Betjeningsvejledning - Becker - Harman/Becker Automotive Systems ...

mobilenavigation.mybecker.com

Betjeningsvejledning - Becker - Harman/Becker Automotive Systems ...

Betjeningsvejledning


INDHOLDSFORTEGNELSE

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

2

Indholdsfortegnelse 2

Sikkerhedsanvisninger 6

Traffic Assist 8

Betjeningsvejledningens indhold 8

Brug 8

Navigation 8

Musik* 9

Billeder* 9

Video* 9

Telefon 9

Udpakning af Traffic Assist 9

Kontrol af levering 9

Leveringsomfang 9

I tilfælde af reklamationer 10

Håndtering af emballagen 10

Beskrivelse af apparatet 10

Traffic Assist - basisapparat

Kabel til spændingsforsyning via

10

cigarettænderen 11

Batteri 11

USB-tilslutningskabel 11

Holder 11

Tilbehør 11

Netdel stikdåse 11

Ekstern GPS-antenne 11

Kabel til integration med køretøjet 11

Hovedtelefon 12

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om den medfølgende

dokumentation 12

Quick Start Guide 12

Betjeningsvejledning 12

Registrering 12

Reparation 12

Emissioner og bortskaffelse 12

Oversigt Traffic Assist 13

Generel betjening 16

Service og vedligeholdelse 16

Akku-kvalitetserklæring 17

Display-kvalitetserklæring 17

Ibrugtagning 17

Strømforsyning 17

Forsyning via akku 18

Tilslutning til cigarettænder 18

Tilslutning til stikkontakt 19

Etablering af strømforsyning 19

TMC-antenne 19

GPS-antenne 19

Apparatets antenne 19

Tilslutning af ekstern antenne

Kabel til integration med

20

køretøjet (ekstraudstyr) 20

Hukommelseskort 21

Isætning af hukommelseskort 21

Udskubning af hukommelseskortet 21

Holder 22

Montering af holder 22

På forruden 23

Justering af holderen 23

Montering af Traffic Assist 23

Afmontering af Traffic Assist 23

Til- og frakobling af

Traffic Assist 23

Tænd 24

Sluk 25

Generelt om den

berøringsfølsomme skærm 25

Betjening 25

Kalibrering 25

Generelt om menuerne 26

Hovedmenuen 26

Indtastning ved hjælp af

indtastningsmenuen 27

Indtastning af tegn 27

Godkend forslag. 27

Bladring i listerne 28

Særtegn og omlyd 28

Andre tegnsæt 29

Indtastning af tal 29

Skift mellem store/små bogstaver 29

Sletning af tegn 30

Indsætning af mellemrum 30

Tasten Becker 30

Content Manager 30

Installation af Content Manager 31

Start af Content Manager 31

Overførsel af musiknumre,

billeder og video 32

Ved driftsforstyrrelser 33


Navigationsfunktion 34

Hvad betyder navigation? 34

Valg af navigation 35

Genvejsmenuen 35

Genvejsmenuens opbygning 35

Destinationslisten 35

Anvendte symboler 36

Betjening af genvejsmenuen 36

Adresseindtaling 36

Start med eksisterende destinationer 36

Scrolle i destinationshukommelsen 36

Visning eller redigering af destination 36

Hjemadresse 37

Åbning af menuen til oprettelse

af destination 37

Menu til oprettelse af destination 37

Opbygningen af menuen til

oprettelse af destination 38

Indtast adresse 38

Vælg POI 38

Egne destinationer 38

Kontakter 38

Vælg på kort 38

Indtast geo-koordinater 38

Ruteplanlægning 38

Oprettelse af adresse 38

Vælg land 39

Valg af adresse og start af vejvisning 39

Indtal adresse 44

Specialdestinationer 45

Specialdestination i nærheden 46

Specialdestination i nærheden

af en adresse 47

Specialdestination i nærheden

af destinationen 47

Direkte oprettelse af

specialdestinationens navn 47

Ring et specialdestination op via

dets telefonnummer 48

Yderligere informationer om

specialdestinationer 48

Valg af destination fra Egne

destinationer 49

Redigering af Egne destinationer 49

Valg af destination fra Kontakter 50

Ruteplanlægning 51

Oprettelse af ny rute 52

Redigering af ruten 53

Optimering af ruten 54

Vælg destination fra kortet 54

Oprettelse af koordinater 55

Navigationsindstillinger 56

Tasten Info og vejledning 56

Tasten Ruteindstillinger 57

Vælg køretøjsprofil 58

Vælg rutetype 58

Tidsafhængig ruteføring 59

Udeladelse af bestemte vejtyper 59

Tasten TMC 59

Tasten Kortvisning 60

Autozoom 62

Indstilling af POI-kategorier 62

Tasten Advarsler 63

Tasten Advarsler til fører 64

Tasten Hastighedsinfo 64

INDHOLDSFORTEGNELSE >>>

Tasten Stemmevejledning 65

Tasten Stemme 66

Tasten Lydstyrke 66

Tasten Format 67

Tasten Tid 67

Tasten Blokerede veje 68

Tasten Nulstil 69

Trafikmeldinger via TMC 69

Visning af TMC-meldinger på kortet 70

Anvendelse af TMC 70

Læsning af melding 71

Vis den berørte gade/vej på kortet 72

Vær opmærksom på meldinger,

der påvirker ruteberegningen 72

Automatisk ny beregning 72

Manuel ny beregning 72

Kortvisningen 73

Åbning af kortvisning 73

Kortvisningens opbygning 73

Kortvisning uden vejvisning 73

Kortvisning med vejvisning 74

Opdelt skærmbillede med vejvisning 75

Vejvisning med pile 76

Kortvisning med Junction View 77

Betjening af kortvisning 77

Gentag sidste navigationsmelding 77

Ændring af lydstyrke 77

Zoom ind og ud på kortet 78

Forskydning af kortet 78

3

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


INDHOLDSFORTEGNELSE

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

4

Funktioner til kortvisning 78

Specialdestination på ruten 79

TMC på ruten 80

Afbrydelse af vejvisning 80

Ændring af rutemuligheder 81

Spærring af strækning 81

Ændring af kortvisning 82

Ændring af kortcentringen 82

Kørselsdatamat 83

Indstil dag- eller natvisning 84

Vælg/indstil køretøjsprofil 84

Indtast destination 88

Oprettelse/sletning af

mellemdestination 88

Visning af hele ruten 89

Visning af destinationsliste 91

Spring en destination over 92

Visning af aktuel position 92

Gem position 93

Aktivering af telefonen 93

Sluk displayet 93

Definer genvejstaster 93

Telefonfunktion 95

Åben telefonfunktionen 95

Telefonmenu 96

Opkald til nummer 96

Telefonbog 97

Sms'er 99

Indgående sms 100

Nummerlister 100

Anvendte symboler 101

Skal der bladres i nummerlisten 101

Vælg et anført nummer 101

Visning eller redigering af

posteringer 101

Liste indlæst fra mobiltelefonen 102

Tilslut Bluetooth telefonerne 102

Åben apparatlisten 102

Automatisk forbindelse 103

Søg mobiltelefoner 103

Forbind via apparatlisten 104

Tilslutning af en mobiltelefon 104

Deaktiver forbindelsen for en

forbundet telefon. 105

Telefonsamtaler 105

Opret en samtale 105

Besvar en samtale 105

Afslut en samtale 106

Under en samtale 106

Telefonindstillinger 107

Aktiver/deaktiver Bluetooth 108

Automatisk forbindelse 108

Synlighed 108

Automatisk modtagelse af opkald 109

Telefonlydstyrke 109

Opdater telefonbogen 109

Bluetooth navn 110

Signal ved modtagelse af sms 110

Ekstra funktioner 111

MP3-afspiller* 111

Valg af musiknummer 111

Afspilningsmenuen 113

Spring et musiknummer over 113

Afspilning 113

Afbrydelse af afspilning 113

Gentagelse af musiknummer/

random play 114

Indstilling af lydstyrke 114

Slukning af MP3-afspilleren 114

Billedviser* 115

Menuen til billedviseren 115

Valg af billede 116

Forstørrelse af billedet 116

Drejning af billedet 116

Visning af billedoplysninger 117

Diasshow 117

Indstillinger 117

Videoafspiller* 118

Åbning af videomenuen 119

Afspilning 119

Afbrydelse af afspilning 119

Indstilling af lydstyrke 120

Landeinformationer 120


Indstillinger 122

Valg af systemindstillinger 122

Menuen systemindstillinger 122

Betjening 122

Valgmuligheder 122

Lukning af indstillingsmenuen 122

De enkelte menupunkter 123

Batteri 123

Dag-/natdisplay 123

Kalibrering 124

Lysstyrke 124

Sprog 124

Automatisk tændt/slukket 125

Akustiske signaler 125

Indstilling af farver 126

Fabriksindstillinger 126

Oplysninger 126

My XTRAS 127

Fagord 128

Stikord 130

Tekniske data 134

ANVISNINGER 135

EF-overensstemmelseserklæring 135

Bortskaffelse af apparatet 136

Bortskaffelse af akkuet

Informationspligt iht. den tyske

137

batteriforordning (BattV) 137

Demonter akkuet 137

INDHOLDSFORTEGNELSE >>>

Oplysninger og data i denne dokumentation

er forbeholdt ændringer.

Denne dokumentation må ikke mangfoldiggøres

eller overdrages uden udtrykkelig

skriftlig tilladelse fra HARMAN/

BECKER Automotive Systems GmbH.

Alle tekniske oplysninger, tegninger osv.

er underlagt loven om ophavsret.

© Copyright 2009, HARMAN/BECKER

Automotive Systems GmbH

Alle rettigheder forbeholdt.

5

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


SIKKERHEDSANVISNINGER

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

6

Sikkerhedsanvisninger

!Sikkerhedsanvisninger

• Det er kun tilladt at bruge apparatet, hvis trafikken tillader det, og hvis du er absolut sikker på, at det ikke udgør en

sikkerhedsrisiko eller er til gene for dig, din(e) medpassager(er) eller øvrige trafikanter.

De almindelige færdselsregler gælder altid. Du må kun indtaste til-adresser, når bilen står stille.

• Navigationssystemet er kun et hjælpemiddel; de givne data/oplysninger kan risikere at være forkerte i enkelte tilfælde.

Føreren af bilen skal i hvert enkelt tilfælde selv afgøre, om han/hun vil følge de givne oplysninger. Producenten af

navigationssystemet hæfter ikke for skader, tab eller lignende, der skyldes forkerte oplysninger fra navigationssystemet. På

grund af ændringer i vejsystemet eller afvigende data kan det forekomme, at der bliver givet unøjagtige eller fejlagtige

anvisninger. Det er derfor vigtigt, at man altid er opmærksom på den konkrete skiltning og trafikregulering.

Navigationssystemet kan ikke bruges som orienteringshjælp ved dårligt udsyn.

• Apparatet må kun anvendes til de formål, som det er beregnet til. Lydstyrken for navigationssystemet skal indstilles, så det

er muligt at høre udefrakommende lyde.

• I tilfælde af driftsforstyrrelser (f.eks. ved udvikling af røg eller lugte) skal apparatet slukkes med det samme.

• Af sikkerhedsmæssige årsager må apparatet kun åbnes af fagfolk. Kontakt din forhandler, hvis det er nødvendigt at

reparere dit navigationssystem.


SIKKERHEDSANVISNINGER >>>

• Spændingen i volt, der angivet på stikdelen, bilens adapter og apparatet, må ikke overskrides. Overholdes dette ikke kan

det medføre at apparatet og opladeren ødelægges, eller at akku’et eksploderer.

• Apparatet og akku’et må aldrig åbnes. Enhver ændring på apparatet er ikke tilladt og medfører at driftstilladelsen

bortfalder.

• Anvend kun originalt BECKER tilbehør. På den måde sikres det at alle gældende forskrifter overholdes og at sundhedsog

tingskader undgås. Bortskaf ubrugelige apparater samt akku’et iht. gældende forskrifter.

• Ved ukorrekt brug bortfalder enhver garanti! Disse sikkerhedshenvisninger gælder også for det originale BECKER

tilbehør.

7

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


TRAFFIC ASSIST

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

8

Traffic Assist

Betjeningsvejledningens

indhold

I denne betjeningsvejledning beskrives apparatet

Traffic Assist Z217.

Funktioner, som er ekstra funktioner, er

markeret med en stjerne (*) og en fodnote.

Disse ekstra funktioner kan mod betaling

aktiveres på et senere tidspunkt via Content

Manager.

Brug

Med Traffic Assist har du en effektiv

PND (Personal Navigation Device) til

brug i køretøjer og lukkede rum. Anlægget

og tilbehøret skal beskyttes imod

fugtighed og snavs.

Traffic Assist kan anvendes som:

• Navigationsapparat

• MP3-afspiller*

• Billedfremviser*

•Video-player*

• Via en mobiltelefon med Bluetooth®

som en meget komfortabel håndfri

indstallation.

*Funktionen kan eftermonteres via Content Manager.

Navigation

Med GPS = Global Positioning System er

det ikke længere nødvendigt at bruge besværlige

vejkort.

Den modtagerantenne, der er integreret i

apparatet, gør, at du også altid har adgang

til de forskellige navigationsmuligheder,

hvis du befinder dig udenfor. Navigationsfunktionen

fungerer - afhængigt af

modtagelse - ikke indenfor. Ved anvendelse

i køretøjer er der - afhængigt af, hvor

Traffic Assist er monteret - ikke tilstrækkelig

god modtagelse af GPS-data. I sådanne

tilfælde er det muligt at tilslutte en

ekstern antenne (medfølger ikke ved levering).

Din Traffic Assist er udstyret med TMC.

TMC giver dig mulighed for at modtage

trafikmeldinger. Du vil så blive informeret

om eventuelle trafikforhindringer. Alt

efter indstillingen vil du så enten

automatisk eller efter anmodning blive

ledt uden om trafikforhindringerne.


Musik*

Med den integrerede MP3-Player kan du

tage din yndlingsmusik med dig, når du

rejser.

Billeder*

Traffic Assist har en Picture Viewer med

mange billedvisningsfunktioner.

Video*

Traffic Assist har en indbygget videoafspiller.

Telefon

Traffic Assist er udstyret med Bluetooth®

wireless technology. Via Bluetooth® kan

du oprette en forbindelse med en

mobiltelefon, der er udstyret med

Bluetooth® wireless technology. Traffic

Assist fungerer så som et meget

komfortabel håndfri sæt. Endvidere har

du mulighed for at udlæse mobiltelefonens

adresse- eller telefonbog og at få læst

modtagne sms'er højt.

Udpakning af Traffic Assist

Bemærk:

Traffic Assist leveres i en stabil emballage.

Hvis emballagen eller indholdet heraf er

alvorligt beskadiget, skal du stoppe med

at pakke apparatet ud. Henvend dig i et

sådant tilfælde til din forhandler.

Kontrol af levering

Før du tager Traffic Assist i brug, skal du

kontrollere, at alle dele medfølger, og at de

er i den forventede tilstand (se også side

13).

> Pak forsigtigt indholdet ud af emballagen,

og kontrollér det.

*Funktionen kan eftermonteres via Content Manager.

Leveringsomfang

1

2

3

4

5

4

TRAFFIC ASSIST >>>

1

Traffic Assist

Holder med holdeplade

USB-kabel

12/24 V billader til cigarettænderen

med indbygget TMC-antenne

Dvd med Content Manager og

betjeningsvejledninger (ikke afbildet)

3

2

9

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


TRAFFIC ASSIST

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

10

I tilfælde af reklamationer

Kontakt din forhandler, hvis du har reklamationer.

Du kan også sende apparatet direkte

til Harman/Becker i dets originale

emballage.

Håndtering af emballagen

Den originale emballage skal opbevares på

et tørt sted - som minimum indtil

garantien udløber.

Bemærk:

Emballagen skal bortskaffes korrekt i

henhold til de pågældende nationale bestemmelser.

Emballagen må ikke brændes.

Afhængigt af udleveringslandet kan

emballagen afleveres hos forhandleren

igen.

Beskrivelse af apparatet

Traffic Assist består af basisenheden Traffic

Assist og de tilbehørsdele, der medfølger

ved leveringen.

Du kan finde en oversigt over de forskellige

dele under:

• "Oversigt Traffic Assist" på side 13

Bemærk:

Basisapparatet og tilbehørsdelene må

ikke åbnes eller ændres på nogen måde.

*Funktionen kan eftermonteres via Content Manager.

Traffic Assist - basisapparat

I basisapparatet er den samlede elektronik

integreret:

• en integreret antenne,

• en TMC-modtager til modtagelse af

trafikmeldinger,

• en touchscreen,

• en integreret højttaler til meldinger

under navigationen eller til MP3-filer*,

videoer* og telefonsamtaler,

• En mikrofon.

Desuden er der forskellige forbindelser og

interfaces på siden af apparatet.

Du kan finde yderligere oplysninger om

apparatet under:

• "Tekniske data" på side 134


Kabel til spændingsforsyning

via cigarettænderen

Dette kabel gør det muligt at slutte

systemet til en cigarettænder i bilen.

Der er følgende krav til strømforsyningen:

• Jævnstrøm 12/24 volt

0,5 ampere

Batteri

Det integrerede akku kan genoplades efter

en afladning idet Traffic Assist tilsluttes til

strømmen.

Tilslut apparatet med bilens adapter til

12/24 V-bøsning i bilen eller med den

ekstra stikdel til 230V-nettet.

Bemærk:

Traffic Assist kan oplades med det medfølgende

ladekabel eller med en ekstra

netdel til stikdåsen.

Mens Traffic Assist er forbundet med en

pc, påtrykkes det strøm herfra og bruger

så ikke batteriet.

USB-tilslutningskabel

Med det medfølgende USB-kabel kan

Traffic Assist tilsluttes en almindelig pc

med en USB-port. 4 GB flashlageret i

Traffic Assist og et eventuelt isat micro

SD-kort kan anvendes som et eksternt

medie via pc'en.

Holder

Traffic Assist kan monteres på en holder i

bilen.

Tilbehør

TRAFFIC ASSIST >>>

Netdel stikdåse

Denne netdel giver mulighed for tilslutning

af Traffic Assist til en stikdåse.

Krav til strømforsyningen er:

• Vekselstrøm

100-240 Volt

0,3 Ampere

50-60 Hertz

Ekstern GPS-antenne

Ved hjælp af en ekstern antenne kan du

opnå en forbedret modtagelse af GPS-signaler

i biler, hvor modtagelsen er begrænset

(medfølger ikke).Du kan få flere oplysninger

herom hos din forhandler.

Forklaringer til forbindelsen findes under

"Tilslutning af ekstern antenne" på side

20.

Kabel til integration med køretøjet

Med dette kabel som ekstraudstyr kan du

integrere din Traffic Assist optimalt i din

bil. Forklaringer til forbindelsen findes

under "Kabel til integration med køretøjet

(ekstraudstyr)" på side 20.

11

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


TRAFFIC ASSIST

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

12

Hovedtelefon

Ved brug af Traffic Assist kan der tilsluttes

en gængs hovedtelefon med 3,5 mm-stik

eller lignende adapter (ikke indeholdt i leveringen).

!Fare!

Undgå høreskader

Hvis du bruger hoved-/høretelefoner

i længere tid med

stor lydstyrke, kan det medføre

permanente høreskader.

Apparatet overholder grænseværdierne

for lydtryk iht. standarden NF EN

50332-1:2000 iht. den franske artikel L.

5232-1.

Bemærk:

Vi anbefaler ikke at anvende hovedtelefoner

under kørslen. Overhold altid de gældende

nationale love og bestemmelser.

Oplysninger om den medfølgende

dokumentation

Quick Start Guide

Quick Start Guide hjælper dig til et hurtig

overblik over betjeningsfunktionerne for

Traffic Assist. I Quick Start Guide forklares

de vigtigste grundlæggende funktioner

for Traffic Assist.

Betjeningsvejledning

En mere udførlig beskrivelse af alle funktioner

i Traffic Assist findes i denne betjeningsvejledning.

Registrering

Du kan blive registreret i vores softwareservice,

vi informerer dig så om nye opdateringer

og øvrige nyheder.

Registreringen kan ske online på Beckerhomepage

www.mybecker.com.

Punktet ”Software update” findes i området

”SERVICE/SUPPORT”.

Reparation

Undlad at åbne apparatet, hvis det er blevet

beskadiget. Henvend dig i stedet til

din forhandler.

Emissioner og bortskaffelse

Anvisningerne vedrørende emissioner,

elektromagnetisk kompatibilitet og bortskaffelse

findes i "ANVISNINGER" på

side 135.


