.2 Fartregulering<br />

• Brug gashåndtaget til at regulere farten med.<br />

5.2.1 Hurtigere<br />

• Hastigheden stiger, når gashåndtaget drejes mod uret.<br />

5.2.2 Langsommere<br />

• Hastigheden falder, når gashåndtaget drejes med uret.<br />

• Har køretøjet kørt under 1000 km, bør hastigheden<br />

maximalt være 40 km/t for knallert 45, og 25 km/t for<br />

knallert 30.<br />

10<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

5.3 BREMSE OG KURVEKØRSEL<br />

• Brems altid ned INDEN sving. Bremser og svinger du<br />

samtidigt, er der fare for udskridning.<br />

• Giv aldrig pludseligt gas<br />

• Giv aldrig gas samtidig med nedbremsning.<br />

5.4 KORREKT NEDBREMSNING<br />

• Undgå pludselige opbremsninger.<br />

• Drej gashåndtaget i yderste position mod kørselsretningen.<br />

Aktiver for- og bagbremse samtidigt.


12<br />

Forbremsegreb<br />

• Start nedbremsningen ved at aktivere bremsegrebene<br />

forsigtigt og øg trykket i takt med at farten falder.<br />

BEMÆRK<br />

Bagbremsegreb<br />

• Aktiver ALTID både for- og bagbremse SAMTIDIGT.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

5.5 KØRSEL I VÅDT FØRE<br />

• Er kørebanen våd, vil bremselængden være øget betydeligt<br />

i forhold til en tør vejbane. Kør derfor langsommere<br />

i vådt føre og påbegynd nedbremsningen tidligere.<br />

6. SÅDAN STOPPER DU MOTOREN<br />

• Drej tændingsnøglen til "OFF" position.<br />

BEMÆRK<br />

• Drej ALDRIG tændingsnøglen til “OFF” position mens<br />

du kører. Det kan ødelægge det elektriske system og<br />

forårsage en ulykke.<br />

11


6.1 PARKERING<br />

• Ved parkering skal du sikre dig, at underlaget er jævnt<br />

og fast så støttebenet ikke synker i, hvorved køretøjet<br />

kan vælte.<br />

• Stå på venstre side af køretøjet. Tag fat med venstre<br />

hånd på venstre håndtag på styret. Med højre hånd tages<br />

fat i håndtaget ved sædet. Træd støttebenet ned og<br />

træk køretøjet tilbage med højre hånd.<br />

• For at forhindre tyveri bør køretøjet låses og nøglen fjernes.<br />

7. FØR DU KØRER<br />

• For at forebygge uheld, bør du inspicere køretøjet før du<br />

starter.<br />

• Hvis du opdager defekter eller unormale ting, skal du<br />

henvende dig til din forhandler.<br />

7.1 BRÆNDSTOF/OLIE<br />

• Når nålen i benzinmåleren nærmer sig det røde felt, er<br />

der ca. 1,5-2,5 liter tilbage i tanken.<br />

• Sluk altid motoren ved påfyldning af brændstof.<br />

• Fjern nøglen fra tændingslåsen og sæt den i tankdækslet.<br />

Drej nøglen med uret og fjern dækslet.<br />

• Pas på ikke at overfylde tanken.<br />

VIGTIGT<br />

• Hver gang du fylder benzin på, skal du kontrollere oliestanden.<br />

Efterfyld om nødvendigt. Motoren risikerer at<br />

brænde sammen, hvis du kører uden 2-taktsolie.<br />

12 www.<strong>cpi</strong>.dk 13


Brug kun blyfri benzin<br />

- minimum oktan 91.<br />

7.2 STYRTØJ<br />

14<br />

• Tjek at alle greb og håndtag fungerer normalt.<br />

• Tjek om styret uden besvær kan drejes fra side til side.<br />

• Lyt efter unormale lyde.<br />

• Hvis du opdager defekter eller andre unormale ting, skal<br />

du rette henvendelse til din forhandler.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