Oversigt Traffic Assist

Leveringsomfang

1 Traffic Assist - PND (Personal Navigation Device)

2 USB-tilslutningskabel

3 Holder med holdeplade

4 Kabel til spændingsforsyning via bilens cigarettænder (12/

24 Volt) med indbygget TMC-antenne

1

4

2

OVERSIGT TRAFFIC ASSIST >>>

3

13

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


OVERSIGT TRAFFIC ASSIST

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

14

1 5

Apparatets front med betjenings- og visningselementer

1 Becker-tasten ( )

Tryk = Retur-funktion i de fleste applikationer

Langt tryk = Åbner hovedmenuen

2 Berøringsfølsom skærm med valgt hovedmenu

3 Skærmtast

Tryk = aktivering af den pågældende tastekommando

4 Mikrofon

2

3

4

Apparatets bagside

5 Tilslutningsmulighed for ekstern antenne

(ekstern antenne medfølger ikke)


Apparatets overside

1 Tænd/sluk på Traffic Assist (standby)

OVERSIGT TRAFFIC ASSIST >>>

1 2 3 4 5

Apparatets underside

2 Åbning til Micro-SD-kort

3 3,5 mm-stik til hovedtelefon (hovedtelefonen medfølger ikke)

4 Mini-USB-stik / tilslutning til spændingsforsyning

5 On/Off-kontakt

15

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


GENEREL BETJENING

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

16

Generel betjening

Service og vedligeholdelse

Apparatet er vedligeholdelsesfrit.

Til plejen kan der påføres et almindeligt

rengøringsmiddel til elektriske apparater

med en fugtig, blød klud.

!Fare!

Strømstød udgør en livsfare. Sluk derfor

for apparatet og fjern netdelen før apparat,

ekstra dele og tilbehør behandles.

Bemærk:

Anvend ikke aggressive eller skurende

midler eller klude, der kradser overfladen.

Apparatet må ikke gøres vådt.

Det mobile navigationsapparat blev udviklet

og fremstillet med stor omhu og bør

også behandles omhyggeligt. Når følgende

anbefalinger overholdes, får du glæde at

dit mobile navigationsapparat i lang tid:

• Beskyt dit mobile navigationsanlæg og

tilbehøret imod væde og fugtighed! Har

dit anlæg været udsat for fugt, slår du

det fra og tager det ud af

strømforsyningen. Lad anlægget tørre

ved stuetemperatur.

• Det mobile navigationsapparat må ikke

drives i støvede eller snavsede omgivelser

og heller opbevares i sådanne.

• Det mobile navigationsapparat må ikke

opbevares i varme omgivelser. Høje

temperaturer kan forkorte de elektroniske

komponenters levetid, beskadige

akku’er og deformere plastik eller få det

til at smelte.

• Det mobile navigationsapparat må ikke

opbevares i kolde omgivelser. Når det

varmer sig op til driftstemperatur igen,

kan der danne sig fugt inden i det, som

kan beskadige de elektroniske komponenter.

• Det mobile navigationsapparat må ikke

falde på gulvet, ikke udsættes for stød og

ikke rystes. Ukorrekt behandling kan

ødelægge komponenterne i apparatet.

• Anvend ikke ætsende kemikalier, rengøringsmidler

eller ridsende rengøringsmidler

til rengøringen.

Alle nævnte henvisninger gælder både for

det mobile navigationsapparat, akku, netog

opladeradapter samt tilbehør. Fungerer

en af disse dele ikke korrekt, bedes du henvende

dig til forhandleren.


Akku-kvalitetserklæring

Akku’ets kapacitet for det mobile navigationsapparat

forringes med hver op- og afladning.

Ligeledes forringes kapaciteten

også af ukorrekt opbevaring ved for høj eller

for lav temperatur. På den måde kan

driftstiden forringes meget selv ved fuld

opladning.

Akku’et er dimensioneret til at det stadig

kan op- og aflades 6 måneder efter købet

af det mobile navigationsapparat.

Display-kvalitetserklæring

I særlige tilfælde kan der ses nogle få

punkter (pixels) med andre farver på displayet;

dette er teknisk betinget. Derudover

er der mulighed for at nogle billedpunkter

ses lyst eller mørkt. Dette er dog

ingen mangel.

Ibrugtagning

Traffic Assist kan tages i brug, når den er

blevet pakket ud, og når det er blevet kontrolleret,

at den ikke er beskadiget. Gør

som følger:

• Etabler strømforsyningen.

• Tænd for apparatet

• Kontroller antennemodtagelsen (hvis

der ønskes navigation)

Strømforsyning

GENEREL BETJENING >>>

Bemærk:

Traffic Assist kan oplades med det medfølgende

ladekabel eller med en ekstra

netdel til stikdåsen.

Mens Traffic Assist er forbundet med en

pc, påtrykkes det strøm herfra og bruger

så ikke batteriet.

17

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


GENEREL BETJENING

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

18

Forsyning via akku

Den interne strømforsyning sker via det

integrerede akku. Akku’et skal ikke vedligeholdes

og kræver ingen pleje.

Bemærk:

Er akku’et afladet går der op til et minut

før apparatet igen kan tilsluttes.

Bemærk:

Er akku’et defekt bedes du henvende dig

til din forhandler. Prøv ikke selv at

afmontere akku’et.

Tilslutning til cigarettænder

Bemærk:

Hvis cigarettænderen har været anvendt,

og den stadig er varm, skal du vente, indtil

den er afkølet.

Strømforsyning via bilens batteri sker på

følgende måde med det medfølgende kabel

til cigarettænderen:

> Hold om tilslutningskablets stik, og

skub det forsigtigt og uden at bruge

kræfter helt ind i tilslutningsbøsningen

på Traffic Assist eller i tilslutningsbøsningen

under holdepladen.

> Skub stikadapteren ind i cigarettænderen.

Bemærk:

Strømforsyning via cigarettænderen aflader

langsomt bilens batteri, når motoren

er slukket!

Derfor bør Traffic Assist ikke bruges i

længere tid, når motoren er slukket.

For at der kan modtages TMC-meddelelser,

skal spændingsforsyningen være tilsluttet

på holdepladen.


Tilslutning til stikkontakt

!Livsfare!

Dine hænder må ikke være fugtige, og

stikket skal være tørt. Stikket må kun

sluttes til et passende elektrisk ledningsnet.

Etablering af strømforsyning

Tilslutning til det offentlige ledningsnet

kan ske ved at sætte det ekstra stik i en

stikkontakt på følgende måde:

> Grib om stikket, og skub det uden at

bruge kræfter helt ind i tilslutningsbøsningen

på Traffic Assist, til det ikke kan

komme længere.

> Sæt stikket i stikkontakten.

Bemærk:

Træk stikket ud, hvis Traffic Assist ikke

skal anvendes i længere tid.

TMC-antenne

Den medfølgende TMC-antenne er integreret

i strømforsyningskablet.

TMC-antennen forløber i leveringstilstanden

parallelt med kablet til cigarettænderen.

Hvis TMC-modtagelsen ikke er tilstrækkelig

derved, skal du adskille TMC-antennens

kabel fra kablet til cigarettænderen. Ved

hjælp af de medfølgende sugekopper kan

TMC-antennen så fastgøres på forruden.

Bemærk:

TMC-antennen skal føres, så den ikke

generer under kørslen.

GPS-antenne

GENEREL BETJENING >>>

Apparatets antenne

GPS-antennen er integreret i kabinettet.

Bemærk:

Den indbyggede GPS-antenne er ikke egnet

til modtagelse i biler med solbeskyttelsesruder

(metalpådampning eller metalfolie,

kan ses på påskriften på ruderne

SIGLA SOL, SIGLA CHROM, SIGLA,

KOOL-OF, SUNGATE o sv.) eller til

biler med finmaskede varmetråde i ruderne.

Anvend her en ekstern GPS-antenne.

Henvend dig herom til din forhandler.

19

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


GENEREL BETJENING

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

20

Tilslutning af ekstern antenne

For at kunne modtage i selv dårlige modtageområder,

kan der tilsluttes en ekstern

GPS-antenne (ikke indeholdt i leveringen).

Hertil findes der bag på kabinettet

en bøsning der kan lukkes til. Tilsluttes

der ingen ekstern antenne, skal denne altid

lukkes til.

> Åben dækslet let, ved at trække i siden af

det.

> Tilslut den eksterne antenne til den ekstra

adapter.

Kabel til integration med køretøjet

(ekstraudstyr)

Med dette kabel som ekstraudstyr kan du

integrere din Traffic Assist optimalt i din

bil.

Til dette kabel kan du:

• Du kan tilslutte din Traffic Assist til dit

audiosystems mute-funktion ved telefonopkald.

Når kablet er korrekt tilsluttet,

afbrydes audiosystemets lyd til højtalerne

under navigationsmeddelelser.

• Traffic Assist kan tilsluttes til audiosystemet

med et ekstra kabel, så navigations-

og trafikmeddelelser udsendes gennem

højtalerne.

• Der kan også tilsluttes en ekstra mikrofon.

De enkelte stik på den uforbundne kabelende

er forsynet med påskrift om deres

brug.

> Stik kablet ind i bøsningen under holdepladen.

Bemærk:

Når kablet tilsluttes, deaktiveres højttaleren

på Traffic Assist.


V H STEL

Audio

Nødvendig tilslutning på 3,5 mm jackstikket

ved tilslutning af et audiokabel.

MIC MIC STEL

IN DET

Nødvendig tilslutning af 3,5 mm jackstikket

til tilslutning af en mikrofon.

Mute STEL

Nødvendig tilslutning på 2,5 mm jackstikket

ved tilslutning af kablet til telefonens

mute-funktion.

Hukommelseskort

Traffic Assist er udstyret med en åbning til

et Micro-SD-hukommelseskort.

Da kortdataene er lagret i Traffic Assist's

interne hukommelse, anvendes åbningen

til Micro-SD-hukommelseskortet kun til

opdatering og til afspilning af musik*

samt til visning af billeder* og film*.

Hukommelseskortet kan også anvendes til

udvidelse af kortdataene.

Kortåbningen sidder til venstre under apparatet.

Kortåbningen er udstyret med en

fjederbetjent isætnings- og udskubningsmekanisme.

*Funktionen kan eftermonteres via Content Manager.

GENEREL BETJENING >>>

Isætning af hukommelseskort

> Tag Memory Card ud af emballagen,

uden røre ved eller gøre kontaktlisten

snavset.

> Hold om hukommelseskortet, så kontaktlisten

vender ind mod apparatet og

hen imod apparatets bagside.

> Før hukommelseskortet ind i kortåbningen.

> Skub hukommelseskortet ind i kortåbningen

ved at trykke let på det, indtil

det går i indgreb.

Udskubning af hukommelseskortet

Kortet skubbes så langt ud af kortåbningen,

at man kan gribe fat om det med to

fingre.

> Tryk hukommelseskortet let mod

fjedermodstanden og ind i kortåbningen,

og slip det derefter.

Kortet skubbes ud.

> Træk Memory Card ud, og læg dette

ned i emballagen uden af berøre kontaktlisten.

21

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


GENEREL BETJENING

Holder

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

22

Traffic Assist kan fastgøres på forruden

med en holder.

Bemærk:

Traffic Assist holderen må ikke udsættes

for direkte sollys gennem længere tid.

Temperaturer i kabinen på +70 C og

mere kan beskadige dele af holderen.

1

2

3

4

5

6

7

1

Sugeflade

Fod

Arm

Holdeskrue

Holdeskrue

Holdeplade

Afsikringstas

3

7

2 4 5 6

Montering af holder

Bemærk:

Fastgør apparatholderen således at denne

ikke begrænser dit udsyn med det monterede

Traffic Assist og ikke befinder sig i

airbaggens område.

Kontrollér, at de elektriske tilslutningskabler

sidder, så de ikke forhindrer dig i

at nå betjeningselementerne i bilen.

Rengør det pågældende område på ruden,

så dette er rent og fedtfrit. Anvend

ingen rengøringsmidler der fedter.


På forruden

Holderen kan sættes direkte på forruden

ved hjælp af sugekoppen.

> Skub holdepladen ind på holderens fire

fastgørelsestappe.

> Find et egnet sted.

> Løsn holdeskruerne 4 og 5 lidt.

> Pres foden 2 med sugefladen 1 mod

forruden. Drej holderen, så holdepladen

ca. befinder sig i den ønskede synsvinkel.

> Tryk armen 3 nedad.

Holderen har nu suget sig fast på forruden.

Derefter kan holderen indstilles præcist.

Når den skal fjernes, skal armen 3

betjenes igen.

Justering af holderen

> Løsn holdeskruerne 4 og 5 så holdepladen

6 let kan bevæges.

> Bevæg holdepladen 6 til den ønskede

position, og hold den fast her.

> Spænd holdeskruerne 4 og 5 til

igen, så Traffic Assist holdes sikkert fast

under kørslen.

Montering af Traffic Assist

> Sæt Traffic Assist på holdepladen ved

hjælp af fastgørelsespunktet på husets

underside. 6 .

> Tryk forsigtigt Traffic Assist fast på holdepladen

6 . Traffic Assist går i hak.

Afmontering af Traffic Assist

Tryk på knappen 7 oven på

holdepladen 6 . Traffic Assist er nu låst

op og kan tages af holdepladen.

GENEREL BETJENING >>>

Til- og frakobling af

Traffic Assist

Med On/Off-kontakten 1 tændes og

slukkes Traffic Assist helt.

Ved hjælp af tasten 2 oven på Traffic Assist

skifter apparatet til standby eller aktiveres

igen efter en standby.

2

1

23

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


GENEREL BETJENING

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

24

Tænd

> Stil On/Off-kontakten under apparatet

på On.

> Tryk på tasten oven på Traffic Assist.

Apparatet slås til. På touchscreenen ses

producentens logo.

Ved første opstart af Traffic Assist vises

sprogvalg automatisk.

Tryk på tasterne for at scrolle i

pilens retning i den viste liste.

> Tryk på tasten for det ønskede sprog.

> Tryk på tasten OK for at bekræfte valget.

> Vælg nu den ønskede stemme.

Bemærk:

Stemmer, der er markeret med (TTS),

understøtter højtlæsning af tekster (f.eks.

gadenavne og sms'er).

Der gives et kort eksempel.

> Bekræft valget ved at trykke på tasten

OK.

Kort efter vises følgende opfordring:

> Tryk på tasten OK for at acceptere denne

opfordring.

Bemærk:

Traffic Assist må kun anvendes, når gældende

færdselslov samtidig overholdes!

Du opfordres nu til at bekræfte den indstillede

køretøjsprofil (tryk på tasten OK).

Ved at trykke på tasten Skift profil vælges

der en anden profil, som anført i beskrivelsen

under “Vælg køretøjsprofil” på side

58. Personvognens eller lastbilens profil

kan også tilpasses som anført i beskrivelsen

under “Vælg/indstil køretøjsprofil” på

side 84.


Sluk

Du kan slukke for apparatet til enhver tid.

> Tryk på tasten oven på Traffic Assist.

Traffic Assist skifter til standby.

> For at slukke helt for Traffic Assist, stilles

On/Off-kontakten under apparatet

på Off.

Bemærk:

Traffic Assist bør kun sættes i standby i

forbindelse med kortere afbrydelser af

driften (op til en uge).

Det reducerer opstartstiden betydeligt,

og Traffic Assist finder hurtigere de nødvendige

satellitter til navigationen.

Hvis der ved aktivering af standby var en

vejvisning i gang, fortsættes denne automatisk,

dersom Traffic Assist igen aktiveres

inden for ca. 4 timer.

Generelt om den berøringsfølsomme

skærm

Traffic Assist er udstyret med en berøringsfølsom

skærm.

Bemærk:

For ikke at beskadige displayets overflade

må du kun berøre den med fingrene eller

en stump, ikke-smørende genstand.

GENEREL BETJENING >>>

Betjening

Berøres en knap på touchscreenen ses en

rød ramme om knappen som bekræftelse

på aktiveringen.

Berøres en knap, som p.t. ikke er aktiveret,

lyder der et kort tignal.

Kalibrering

Hvis den berøringsfølsomme skærm reagerer

unøjagtigt, og du kun kan trykke på

tasten forskudt i forhold til tastens midte,

skal der gennemføres en kalibrering.

Kalibreringsfunktionen startes fra

menuen Indstillinger (se også side 124).

25

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


GENEREL BETJENING

Generelt om menuerne

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

26

Ved betjeningen understøttes du af

forskellige menuer og indtastningsvinduer.

Hovedmenuen

Det øverste menuniveau er hovedmenuen.

De forskellige funktioner startes fra

hovedmenuen.

Du kan finde oplysninger om de forskellige

funktioner i de pågældende hovedkapitler.

I hovedmenuen kan de enkelte funktioner

aktiveres, ligesom hovedmenuen også giver

flere oplysninger eller åbner mulighed

for yderligere betjening.

Af symbolet i tasten Telefon fremgår det,

om der allerede er forbundet en telefon

med enheden.

1

2

Telefon forbundet

Telefon ikke forbundet

I tastens venstre område Vælg destination

angiver et satellitsymbol, om der for

øjeblikket modtages et GPS-signal.

1

2

1

1

GPS-modtagelse til stede

Ingen GPS-modtagelse

2

2

Hvis der allerede er en vejvisning i gang,

vises den aktuelle destinationsadresse og

en tast til afbrydelse af vejvisningen mellem

de to tasterækker.

1

Tryk på tasten 1

, for at afbryde vejvisningen

til det viste mål direkte i hovedmenuen.


Indtastning ved hjælp af

indtastningsmenuen

I nogle anvendelser er det nødvendigt at

foretage indtastninger vha. indtastningsmenuen.

Indtastningsmenuen bruges på

samme måde som et tastatur.

Indtastningsmenuen viser de tegn, der er

indtastet vha. tastaturet i den øverste skrivelinje.

Det mellemste område bruges til

indtastning af tegn. I den nederste linje

stilles forskellige hjælpefunktioner til rådighed.

Efterfølgende beskrives betjeningen.

Indtastning af tegn

Du kan indtaste tegn ved at trykke på tasterne

i det mellemste område.

Indtastningen afsluttes med tasten

og overføres til Traffic Assist med henblik

på bearbejdning.

Traffic Assist sammenligner ved indtaling

af en destination dataene med den eksisterende

database.

Der kan kun vælges imellem mulige bogstaver.

Tegn, der ikke kan vælges, vises med lysere

skrift.

GENEREL BETJENING >>>

Godkend forslag.

Traffic Assist giver forslag i den øverste

linie under indtastningen.

Herunder tages der hensyn til hyppige

indtastninger. Indtaster du f.eks. ofte

Hamburg vises så automatisk forslaget

Hamburg når der indtastes et „H“.

Er der endnu ingen præferencer for de

indtastede bogstaver foreslås store byer/

steder.

> For at overtage et forslag, trykkes der på

indtastningsfeltet eller på tasten .

27

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


GENEREL BETJENING

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

28

Bladring i listerne

Hvis der allerede er indtastet nogle bogstaver

i navnet på den ønskede til-adresse,

kan du få alle de til-adresser vist, der indeholder

de pågældende bogstavkombinationer,

i en liste, som du kan vælge fra.

> For at hente denne liste skal du trykke

på tasten .

Bemærk:

Antallet af valgmuligheder vises ved

hjælp af tallet på tasten. Når der er mere

end 300 muligheder, vises det præcise antal

ikke.

På listen vises alle de poster, der passer til

de allerede indtastede bogstaver. De indtastede

bogstaver er markeret med rødt i

de forskellige poster.

Listen vises.

> Tryk på piletasterne i højre

side af skærmen for at bladre gennem listen.

> Tryk på den ønskede destination.

Til-adressen overtages, og listen lukkes.

Særtegn og omlyd

Du må ikke indtaste særtegn eller omlyd

ved sted- eller vejnavne. Traffic Assist ændrer

ved behov indtastningerne til hhv.

AE, OE og UE.

> Søges der f. eks. efter byen ”Würzburg”,

kan der trykkes på ”WUERZBURG”

eller ”WURZBURG”.

Særtegn kan være nyttige ved benævnelse

af til-adresser og ruter.

> Tryk på tasten med pilen for at skifte til

tastaturet med specialtegn.

Tastaturet med specialtegn vises.

> Indtast det ønskede specialtegn.

Efter indtastning af et tegn, skifter Traffic

Assist automatisk til den normale

indtastningsmenu.

Tryk på tasten med pilen for at forlade

specialtegnstastaturet uden at foretage en

indtastning.


Andre tegnsæt

Tastaturet på Traffic Assist kan indstilles

til forskellige tegnsæt.

> Tryk flere gange på tasten med pilen,

indtil det ønskede tegnsæt er indstillet.

Indtastning af tal

Når du vil indtaste tal, skal du skifte til taltastaturet.

> Tryk på tasten .

Taltastaturet vises.

> Tryk igen på tasten med pilen for at

skifte tilbage til indtastning af bogstaver.

GENEREL BETJENING >>>

Skift mellem store/små bogstaver

Ved indtastning af fri tekst kan der skiftes

mellem store og små bogstaver og automatikfunktion.

> Tryk på tasten i øverste højre hjørne af

displayet flere gange for at vælge den

ønskede indtastningsmåde.

Teksten på tasten viser indtastningsmåden.

• Tasten står for automatiktilstand.

Det betyder, at det første bogstav

automatisk skrives med stort ved indtastning,

og derefter skifter tastaturet

automatisk til små bogstaver.

• Tasten står for indtastning af

store bogstaver.

• Tasten står for indtastning af

små bogstaver.

29

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


GENEREL BETJENING

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

30

Sletning af tegn

Du skal bruge tasten til at slette det

sidste tegn med.

> For at slette det tegn, der står til venstre

for indsætningsmærket, skal du trykke

på tasten .