7.3 BREMSER<br />

7.3.1 Tromlebremse - bag<br />

• Sørg for at bremsen er justeret korrekt. Frigangen på<br />

bremsegrebet er normalt mellem 1-2 cm.<br />

BEMÆRK<br />

• Kontrollér altid frigang på både for- og bagbremse.<br />

Foretag om nødvendigt justering.<br />

Justering af bagbremse<br />

BEMÆRK:<br />

Forøg frigang = Drej justermøtrikken mod uret<br />

Reducer frigang = Drej justermøtrikken med uret<br />

13


• Efter justering af bremsen skal du sikre dig, at kablet og<br />

justerings-skruen sidder korrekt. Ellers kan frigangen<br />

ændre sig mens du kører.<br />

• Tag en kort prøvetur for at sikre, at bremserne fungerer<br />

med den forventede effekt.<br />

7.3.2 Skivebremse<br />

Bremsevæske<br />

• Normal væskestand er<br />

mellem “Lower“ og<br />

“Upper“.<br />

• Nærmer væskestanden<br />

sig “Lower” mærket<br />

bør man kontrollere<br />

bremseklodserne.<br />

• Hvis bremseklodserne ikke er slidte, kan der være tale<br />

om en lækage, hvor bremsevæsken løber ud.<br />

• Dette skal undersøges af dit værksted, da det går ud<br />

over sikkerheden på scooteren<br />

14<br />

Inspektionsvindue<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

7.4 STOPLYS<br />

• Drej tændingsnøglen til „ON“.<br />

• Aktiver henholdsvis for- og bagbremse en ad gangen.<br />

• Tjek at stoplyset fungerer når bremsen aktiveres.<br />

7.5 BLINKLYS<br />

• Drej tændingsnøglen til „ON“.<br />

• Aktiver blinklyskontakten til både højre og venstre.<br />

• Tjek at blinklysene fungerer.<br />

15


7.6 DÆK<br />

16<br />

• Tjek at trykket er normalt.<br />

• Se efter om der er fremmedlegmer i dækket.<br />

• Hvis dækket har lidt skade eller er slidt, skal det skiftes<br />

med det samme.<br />

• Når dæktrykket kontrolleres skal dækket være afkølet til<br />

normal temperatur.<br />

• Hovedårsagen til at dæk ødelægges, er som regel forkert<br />

dæktryk. Et forkert dæktryk kan også være årsag til<br />

en dårlig retningstabilitet og styring.<br />

• Ved for højt tryk kan der være risiko for, at dækket<br />

sprænger.<br />

Normalt dæktryk<br />

Forhjul 1,9 bar<br />

Baghjul 2,0 - 2,3 bar<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

7.7 STØDDÆMPER<br />

• Læg vægten på køretøjet og tryk det hurtigt op og ned.<br />

Når du stopper trykket skal køretøjet falde hurtig til ro.<br />

• Tjek at støddæmperne ikke er utætte.<br />

BEMÆRK<br />

• Opdager du defekter eller andet unormalt, skal du rette<br />

henvendelse til din forhandler.<br />

7.8 FOR- OG BAGLYS<br />

• Drej tændingsnøglen til „ON” og start scooteren.<br />

• Aktiver lyskontakten og tjek at den fungerer og at lyset<br />

tændes og kan skifte mellem nær- og fjernlys m.v.<br />

• Se efter skade og om lygterne trænger til rengøring.<br />

15


7. 9 HORN<br />

• Drej tændingsnøglen til „ON“. Tryk på hornkontakten for<br />

at konstatere om hornet giver lyd.<br />

7.10 SPEEDOMETER<br />

• Skal give udslag så snart køretøjet bevæger sig fremad.<br />

7.11 SPEJLE<br />

• Justér spejlene mens du sidder på sædet. Tjek for evt.<br />

skader.<br />

8. Periodisk eftersyn<br />

Regelmæssig og rigtig vedligeholdelse af dit køretøj er<br />

vigtig, da det vil forlænge dit køretøjs levetid og spare dig<br />

for økonomiske irritationer.<br />

Vores værksteder tilbyder professionelle eftersyn af dit køretøj.<br />

Derfor bør du altid lade dit køretøj servicere hos os.<br />

Dit køretøj skal til kontrol:<br />

1. gang efter 1.000 km kørsel eller senest 3 mdr. efter<br />

købssdato,<br />

2. gang ved 3.000 km kørsel eller senest 6 mdr. efter<br />

16<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

købsdato og derefter for hver 3.000 km eller senest 6 mdr.<br />

efter forrige serviceeftersyn.<br />

I alle tilfælde er det først kommende interval, der gælder.<br />

• Har køretøjet ikke været brugt i længere tid, er det også<br />

nødvendigt med et eftersyn.<br />

• Vær opmærksom på at første eftersyn skal foretages inden<br />

1000 km eller 3 måneder.<br />

8.1 LUFTFILTER<br />

• Fjern venstre sideskjold.<br />

• Fjern skruerne i luftfiltret.<br />

• Luftfiltret er lavet af en skumgummitype mættet med<br />

olie. Rens skumgummiet med rensevæske og mæt igen<br />

filtret med luftfilterolie. Det samme skal gøres med et<br />

helt nyt filter.<br />

17


BEMÆRK<br />

• Skidt og støv i luftfiltret er hovedårsagen til, at motoren<br />

taber kraft og bruger mere brændstof.<br />

• Hvis luftfiltret ikke er monteret korrekt, kan skidt og støv<br />

suges med ind i motoren, hvilket kan medføre skade.<br />

• Undgå at få vand i luftfiltret ved vask. Køretøjet kan få<br />

startproblemer efterfølgende!<br />

8.2 GEAROLIE<br />

• Skift gearolien som anvist i vedligeholdelsesskemaet.<br />

• Brug kun olie med specifikationer som beskrevet i vedligeholdelses-skemaet.<br />

• Kapaciteten er 110 ml.<br />

• Fjern aftapnings- og påfyldnings-skruerne og lad alt olie<br />

løbe ud. Olien løber nemmere, hvis motoren er varm.<br />

• Monter aftapningsskruen igen med en ny pakning.<br />

• Fyld ny gearolie på og monter påfyldningsskruen.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