Indsætning af mellemrum

Hvis navnet på en til-adresse, der skal indtastes,

består af to ord, f.eks. ved et bynavn,

skal disse adskilles af et mellemrum.

> For at indtaste et mellemrum skal du

trykke på tasten .

Tasten Becker

Tasten sidder i det nederste venstre

hjørne på selve apparatet.

Denne tast har forskellige funktioner:

• Alt efter menukontekst springes der tilbage

til det forrige indtastningsniveau

ved et kort tryk på tasten.

• Tryk længe på denne tast, for at åbne

hovedmenuen.

Content Manager

Content Manager er et pc-baseret

program med en række vigtige funktioner,

som hjælper dig med at administrere

indholdet på din Traffic Assist.

Med Content Manager kan du:

• Sikkerhedskopiere indhold fra din

Traffic Assist til din pc og på et senere

tidspunkt genindlæse det på din Traffic

Assist,

• Installere indhold fra dvd'en,

• Downloade aktuelt indhold fra

internettet og installere det på Traffic

Assist.

For at anvende Content Manager skal du

bruge det medfølgende USB-kabel og en

computer, der opfylder følgende

mindstekrav.

Minimum

Operativsystem Windows XP

Processor 300 MHz

RAM 256 MB

Ledig harddiskplads 2GB


Installation af Content Manager

Med følgende skridt kan du installere

Content Manager på din computer:

> Læg dvd'en med Content Manager i

computerens dvd-drev.

> Hvis dvd'en ikke starter automatisk,

kan du starte den manuelt ved at klikke

på filen „BECKERCMSETUP.EXE“ i

mappen „CONTENTMANAGER“.

> Vælg et sprog fra listen, og klik derefter

på OK.

> Læs velkomstsiden, og klik på Næste

for at fortsætte.

> Vælg installationsmappen. Der foreslås

en standardinstallationsmappe. For at

vælge en anden mappe, kan du enten

indtaste stien eller klikke på Gennemse

og vælge en anden mappe.

> Klik på Installer for at starte

kopieringen. Klik på Vis detaljer for at

se detaljer under kopieringen.

Content Manager startes automatisk

umiddelbart efter installationen. Fjern

markeringen i boksen, hvis du ikke ønsker

det.

Installationen er hermed afsluttet.

> Klik på Afslut for at afslutte

installationsprogrammet.

GENEREL BETJENING >>>

Start af Content Manager

Gå frem som følger for at starte Content

Manager:

> Forbind ved hjælp af det medfølgende

USB-kabel USB-porten i Traffic Assist

direkte med en USB-port i computeren.

> Tænd for Traffic Assist med knappen

.

Bemærk:

Når du første gang tilslutter Becker

Traffic Assist til pc'en, installerer denne

alle nødvendige drivere og viser

meddelelsen "Enheden er klar til brug".

Efter kort tid vises Traffic Assist på

computeren som flytbart medie.

31

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


GENEREL BETJENING

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

32

> Klik på Start > Alle programmer på

computeren.

> Vælg Becker.

> Klik på Content Manager.

Når Content Manager startes, udfører

programmet nogle skridt, inden du kan

begynde at administrere indholdet af din

navigationssoftware.

Hver gang softwaren indlæses, etableres

der en forbindelse til internettet for at

kontrollere, om der findes en ny version af

Content Manager. Hvis der findes en ny

softwareversion, tilbyder Content

Manager at installere den. Vi anbefaler dig

altid at godkende opgraderingen, hvis der

findes en. Hvis der findes en ny

softwareversion, har du følgende

valgmuligheder:

•Klik på Ja for at acceptere den nye

softwareversion. Den nye version

downloades og installeres, inden du kan

tage Content Manager i brug.

•Klik på Nej, for at starte Content

Manager med den allerede installerede

gamle version.

• Hvis den nye version er en vigtig

opgradering, vises der i stedet for

knappen Nej knappen Afslut. Du skal

installere den nye version, gør du det

ikke, er du nødt til at lukke

programmet.

Hvis du sætter dvd'en i dvd-drevet i din

computer, læser og katalogiserer Content

Manager automatisk indholdet på dvd'en,

hvis denne endnu ikke er blevet tilføjet til

listen over indhold.

Hvis du endnu ikke har foretaget en

sikkerhedskopiering af

navigationsanlægget, spørger Content

Manager dig ved hver start, om du vil

foretage en komplet eller delvis

sikkerhedskopi.

Bemærk:

Vi anbefaler under alle omstændigheder

at foretage sikkerhedskopien. Kun sådan

kan du genoprette indholdet ved tab af

data.

*Funktionen kan eftermonteres via Content Manager.

Overførsel af musiknumre,

billeder og video

Billeder*, musik* og video* kan lagres på

et separat Micro-SD hukommelseskort

(medfølger ikke) eller på et internt lager i

Traffic Assist i mappen "Medie".

Filerne kan overføres via en kortlæser eller

USB-stikket.

Bemærk:

Det anbefales at give filer og mapper selvforklarende

navne for at gøre det nemmere

at genfinde dem igen senere.


Ved driftsforstyrrelser

Fejl i styresystemet eller i apparatet vises.

Hvis den ønskede funktion ikke kan udføres,

bør Traffic Assist genstartes med On/

Off-kontakten.

Hvis meddelelserne vises igen, eller hvis

apparatet af andre årsager ikke arbejder

korrekt, skal du kontakte din fagforhandler.

Løsning på problemer kan også findes på

Beckers homepage www.mybecker.com

under support under punktet FAQ.

Bemærk:

Prøv aldrig på at åbne apparatet! Opstår

der fejl, som du ikke selv kan afhjælpe,

bedes du henvende dig til forhandleren!

GENEREL BETJENING >>>

33

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

Navigationsfunktion

Hvad betyder navigation?

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

34

Ved navigation (latinsk navigare = bevæge

sig til søs) forstår man generelt at bestemme

en bils position samt retning og afstand

til den ønskede destination og at

fastlægge og følge ruten. Som navigationshjælp

anvendes der bl.a. stjerner, markante

punkter, kompas og satellitter.

I Traffic Assist sker positionsbestemmelse

med en GPS-modtager. Global Positioning

System (GPS) blev udviklet i halvfjerdserne

af det amerikanske militær som

styresystem til våben.

GPS er baseret på signaler fra i alt 24 satellitter,

der omkredser jorden. GPS-modtageren

modtager signalerne og beregner afstanden

til de enkelte satellitter ud fra

løbetiderne. Heraf bestemmes så den aktuelle

geografiske position.

Det kræver mindst signaler fra tre satellitter

at bestemme positionen, med signal fra

en fjerde satellit kan højden over havet

også beregnes.

Retning og afstand til destinationen bestemmes

i Traffic Assist ved hjælp af navigationscomputeren

og et digitalt vejkort i

den interne hukommelse.

Af sikkerhedsmæssige årsager transmitteres

vejvisningen primært i form af

akustiske meddelelser. Dette understøttes

af visning af pile på et kort på touchscreenen.

!Sikkerhedsanvisninger

• Færdselsloven skal altid overholdes.

Navigationssystemet er kun et hjælpemiddel.

Data og oplysninger kan i enkelte

tilfælde være forkerte. Føreren

skal i hver enkelt situation selv afgøre,

om anvisningerne skal følges eller ej.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar

for oplysningerne i navigationssystemet.

• Første gang apparatet anvendes, kan

det vare op til 30 minutter, før en position

kan bestemmes.

• Vejskilte og lokale trafikforhold skal altid

overholdes.

• Vejvisningen gælder kun for personbiler.

Der tages ikke hensyn til specielle

anbefalinger for kørslen og regler for

andre køretøjer

(f.eks. erhvervskøretøjer).

• Destinationer må kun oprettes, når bilen

holder stille.


Valg af navigation

Navigationen åbnes fra hovedmenuen.

> Tryk på tasten Vælg destination i hovedmenuen.

Genvejsmenuen åbnes.

Bemærk:

Hvis der mellem de to rækker knapper

vises en adresse, betyder det, at der

allerede er blevet startet en rutevejledning

til den viste adresse.

Genvejsmenuen

I genvejsmenuen vises de destinationer,

der sidst er til kørt til, og de sidst gemte

destinationer, som kan vælges direkte.

Desuden kan man via genvejsmenuen

åbne menuen til indtastning af destinationer

eller funktionen til adresseindtaling.

Genvejsmenuens opbygning

Tasten Indtast destination, der bruges til

at åbne menuen til indtastning af destinationen,

befinder sig ligesom tasten

til adresseindtaling i genvejsmenuens

øverste linje.

I den anden linje kan vejvisning til hjemadressen

startes, hvis der allerede er oprettet

en hjemadresse.

Destinationslisten over de destinationer,

der sidst er kørt til, og de sidst gemte destinationer

vises i de nedenstående linjer.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Destinationslisten

Linje for linje viser destinationslisten alle

de destinationer, der kan vælges hurtigt. I

den første linje kan vejvisningen til hjemadressen

startes, hvis den allerede er oprettet.

Hver linje i destinationslisten er opdelt i

to felter. Hvert listefelt ses som tast. På

højre tast vises destinationen og på den

venstre et symbol, der viser destinationens

egenskaber.

Bemærk:

I destinationslisten gemmes de sidste 200

destinationer automatisk. Når lagerkapaciteten

er opbrugt, overskrives den ældste

destination automatisk med den nye.

Vigtige destinationer kan dog skrivebeskyttes.

Hvis du vælger en hjemadresse, der endnu

ikke er defineret, vises der en opfordring

til at oprette en.

35

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

36

Anvendte symboler

Følgende symboler anvendes i destinationslisten.

Symbol Betydning

Denne destination er en standarddestination

uden særlige

egenskaber.

Denne destination er skrivebeskyttet.

Når adressebogen

er fuld, overskrives denne destination

ikke. Den kan dog

slettes manuelt.

Du kan også fastlægge positionen

for genvejsmenuen ved

en beskyttet destination.

Denne destination er den aktuelle

hjemadresse.

Betjening af genvejsmenuen

Adresseindtaling

Tryk på tasten for at aktivere adresseindtaling.

Hvordan du går frem ved indtalingen, får

du at vide under "Indtal adresse" på side

44.

Start med eksisterende destinationer

De destinationer, der findes i genvejsmenuen,

vises i destinationslisten.

> Tryk på tasten med den ønskede destination,

for starte ruteplanlægningen.

Beregningen påbegyndes.

Når beregningen er afsluttet, vises kortet,

og vejvisningen begynder.

Scrolle i destinationshukommelsen

Tryk på tasterne for at scrolle i

pilens retning i den viste liste.

Visning eller redigering af destination

Alle destinationerne i genvejsmenuen kan

vises eller redigeres.

> Tryk på tasten til venstre for den ønskede

destination.

> Valgmulighederne vises.

Valgmulighed Betydning

Vis detaljer Destinationsdataene vises

i displayet. Fra dette

skærmbillede kan destinationen

vises på kortet,

ruten vises eller vejvisningen

startes.

Navngiv post Destinationen kan omdøbes.

Når destinationen

er navngivet, er den automatisk

skrivebeskyttet.

Slet post Destinationen slettes fra

genvejsmenuen.


Valgmulighed Betydning

Beskyt post Destinationen beskyttes

mod automatisk sletning.

Denne funktion er

kun tilgængelig for ubeskyttede

destinationer.

Ophæv beskyttelse

Destinationens beskyttelse

ophæves. Denne

funktion er kun tilgængelig

for beskyttede destinationer.

Flyt opad Destinationen forskydes

en plads fremefter. Når

destinationen forskydes,

er den automatisk skrivebeskyttet.

Flyt nedad Destinationen forskydes

en plads bagud. Når destinationen

forskydes, er

den automatisk skrivebeskyttet.

Slet alle poster

Alle destinationer (undtagen

de skrivebeskyttede

destinationer og hjemadressen)

slettes fra listen.

Hjemadresse

Når du trykker på tasten Hjem, og der

endnu ikke er defineret en hjemadresse,

vises der en opfordring til at oprette en.

> Tryk på Ja for at oprette adressen.

Derefter kan en destination oprettes som

beskrevet under "Menu til oprettelse af

destination" på side 37.

Bemærk:

Desuden kan destinationen vælges ved

hjælp af menupunkterne Vælg aktuel

position og Vælg fra seneste dest. (genvejsmenuen).

Åbning af menuen til oprettelse af destination

Tryk på tasten Indtast destination for at

åbne menuen til oprettelse af destination.

• Se “Menu til oprettelse af destination”

på side 37.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Menu til oprettelse af destination

Hvis det ikke ønskes, at en destination

kommer på genvejsmenuen, eller den

planlagte destination endnu ikke findes på

genvejsmenuen, kan du fastlægge en ny

destination via menuen til oprettelse af

destination.

> Tryk på tasten Indtast destination

øverst i genvejsmenuen.

Menuen til oprettelse af destination vises.

37

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

38

Opbygningen af menuen til oprettelse

af destination

Indtast adresse

Tryk på tasten Indtast adresse for at aktivere

de forskellige trin fra valg af en

adresse til start af vejvisning.

• Se “Oprettelse af adresse” på side 38.

Vælg POI

Tryk på tasten Vælg POI for at vælge specialdestinationer,

f.eks. lufthavne, færgehavne,

restauranter, hoteller, tankstationer

og offentlige myndigheder og starte

vejvisningen til destinationen.

• Se “Specialdestinationer” på side 45.

Egne destinationer

Tryk på tasten Egne destinationer for at

hente specialdestinationer, der er importeret

til Traffic Assist fra Google og starte

en vejvisning til dem.

• Se “Valg af destination fra Egne destinationer”

på side 49.

Kontakter

Tryk på tasten Kontakter for at hente

kontakter, der er importeret til Traffic Assist

fra Microsoft® Outlook® og starte en

vejvisning til den adresse, der er angivet i

kontakten.

• Se “Valg af destination fra Kontakter”

på side 50.

Vælg på kort

Tryk på tasten Vælg på kort for at vælge

en destination direkte i kortet og derefter

starte vejvisningen dertil.

• Se “Vælg destination fra kortet” på side

54.

Indtast geo-koordinater

Tryk på tasten Indtast geo-koordinater

for at indtaste de geografiske koordinater

for en destination og starte vejvisningen

derhen.

• Se “Oprettelse af koordinater” på side

55.

Ruteplanlægning

Tryk på tasten Ruteplanlægning for at

planlægge en rute med flere mellemdestinationer.

• Se “Ruteplanlægning” på side 51.

Oprettelse af adresse

Tryk i menuen til oprettelse af destination

på tasten Indtast adresse for at åbne menuen

til oprettelse af adresse.

> Tryk i menuen til oprettelse af destination

på skærmknappen Indtast adresse.

Menuen til oprettelse af adresse vises.

Bemærk:

Tryk på Ryd (øverst til højre) for at slette

alle indtastninger bortset fra landet.


Vælg land

Tryk på skærmknappen for destinationsland

for at vælge mellem de tilgængelige

lande. Når der er valgt et land, overtages

det automatisk i menuen til oprettelse af

adresse. Er der allerede oprettet et destinationsland,

bevares dette land, indtil du

vælger et nyt.

> Tryk på tasten med destinationslandet

for åbne listen til valg af land.

Valglisten vises.

> Tryk på tasten for det ønskede land.

Bemærk:

Tryk om nødvendigt på piletasterne

i højre side af skærmbilledet

for at scrolle igennem alle de lande, du

kan vælge imellem.

Symbolet viser de lande, som en

adresseindtaling er mulig for.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Valg af adresse og start af vejvisning

I menuen til oprettelse af adresse kan du

oprette den nøjagtige destinationsadresse.

I menuen til oprettelse af adresse er der

følgende punkter:

•By

•Postnummer

• Gadenavn og husnummer

• Tværgader som orienteringshjælp

Du kan desuden:

• søge efter en særlig destination i nærheden

af den oprettede adresse (POI søgning).

Oprettelsen skal udføres som beskrevet

i "Specialdestination i nærheden

af en adresse" på side 47.

• gemme destinationen i genvejsmenuen.

• vise ruten på kortet.

• begynde vejvisningen direkte.

39

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

40

Valg af by

Destinationsbyen kan oprettes med navn

eller postnummer.

Når bogstaverne i en bys navn indtastes,

giver Traffic Assist forslag (se "Godkend

forslag." på side 27). Hvis dette forslag

ikke er korrekt, skal indtastes så det næste

bogstav i det ønskede bynavn.

Traffic Assist udelukker alle umulige

bogstavkombinationer og postnumre og

aktiverer kun bogstav- eller talfelter, der

fører til en eksisterende by eller et

eksisterende postnummer.

> Vælg mellem oprettelse af bynavn eller

postnummer.

> Indtast bynavnet bogstav for bogstav eller

tallene i postnummeret.

Bemærk:

Hvis der skal indtastes to ord, skal du sætte

et mellemrum mellem dem med tegnet

.

Når der er indtastet tilstrækkeligt mange

bogstaver, skifter billedet automatisk til en

liste, hvor du kan vælge mellem forskellige

bynavne. Du kan også gå direkte til denne

liste ved at trykke på tasten .

Bemærk:

Når der er indtastet et postnummer, skjules

bynavnet i oprettelsesmenuen. Indtast

derefter gadenavnet. Nu vises byens navn

også.

Anvendelse af bylisten

Hvis der allerede er indtastet et par bogstaver

i det ønskede bynavn, kan du få vist

en liste over alle de byer, der passer på

denne bogstavkombination, ellers vises

denne liste automatisk.

> Tryk på tasten i højre side af

skærmbilledet for at åbne listen.

Tryk på tasterne for at scrolle i

den viste liste.

> Tryk på skærmknappen for den ønskede

by.


Valg af gade

I menufeltet Gade kan du indtaste gadenavn

og husnummer separat i et bogstavog

et talfelt.

Traffic Assist udelukker alle umulige bogstavkombinationer

og aktiverer kun de

bogstavfelter, der fører til et eksisterende

gadenavn.

Du kan vælge husnummeret, efter at gaden

er valgt, og hvis husnumrene findes i

dataene.

> Indtast bogstaverne i gadenavnet et efter

et.

Når der er indtastet tilstrækkeligt mange

bogstaver, skifter billedet automatisk til en

liste, hvor du kan vælge mellem forskellige

gadenavne. Du kan også gå direkte til denne

liste ved at trykke på tasten .

Anvendelse af gadelisten

Hvis der allerede er indtastet et par bogstaver

i det ønskede gadenavn, kan du få

vist en liste over alle de gader, der passer

på denne bogstavkombination, ellers vises

denne liste automatisk.

> Tryk på tasten i højre side af

skærmbilledet for at åbne gadefortegnelsen.

Tryk på tasterne for at scrolle i

den viste liste.

> Tryk på skærmknappen for den ønskede

gade.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Valg af Vejkryds

Når du har oprettet destinationsby og -

gade kan du begrænse yderligere ved at

oprette en tværgade.

Bemærk:

I stedet for en tværgade kan du indtaste et

husnummer, men det er ikke muligt at

indtaste begge dele samtidig.

> Tryk på tasten Vejkryds.

Der åbnes en menu til oprettelse af tværgadenavnet.

> Indtast navnet på tværgaden.

Hvis der allerede er indtastet et par bogstaver

i det ønskede gadenavn, vises der

automatisk en liste.

> Tryk på skærmknappen for den ønskede

gade.

41

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

42

Valg af husnummer

Når du har indtastet destinationsby og -

gade, kan du begrænse yderligere ved at

indtaste et husnummer.

Bemærk:

I stedet for et husnummer kan du indtaste

en tværgade, men det er ikke muligt at

indtaste begge dele samtidig.

> Tryk på tasten Nummer

Der åbnes en menu til oprettelse af husnummer.

> Indtast husnummeret, og tryk derefter

på tasten .

Visning af ruten

Efter oprettelse af adressen kan du i menuen

til oprettelse af adresse vælge visning af

ruten på kortet.

> Tryk på tasten Vis rute for at vise ruten

på kortet.

Ruten beregnes.

Tryk på tasten Start for at starte vejvisningen

direkte fra dette skærmbillede.

De øvrige betjeningsfunktioner i dette

skærmbillede bliver beskrevet i "Visning

af hele ruten" på side 89.

Lagring af destination

I menuen til oprettelse af adresse åbnes en

menu til oprettelse af navnet på den valgte

destination ved tryk på skærmknappen

Gem.

Når det ønskede navn er oprettet og accepteret

ved at trykke på , overføres

destinationen til genvejsmenuen og gemmes

som skrivebeskyttet.

Start af navigationen

Tryk på tasten Start for at starte vejvisningen.

Alle de indtastede data bearbejdes ved ruteberegningen.

> Tryk på tasten Start for at begynde vejvisningen.

Ruten beregnes. Derefter vises kortet, og

vejvisningen begynder.


Bemærk:

Ved hjælp af symboler over statusbjælken

gøres der opmærksom på eventuelle indskrænkninger,

som du selv har aktiveret

(f. eks. ikke-asfalterede veje, gebyrpligtige

veje).

Symbolet ved siden af statusbjælken

angiver, at den hurtigste vej er valgt under

"Tasten Ruteindstillinger" på side 57.