BEMÆRK<br />

• Kører du ofte under nedenstående forhold skal du skifte<br />

din gearolie oftere.<br />

• kørsel på grusvej<br />

• kørsel over korte afstande<br />

• kørsel i koldt og vådt vejr<br />

• Vær særlig opmærksom på at aftapningsskruen er tæt<br />

og fastspændt korrekt. Tjek efter 50 km.<br />

aftapningsskrue påfyldningsskrue<br />

17


8.3 BREMSEVÆSKE<br />

• Fjern paneldæksel samt dæksel på bremsevæskebeholderen.<br />

• Efterfyld med bremsevæske til væskestanden er mellem<br />

“Lower” og “Upper”.<br />

• Brug kun bremsevæske med DOT-4 specifikation.<br />

• Monter dækslerne igen.<br />

18<br />

inspektionsrude<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

BEMÆRK<br />

• Brug kun bremsevæske med den rette specifikation.<br />

Ved brug af forkert bremsevæske kan pakninger m.v. tage<br />

skade.<br />

• Mix aldrig flere forskellige slags bremsevæsker, da det<br />

kan forårsage bremsesvigt.<br />

• Sørg for at holde vand ude af bremsesystemet. Hvis<br />

der trænger vand ind, vil det sænke bremsevæskens<br />

kogepunkt, hvilket kan medføre nedsat bremseevne<br />

eller -svigt.<br />

• Bremsevæske må ikke komme i kontakt med malede<br />

dele eller overflader af plastik, da væsken opløser<br />

disse. spilder du, skal du straks rengøre.<br />

19


8.4 TÆNDRØR<br />

20<br />

• Et for stort gab mellem elektroderne, koksaflejring eller<br />

nedbrudte elektroder kan resultere i en gnist, der ikke er<br />

kraftig nok.<br />

8.4.1 Rensning<br />

• Rens tændrøret med en speciel tændrørsbørste eller en<br />

stålbørste.<br />

8.4.2 Justering<br />

• Normalafstanden mellem elektroderne er 0,7 – 0,8 mm.<br />

Juster ved hjælp af søgerblade.<br />

8.4.3 Specifikation<br />

• Brug kun NGK BR7ES (Euro2)<br />

Pakning<br />

Stel elektrode<br />

Center elektrode<br />

0,7–0,8 mm<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

BEMÆRK<br />

• Motoren er varm et stykke tid efter den er slukket. Vær<br />

derfor opmærksom inden du rører ved tændrøret.<br />

• Skru først tændrøret i med fingrene. Spænd fast med en<br />

tændrørs-nøgle.<br />

• Forsøg ALDRIG at starte motoren, hvis tændrøret ikke<br />

sidder fastspændt i motoren. Det kan forårsage brand.<br />

8.5 BATTERI<br />

• Denne serie af køretøjer benytter vedligeholdelsesfrie<br />

batterier, der kun må lades med en impulslader, som er<br />

beregnet til opladning af denne type batterier.<br />

BEMÆRK<br />

• Åben under ingen omstændigheder selve batteriet.<br />

• Batteriet kan ved f.eks opladning udskille brandfarlige<br />

dampe. Vær derfor ekstra forsigtig.<br />

• Bruges køretøjet ikke i en længere periode, kan batteriet<br />

selvaflade. For at bevare strøm på batteriet bør det<br />

oplades og opbevares et køligt sted. Lader man batteriet<br />

sidde på køretøjet, kan man med fordel demontere<br />

batteriets stelforbindelse.<br />

19


8.6 SIKRING<br />

DEMONTERING<br />

• Sikringen sidder uder låget ved batteriet<br />

• Drej sikringsholderen fra hinanden og fjern sikringen fra<br />

holderen.<br />

• Hvis forbindelsen mellem sikring og holder er dårlig, vil<br />

sikringen sprænge pga. varmeudviklingen.<br />

MONTERING<br />

• Sæt sikringen i holderen og drej holderen på plads.<br />

• Træk forsigtigt i sikringsdelene for at sikre, at sikringen<br />

sidder ordentligt.<br />

BEMÆRK<br />

• Brug kun en sikring med de rigtige specifikationer.<br />

20<br />

• Brug af forkert type sikring kan forårsage brand i ledningerne.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

8.7 PÆRER<br />

8.7.1 Blinklys<br />

• Fjern blinklysglasset forsigtigt og skift pæren.<br />

8.7.2 Bag- og stoplys<br />

• Fjern baglygteglasset forsigtigt<br />

• Tryk ind og drej pæren mod uret.<br />

• Saml i omvendt rækkefølge.<br />

8.7.3 Forlygte<br />

• Fjern kappen bagerst på forlygten<br />

• Løsn soklen.<br />

• Tag pæren ud.<br />

• Saml i omvendt rækkefølge.<br />

21


BEMÆRK<br />

• Ved udskiftning af elektriske dele, skal tændingsnøglen<br />

altid stå i position „OFF“<br />

• Rør ikke ved pærerne med fedtede fingre.<br />

• Plastikdele er ekstra sårbare, når de er kolde.<br />

22<br />

8.8 JUSTERING AF KØRELYS<br />

• Kørelyset justeres på justerings-skruen.<br />

• Ved at dreje på skruen kan lyset justeres op eller ned.<br />

• Det bedste resultat opnås ved, at justere lyset mens føreren<br />

sidder på køretøjet.<br />

• Den korrekte justering er: e (e = H – h) for nærlys 1%.<br />

Dvs. at lyskeglen skal falde 1 cm pr. meter.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Mur<br />