Hvis en vejvisning allerede er i gang, bliver

du spurgt, om den nye destination skal erstattet

den gamle, eller om den nye destination

skal anvendes som mellemdestination.

> Vælg mellem Tilføj som stop eller Erstat

tidl. dest..

Hvis en vejvisning allerede er i gang, og

der også allerede er oprettet en mellemdestination,

bliver du spurgt, om den nye

destination skal erstatte den gamle eller

mellemdestinationen.

> Vælg mellem Erstat stop eller Erstat

tidl. dest..

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Bemærk:

Hvis der ikke modtages et GPS-signal,

når ruten beregnes, vises følgende meddelelse.

Når der igen modtages et GPS-signal,

startes ruteberegningen automatisk.

Tryk på Seneste pos. for at anvende den

sidst kendte position til beregning af ruten.

43

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

44

Indtal adresse

Tryk på tasten for at starte adresseindtalingen

fra genvejsmenuen eller menuen

til indtastning af en adresse.

Bemærk:

• Med indtaling kan der kun angives en

adresse. En benyttelse af lister til udvælgelse

af en adresse er ikke mulig ved

hjælp af sprogkommandoer.

• Destinationslandet kan ikke indtales.

• Symbolet viser de lande i listen

over lande, som en adresseindtaling er

mulig for.

Hvis indtaling ikke er mulig, vises tasten

i gråt.

• En adresse og husnummeret skal indtales

på destinationslandets sprog.

Med et tryk på tasten blændes der

en menu ind, som viser dig, hvordan en

adresse skal indtales.

Så snart der vises linjer ved siden af det stiliserede

ansigt, kan du begynde at indtale

adressen.

Bemærk:

• Hvis der i destinationslandet, som

f. eks. i Schweiz, tales flere sprog, kan

du indstille et andet sprog ved at trykke

på tasten Skift sprog.

• Du kan indtale den fuldstændige adresse

eller kun en del af den.

Mulige indtalinger er:

- By - gadenavn - husnummer

- By - gadenavn

- By

> Indtal adressen.

Hvis din indtaling er entydig, vises menuen

til angivelse af adressen efter kort tid

med dine indtalte angivelser.

Hvis den viste adresse ikke svarer til det

indtalte, kan du foretage de nødvendige

ændringer.

Er adressen korrekt, kan du som beskrevet

på Side 42 starte vejvisningen, vise ruten

eller gemme adressen.


Hvis din indtaling ikke var entydig, eller

hvis Traffic Assist ikke entydigt kunne

indordne din indtaling, får du vist tilsvarende

lister. På disse lister kan du så vælge

den ønskede adresse.

Afhængigt af din indtaling kan der vises lister

med bynavne, lister med gadenavne

eller kombinerede lister med bynavne og

gadenavne.

Bemærk:

I listerne kan stemmeindtalingen altid

startes igen ved at trykke på tasten .

I følgende eksempel vises der en liste, på

hvilken der kan vælges en by.

For poster, der er markeret med symbolet

, vises der en ny liste efter valg af den

pågældende post. Dette kan f. eks. være

nødvendigt, når det samme stednavn forekommer

flere gange i det valgte land.

Når du på listerne har valgt den ønskede

by eller det ønskede gadenavn, vises menuen

til angivelse af adressen efter kort tid

med din angivelse.

Du kan så som beskrevet på Side 42 starte

vejvisningen, vise ruten eller gemme

adressen.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Specialdestinationer

Specialdestinationer, også kaldet POI

(Point of Interest), er omfattet af og kan

vises på kortet. Specialdestinationer kan

være lufthavne, færgehavne, restauranter,

hoteller, tankstationer, offentlige myndigheder

og andet. Specialdestinationer kan

anvendes som navigationsdestination.

Bemærk:

Specialdestinationer på bilens aktuelle

position kan kun vælges, hvis GPS-modtagelsen

er tilstrækkelig god til at beregne

positionen. Ellers anvendes den sidst

gemte position.

> Tryk i genvejsmenuen på tasten Indtast

destination.

> Tryk på tasten Vælg POI.

45

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

46

Du kan vælge mellem:

• en specialdestination i nærheden,

• en specialdestination i nærheden af en

adresse,

• en specialdestination i nærheden af destinationen

og

• direkte oprettelse af en specialdestination.

Specialdestination i nærheden

> Tryk på skærmknappen POI nær.

Tryk på piltasterne for at scrolle

i den viste liste.

> Vælg en af de mulige kategorier.

Bemærk:

Du kan også trykke på tasten Alle kateg..

Det åbner en oprettelsesmenu, hvor du

direkte kan oprette og bekræfte navnet på

en specialdestination.

I nogle af kategorierne, f.eks. tankstation,

vises der en ekstra valgmenu, hvor du kan

begrænse søgningen yderligere, f.eks. efter

mærke.

Efter valg af kategori vises kun de specialdestinationer

i den pågældende kategori,

der findes i nærheden af den aktuelle position.

Navn, afstand i luftlinje og adresse vises

for hvert punkt.

> Vælg den ønskede specialdestination.

Der vises nu yderligere oplysninger om

den valgte destination.

> Tryk på tasten Start for at starte vejvisningen

til specialdestinationen.

Den valgte specialdestination kan imidlertid

også:

• vises på kortet (På kort)

• gemmes i genvejsmenuen (Gem),

• du kan også få vist ruten til specialdestinationen

(Vis rute),

• hvis der er forbundet en telefon, og

nummeret er angivet, kan det ringes op,

ved at trykke på tasten med symbolet

.


Specialdestination i nærheden af en

adresse

> Tryk på skærmknappen POI nær kortpunkt.

> Vælg det ønskede land.

> Indtast den by i feltet By eller Postnr.,

hvor du søger efter en specialdestination.

Bemærk:

Hvis du tidligere har oprettet en adresse,

er denne adresse allerede indstillet.

> Tryk på skærmknappen POI søgning.

> Tryk på skærmknappen Vælg kategori.

Bemærk:

Du kan også trykke på tasten Vælg POI.

Det åbner en oprettelsesmenu, hvor du

direkte kan oprette og bekræfte navnet på

en specialdestination.

De tilgængelig specialdestinationskategorier

vises for den valgte by.

> Vælg den ønskede specialdestination

som beskrevet under "Specialdestination

i nærheden" på side 46.

> Tryk på tasten Start for at starte vejvisningen

til specialdestinationen.

Du kan også vælge at gemme den valgte

specialdestination i genvejsmenuen

(Gem) eller at vise ruten til specialdestinationen

(Vis rute).

Tryk på tasten ved siden af den valgte

specialdestination for at få vist alle eksisterende

oplysninger om destinationen.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Specialdestination i nærheden af destinationen

> Tryk på skærmknappen POI nær.

De kategorier, der befinder sig i nærheden

af destinationen, vises.

> Vælg den ønskede specialdestination

som beskrevet under "Specialdestination

i nærheden" på side 46.

Direkte oprettelse af specialdestinationens

navn

> Tryk på skærmknappen POI søgning

efter navn.

> Indtast den ønskede specialdestination

eller en del af navnet.

47

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

48

> Tryk på tasten .

Traffic Assist viser en liste over de specialdestinationer,

der passer til det indtastede

navn.

Bemærk:

Søgningsradius er begrænset til

50 kilometer omkring den aktuelle

position.

> Vælg den ønskede destination fra listen.

Der vises nu yderligere oplysninger om

den valgte destination.

> Tryk på tasten Start for at starte vejvisningen

til specialdestinationen.

Du kan også vælge at vise den valgte specialdestination

på kortet (På kort), gemme

den i genvejsmenuen (Gem) eller at

vise ruten til specialdestinationen (Vis rute).

Ring et specialdestination op via dets

telefonnummer

Du kan ringe til telefonnummer op, der er

angivet i specialdestinationens

informationer.

Forudsætningen er dog at en mobiltelefon

er forbundet med Traffic Assist via

Bluetooth.

> Tryk på tasten med symbolet , der ses

nederst i specialdestinationens

informationer.

Opkaldet startes.

Yderligere informationer om specialdestinationer

Dersom der under en specialdestination er

anført yderligere informationer, kan disse

vises.

For at hente yderligere informationer om

specialdestinationen trykkes der på tasten

Mere, som vises nederst i informationerne

om specialdestinationen.

Med de viste piletaster kan du blade i den

viste tekst.


Valg af destination fra Egne destinationer

Du kan hente specialdestinationer, der er

importeret til Traffic Assist fra Google

og starte en vejvisning til dem.

Bemærk:

For at få vist egne Google specialdestinationer

skal Google KML-filerne

gemmes i mappen

iGO8\content\userdata\mydest i Traffic

Assist.

> Tryk i genvejsmenuen på tasten Indtast

destination.

> Tryk på Egne destinationer.

Der vises en liste over eksisterende destinationer.

Tryk på piltasterne for at blade

i den viste liste.

Bemærk:

Hvis der er mange poster, kan det være en

god ide at søge det ønskede mål med Indtast

søgning i indtastningsmenuen.

Der kan maks. importeres 1000 destinationer.

De senest importerede destinationer anbringes

i begyndelsen af listen.

> Vælg det ønskede mål.

Vejvisningen til den valgte destination

starter.

Redigering af Egne destinationer

> Tryk i listen over egne mål på tasten

ud for den destination, du ønsker at redigere.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Ved at markere Slet post slettes målet fra

listen.

Med Slet alle poster kan du slette hele listen.

Med Vis detaljer kan du få vist nærmere

oplysninger om destinationen.

Tryk på tasten Start for med det samme at

starte vejvisningen til den valgte destination.

Du kan også vælge at få vist den valgte destination

på kortet (På kort), at gemme

den i genvejsmenuen (Gem), at få vist ruten

til destinationen (Vis rute), eller, hvis

der er tilsluttet en telefon og der findes et

telefonnummer, at ringe op til nummeret,

ved at trykke på tasten med symbolet .

49

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

50

Valg af destination fra Kontakter

Du kan hente kontakter, der er importeret

til Traffic Assist fra Microsoft® Outlook®

og starte en vejvisning til dem.

Bemærk:

Importen af Microsoft® Outlook®-kontakter

sker via Content Manageren.

Der kan importeres indtil 2000 kontakter.

> Tryk i genvejsmenuen på tasten Indtast

destination.

> Tryk på Kontakter.

Er der gemt mere end 10 kontakter, åbnes

indtastningsmenuen. Er der gemt færre

end 10 poster, vises der en liste med kontakterne

med det samme.

> Indtast de første bogstaver i den søgte

post i indtastningsmenuen.

> Tryk på tasten , når det ønskede

navn vises i den øverste linje.

Findes der 5 eller færre poster med den

indtastede bogstavkombination, vises der

automatisk en liste med disse poster.

Bemærk:

Du kan også på forhånd få vist en liste

svarende til de indtastede bogstavkombinationer.

Tryk så i indtastningsmenuen

på tasten .

> Vælg den ønskede post i listen.

Tryk på tasten Start for med det samme at

starte vejvisningen til den adresse, der vises

under den pågældende kontakt.

Du kan også vælge at vise den valgte kontaktadresse

på kortet (På kort), at gemme

den i genvejsmenuen (Gem), at få vist ruten

til destinationen (Vis rute), eller, hvis

der er tilsluttet en telefon og der findes et

telefonnummer, at ringe op til det viste

nummer (Tast med symbolet ).

Hvis der er flere adresser på den valgte

kontakt, kan du ved at trykke på tasten

1 vælge en af disse.

Hvis der er flere telefonnumre for den

valgte kontakt, kan du ved at trykke på tasten

2

vælge et af disse.

2

1


Ruteplanlægning

I menuen til ruteplanlægning kan du oprette

og vælge individuelle ruter. Det gøres

ved at oprette de enkelte destinationer på

den ønskede rute. Derefter kan du køre til

disse punkter et for et uden at skulle oprette

mere. Desuden kan du optimere de

oprettede destinationspunkter og derved

ændre rækkefølgen.

> Tryk i genvejsmenuen på tasten Indtast

destination.

> Tryk på tasten Ruteplanlægning.

Tryk på tasten Opret ny rute i rutemenuen

for at oprette en ny rute. I den liste nedenfor

vises de hidtil gemte ruter.

Bemærk:

Hvis der ikke er gemt nogen ruter, er rutemenuen

tom.

Scroll gennem gemte ruter

> Tryk på piltasterne i højre

side af skærmbilledet for at scrolle gennem

de gemte ruter.

Redigering af gemte ruter

En gemt rute kan få tilføjet ydereligere

etaper, rutens navn kan ændres, og en rute

kan slettes.

> Tryk på tasten foran den rute, du

vil redigere.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Tryk derefter på tasten Tilføj ruteafsnit

for at føje en etape til ruten.

Når du har trykket på Omdøb rute, kan

du give ruten et nyt navn.

Tryk på Slet rute for at slette ruten.

Valg og start af rute

> Vælg en rute ved at trykke på den.

Ruten indlæses og vises i etapemenuen.

> Tryk på den øverste taste.

Bemærk:

Du kan også vælge en etape på ruten.

Ruten startes så fra denne etape.

51

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

52

> Vælg startpunktet eller den aktuelle position

som startpunkt for vejvisningen.

Bemærk:

Vælges et startpunkt, bruges dette kun til

at få vist ruten.

De enkelte etaper beregnes.

Derefter vises der et kort med etaperne.

> Tryk på tasten Start for at starte vejvisningen

på ruten.

Rutemulighederne åbnes ved at trykke på

tasten Indst..

Tryk på tasten Optimer for at optimere

rækkefølgen af de destinationer, ruten anvender.

Tryk på tasten eller for at simulere

hele ruten med langsom eller høj hastighed.

Simulationen kan afsluttes ved at

trykke på skærmen.

Du kan scrolle igennem rutens enkelte

etaper ved at trykke på tasterne og

i nederste linje. Mens du scroller, vises

den pågældende etape.

Oprettelse af ny rute

> Tryk på tasten Opret ny rute i rutemenuen.

Du kan nu oprette en etapedestination

som beskrevet i "Menu til oprettelse af destination"

på side 37 (Indtast adresse,

Vælg POI, Egne destinationer, Kontakter,

Vælg på kort eller Indtast geo-koordinater).

Desuden kan du vælge en destination

i genvejsmenuen ved at trykke på

tasten Vælg fra seneste dest..

> Tryk på tasten Tilføj i oprettelsesmenuen

for at overtage den pågældende etapedestination.


Tryk på tasten Tilføj ruteafsnit for at

oprette yderligere etapedestinationer

som beskrevet ovenfor.

> Tryk på tasten Slut, når du har oprettet

alle etapedestinationerne.

> Indtast et rutenavn efter eget valg.

Etapemenuen for den nye rute vises.

Redigering af ruten

> Vælg den rute, der skal redigeres.

> Tryk på tasten foran den etape, du

vil redigere.

Redigeringsmenuen vises. Du har følgende

muligheder:

Valgmulighed Betydning

Vis detaljer Dataene for etapedestinationen

vises i displayet.

Fra dette skærmbillede

kan etapedestinationen

vises på kortet.

Angiv lastetid Du definerer den formodentlige

læssetid. Læssetidens

angivelse er vigtig

for en så korrekt visning

som muligt af forventede

ankomsttider.

Flyt opad Etapen forskydes en

plads fremad.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Valgmulighed Betydning

Flyt nedad Etapen forskydes en

plads bagud.

Slet ruteafsnit Etapen slettes fra ruten.

Erstat ruteafsnit

Du kan erstatte den valgte

etape med en anden

etapedestination.

53

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

54

Optimering af ruten

Når du har oprettet flere destinationer på

en rute, kan du få Traffic Assist til at optimere

rækkefølgen af destinationerne på

strækningen. Den lagrede rute

opretholdes dog også efter en optimering.

Åbn kortvisning af etaperne.

> Tryk på tasten Optimer.

Ruten optimeres og beregnes igen.

Den optimerede rute vises.

Vælg destination fra kortet

Du kan vælge en destination direkte på

det viste kort.

> Tryk i genvejsmenuen på tasten Indtast

destination.

> Tryk på tasten Vælg på kort.

På displayet vises kortet.

Bemærk:

Tryk på zoomtasterne og , hvis det

er nødvendigt at zoome ind på kortet for

at vælge det ønskede punkt. Du kan også

indstille kortet til det ønskede punkt ved

at forskyde det.

> Tryk let på skærmbilledet på det ønskede

punkt.

Punktet markeres med en pulserende rød

cirkel.

Bemærk:

Tryk på tasten Til GPS for at få vist den

aktuelle position igen.

Ved at trykke på tasten Bloker kan gaden

til vejvisningen spærres, som beskrevet

under "Tasten Blokerede veje" på side

68.


Tryk på tasten Detaljer.

Adressen på det valgte punkt vises, hvis

den er tilgængelig.

> Tryk på tasten Start for at starte vejvisningen

til den valgte destination.

Du kan også søge efter specialdestinationer

i nærheden af det valgte punkt ved at

trykke på tasten POI tæt ved.

Du kan også vælge at gemme det valgte

punkt i genvejsmenuen (Gem) eller at vise

ruten til specialdestinationen (Vis rute).

Oprettelse af koordinater

Du kan også oprette en destination med

de geografiske koordinater.

> Tryk i genvejsmenuen på tasten Indtast

destination.

> Tryk på tasten Indtast geo-koordinater

i navigationsmenuen.

1 2

> Tryk på tasterne 2 for at vælge den

værdi, der skal ændres.

> Tryk på de to taster ved 1 for at vælge

den ønskede geografiske længde og

bredde (øst/vest eller nord/syd).

3

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

> Indtast derefter de ønskede værdier med

tasterne til .

Koordinater kan indtastes på tre forskellige

måder.

Følgende måder kan anvendes:

• Grad minute sekund.decimalsekund

f.eks. 42°52’46.801“

• Grad minute.decimalminut f.eks.

48° 53.56667'

• Grad decimal f.eks. 48,89277778

Bemærk:

• De indtastede koordinater skal være i

overensstemmelse med WGS84 (World

Geodetic System 1984).

• Ved at trykke på tasten 3

indføres

den aktuelle geografiske position i felterne.

> Tryk på tasten .

En adresse, der svarer til koordinaterne,

vises, hvis det er muligt. Du kan se og

gemme destinationen på kortet, vise ruten

til destinationen eller starte vejvisningen

direkte.

55

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

Navigationsindstillinger

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

56

Under navigationsindstillinger findes alle

relevante indstillinger for navigationsfunktionerne.

Bemærk:

Alle indstillinger skal bekræftes ved at

trykke på tasten OK. Du kan altid forlade

menuen uden at ændre nogen indstillinger

ved at trykke på tasten .

> Tryk på tasten Indst. i hovedmenuen.

> Tryk på tasten Navigationsindst..

Menuen for navigationsindstillinger åbnes.

Opbygning

I menuen har du adgang til forskellige sider

med funktionerne:

Tryk på tasterne og for gå til

den næste eller foregående side med indstillinger.

Tasten Info og vejledning

I indstillingsvinduet Info og vejledning

kan du indstille, hvilke ekstra oplysninger

der vises under vejvisningen.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten Info

og vejledning.

Indstillingsvinduet Info og vejledning vises.

Følgende indstillinger er mulige:

Indstilling Betydning

Vejbane info Når funktionen er aktiveret,

markeres det med

en lille pil, hvilken vognbane

du skal placere dig

i på veje med flere vognbaner.


Indstilling Betydning

Skilte Når funktionen er aktiveret,

får du endvidere

oplysninger om den

skiltning, du skal følge

i motorvejskryds.

Landeinfo Når denne funktion er

aktiveret, vil du automatisk

få alle generelt gyldige

trafikinformationer

for det pågældende land,

når du kører over grænsen

(f.eks. hastighedsbegrænsninger).

Junction

View

Er denne funktion aktiveret,

får du, hvis muligt,

realistiske billeder af den

aktuelle kørebanesituation

ved mange motorvejskryds.

Bemærk:

Disse oplysninger kan kun vises, hvis de

er indeholdt i kortmaterialet.

> Tryk på skærmknappen for at aktivere

og på for at deaktivere den ønskede

funktion.

> Bekræft valget ved at trykke på tasten

OK.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Tasten Ruteindstillinger

I indstillingsvinduet Ruteindstillinger

kan du indstille køreprofilen. De indstillinger,

der foretages her, påvirker rutevalget

og beregningen af den forventede køretid.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten Ruteindstillinger.

Indstillingsvinduet Ruteindstillinger vises.

57

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

58

Vælg køretøjsprofil

Denne indstilling påvirker den forventede

ankomsttid og blokerer f.eks. for indstillingen

cykel på motorvejen eller for lastbilsprofiler

gader, som ikke overholder de

pågældende kriterier.

Bemærk:

På kortvisningen vises gader, som der

ikke må køres på iht. lastbilens profil,

med en lys rød kontur.

> Vælg transportmåden samt den ønskede

køretøjsprofil ved at trykke på skærmknappen

ved siden af Køretøj.

1 2 3

4 5 6 7 8

De forskellige profiler vises, og du kan ved

at trykke på den pågældende tast vælge

den ønskede profil.

1

2

3

4

5

6

7

8

Gemt lastbilprofil.

Gemt lastbilprofil.

Gemt lastbilprofil.

Generel lastbilprofil

Personvognsprofil

Motorcykelprofil

Cykelprofil

Fodgængerprofil

Når den ønskede profil er valgt, vises denne.

Du kan nu ændre den valgte profil (kun

lastbil- og personvognsprofiler) som beskrevet

under "Vælg/indstil køretøjsprofil"

på side 84.

> Bekræft den valgte profil ved at vælge

OK.

Vælg rutetype

> Vælg én af følgende muligheder, når du

har trykket på skærmknappen ved siden

af Rutetype.

Valgmulighed Betydning

Økonomisk

rute

Ved denne mulighed beregnes

den meste rentable

rute under hensyntagen

til yderligere

parametre som

f.eks. stigninger, med

hensyn til tidsforbrug og

antal kilometer, der skal

køres.

Hurtig rute Med denne mulighed beregnes

den hurtigste rute

i forhold til tidsforbrug.

Kort rute Med denne mulighed beregnes

den korteste rute i

forhold til antal kørte kilometer.

Let rute Med denne mulighed beregnes

en rute med muligst

få manøvrer. Dette

kan medføre store omveje.


Tidsafhængig ruteføring

Er denne funktion (Brug trafikhistorik)

aktiveret ( ), medregnes informationer

(statistiske informationer) om den mulige

hastighed på bestemte strækninger på bestemte

tidspunkter af døgnet i ruteberegningen

i den udstrækning, de er tilgængelige

(for tiden kun i Tyskland, Frankrig og

England). Dette medfører, at et ankomsttidspunkt

kan beregnes mere nøjagtigt eller

også, at der kan vælges en anden rute.

Udeladelse af bestemte vejtyper

Når du har trykket på skærmknappen ved

siden af Undgå, kan du fravælge forskellige

vejtyper (f.eks. motorvej, færge og

afgiftsveje fra ruteberegningen.

Du kan indstille en af følgende muligheder

for disse vejtyper.

Valgmulighed Betydning

Tilladt Med denne funktion

medtages den pågældende

vejtype i ruteberegningen.

Udelad Med denne funktion

udelades den pågældende

vejtype om muligt.

Forbudt Med denne funktion

medtages den pågældende

vejtype ikke i ruteberegningen.

> Bekræft valget ved at trykke på tasten

OK.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Tasten TMC

I indstillingsvinduet TMC kan du foretage

indstillinger til modtagelse af trafikmeldinger.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

TMC.

Indstillingsvinduet TMC vises.

59

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

60

Indstilling Betydning

Autovalg station Vælg, om der automatisk

skal søges efter en

station med den bedste

modtagelse (funktionen

er aktiveret ).

Ved at trykke på piltasterne

aktiveres automatiskstationssøgning.

Den netop

modtagne TMC-station

vises i feltet ved siden

af. Der kan kun

foretages indstilling,

når funktionen

Autovalg station er

deaktiveret.

Indstilling Betydning

Rutegenb. Med denne skærmknap

kan du vælge,

om ruteændringer skal

foretages Aldrig,

Automatisk eller

Manuelt (Se “Vær opmærksom

på meldinger,

der påvirker ruteberegningen”

på side

72.). Indstillingen

Aldrig svarer til at deaktivereTMC-funktionen.

> Bekræft indstillingerne, ved at trykke på

tasten OK.

Tasten Kortvisning

Det er muligt at indstille, om kortene skal

vises i 3D eller 2D, på en opdelt skærm

i 3D eller 2D eller med pile.

Du kan endvidere indstille, om bygninger

i byer, hvor det er muligt, skal vises i 3D

eller ej, hvis visning i 3D er aktiveret.

Under de udvidede indstillinger er der

endnu flere indstillingsmuligheder til rådighed.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Kortvisning.

Indstillingsvinduet Kortvisning vises.

4

1 2 3

5


Vælg ved at trykke på tasten 4 eller

5 , om kortet skal vises i 2D eller 3D.

> Tryk på tasten 1 for at vælge hele kortet.

> Tryk på tasten 2 for at få vist delt

skærm.

> Tryk på tasten 3

for vejvisning med

pile.

Aktivering/deaktivering af visning af

bygninger i 3D

Du kan indstille, om bygninger i byer,

hvor det er muligt, skal vises i 3D eller ej,

hvis visning i 3D er aktiveret.

Bemærk:

Denne indstilling er kun tilgængelig ved

visning i 3D.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

> Tryk i menuen for kortvisning på tasten

3D bygninger, og aktiver eller deaktiver

funktionen.

Kort med aktiveret visning af bygninger

i3D.

> Bekræft indstillingen ved at trykke på

tasten OK

Tryk på tasten Avanceret for at hente de

udvidede indstillinger.

61

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

62

Under de udvidede indstillinger er der følgende

indstillingsmuligheder:

• Autozoom

Du kan indstille, hvordan kortet ændrer

sig, når man nærmer sig et manøvrepunkt

eller ved forskellige hastigheder.

• Vælg POI kategorier

Du kan indstille, hvilke symboler for

særlige destinationer der skal vises på

kortet.

• Vejnavne 2D/Vejnavne 3D

Du kan indstille, om der skal vises gadenavne

ved 3D- eller 2D-visning ( )

eller ej ( ).

• 2D retning op

Endvidere kan du indstille, om kortet

ved visning i 2D altid skal være centreret

i kørselsretningen ( ) eller mod

nord ( ).

Autozoom

> Tryk under de udvidede indstillinger på

tasten Autozoom.

Ved at trykke på tasten Autozoom aktiveres

( ) eller deaktiveres ( ) zoomfunktionen.

Når zoomfunktionen er aktiveret kan du

vælge imellem en svag, middel eller stærk

autozoomfunktion.

Indstilling af POI-kategorier

Du kan indstille, hvilke POI-symboler der

skal vises på kortet.

> Tryk under de udvidede indstillinger på

tasten Vælg POI kategorier.

Tryk på tasten Vis alle POI’er for at vise

alle specialdestinationer på kortet.

Tryk på tasten Vis ingen POI’er for ikke at

vise nogen specialdestinationer.

Tryk på Brugerdefineret valg og derefter

på tasten Vælg POI’er for selv i den følgende

menu at bestemme for hver enkelt

specialdestinationskategori, om specialdestinationer

i den pågældende kategori skal

vises på kortet eller ej.


Visningen af hele kategorier kan nu aktiveres

( ) eller deaktiveres ( ).

Efter at have trykket på tasten bag

ved en kategori kan du i yderligere menuer

aktivere eller deaktivere underkategorier.

> Bekræft alle indstillingerne ved at trykke

på tasten OK.

Tasten Advarsler

I indstillingsvinduet Advarsler kan du

indstille, hvilke advarsler fra Traffic Assist

der skal vises, og hvilke advarselssignaler

der skal udsendes.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten Advarsler.

Indstillingsvinduet Advarsler vises.

Du har nu følgende indstillingsmuligheder:

• Advarsler til fører

Hvis disse informationer er gemt i kortmaterialet,

kan du få blændet advarselstavler

ind om f. eks. farlige kurver eller

bakkede strækninger.

*Funktionen kan eftermonteres

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

• Hastighedsinfo

Du kan indstille, om hastighedsbegrænsninger

skal vises samtidig med navigationen.

Desuden kan du aktivere en akustisk

advarsel mod overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

• Kameraplacering*

Du kan aktivere advarsler før farlige steder

som f. eks. faste hastighedskontroller.

Bemærk:

Der findes ikke ensartede regler om udnyttelsen

af denne funktion (advarsel før

hastighedskontroller) i Europa. Søg venligst

oplysninger om lovgivningen i det

enkelte land.

I Tyskland er benyttelse under kørslen

f. eks. forbudt.

63

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

64

Tasten Advarsler til fører

Hvis disse informationer er gemt i kortmaterialet,

kan du få blændet advarselstavler

ind om f. eks. farlige kurver eller bakkede

strækninger. Endvidere kan du

bestemme, om indblændingen af advarselstavler

også skal ledsages af en advarselstone.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten Advarsler

til fører.

Indstillingsvinduet Advarsler til fører vises.

De advarselstavler, der er til rådighed, er

inddelt i 4 kategorier. De fire kategorier

kan kobles til eller fra enkeltvis.

Ved at trykke på symbolet med klokken

kan advarselstonen indstilles separat for

hver af de fire kategorier ( advarselstone

slået til).

De enkelte kategorier indeholder følgende

advarselsskilte:

• Farligt vejsving

I denne kategori er advarselsskilte om

farlige kurver samlet.

• Generelle advarsler

I denne kategori er de øvrige advarselsskilte

som f. eks. bakker og stenslag

samlet.

• Trafiktavler

I denne kategori findes forbudsskilte

som f. eks. overhalingsforbud.

• Oplysningstavler

I denne kategori findes alle de advarselstavler,

der er til rådighed.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.

Tasten Hastighedsinfo

I indstillingsvinduet Hastighedsinfo kan

du få vist hastighedsbegrænsningerne

samtidig med navigationen. Desuden kan

du aktivere en akustisk advarsel mod overtrædelse

af hastighedsbegrænsningerne.

Bemærk:

Denne oplysning kan kun vises, hvis den

er indeholdt i kortmaterialet.

!Risiko for ulykker!

Oplysningerne i kortmaterialet kan være

forkerte som følge af nyere ændringer

(f.eks. byggepladser)!

Trafiksituationen og den lokale skiltning

skal prioriteres højere end oplysningerne

fra navigationssystemet.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten Hastighedsinfo.

Indstillingsvinduet Hastighedsinfo vises.


Følgende indstillinger er mulige:

Tryk altid på feltet ved siden af den indstilling,

som du vil ændre, for at foretage

indstillingen.

Indstilling Betydning

Vis skilte Vælg, om hastighedsbegrænsninger

aldrig skal

vises, altid skal vises, eller

kun skal vises ved overtrædelse.

I by Vælg størrelsen af hastighedsoverskridelsen,

fra

hvilken du inden for en

bygrænse vil modtage en

akustisk advarsel.

Indstilling Betydning

Uden for by Vælg størrelsen af hastighedsoverskridelsen,

fra

hvilken du uden for en

bygrænse vil modtage en

akustisk advarsel.

Betingede

hastighedsgr

ænser

Vælg, om du også vil

modtage en akustisk advarsel

ved hastighedsbegrænsninger,

der kun

gælder ved regn, snevejr

eller inden for bestemte

klokkeslæt ( funktionen

er aktiveret).

> Bekræft valget ved at trykke på tasten

OK.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Tasten Stemmevejledning

I indstillingsvinduet Stemmevejledning

kan du vælge indstillinger, der har betydning

for de talte meddelelser fra Traffic

Assist.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Stemmevejledning.

Indstillingsvinduet Stemmevejledning vises.

Du har nu følgende indstillingsmuligheder:

• Stemme

Du kan indstille, hvilken stemme der

skal bruges til navigationsmeddelelserne

på det valgte sprog.

65

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

66

• Lydstyrke

Du kan bestemme standardlydstyrken

for de talte meddelelser, hver gang Traffic

Assist startes, eller slå de talte meddelelser

helt fra.

• Sig gadenavne

Tryk på tasten Sig gadenavne for at aktivere

( ) eller deaktivere ( ) oplæsning

af navnet på den gade, du skal dreje

ind ad næste gang.

Bemærk:

Denne funktion er ikke tilgængelig på

alle sprog/med alle stemmer. Hvis funktionen

ikke er tilgængelig, kan tasten ikke

aktiveres.

• Melde ETA

Med knappen Melde ETA kan du slå

den automatiske annoncering af det beregnede

ankomsttidspunkt til ( ) eller

fra ( ).

Tasten Stemme

I indstillingsvinduet Stemme kan du indstille

den stemme, der skal bruges til navigationsmeldingerne

på det valgte sprog.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Stemme.

Indstillingsvinduet Stemme vises.

> Vælg den ønskede stemme.

Der gives et kort eksempel.

> Bekræft valget ved at trykke på tasten

OK.

Bemærk:

Stemmer, der er markeret med (TTS),

understøtter højtlæsning af tekster (f.eks.

gadenavne og sms'er).

Tasten Lydstyrke

I indstillingsvinduet Lydstyrke kan du

fastlægge standardlydstyrke af de talte

meddelelser, når Traffic Assist startes, eller

slå de talte meddelelser helt fra. Afhængig

af situationen kan denne indstilling tilpasses

i kortvisningen.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Lydstyrke.

Indstillingsvinduet Lydstyrke vises.

> Indstil den ønskede lydstyrke med tasterne

og .

> Tryk på tasten for at slå de talte

meddelelser helt fra.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.


Tasten Format

I indstillingsvinduet Format kan du indstille,

hvilke måleenheder der skal anvendes

til tid og afstande.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Format.

Indstillingsvinduet Format vises.

Tryk på feltet ved siden af Tid for at skifte

mellem 12-timers og 24-timers ur.

Tryk på feltet ved siden af Afstand for at

skifte mellem visning af kilometer og mil.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.

Tasten Tid

I indstillingsvinduet Tid kan du indstille

tidszonen for området. Denne indstilling

er vigtig for den korrekte beregning af forventede

ankomsttider.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten Tid.

Indstillingsvinduet Tid vises.

Tryk på tasten ved siden af Tidszone for

at indstille, om tidszonen skal indstilles

automatisk af Traffic Assist eller ej (automatik

ON automatik OFF ).

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Hvis den automatiske funktion er deaktiveret,

kan du vælge den ønskede tidszone

ved at trykke på tasten under Tidszone.

Tryk på tasten under Sommertid for at

vælge, om sommertid skal indstilles automatisk

af Traffic Assist, eller om du selv

aktiverer og deaktiverer sommertid.

67

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

68

Tasten Blokerede veje

I indstillingsvinduet Blokerede veje kan

du ophæve eller ændre spærringen af tidligere

permanent spærrede gader (se "Spær

strækninger/gader" på side 89) (klokkeslæt

og ugedag for spærringen).

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Blokerede veje.

Vinduet med de allerede spærrede gader

vises.

Bemærk:

For at slette alle spærrede gader i listen,

trykkes der på tasten Slet alle

blokeringer, og derefter på tasten Ja i det

viste display.

> Vælg den ønskede spærrede gade.

> Når der trykkes på tasten Ryd, fjernes

gaden fra listen.

eller

> Tryk på tasten Skift, for at redigere

spærringen.

Du kan indstille, om gaden skal spærres

eller ej for hver ugedag.

> Tryk på tasterne med dagene, i hvilke

gaden ikke skal spærres (ursymbolet under

dagen forsvinder).

> Bekræft indstillingerne, ved at trykke på

tasten OK.

eller

> Tryk på tasten under én af dagene,

og indstil op til to tidspunkter, i hvilke

gaden skal spærres.

1 1 1 1

2 2 2 2

> Indstil med tasterne 1 det første tidsrum,

hvor gaden skal være spærret på

denne dag.

> Indstil evt. med tasterne 2

det andet

tidsrum, hvor gaden skal være spærret

på samme dag.


Bemærk:

Tryk på tasten Bloker 24 t for at indstille

en spærring for hele dagen.

Tryk på tasten Brug indstillinger... for at

aktivere spærringen på andre dage.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.

Tasten Nulstil

Du kan nulstille navigationsindstillinger

til fabriksindstillingerne.

Dette nulstiller alle indstillingerne. Dataene

i genvejsmenuen, lagrede ruter, spærrede

indtalte gader og hjemadressen slettes

ikke.

> Tryk på tasten Nulstil.

> Tryk på tasten Ja.

Navigationsindstillingerne nulstilles til fabriksindstillingerne.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Trafikmeldinger via TMC

Traffic Assist kan modtage trafikmeldinger

fra radiostationer (TMC-meddelelser).

Dette kræver, at strømforsyningen

med den integrerede TMC-antenne er tilsluttet

holdepladen.

Bemærk:

TMC er ikke tilgængelig i alle lande (p.t.

kun i Belgien, Tyskland, Danmark,

Frankrig, Italien, Holland, Østrig, Sverige,

Schweiz og Spanien).

I Tyskland kan der modtages trafikmeldinger

via TMCpro.

Trafikmeldingerne udsendes af radiostationerne

via TMC (Traffic Message Channel)

som supplement til radioprogrammet

og modtages og analyseres af navigationssystemet.

Modtagelse af trafikmeldinger

er afgiftsfri.

69

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

70

Bemærk:

Da trafikmeldinger udsendes af trafikradiostationer,

påtager vi os intet ansvar for

deres rigtighed.

Østrig: Location og event-koden blev

stillet til rådighed af ASFINAG og BM-

VIT.

Traffic Assist kontrollerer hele tiden, om

der er relevante meldinger for den oprettede

rute. På kortet vises alle de modtagne

trafikforhindringer.

Hvis det ved kontrollen konstateres, at en

trafikmelding er af betydning for vejvisningen,

kan apparatet automatisk beregne

en ny rute til destinationen (se "Tasten

TMC" på side 59).

Visning af TMC-meldinger på kortet

Aktuelle TMC-meldinger vises grafisk på

kortet. På den måde vises strækninger,

hvor der er trafikforhindringer, med blå

baggrund. Desuden markerer pile, i hvilken

kørebane der er påvirket af forhindringen.

Ud over farvemarkeringen vises der et advarselsskilt

på den pågældende strækning.

Anvendelse af TMC

Når Traffic Assist sidder på holdepladen

(spændingsforsyning forbundet med den

tilsluttede TMC-antenne), modtager

Traffic Assist aktuelle trafikmeldinger. Beregningen

af dynamiske ruter (undgåelse

af kø) er så aktiveret.

Du kan også se trafikmeldingerne direkte.

Indstillingerne vedrørende TMC kan

foretages som beskrevet under "Tasten

TMC" på side 59.

> Tryk på tasten TMC i hovedmenuen.

1

2

3

Meldingslisten vises.


Tryk på piltasterne i højre side

af skærmbilledet for at scrolle gennem listen.

Ved hver trafikmelding vises:

1 Forhindringens art og afstanden fra

den aktuelle position i luftlinje.

2 Vejnummeret (motorvej, hovedvej eller

bivej) og den pågældende delstrækning

med kørselsretning

3

Forhindringens længde

Hvis der foreligger en TMC-melding for

ruten, markeres meldingen med symbolet

.

Trafikmeldinger, der i Tyskland modtages

af TMCpro, markeres med symbolet

.

Læsning af melding

> Tryk på den ønskede melding i listen.

Meldingen vises.

> Tryk på piltasterne for at

scrolle i meldingerne.

> Tryk på tasten for at vende tilbage

til meldingslisten.

Hvis der foreligger en melding som i det

viste eksempel for ruten, kan du trykke på

tasten Medtag besked for at fastlægge behandlingen

af meldingen.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Tryk på tasten Ja for at lave en ny beregning

af ruten.

Ruten beregnes igen med en eventuel mulig

omkørsel.

Hvis du eventuelt vil ophæve ændringen

igen, skal du hente den pågældende melding

igen, og derefter trykke på tasten Ignorer

besked.

Du vil derefter blive stillet et spørgsmål,

som du skal besvare ved at trykke på Ja.

Der foretages så en ny beregning af ruten

uden at tage hensyn til den pågældende

melding.

71

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

72

Vis den berørte gade/vej på kortet

> Tryk i meldingsvisningen på tasten

.

Den pågældende gade/vej vises på kortet.

Tryk på tasten Vis liste for at skifte tilbage

til meldingsvisningen.

Du kan scrolle igennem alle meldingerne

i meldingslisten og vise dem på kortet ved

at trykke på tasterne og i nederste

linje.

Tryk på tasten Medtag for at fastlægge for

hver melding, om den berørte strækning

skal undgås ved ruteberegning.

Hvis du har spærret en strækning (Medtag),

kan denne spærring ophæves ved at

trykke på tasten Ignorer.

Vær opmærksom på meldinger,

der påvirker ruteberegningen

Traffic Assist kan tage hensyn til trafikmeldinger

ved beregning af en rute. Om

dette sker automatisk, manuelt eller aldrig,

kan indstilles under "Tasten TMC"

på side 59.

Automatisk ny beregning

Hvis der er en trafikforhindring på ruten,

analyserer Traffic Assist om der skal køres

uden om forhindringen. Er det ikke

muligt at køre uden om forhindringen,

beregnes en alternativ rute og vejvisningen

fører dig så ad denne.

Manuel ny beregning

Hvis en trafikmelding vedrører den aktuelle

rute, åbnes der et vindue med detaljerede

oplysninger om trafikmeldingen.

Tryk på Medtag besked for at beregne en

omkørsel af forhindringen, ellers skal du

trykke på Ignorer besked.

Bemærk:

Aktiveres Medtag besked beregnes der

normalt ikke alternative ruter. Dette sker

kun hvis dette bør gøres for at spare tid og

af hensyn til strækningens art.

Du kan altid ændre den valgte indstilling

igen i meldingslisten.

Fastslår Traffic Assist efter at Medtag

besked er valgt, at en alternativ rute er

bedre, afgives der en melding herom.

Bemærk:

Meldingen vises også, hvis f.eks. en

strækning igen er fri hvor der forinden

var en forhindring.


Meldingen giver et overblik over den

beregnede alternative rute.

Strækningen der er rød, eller blå hvis der

er en forhindring på den, viser den aktive

rute. En gult markeret strækning viser en

beregnet alternative rute.