h<br />

lyskegle<br />

Afstand mellem mur og forlygte S<br />

Forlygte<br />

BEMÆRK<br />

• En korrekt lygtejustering er vigtig, for at få optimal udnyttelse<br />

af lyset, uden samtidig at genere medtrafikanterne.<br />

Kan du ikke selv justere lyset, bør du kontakte din<br />

forhandler.<br />

H<br />

21


9. Startproblemer<br />

• Tjek brændstof.<br />

• Tjek tændrøret.<br />

• Prøv at starte med kickstarter.<br />

• Kan du stadig ikke starte køretøjet, skal du kontakte din<br />

forhandler.<br />

22 www.<strong>cpi</strong>.dk 23


10.<br />

Tekniske<br />

data<br />

24<br />

Oliver<br />

Type<br />

Beskrivelse<br />

Længde x bredde x højde (mm) 1839x664x1131<br />

Akselafstand (mm) 1260<br />

Sædehøjde (mm) 760<br />

Vægt (kg) 87,5<br />

Sædepladser 1<br />

Motor type Luftkølet, 1 cylinder, 2-takts motor<br />

med katalysator<br />

Slagvolume 49,2 ccm<br />

Boring x slaglængde 40,0 x 39,2<br />

Startersystem Kick/Elektrisk<br />

Transmission Variomatic/kilerem<br />

Parkeringslys 12 V, 5 W<br />

Bag- og stoplys 12 V, 21 / 5 W<br />

Tændingssystem C.D.I.<br />

Batteri 12V 5AH<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Benzintank/olietank kapacitet (l) 5,2 / 1,4<br />

Dæktryk For: 1,9 bar / Bag: 2,0-2,3 bar<br />

Dæk for 120/70-12 32B<br />

bag 130/70-12 44B<br />

Støddæmper for hydraulisk teleskop<br />

bag justerbar støddæmper<br />

Bremser for skivebremse<br />

bag tromlebremse<br />

Tændrør, gab 0,7–0,8 mm<br />

Tændrør, type NGK BR7ES<br />

Sikring 8 A<br />

Forlygte 12V, 35/35W<br />

Blinklys 12 V, 10 W (4 x)<br />

Blinklys, indikatorlampe 12V, 1,2W<br />

23


serviceeftersyn<br />

Vigtigt<br />

Alle serviceeftersyn udføres i henhold til serviceplanen i denne bog.<br />

Det er ejerens ansvar, at alle serviceeftersyn overholdes rettidigt<br />

og at de udføres af en autoriseret CPI forhandler.<br />

Hvis serviceintervallerne ikke overholdes med en margen på + 10 procent, så er de ikke rettidigt overholdt<br />

Alle eftersyn udføres for ejers regning.<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

25


Facts om vedligeholdelse<br />

Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig<br />

Vi opfordrer dig indtrængende til at beskytte din nye CPI<br />

scooter ved at følge serviceplanen i servicehæftet.<br />

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer dig:<br />

• God brændstoføkonomi<br />

• Lang levetid for scooteren<br />

• Sikkerhed<br />

• Driftsikkerhed<br />

• Fuld reklamationsret<br />

• Overholdelse af færdselslovens krav<br />

26<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Hvor skal din CPI scooter til service?<br />

Lad altid din CPI scooter servicere hos CPI forhandleren.<br />

Din CPI forhandler har investeret betydelige beløb i CPI<br />

specialværktøj og serviceudstyr. Det gør arbejdet bedre<br />

og billigere. Forhandleren fører også journal over din<br />

scooter, denne journal er gavnlig, hvis du nogensinde<br />

skulle få brug for reklamationsretten.<br />

Din CPI scooter skal serviceres med følgende intervaller:<br />

1. gang efter 1.000 km kørsel eller senest 3 mdr. efter<br />

købssdato,<br />

2. gang ved 3.000 km kørsel eller senest 6 mdr. efter købsdato,<br />

og derefter for hver 3.000 km eller senest 6 mdr. efter forrige<br />

serviceeftersyn.<br />

I alle tilfælde er det først kommende interval, der gælder.


Følgende punkter kontrolleres /<br />

justeres / smøres under klargøring<br />

• Dæktryk<br />

• Foraksel<br />

• Bolte til caliper<br />

• Forgaffel<br />

• Justerbolt for bagbremse<br />

• Bagbremse<br />

• Hjullejer<br />

• Bremseslange<br />

• Bremsevæske stand<br />

• El-stik<br />

• Værktøj<br />

• Nær- og fjernlys<br />

• Blinklys<br />

• Baglys<br />

• Stoplys<br />

• Horn<br />

• Kontrollamper<br />

• Bolt for den store støtte fod<br />

• Alle kabler<br />

• Karburator<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Følgende punkter kontrolleres / justeres /<br />