I det højre område på displayet vises hvor

meget strækningen ændres og hvilken

tidsbesparelse der fås ved at bruge den

alternative rute.

> Tryk på tasten for at vælge den

alternative rute eller på tasten for

at blive på den oprindelige strækning.

Kortvisningen

Kortvisningen anvendes først og fremmest

til vejvisning. Du kan dog også altid få vist

den aktuelle position på kortet, også når

vejvisningen ikke er aktiveret, og f.eks.

modtage advarsler ved overtrædelse af hastighedsbegrænsningen.

Åbning af kortvisning

Kortvisningen åbnes automatisk, når du

starte en vejvisning.

Uden vejvisning kan kortvisning åbnes via

hovedmenuen.

> Tryk på tasten Vis kort i hovedmenuen.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Kortvisningen vises derefter og viser den

aktuelle position, hvis der er tilstrækkelig

god GPS-modtagelse.

Hvis vejvisningen allerede er aktiv, vises

kortet med vejvisningen.

Kortvisningens opbygning

Opbygningen retter sig efter den foretagne

indstilling under "Ændring af kortvisning"

på side 82 eller under "Tasten Kortvisning"

på side 60 og afhænger af, om der

finder en vejvisning sted eller ej.

Kortvisning uden vejvisning

7

Hvis navigationen ikke er aktiveret, fylder

kortvisningen næsten hele den berøringsfølsomme

skærm.

5

2

6 4

1

3

73

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

74

1

2

3

4

5

6

7

Hastighedsbegrænsning på den gade/

vej, der køres på (kan ikke vises for

alle veje). Samtidig vises også føreradvarselsskiltene

Zoomtaster

Visning af ladetilstand / telefonens

status

Tast til åbning af funktioner

Bilens position

Aktuel gade

Infoboks (når blændet ind) med bilens

hastighed og højde over havets

overflade

Kortvisning med vejvisning

14

13

12

11

1

2

3

10

9

1

2

Hastighedsbegrænsning på den gade/

vej, der køres på (vises ikke for alle

veje)

Føreradvarsler

Zoomtaster

7

6

3

8 5

4

4

5

6

Visning af ladetilstand / telefonens

status

Tast til åbning af funktioner

Anbefalet vognbane (ses kun på visse

veje med flere vognbaner, grønne pile

= anbefalede vognbaner)

Bemærk:

Hvis du kører i den anbefalede vognbane,

kan den næste kørselsmanøvre foretages

uden vognbaneskift.

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilens position

Aktuel gade eller den gade, den næste

kørselsmanøvre fører hen til

Afstand til næste kørselsmanøvre

Næste kørselsmanøvre

Hent lydstyrkeindstilling

Visning af TMC-meldinger på ruten

Visning af specialdestinationer på ruten

Forventet ankomsttid, resterende køretid

og resterende afstand til destinationen

eller, hvis disse er aktiveret,

køretøjets hastighed og højde over havets

overflade

På kortet vises den aktuelle position med

positionssymbolet.

Under vejvisningen kan du få vist informationer.

1 2

3

Tryk i venstre kant af skærmen på tasten

1 . Visningen skifter mellem:

• Visning af informationer om destinationen

eller stop undervejs 2 (forventet

ankomsttid, resterende køretid og resterende

afstand til destinationen/stoppet).

• Visning af bilens aktuelle hastighed og

højde over havets overflade 3

.


Overbliksområdet viser stadig oplysninger

i nederste venstre hjørne.

Her vises det videre ruteforløb med en pil

med afstandsangivelsen nedenunder. Når

der skal foretages to kørselsmanøvrer kort

tid efter hinanden, markeres den anden

kørselsmanøvre med en yderligere, mindre

pil, der vises over den første pil.

Tryk på tasten med højtalersymbolet i

overbliksområdet for at indstille lydstyrken

for navigationsmeddelelserne (se

"Ændring af lydstyrke" på side 77).

Hvis der er en TMC-meddelelse på din

rute, vises der i overbliksområdet i venstre

side følgende symbol:

Ved at trykke på symbolet vises de TMCmeldinger,

der ligger på ruten. Se “TMC

på ruten” på side 80.

Du kan få vist de specialdestinationer, der

ligger på eller i nærheden af din rute.

Tryk i venstre kant af skærmen på symbolet

for specialdestinationer. Specialdestinationerne

vises på skærmen. Se også beskrivelsen

under "Specialdestination på

ruten" på side 79.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Opdelt skærmbillede med vejvisning

15

14

13

12

1

2

3

4

5

6

7

11

10

9

8

Hastighedsbegrænsning på den gade/

vej, der køres på (kan ikke vises for

alle veje). Samtidig vises også føreradvarselsskiltene

Føreradvarsler

Zoomtaster

Bilens position

Visning af ladetilstand / telefonens

status

Tast til åbning af funktioner

Anbefalet vognbane (ses kun på visse

veje med flere vognbaner, grønne pile

= anbefalede vognbaner)

Bemærk:

Hvis du kører i den anbefalede vognbane,

kan den næste kørselsmanøvre foretages

uden vognbaneskift.

7

3

6

1

2

4

5

75

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

76

8

9

10

11

12

13

14

15

Næste kørselsmanøvre

Visning af specialdestinationer på ruten

Aktuel gade eller den gade, som den

næste kørselsmanøvre fører hen til

Afstand til næste kørselsmanøvre

Bjælkerne indikerer visuelt afstanden

til næste kørselsmanøvre

Visning af TMC-meldinger på ruten

Hent lydstyrkeindstilling

Forventet ankomsttid, resterende køretid

og resterende afstand til næste

destination eller infoboks med køretøjets

hastighed og højde over havets

overflade

Vejvisning med pile

15

14

13 9

12

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

8

7

6

Bilens hastighed og positionshøjde

over havets overflade

Visning af specialdestinationer på ruten

Visning af TMC-meldinger på ruten

Visning af ladetilstand / telefonens

status

Tast til åbning af funktioner

Forventet ankomsttid, resterende køretid

og resterende afstand til næste

destination

Hent lydstyrkeindstilling

Hastighedsbegrænsning på den gade/

vej, der køres på (vises ikke for alle veje)

Føreradvarsler

5

1

2

3

4

10

Anbefalet vognbane (ses kun på visse

veje med flere vognbaner, sorte pile =

anbefalede vognbaner)

Bemærk:

Hvis du kører i den anbefalede vognbane,

kan den næste kørselsmanøvre foretages

uden vognbaneskift.

11

12

13

14

15

Aktuel gade eller den gade, som den

næste kørselsmanøvre fører hen til

Afstand til næste kørselsmanøvre

Bjælkerne indikerer visuelt afstanden

til næste kørselsmanøvre

Næste kørselsmanøvre

Kørselsmanøvre nr. 3


Kortvisning med Junction View

På mange motorvejdskryds vises kørebanesituationen

detaljeret og realistisk.

Slå funktionen Junction View til, som beskrevet

under "Tasten Info og vejledning"

på side 56.

Føres du så af Traffic Assist over et motorvejskryds,

ses dette.

> Følg pilene på de pågældende spor.

Bemærk:

Tryk på tasten på displayet for at skifte

tilbage til normal kortvisning.

Betjening af kortvisning

Gentag sidste navigationsmelding

Under vejvisningen udsendes vigtige informationer,

som f.eks. næste kørselsmanøvre.

Den sidste melding kan gentages

med opdaterede oplysninger.

> Tryk på højtalersymbolet i overbliksområdet,

når vejvisning er aktiveret.

Den sidste melding gentages med opdaterede

oplysninger. Desuden vises lydstyrken.

Ændring af lydstyrke

De talte meldingers lydstyrke kan ændres.

> Tryk på højtalersymbolet i overbliksområdet,

når vejvisning er aktiveret.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Søjlediagrammet viser lydstyrken.

> Tryk på tasten eller for at øge

eller reducere lydstyrken.

> Tryk på tasten for at slå meldingernes

lyd fra (mute).

Tasten er nu markeret med en rød ramme.

> Ophæv mute-funktionen ved at trykke

på tasten igen.

!NB!

Indstil lydstyrken, så lyde udefra stadig

kan høres.

Bjælkediagrammet forsvinder automatisk

efter kort tid uden tasttryk.

77

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

78

Zoom ind og ud på kortet

Med zoomtasterne kan der zoomes trinvist

ind og ud på kortet.

> Tryk på zoom ind for at forstørre

kortet, så du bedre kan se detaljerne.

> Tryk på zoom ud for at formindske

kortet, så du får et bedre overblik.

> Tryk på tasten for at gå tilbage til det

indstillede zoomtrin efter en ændring.

Bemærk:

Med et længerevarende tryk på tasten

eller gennemløbes zoomtrinnene hurtigt

efter hinanden.

Forskydning af kortet

Kortet kan forskydes til et vilkårligt

punkt.

> Det gøres ved at trykke kort på kortet.

> Tryk på et vilkårligt punkt på kortet, og

forskyd det straks i den ønskede retning.

Kortet forskydes derefter tilsvarende.

Bemærk:

Tryk på tasten Til GPS for at få vist den

aktuelle position igen.

Du kan også vælge et punkt som destination,

som beskrevet under "Vælg destination

fra kortet" på side 54, eller spærre en

gade.

Funktioner til kortvisning

I funktionerne til kortvisning kan du foretage

indstillinger af vejvisningen, kortvisningen

og ruten.

Tryk på tasten nederst til højre i kortvisningen.

Funktionsmenuen for kortvisning vises.

I det midterste område vises de tilgængelige

funktioner.

Tryk på tasterne og for gå til

den næste eller foregående side med funktioner.


Bemærk:

Omfanget af de viste funktioner er afhængigt

af, om der er aktiveret en vejvisning

eller en rute med flere mål.

I venstre område af funktionsmenuen vises

fire genvejstaster. Disse taster kan som

beskrevet under "Definer genvejstaster"

på side 93 indkodes med de forskellige

funktioner i funktionsmenuen, du har

mest brug for.

Funktionsmenuen forlades ved at vælge

en funktion eller ved at trykke på

tasten .

Specialdestination på ruten

(Kun tilgængelig ved aktiv vejvisning.)

Under vejvisningen kan du få vist specialdestinationer,

der ligger på ruten. I den

forbindelse kan du definere, hvilke kategorier

de viste specialdestinationer skal have.

Du kan også vælge kun at få vist de

nærmeste specialdestinationer, specialdestinationerne

på hele ruten eller kun specialdestinationer

i nærheden af destinationen.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten POI på rute.

De næste specialdestinationer i de tre indstillede

kategorier vises.

Den første kilometerangivelse viser afstanden

til specialdestinationen. Angivelsen i

højre side viser den omvej, der opstår, hvis

du kører til specialdestinationen.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Symbolerne i den højre side viser, om omvejen

til kørslen til den pågældende specieldestination

er lille ( ), mellem ( )

eller stor ( ).

Tryk på en af specialdestinationerne for at

starte vejvisningen dertil. Tryk på tasten

ved en specialdestination for at få vist

alle eksisterende oplysninger om specialdestinationen.

Definition af kategorier

> Tryk på tasten Kategorier:.

> Tryk på tasten med den kategori, der

skal ændres.

> Vælg derefter den ønskede kategori.

> Bekræft ændringerne ved at trykke på

tasten OK.

79

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

80

Specialdestination i nærheden af destinationen/på

hele ruten

> Tryk på tasten i menuen specialdestination

på ruten for at vælge specialdestinationer

i nærheden af

destinationen eller på tasten

for at vælge specialdestinationer på hele

ruten.

> Vælg den ønskede kategori.

> Vælg derefter den ønskede specialdestination.

Vejvisningen til den valgte specialdestination

starter.

TMC på ruten

(Kun tilgængelig ved aktiv vejvisning.)

Du kan få vist og redigere TMC-meldinger,

der omhandler den valgte rute.

Bemærk:

TMC-meldinger, som har medført

ruteændringen, vises.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten TMC på rute.

TMC-meldinger, der omhandler ruten,

vises.

Når du har valgt en melding kan du f.eks.

vælge, om du vil ledes uden om forhindringen

i trafikken eller ej. Se beskrivelserne

under "Trafikmeldinger via TMC" på

side 69.

Afbrydelse af vejvisning

(Kun tilgængelig ved aktiv vejvisning.)

Aktiveret vejvisning kan afbrydes.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Stop vejledn..

Vejvisningen til alle destinationer afbrydes.

Bemærk:

Vejvisningen kan også afbrydes som beskrevet

under "Hovedmenuen" på side

26.


Ændring af rutemuligheder

(Kun tilgængelig ved aktiv vejvisning.)

Under vejvisningen kan du ændre rutemulighederne

(rutevalg osv.).

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Ruteindstillinger.

> Indstil rutemulighederne som beskrevet

i "Tasten Ruteindstillinger" på side 57.

Når der er foretaget en ændring, sker der

en ny beregning af ruten.

Spærring af strækning

Du kan spærre en strækning, der ligger

forude. Det gør du ved at definere en bestemt

strækning, som du ikke vil køre ad.

Traffic Assist forsøger derefter at beregne

en omkørselsrute.

Bemærk:

• Den valgte spærringstid er kun tilnærmelsesvis,

da den reelt spærrede afstand

afhænger af, om der er en frakørsel.

• Du kan også fastlægge, om strækningen

skal spærres altid eller kun for den

aktuelle rute.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Bloker.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

> Tryk på én af tasterne for at vælge den

ønskede spærringslængde.

Bemærk:

• Er der ingen aktiv vejvisning, kan der

vælges mellem 200 og 500 m (250 og

500 yards). Du kan også direkte fastlægge,

på hvilke dage og på hvilke klokkeslæt

strækningen skal spærres.

• Ved at trykke på tasten Slet alle

midlertidige blokeringer slettes alle

midlertidige spærringer.

> Du kan så vælge, om dette strækningsafsnit

skal spærres for den aktuelle rute

eller altid.

Den yderligere betjening er beskrevet under

"Tasten Blokerede veje" på side 68.

81

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

82

Ændring af kortvisning

Det er muligt at indstille, om kortene skal

vises i 3D eller 2D, på en opdelt skærm

i 3D eller 2D eller med pile.

Du kan endvidere indstille, om bygninger

i byer, hvor det er muligt, skal vises i 3D

eller ej, hvis visning i 3D er aktiveret.

Under de udvidede indstillinger er der

endnu flere indstillingsmuligheder til rådighed.

> Åbn funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på Kortvisning.

1 2 3

4

Se også beskrivelsen under "Tasten Kortvisning"

på side 60 angående yderligere

betjening.

Ændring af kortcentringen

Du kan se omgivelserne omkring din position

i 3D.

Du har i den forbindelse så mulighed for

at ændre synsvinkel, kortvinkel og størrelse

af kortudsnittet.

> Åbn funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Kortretning.

1

2

2

Ved at trykke på tasterne 1 kan du ændre

synsvinklen eller dreje det viste kort.

Kompasset i øverste venstre hjørne viser

det verdenshjørne, kortet for øjeblikket er

centreret imod.

Ved at trykke på tasterne 2 kan kortvinklen

ændres.

1

3

3

Ved at trykke på tasterne 3

kan størrelsen

af det viste kortudsnit ændres.

Tryk på tasten for igen at forlade denne

visning.


Kørselsdatamat

I kørselsdatamaten findes data om gennemsnitshastighed,

maksimal hastighed

osv. samt et stopur med mulighed for lagring

af runder.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Turcomputer.

2

5

1

3

6

4

7

8 9

Dataene vises.

Dataene indeholder følgende informationer:

1 Aktuel hastighed (som tal og i form af

et lysbånd)

2 Maksimal hastighed

3 Gennemsnitshastighed uden pauser

under kørslen

4 Gennemsnitshastighed med pauser

under kørslen

5 Samlet strækning

6 Køretid uden pauser under kørslen

7 Køretid med pauser under kørslen

8

9

Kompas

Åben stopuret med lagring af runder

Tryk på tasten Nulstil for at nulstille værdierne.

For at få vist stopuret med lagring af runder

trykkes der under dataene på tasten

9 .

> Tryk på tasten Start for at begynde lagringen.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

> Tryk på tasten Rutedel for at stoppe aktuelle

lagring og starte en ny lagring af

runder.

Nu kan der så lagres op til 300 runder.

Bemærk:

• Tiden, der vises øverst, angiver de kørte

runders samlede tid.

• Ved at trykke på piltasten til venstre på

displayet eller ved at trykke på tasten

vises dataene.

83

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

84

Tryk på tasten Stop, for at stoppe lagringen.

Trykkes der igen på tasten Start, efter

at lagringen er stoppet, går tiden igen.

Tryk på tasten Nulstil, for at slette lagringerne,

og nulstille tiden.

Tryk på tasten Vis liste, for at få vist enkelte

runder i en liste.

> Tryk på tasten Slet alle poster, for at

slette lagrede runder.

Indstil dag- eller natvisning

Traffic Assists display kan indstilles fra

dagdisplay til natdisplay og omvendt.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Dag/Nat.

Displayet skifter fra dagdisplay til natdisplay

og omvendt.

Vælg/indstil køretøjsprofil

Køretøjets profil kan vælges eller indstilles.

For lastbilens profil kan du vælge eller

fastlægge mål, vægt, antal aksler osv.

Indstilles en profil, sker ruteberegningen

under hensyntagen til disse angivelser.

Bemærk:

Der tages kun hensyn til de særlige lastbiloplysninger

i Tyskland, Belgien,

Østrig, Frankrig, Spanien, Italien og Nederlandene.

I alle andre lande tages der intet hensyn

til indstillingerne i lastbilprofilen.


!Risiko for ulykker!

Oplysningerne i kortmaterialet kan

være forkerte som følge af nyere ændringer

(f.eks. byggepladser)!

Trafiksituationen og den lokale skiltning

skal prioriteres højere end oplysningerne

fra navigationssystemet.

Bemærk:

På kortvisningen vises gader, som der

ikke må køres på iht. lastbilens profil,

med en lys rød kontur.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Lastbil.

Der vises så de forskellige menuer afhængigt

af den køretøjsprofil, der allerede er

indstillet.

> Bekræft den netop indstillede profil ved

at trykke på OK, eller tryk på Skift profil

for at skifte profil.

Der er forskellige betjeningsmuligheder

i menuerne for personvognens eller lastbilens

profil.

Ved alle andre profiler har du ikke yderligere

indstillingsmuligheder.

For personvognsprofilen:

Du har her mulighed for at vælge forskellige

personvognsprofiler med tasterne

Langsom bil, Normal bil og Hurtig bil.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

For en generel lastbilprofil eller den gemte

lastbilprofil:

Du kan her umiddelbart ændre profilens

indstillinger ved at trykke på tasterne i den

højre del af skærmen som beskrevet på de

følgende sider.

85

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

86

Konfigurering af lastbilprofiler

> Vælg én af de gemte lastbilprofiler eller

den generelle lastbilprofil.

5

6

Den valgte profil kan nu konfigureres:

1 Med denne tast kan du vælge lastbilens

størrelse.

2 Med denne tast kan du vælge, om

lastbilen trækker en anhænger, og

hvor mange aksler den har.

3 Med denne tast kan du vælge den

maksimale totalvægt og den faktiske

vægt.

4 Med denne tast kan du vælge godsets

fareklasse.

Ved de tre gemte lastbilprofiler har du

mulighed for at redigere det viste lastbilsymbol

5 og navnet 6 .

2

4

1

3

Indstilling af størrelse

> Tryk i profilindstillingen på knappen til

indstilling af størrelse.

> Tryk på tasten ved siden af det mål, der

skal indtastes.

Der vises en indtastningsmenu.

> Indtast det ønskede mål.

> Bekræft indtastningen i indtastningsmenuen

ved at trykke på .

Når du har foretaget de ønskede indstillinger,

bekræfter du disse ved at trykke på

OK.

Indstilling for anhænger og aksler

> Tryk i profilindstillingen på knappen til

indstilling for anhænger og aksler.

1

2 2

> Vælg med tasten 1 , om der trækkes en

anhænger ( ) eller ej ( ).

> Vælg med tasterne 2

, hvor mange aksler

der er i alt.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.

Indstilling af vægt

> Tryk i profilindstillingen på knappen til

indstilling af vægt.

> Tryk på tasten ved siden af den vægt,

der skal indstilles.

Der vises en indtastningsmenu.


Indtast den ønskede vægt.

> Bekræft indtastningen i indtastningsmenuen

ved at trykke på .

Når du har foretaget de ønskede indstillinger,

bekræfter du disse ved at trykke på

OK.

Indstilling af godsets fareklasse

> Tryk i profilindstillingen på knappen til

indstilling af godsets fareklasse.

> Vælg den relevante fareklasse.

Valg af lastbilsymbol og navn

Hvis du har ændret en af de gemte lastbilprofiler,

kan du ændre det viste lastbilsymbol

og det viste navn.

2

1

> Tryk på tasten 1 for at indtaste et andet

navn.

Indtastningsmenuen vises.

> Indtast det ønskede navn.

> Bekræft indtastningen i indtastningsmenuen

ved at trykke på .

Navnet er ændret.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

> Tryk på tasten 2

for at ændre det viste

symbol.

> Vælg det ønskede symbol.

Det nye symbol vises i profilen.

87

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

88

Indtast destination

(Kun tilgængelig ved ikke aktiv vejvisning.)

Du kan indtaste en destination.

> Åbn funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Indtast destination.

Du kan nu indtaste en destination som

beskrevet i "Menu til oprettelse af destination"

på side 37 (Hjem, Indtast adresse,

Vælg POI, Egne destinationer, Kontakter,

Ruteplanlægning, Vælg på kort eller

Indtast geo-koordinater).

Oprettelse/sletning af mellemdestination

(Kun tilgængelig ved aktiv vejvisning.)

Med denne funktion kan du oprette en

mellemdestination eller slette en mellemdestination

igen.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Tilføj stop.

Du kan nu oprette en mellemdestination

som beskrevet i "Menu til oprettelse af destination"

på side 37 (Indtast adresse,

Vælg POI, Egne destinationer, Kontakter,

Vælg på kort eller Indtast geo-koordinater).

Desuden kan du vælge en destination

i genvejsmenuen ved at trykke på

tasten Vælg fra seneste dest..

Når du har oprettet den ønskede mellemdestination,

foretages der en ny ruteberegning.

Den oprettede mellemdestination markeres

med en rød fane på kortet.

Sletning af mellemdestination

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Slet stop.

> Tryk på tasten Ja.

Mellemdestinationen slettes.


Visning af hele ruten

(Kun tilgængelig ved aktiv vejvisning.)

Du kan få vist hele ruten til destinationen

på kortet. Endvidere har du mulighed for

at få vist en fuldstændig vejbeskrivelse og

at spærre bestemte strækninger eller gader

på ruten permanent.

Som en yderligere mulighed kan du indstille,

få vist samt vælge forskellige ruter

fra rutemulighederne.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Vis rute.

Hele ruten vises.

Tryk på tasten Indst. for at indstille rutemulighederne.

Tryk på tasten eller for at simulere

hele ruten med langsom eller høj hastighed.

Simulationen kan afsluttes ved at

trykke på skærmen.

Rutebeskrivelse

> Tryk på tasten Vejafsnit, når hele ruten

vises.

Det første punkt i rutebeskrivelsen vises

på kortet.

Du kan scrolle igennem hele rutebeskrivelsen

ved at trykke på tasterne og

.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Du kan også få vist vejbeskrivelsen på en

liste. Det gøres ved at trykke på tasten Vis

liste.

> Tryk på piltasterne i højre

side af skærmbilledet for at scrolle i listen.

Når du trykker på et punkt i vejbeskrivelsen,

vises stedet på kortet.

Spær strækninger/gader

Du kan spærre enkelte strækninger/gader.

Traffic Assist beregner så en praktisk omkørselsvej

omkring den spærrede strækning.

> Vælg i vejbeskrivelsen med tasterne

og den strækning, der skal spærres.

> Tryk på Bloker.

89

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

90

> Vælg Bloker for aktuel rute. for kun at

spærre strækningen i forbindelse med

den aktuelle rute.

Bemærk:

Hvis strækningen er længere end 10 kilometer,

kan du gå ind i endnu en menu og

vælge, om det er hele strækningen eller

kun en del af den, der skal spærres.

> Vælg Bloker permanent. for også at

spærre strækningen i forbindelse med

fremtidige ruter.

Du kan indstille for hver ugedag, om gaden

skal spærres eller ej.

> Tryk på tasterne med dagene, i hvilke

gaden ikke skal spærres (ursymbolet under

dagen forsvinder).

> Bekræft indstillingerne, ved at trykke på

tasten OK.

eller

> Tryk på tasten under én af dagene,

og indstil op til to tidspunkter, i hvilke

gaden skal spærres.

1 1 1 1

2 2 2 2

> Indstil med tasterne 1 det første tidsrum,

hvor gaden skal være spærret på

denne dag.

> Indstil evt. med tasterne 2 det andet

tidsrum, hvor gaden skal være spærret

på denne dag.

Bemærk:

Tryk på tasten Bloker 24 t, for at indstille

en spærring for hele dagen.

Tryk på tasten Brug indstillinger..., for

at anvende spærringen på andre dage.

> Bekræft indstillingerne, ved at trykke på

tasten OK.

Bemærk:

Du kan redigere listen over de strækninger/gader,

du har spærret permanent,

som beskrevet under "Tasten Blokerede

veje" på side 68.


Vis/vælg forskellige rutetyper

Du kan få Traffic Assist til at vise forskellige

ruter på et skærmbillede.

> Tryk på tasten Alternativer, når hele ruten

vises.

Efter kort tid vises kortet. De enkelte ruter

beregnes efter hinanden og vises på kortet.

I højre side af skærmbilledet kan du se,

hvilken farve den enkelte rute er markeret

med, samt rutens længde i kilometer og

den forventede køretid.

Bemærk:

OBS, en nem eller rentabel rute svarer

ofte til den hurtigste rute.

Tryk på én af de højre taster for at vælge

den ønskede rute.

Visning af destinationsliste

Hvis en planlagt rute med flere destinationer

er aktiveret, kan du også få vist hele

strækningen med samtlige destinationer

på kortet eller på en liste.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Rejseplan.

Den planlagte rute vises på kortet.

Tryk på tasten eller for at simulere

hele ruten med langsom eller høj hastighed.

Simulationen kan afsluttes ved at

trykke på skærmen.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Du kan scrolle igennem rutens enkelte

etaper ved at trykke på tasterne og

i nederste linje. Mens du scroller, vises

den pågældende etape.

Tryk på Ryd for at slette den pågældende

etape.

Tryk på Vis liste for at vise rutens etaper

på en liste.

Rutens enkelte etaper vises på en liste.

Tryk på den øverste taste for at vende tilbage

til vejvisning på ruten.

Tryk på tasten foran den etape, du vil

redigere.

91

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

92

Du har derefter følgende muligheder:

•Tryk på Vis detaljer for at vise oplysningerne

til den valgte etape.

•Tryk på Flyt opad og Flyt nedad for at

ændre etapernes rækkefølge.

•Tryk på Slet ruteafsnit for at slette den

valgte etape.

•Tryk på Start vejledning for at starte

vejvisningen til den valgte etape.

•Med Angiv lastetid kan du fastlægge

den formodentlige læssetid.

Spring en destination over

Hvis en planlagt rute er aktiv med flere

destinationer, kan den aktuelle

destination slettes på ruten. Vejvisningen

startes så til den næste destination.

Dette kan for eksempel være nødvendigt,

hvis en destination ikke blev tilkørt

direkte. Traffic Assist prøver ellers på at

føre dig videre til den aktuelle destination.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Næste destination.

Vejvisningen til næste destination startes.

Visning af aktuel position

Du kan få vist den aktuelle position og

gemme den. Desuden kan du få vist oplysninger

om den aktuelle GPS-modtagelse

og det land, du kører i.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på tasten Positionsinfo.

Den aktuelle position vises i displayet.

Om muligt vises en adresse. Hvis der ikke

er en tilgængelig adresse for den aktuelle

position, vises de geografiske koordinationer.

Tryk på tasten Genoptag for at skifte tilbage

til kortet.

Tryk på Gem for at gemme den aktuelle

position i genvejsmenuen.

Tryk på tasten Landeinfo for at få vist de

lokale regler for det land, du kører i, f.eks.

hastighedsbegrænsninger.

Tryk på GPS-info for at få vist oplysninger

om GPS-modtagelsen.

Du kan se, hvor mange satellitter, der

modtages signaler fra, og om satellitmodtagelsen

er kraftig nok til navigationen.

Desuden vises det aktuelle klokkeslæt og

den geografiske position.


Gem position

Den aktuelle position kan gemmes.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på Gem position.

> Indtast det ønskede navn for positionen.

> Tryk på tasten for at bekræfte navnet.

Aktivering af telefonen

Du kan åbne telefonfunktionen.

> Åbn funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på Telefon.

Telefonfunktionen åbnes.

Sluk displayet

For at undgå uopmærksomhed pga. Traffic

Assist displayet, kan displayet slukkes.

Under vejvisningen fås så kun akutiske

meldinger. Alle meldinger indblændes

dog alligevel.

> Åben funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på Sluk display.

Berør displayet, eller tryk på tasten for

at genaktivere displayet.

NAVIGATIONSFUNKTION >>>

Definer genvejstaster

Traffic Assist har i funktionsmenuen

i venstre område fire taster, som frit kan

tilordnes funktioner i funktionsmenuen.

Du kan dermed hurtigt vælge de funktioner,

du har særlig brug for. Tasterne er fra

fabrikken allerede tilordnet bestemte

funktioner.

> Åbn funktionsmenuen til kortvisning.

> Tryk på Genveje.

> Vælg nu den genvejstast, der skal ændres.

93

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


NAVIGATIONSFUNKTION

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

94

> Vælg den ønskede funktion fra den viste

liste.

> Bekræft valget ved at trykke på tasten

OK.

Kortvisningen vises, og næste gang funktionsmenuen

åbnes, er genvejstasten tilordnet

den funktion, du har valgt.


Telefonfunktion

Du kan forbinde Traffic Assist med en

mobiltelefon, der er udstyret med trådløs

Bluetooth® teknologi.

Traffic Assist fungerer så som en meget

komfortabel håndfri indstallation.

Bemærk:

• I nogle mobiltelefoner med Bluetooth®

wireless technology er der muligvis

ikke adgang til alle de beskrevne

funktioner.

• I følgende beskrivelser gås der ud fra,

at Bluetooth er aktiveret på

mobiltelefonen. Hvordan Bluetooth

aktiveres på mobiltelefonen, fremgår af

mobiltelefonens beskrivelse.

• For at der kan oprettes en automatisk

forbindelse til mobiltelefonen, skal

denne funktion ligeledes være aktiveret

i mobiltelefonen.

Åben telefonfunktionen

Telefonfunktionen kan indlæses med

hovedmenuen 1 eller med

kortvisningen med en åbnet

optionsmenu 2 .

> Tryk på tasten Telefon i hovedmenuen

for at åbne telefonfunktionen

eller

> Tryk i funktionsmenuen til kortvisning

på tasten Telefon.

1

2

Telefonfunktion >>>

Er der tændt for din Bluetooth og er

Traffic Assist allerede forbundet med en

mobiltelefon, åbnes telefonmenuen.

Er Bluetooth ikke tændt når

telefonfunktionen åbnes, opfordres du til

at tænde for Bluetooth.

> Tryk på tasten Ja for at aktivere

Bluetooth.

95

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


Telefonfunktion

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

96

Traffic Assist søger den sidste forbundne

mobiltelefon. Når forbindelsen er

oprettet, vises telefonmenuen efter et

øjeblik.

Hvis der ikke tidligere har været

forbundet en mobiltelefon, eller det sidst

forbundne apparat ikke kan findes, vises

følgende.

> Tryk på tasten Ja for at søge efter

Bluetooth mobiltelefoner som

beskrevet under "Søg mobiltelefoner"

på side 103.

Telefonmenu

I telefonmenuen kan følgende udføres:

• At foretage opkald til numre eller vælge

et telefonnummer fra telefonbogen

• At vise, redigere eller oplæse sms'er

• Åbne nummerlisten,

• Søge efter Bluetooth telefoner,

• Afslutte en forbindelse til en

mobiltelefon.

Er der tændt for Bluetooth og er Traffic

Assist allerede forbundet med en

mobiltelefon, åbnes telefonmenuen efter

at telefonfunktionen er aktiveret.

Øverst i telefonmenuen ses evt.

mobiltelefonens modtagestyrke, dens

opladningstilstand, telefonens navn samt

udbyderens navn.

Opkald til nummer

Du kan indtaste et telefonnummer og

ringe op til dette nummer eller vælge et

nummer fra telefonbogen.

> Tryk i telefonmenuen på tasten Vælg.

> Indtast det ønskede telefonnummer

med de anførte taster.


Bemærk:

Tryk på tasten for at slette et

indtastet tegn.

Tryk på Pause, hvis der skulle være brug

for en pause under indtastningen.

> Tryk på tasten Vælg.

Traffic Assist forsøger så at oprette en

forbindelse til det indtastede nummer.

Yderligere betjening findes under

"Telefonsamtaler" på side 105.

Telefonbog

I telefonbogen vises de posteringer der

findes på SIM-kortet samt i

mobiltelefonens hukommelse. Når du har

valgt den ønskede post, kan du starte

opkaldet til nummeret.

Bemærk:

• Du bedes være opmærksom på at

overførslen af telefonbogen kan vare

nogle minutter.

• Forbindes en mobiltelefon på ny, hvis

telefonbog allerede er indlæst, indlæses

telefonbogen ikke igen. Blev der

foretaget ændringer i posteringer eller

oprettet nye posteringer, mens

mobiltelefonen ikke var tændt, skal

telefonbogen i Traffic Assist opdateres

manuelt. Se "Opdater telefonbogen"

på side 109.

Telefonfunktion >>>

> Tryk i telefonmenuen på tasten Vælg.

> Tryk på skærmknappen Telefonbog.

Er der mere end 10 poster i telefonbogen,

åbnes indtastningsmenuen. Er der gemt

færre end 10 poster, vises listen med

posterne direkte.

97

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


Telefonfunktion

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

98

> Indtast de første bogstaver i den søgte

post i indtastningsmenuen.

Bemærk:

• Indtastes f. eks. bogstaverne ”M” og

”I”, vises poster hvis efternavn eller

fornavn begynder med ”MI”. Dvs.

”f. eks. „Miller John“ eller „Bauer

Michael“.

• Indtast evt. efternavnets

begyndelsesbogstav først og derefter

adskilt med et mellemrumstegn (tast

) begyndelsesbogstaverne fra

fornavnet.

> Tryk på tasten , hvis det ønskede

navn vises på den øverste linie.

Findes der 5 eller færre posteringer med de

indtastede bogstaver i telefonbogen, vises

der automatisk en liste med disse

posteringer.

Bemærk:

Listen for bogstavskombinationen kan

også blive vist forinden. Tryk så i

indtastningsmenuen på tasten .

> Vælg den ønskede postering i listen.

Er der mere end et telefonnummer for

posteringen, kan du så vælge det ønskede

nummer.

De forskellige numre er markeret med et

ikon:

Symbol Betydning

Privat telefonnummer

Arbejdstelefonnummer

Mobilt telefonnummer

> Vælg det ønskede telefonnummer.

Traffic Assist forsøger så at oprette en

forbindelse til det valgte nummer.

Yderligere betjening findes under

"Telefonsamtaler" på side 105.


Sms'er

Hvis denne funktion understøttes af mobiltelefonen,

indlæses alle sms'er på SIMkortet

og i mobiltelefonens hukommelse i

Traffic Assist. Der kan sms'erne vises eller

læses op og redigeres.

> Tryk i telefonmenuen på tasten SMS.

De modtagne sms'er vises. Om muligt vises

afsenderens navn. Hvis dette ikke er

muligt, vises nummeret. Hvis det er tilgængeligt,

vises også klokkeslæt eller dato

for modtagelsen.

> Vælg den ønskede sms.

Den valgte sms vises.

> Tryk på tasten Læs højt for at få

meddelelsen læst op.

Bemærk:

Oplæsning af meddelelsen kan kun ske,

hvis der er valgt en stemme med forkortelsen

TTS. Se "Tasten Stemme" på

side 66.

> Tryk på tasten Indstillinger for at få vist

funktionerne til redigering af meddelelsen.

Telefonfunktion >>>

• Ring op

Ved at trykke på Ring op kan du ringe

op til afsenderens nummer.

• Numre

Ved at trykke på Numre kan du få vist

de telefonnumre, der er indeholdt i

sms'en og om ønsket ringe op til et af

disse numre.

• Ryd

Ved at trykke på Ryd kan du slette den

valgte sms i hukommelsen i Traffic Assist

og i telefonen.

99

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


Telefonfunktion

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

100

Indgående sms

Der gøres opmærksom på en indgående

sms på forskellige måder afhængigt af indstillingen

under "Signal ved modtagelse af

sms" på side 110.

Hvis du har aktiveret indstillingen Vis popup,

vises følgende menu, når der indgår

en ny sms.

Du har derefter vælge mellem følgende

muligheder:

• Læs højt

Beskeden læses op.

• Vis tekst

Teksten i beskeden vises.

• Ignorer

Beskeden ignoreres, men kan hentes på

et senere tidspunkt.

Nummerlister

I nummerlisterne vises de sidste valgte,

besvarede eller ikke besvarede numre eller

navne i kronologisk rækkefølge. Hvis

muligt ses nummeret eller navnet på den

liste, der er gemt i mobiltelefonen, i de

forskellige lister.

> Tryk i telefonmenuen på tasten

Seneste opkald.

Med tasterne Ubesvarede, Indgående og

Udgående indlæses listen fra

mobiltelefonen.

Nummerlisten for de valgte, besvarede

eller ikke besvarede numre eller navne

vises på Traffic Assist.

Hver linie i nummerlisten er opdelt i to

felter. Hvert listefelt ses som tast. På den

højre tast vises nummer/navn og på den

venstre ikon vises postens egenskaber.

Bemærk:

• I nummerlisten gemmes de sidste

100 numre/navne automatisk. Når

lagerkapaciteten på 100 numre er

brugt op, overskrives automatisk det

ældste nummer med det nye. Vigtige

numre kan dog skrivebeskyttes.

• Poster i nummerlisten angår altid kun

det tidsrum, som den pågældende

mobiltelefon var sluttet til Traffic

Assist med Bluetooth® wireless

technology.

Med tasterne Ubesvarede, Indgående

og Udgående indlæses om muligt

listen fra mobiltelefonen.


Anvendte symboler

Følgende symboler anvendes i

nummerlisten.

Symbol Betydning

Posteringen er en

standardpostering uden

særlige egenskaber.

Denne postering er beskyttet.

Når nummerlisten er fuld,

overskrives posteringen ikke

automatisk. Den kan dog

slettes manuelt.

Du kan også fastlægge

positionen for en beskyttet

postering i genvejsmenuen.

Skal der bladres i nummerlisten

Tryk på tasterne for at bladre

i pilens retning i den viste nummerliste.

Vælg et anført nummer

Der kan ringes direkte op til de numre/

navne, der er gemt i nummerlisten.

> Tryk på tasten med den ønskede

postering, for starte opkaldet.

Opkaldet startes.

Visning eller redigering af posteringer

Posteringerne i nummerlisten kan vises

eller redigeres.

> Tryk på tastfeltet til venstre for den

ønskede postering.

Valgmulighederne vises.

Telefonfunktion >>>

Valgmulighed Betydning

Vis detaljer Posteringens data vises

(disse kan være nummer

og navn, opkaldstid og

opkaldsdato).

Beskyt post Posteringen beskyttes

mod automatisk sletning

(kan kun udføres for

ubeskyttede posteringer).

Ophæv

beskyttelse

Flyt opad /

Flyt nedad

Posteringens beskyttelse

ophæves (kan kun

udføres for beskyttede

posteringer).

Posteringen forskydes en

plads frem/bagud.

Slet post Posteringen slettes i

nummerlisten.

Slet alle

poster

Alle posteringer (også de

beskyttede) slettes i

nummerlisten.

101

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


Telefonfunktion

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

102

Liste indlæst fra mobiltelefonen

> Åben den pågældende liste i

nummerlisten med tasterne

Ubesvarede, Indgående og Udgående.

Tryk på tasterne for at bladre i

pilens retning i den viste liste.

> Tryk på tasten med den ønskede

postering, for starte et opkald.

Bemærk:

Ved at trykke på tasten før en

postering vises posteringens data (disse

kan være nummer og navn, opkaldstid og

opkaldsdato).

Tilslut Bluetooth telefonerne

For at du kan ringe op med Traffic Assist,

skal der være tilsluttet en mobiltelefon,

som er udstyret med Bluetooth® wireless

technology, til Traffic Assist. De

forskellige muligheder for at oprette en

forbindelse er beskrevet nedenfor.

Åben apparatlisten

> Tryk i telefonmenuen på tasten

Telefoner.

Apparatlisten åbnes.

Der kan søges efter mobiltelefoner eller

disse kan forbindes via apparatlisten.

Bemærk:

Er der endnu ikke oprettet en forbindelse

til en mobiltelefon, er listen tom.

Apparatlisten viser alle mobiltelefoner

som allerede har været forbundet med

Traffic Assist.

Hver linie i apparatlisten er opdelt i to

felter. Hvert listefelt er udført som en tast.

På højre tast vises apparatet og på den

venstre et symbol, der viser egenskaberne.

Symbol Betydning

Dette apparat er et

standardapparat uden særlige

egenskaber.

Dette apparat er

skrivebeskyttet. Når

apparatlisten er fuld,

overskrives apparatet ikke

automatisk. Den kan dog

slettes manuelt.

Du kan også fastlægge

positionen i apparatlisten

med en beskyttet postering.

Dette apparat er den p.t.

forbundne mobiltelefon.

Ved at trykke på ikonet åbnes en menu i

hvilken f. eks. apparatet kan beskyttes.


Valgmulighed Betydning

Beskyt post Apparatet beskyttes mod

automatisk sletning (kan

kun udføres for

ubeskyttede apparater).