smøres ved 1000 km. / 3 måneder fra levering<br />

• Lys<br />

• Kontrollamper / instrumenter<br />

• Horn<br />

• Bremsevæske stand<br />

• Dæktryk<br />

• Hjul<br />

• Hjullejer<br />

• Forgaffel<br />

• Bagstøddæmper<br />

• Oliespild / øvrige lækager<br />

• Oliepumpe<br />

• Oliebeholder<br />

• Gaskabel og fordelerboks<br />

• Bremsekabler, bremseslange<br />

• Gearolie (SAE 80W90)*<br />

• Benzinfilter og -slanger<br />

• Efterspænding af bolte<br />

• Spejle<br />

• Sæde<br />

• Prøvekørsel<br />

• Konstruktive ændringer<br />

* = Gearolie skiftes ved 1000, 6000 & 12000 km. service<br />

*** = Tændrør skiftes for hver 3000 km.<br />

27


Tillægsarbejder ved 3000 km /<br />

6 måneder fra levering<br />

• Bremser for og bag<br />

• Kilerem<br />

• Variomaticruller skiftes<br />

• Luftfilter kontrolleres / renses<br />

Tillægsarbejder ved 6000 km /<br />

12 måneder fra levering<br />

• Kilerem skiftes<br />

• Bremser for og bag<br />

• Variomatic rengøres<br />

• Variomaticruller skiftes<br />

• Luftfilter kontrolleres / renses<br />

• For- og bagaksler smøres<br />

28<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Tillægsarbejder ved 9000 km /<br />

18 måneder fra levering<br />

• Bremser for og bag<br />

• Kilerem<br />

• Variomaticruller skiftes<br />

• Luftfilter kontrolleres / renses<br />

Tillægsarbejder ved 12000 km /<br />

24 måneder fra levering<br />

• Kilerem skiftes<br />

• Bremser for og bag<br />

• Variomatic rengøres<br />

• Variomaticruller skiftes<br />

• Luftfilter kontrolleres / renses<br />

• For- og bagaksler smøres<br />

• Bremsevæske skiftes


service inden 1000 km / 3 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

service inden 3000 km / 6 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift<br />

29


service inden 6000 km / 12 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift<br />

30 www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

service inden 9000 km / 18 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift


service inden 12.000 km / 24 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

service inden 15.000 km / 30 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift<br />

31


service inden 18.000 km / 36 mdr. fra levering service inden 21.000 km / 42 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift<br />

32 www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift


service inden 24.000 km / 48 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk<br />

service inden 27.000 km / 54 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift<br />

33


service inden 30.000 km / 60 mdr. fra levering<br />

Stempel<br />

Udført, dato . . . . .:______________________________<br />

Modeltype . . . . . .:______________________________<br />

Stelnr. . . . . . . . . . .:______________________________<br />

Motornr. . . . . . . . .:______________________________<br />

Kilometertæller . . .:______________________________<br />

Bemærkninger . . .:______________________________<br />

_________________________________________________<br />

Forhandlers underskrift<br />

34 www.<strong>cpi</strong>.dk


service ved mere end 30.000 km eller 60 måneder<br />

Vi anbefaler at scooteren sendes til service for hver 3.000 km eller hver 6. måned.<br />

Dato km Forhandler Underskrift<br />

_____________ _________________________ _________________________________________________ ___________________________________<br />

_____________ _________________________ _________________________________________________ ___________________________________<br />

_____________ _________________________ _________________________________________________ ___________________________________<br />

_____________ _________________________ _________________________________________________ ___________________________________<br />

_____________ _________________________ _________________________________________________ ___________________________________<br />

_____________ _________________________ _________________________________________________ ___________________________________<br />

_____________ _________________________ _________________________________________________ ___________________________________<br />

_____________ _________________________ _________________________________________________ ___________________________________<br />

35


CPI Danmark<br />

Stensgårdvej 1<br />

5500 Middelfart<br />

Tlf. 63 41 69 99<br />

www.<strong>cpi</strong>.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!