Ophæv

beskyttelse

Flyt opad /

Flyt nedad

Apparatets beskyttelse

ophæves (kan kun

udføres for beskyttede

apparater).

Apparatet forskydes en

plads frem/bagud.

Slet Apparatet slettes i

apparatlisten.

Slet alle Alle apparater (også de

beskyttede) slettes fra

listen.

Automatisk forbindelse

Traffic Assist forsøger at oprette en

forbindelse til den sidst tilsluttede

mobiltelefon.

Bemærk:

Den sidst forbundne mobiltelefon

forbindes kun, hvis der ikke er et

beskyttet apparat foran dette apparat i

apparatlisten.

Denne funktion kan aktiveres eller

deaktiveres som beskrevet under

"Automatisk forbindelse" på side 108.

Forudsætningerne for at forbindelsen kan

oprettes er:

• Bluetooth® er tilsluttet på Traffic

Assist. (Se "Aktiver/deaktiver

Bluetooth" på side 108.)

• Mobiltelefonen er tilsluttet, er inden for

rækkevidde og Bluetooth® er aktiveret.

Søg mobiltelefoner

Telefonfunktion >>>

Bemærk:

Tænd for Bluetooth® før der foretages

en søgning på mobiltelefonen.

> Åben apparatlisten.

> Tryk på tasten Søg efter Bluetooth

telefoner.

Søgningen starter.

Under søgningen vises eventuelt fundne

apparater og søgningen kan afbrydes med

et tryk på tasten Stands søgning.

Efter søgningen eller når der er trykket på

tasten Stands søgning vises en liste med

de fundne apparater.

103

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


Telefonfunktion

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

104

> Tryk på navnet for den mobiltelefon

der skal forbindes.

Traffic Assist forsøger nu at oprette

forbindelse. Mobiltelefonen bør nu

opfordre til indtastning af et password.

Dette password bestemmes af Traffic

Assist.

> Indtast det viste password på

mobiltelefonen.

Forbindelsen etableres. Når forbindelsen

er etableret, vises telefonmenuen.

Forbind via apparatlisten

Der kan oprettes en forbindelse til en

mobiltelefon via apparatlisten. Er der

allerede forbundet en mobiltelefon,

deaktiveres denne forbindelse automatisk

og det nye apparat forbindes.

> Åben apparatlisten.

> Tryk på den ønskede mobiltelefon i

listen.

Der oprettes en forbindelse til den valgte

mobiltelefon. Når forbindelsen er

oprettet, åbnes telefonmenuen.

Tilslutning af en mobiltelefon

Du kan også forsøge at etablere forbindelse

til Traffic Assist fra mobiltelefonen.

Kommer der en forespørgsel fra en endnu

ikke tilsluttet mobiltelefon, spørges du,

om du vil tillade forbindelsen.

> Tryk på Ja for at tillade forbindelsen.

> Indtast det viste password (fire gange

nul) på mobiltelefonen.

Forbindelsen etableres. Når forbindelsen

er oprettet, åbnes telefonmenuen.


Deaktiver forbindelsen for en

forbundet telefon.

Forbindelse til en mobiltelefon der er

forbundet via Bluetooth kan afbrydes.

> Tryk på tasten Afbryd.

Forbindelsen til den netop forbundne

mobiltelefon deaktiveres.

Telefonsamtaler

Under punktet telefonsamtaler

sammenfattes de betjeningsmuligheder,

der findes når en samtale oprettes, en

samtale besvares og når en samtale

afsluttes.

Opret en samtale

> Indtast et telefonnummer eller vælg en

postering fra nummerlisten eller

telefonbogen.

Nummeret ringes op.

Når opkaldet besvares, skifter displayet og

du forbindes med samtalepartneren.

Telefonfunktion >>>

Besvar en samtale

Når en samtale indkommer høres en

ringetone. Derudover ses følgende

display.

Hvis det er muligt vises telefonnummeret

samt den opkaldendes navn.

Du har flere betjeningsmuligheder når et

opkald indkommer:

Valgmulighed Betydning

Besvar Opkaldet besvares.

Samtaledisplayet vises.

Afvis Opkaldet afvises. Den

der ringer dig op hører at

der er optaget. Det sidste

aktive display vises.

Ignorer Signalet slås fra. Det

sidste aktive display vises.

Opkaldet afsluttes, når

den der ringer op, lægger

på.

105

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


Telefonfunktion

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

106

Er automatisk modtagelse af opkald

aktiveret som beskrevet under

"Automatisk modtagelse af opkald" på

side 109, vises tiden indtil opkaldets

besvarelse med tasten Besvar.

Afslut en samtale

Du kan afslutte en aktiv samtale.

> Tryk i samtaledisplayet på tasten Afslut

opkald.

Samtalen afsluttes. Det sidste aktive

display vises.

Bemærk:

Samtalen afsluttes også, når

samtalepartneren lægger på. Her vises

også det sidste aktive display.

Under en samtale

Du har forskellige betjeningsmuligheder

under en samtale.

I samtaledisplayet ses øverst evt.

mobiltelefonens modtagestyrke, dens

opladningstilstand, telefonens navn samt

udbyderens navn.

Herunder vises samtaletiden og evt.

numret eller navnet på samtalepartneren.

Er vejvisningen aktiveret, ses

navigationsanvisningerne i form af pile.

Bemærk:

Indkommer der en yderligere samtale

under en igangværende samtale,

indikeres denne ikke. Nummeret på den

der ringer op ses i nummerlisten.


Tryk på tasten Indstillinger for at åbne

optionsmenuen til samtalevisningen.

• Lydstyrke

Lydstyrken indstilles med tryk på tasten

Lydstyrke. Se "Telefonlydstyrke" på

side 109.

• Mikrofon fra/Mikrofon til

Mikrofonen på Traffic Assist kan kobles

fra til private samtaler i bilen.

Samtalepartneren hører så ingenting.

Tryk på tasten Mikrofon fra for at

slukke helt for mikrofonen. Tryk på

tasten Mikrofon til for at tænde for

mikrofonen igen.

• Privat/Håndfri

En telefonsamtale kan stilles tilbage til

mobiltelefonen. Den håndfri samtale

afsluttes.

Når samtalen er afsluttet oprettes der

automatisk en forbindelse til

mobiltelefonen.

Tryk på tasten Privat. Den håndfri

samtale afsluttes.

Tryk på tasten Håndfri, for at telefonere

igen via Traffic Assist før samtalen

afsluttes.

• DTMF toner

Under en samtale kan der afsendes

DTMF toner (f. eks. for at aflytte

telefonsvareren).

Tryk på tasten DTMF toner.

Indtast den pågældende tone med den

ønskede tast i den åbne menu.

Telefonindstillinger

Telefonfunktion >>>

I telefonindstillingerne findes alle

relevante indstillinger for telefonens

funktion.

Bemærk:

Alle indstillinger skal bekræftes ved at

trykke på tasten OK. Du kan altid forlade

menuen uden at ændre nogen

indstillinger ved at trykke på tasten .

> Tryk på tasten Indst. i hovedmenuen.

> Tryk på tasten Telefonindstillinger.

107

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


Telefonfunktion

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

108

Menuen for telefonindstillinger åbnes.

Opbygning

I menuen har du adgang til forskellige

sider med funktionerne:

Tryk på tasterne og for gå til

den næste eller foregående side med

indstillinger.

Aktiver/deaktiver Bluetooth

Med tasten Bluetooth aktiveres eller

deaktiveres Bluetooth.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Bluetooth.

Afhængigt af den foregående indstilling

slår du Bluetooth til eller fra.

• Øverste ikon: Funktion aktiveret

• Nederste ikon: Funktion deaktiveret

Automatisk forbindelse

Med tasten Auto-tilslutning angives om

der automatisk skal oprettes en

forbindelse til mobiltelefonen efter at

Traffic Assist er tilsluttet.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Auto-tilslutning.

Afhængigt af den foregående indstilling

slår du funktionen til eller fra.

• Øverste ikon: Funktion aktiveret

• Nederste ikon: Funktion deaktiveret

Synlighed

Med tasten Synlig angives om andre

Bluetooth-apparater, skal kunne

genkende Traffic Assist eller ej under en

søgning.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Synlig.

Afhængigt af den foregående indstilling

slår du funktionen til eller fra.

• Øverste ikon: Funktion aktiveret

• Nederste ikon: Funktion deaktiveret


Automatisk modtagelse af opkald

Med denne funktion kan du indstille om

og efter hvor lang tid en indkommende

samtale automatisk skal besvares.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Auto-besvar opkald.

> Vælg om indkommende samtaler skal

besvares automatisk efter 3, 5 eller 10

> sekunder.

Vælges Fra deaktiveres funktionen.

Den netop valgte indstilling markeres

med et afkrydsningstegn ( ).

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.

Telefonlydstyrke

Med denne funktion indstilles

ringetonens lydstyrke samt samtalens

lydstyrke.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Lydstyrke.

> Indstil den ønskede lydstyrke med

tasterne og .

> Tryk på tasten for at afbryde lyden.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.

Telefonfunktion >>>

Opdater telefonbogen

Med denne funktion kan telefonbogens

posteringer opdateres eller overføres på ny

til Traffic Assist.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Genopfrisk.

Indlæsning af telefonbogen kan vare flere

minutter.

109

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


Telefonfunktion

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

110

Bluetooth navn

Med denne funktion kan du angive et

navn for Traffic Assist. Det navn, som den

har fået tildelt, ses på andre Bluetoothapparater.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

Bluetooth navn.

> Indtast det ønskede navn.

> Bekræft det indtastede navn ved at

trykke på tasten OK.

Signal ved modtagelse af sms

Du kan med denne funktion indstille,

hvordan Traffic Assist skal forholde sig,

når der modtages en ny sms.

> Tryk i indstillingsmenuen på tasten

SMS signal.

> Vælg den ønskede indstilling.

• Intet signal

Der udsendes intet signal.

• Afspil kun tone

Der udsendes en signaltone.

• Vis popup

Der blændes en menu ind, hvor du kan

vælge, om meddelelsen skal vises, læses

op eller ignoreres. Se "Indgående sms"

på side 100.

• Læs automatisk højt

En indkommende meddelelse læses

automatisk op.

Bemærk:

Oplæsning af meddelelsen kan kun ske,

hvis der er valgt en stemme med forkortelsen

TTS. Se "Tasten Stemme" på

side 66.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.


Ekstra funktioner

Ekstra funktioner indeholder følgende

funktioner:

• MP3-afspiller*

•Billedviser*

• Videoafspiller*

• Landeinformationer

Menuen til ekstra funktioner åbnes fra hovedmenuen.

> Tryk på tasten Ekstra i hovedmenuen.

Menuen til ekstra funktioner vises.

> Tryk på en af tasterne for at vælge den

ønskede funktion.

MP3-afspiller*

Med mp3-afspilleren kan du afspille mp3musiknumre,

der er lagret på et isat Micro-SD-hukommelseskort

eller gemt i den

interne hukommelse.

Tryk på tasten Musik.

Når afspilningen allerede kører, vises afspilningsmenuen

straks.

Hvis afspilningen ikke er aktiveret, skifter

billedet til valgmenuen.

*Funktionen kan eftermonteres via Content Manager.

EKSTRA FUNKTIONER >>>

Valg af musiknummer

Du kan vælge musiknummeret via valgmenuen.

I valgmenuen har du 6 muligheder for at

vælge musiknumre.

Bemærk:

For at vælge musiknumre via kategorierne

Kunstnere, Genrer og Album, skal

MP3-filen have en ID3-tag.

Der kan kun vælges musiknumre via kategorien

Spillelister, hvis der også er afspilningslister

på lagermediet.

• Kunstnere

Når du vælger Kunstnere, vises musiknumrene

på hukommelseskortet sorteret

efter sanger/band.

111

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


EKSTRA FUNKTIONER

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

112

• Genrer

Når du vælger Genrer, vises musiknumrene

på hukommelseskortet sorteret efter

musikgenre (f.eks. rock, pop).

• Album

Når du vælger Album, vises musiknumrene

på hukommelseskortet sorteret efter

album.

• Mapper

Når du vælger Mapper, kan du vælge

musiknumrene på hukommelseskortet

ud fra mappestrukturen på hukommelseskortet.

• Sange

Når du vælger Sange, vises alle musiktitlerne

på hukommelseskortet på en liste

i alfabetisk rækkefølge.

• Spillelister

Når du vælger Spillelister, vises afspilningslisterne

på hukommelseskortet.

Som eksempel følger en beskrivelse af valg

ved hjælp af Mapper. De andre valgmuligheder

fungerer på tilsvarende måde.

> Tryk på tasten Mapper.

Mapperne på hukommelseskortet vises.

Tryk på tasten Afspil alle mapper for at få

vist alle musiknumrene på det aktuelle

mappeniveau.

Tryk på piltasterne i højre side

af skærmbilledet for at scrolle i det valgte

mappeniveau.

Tryk på tasten for at springe et niveau

tilbage i mappehierarkiet.

> Vælg den ønskede mappe eller flere undermapper.

> Vælg det ønskede musiknummer, eller

tryk på Afspil alle sange for at afspille

alle musiknumrene i den valgte mappe.

Afspilningsmenuen vises.


Afspilningsmenuen

I afspilningsmenuen kan du styre afspilningen

af MP3-numrene.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

10

8

11

7 6 5 4 3

Den tid, der er afspillet

Åbn musiknummerlisten

Åbn navigationsfunktionen

Skift mellem random play og gentagelse

af musiknummer

Start afspilning/pause

Åbn mappevisning

Indstilling af lydstyrke

Visning/taste for næste musiknummer

Aktuelt musiknummer

Visning/taste for foregående musiknummer

Grafisk visning af spilletiden / hurtigt

frem/tilbage

1

2

Spring et musiknummer over

Over eller under det aktuelle musiknummer

vises det foregående eller næste musiknummer

med det tilhørende navn.

> Tryk på et musiknummer.

Musiknummerets navn vises i nummerlinjen.

• Hvis du ikke har trykket på afspilningsknappen,

afspilles musiknummeret ikke.

• Hvis der afspilles et musiknummer i

forvejen, afbrydes det, og afspilningen

af det nye musiknummer starter.

Afspilning

Tryk på følgende tast for at afspille musiknumrene

efter det musiknummer, der vises

i nummerlinjen:

> Tryk på tasten med afspilningssymbolet.

MP3-afspilleren starter afspilningen. Tastens

billede skifter til pausesymbolet.

EKSTRA FUNKTIONER >>>

Øverst til højre i skærmbilledet vises den

forløbne spilletid. Ved siden af vises den

forløbne tid i form af en bjælke. Afspilningspositionen

i det aktuelle musiknummer

kan ændres ved at trykke på og

forskyde pilene for enden af bjælken.

Bemærk:

De viste tider kan afvige fra den reelle tid

afhængig af MP3-nummerets anvendte

bitrate (komprimering).

Afbrydelse af afspilning

Afspilningen kan altid afbrydes og fortsættes

igen.

> Tryk på tasten med pausesymbolet.

Afspilningen afbrydes. Det aktuelle nummer

vises stadig i nummerlinjen. Tastens

billede skifter til afspilningssymbolet.

Tryk endnu en gang på tasten for at fortsætte

afspilningen.

113

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


EKSTRA FUNKTIONER

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

114

Gentagelse af musiknummer/random

play

Du kan gentage et musiknummer konstant,

eller afspille alle musiknumrene i tilfældig

rækkefølge (random play).

> Tryk flere gange på tasten med pilen,

indtil den ønskede funktion er aktiveret.

Det viste symbol ændrer sig afhængig af

den valgte funktion.

• Symbol Funktionerne er deaktiveret

• Symbol Random play er valgt

• Symbol Gentagelse af musiknummer

er valgt

Indstilling af lydstyrke

MP3-afspillerens lydstyrke kan indstilles.

!NB!

Indstil lydstyrken, så du stadig kan høre

lyde udefra.

> Tryk på knappen i afspilningsmenuen.

> Tryk på tasten eller for at

skrue op eller ned for lydstyrken.

> Tryk på tasten for at slå musikkens

lyd fra (mute).

> Tryk igen på tasten for at ophæve

mute-funktionen.

Slukning af MP3-afspilleren

Tryk på tasten for at slukke for MP3afspilleren.

Derefter vises mediemenuen.

Bemærk:

Bemærk, at musikken stadig afspilles, når

du forlader afspilningsmenuen. For at afslutte

afspilningen skal du trykkes på

pausesymbolet. (Siehe “Afbrydelse af afspilning”

auf Seite 113.)


Billedviser*

Bemærk:

Billedviseren kan ikke åbnes, når vejvisning

er aktiveret.

Med billedviseren kan du se billeder, der

er lagret på et isat Micro-SD-hukommelseskort

eller gemt i den interne hukommelse.

Billedformaterne JPG og BMP understøttes.

Tryk på tasten Billeder.

Der gøres opmærksom på, at billedviseren

ikke må anvendes under kørslen. Det er

vigtigt at overholde dette.

> Bekræft meldingen ved at trykke på tasten

OK.

Menuen til billedviseren vises.

*Funktionen kan eftermonteres via Content Manager.

EKSTRA FUNKTIONER >>>

Menuen til billedviseren

I menuen til billedviseren kan du vælge

billeder, starte et diasshow og åbne indstillingerne.

1

2

3

4

5

1

2

3

2

2

4

Mappe med billeder

Miniaturer af billederne i den aktuelle

mappe

Åbning af den foregående side med

billeder/mapper

Spring af et trin tilbage i mappehierarkiet

Åbning af den næste side med billeder/mapper

5

2

2

115

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


EKSTRA FUNKTIONER

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

116

Valg af billede

> Vælg den ønskede mappe i menuen til

billedviseren og derefter det ønskede

billede.

Du kan åbne yderligere sider med billeder

og mapper ved at trykke på tasterne

og .

Det valgte billede vises sammen med billedmenuen.

Du kan dreje og forstørre billedet eller få

vist oplysninger ved at trykke på menuens

taster.

Tryk på tasterne til højre og venstre for

billedet for at gå til det næste eller foregående

billede.

Tryk på midten af billedet for at skjule billedmenuen.

Tryk på den højre eller venstre side af billedet

for at gå til det næste eller foregående

billede.

Tryk på midten af billedet for at vise billedmenuen

igen.

Forstørrelse af billedet

> Vælg at vise billedmenuen.

> Tryk på tasten Zoom.

> Skub skyderen i højre side af skærmbilledet

hen på den ønskede forstørrelsesfaktor.

Billedet kan herefter forskydes.

Tryk på midten af billedet for at ophæve

forstørrelsen.

Drejning af billedet

> Vælg at vise billedmenuen.

> Tryk på tasten Roter flere gange, indtil

billedet vises som ønsket.

Tryk på midten af billedet for at skjule billedmenuen

igen.


Visning af billedoplysninger

> Vælg at vise billedmenuen.

> Tryk på tasten EXIF.

Oplysningerne til det aktuelle billede vises.

> Tryk på tasten for at lukke oplysningerne.

Diasshow

Ved et diasshow vises alle billederne på det

aktuelle mappeniveau automatisk efter

hinanden.

> Tryk på tasten Diasshow i menuen til

billedviseren.

Billedvisningen skifter til visning af helbillede

og starter afspilningen i overensstemmelse

med indstillingerne med at vise det

første billede på det aktuelle mappeniveau.

Når alle billeder er vist, afsluttes diasshowet.

Diasshowet kan afbrydes ved at trykke på

tasten .

Indstillinger

I indstillingerne kan du definere, hvilken

hastighed diasshowet skal køre med, om

der skal anvendes bestemte effekter, når

det nye billede vises, og om billederne skal

indlæses med høj kvalitet.

> Tryk på tasten Indst. diasshow i menuen

til billedviseren.

EKSTRA FUNKTIONER >>>

> Tryk på Interval for at indstille den ønskede

visningstid.

> Tryk på Overgange for at vælge den

ønskede overblændingseffekt for billederne.

> Tryk på Indlæser i høj kvalitet (langsomt)

for at vælge, om billederne skal

indlæses i høj opløsning ( ) eller ej

( ).

Når billederne indlæses i høj opløsning,

kører diasshowet langsommere.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.

117

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


EKSTRA FUNKTIONER

Videoafspiller*

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

118

Bemærk:

Videoafspilleren kan ikke åbnes, når vejvisning

er aktiveret.

Videoafspilleren må ikke anvendes under

kørslen.

Med videoafspilleren kan du se film, der

er lagret på et isat Micro-SD-hukommelseskort

eller gemt i den interne hukommelse.

Traffic Assist understøtter videoformatet

MPEG4 Part2 med endelsen .avi.

Tryk på tasten Film.

Der gøres opmærksom på, at videoafspilleren

ikke må anvendes under kørslen.

Det er vigtigt at overholde dette.

> Bekræft meldingen ved at trykke på tasten

OK.

Valgmenuen vises.

I valgmenuen vises alle de mapper på hukommelseskortet,

hvor der findes videoer.

> Vælg den ønskede mappe i valgmenuen

og derefter den ønskede video.

*Funktionen kan eftermonteres via Content Manager.

Den valgte video vises i helbilledformat.


Åbning af videomenuen

I videomenuen kan du styre afspilningen

af videoen.

> Tryk på skærmen, mens videoen afspilles

i helbilledformat.

Videomenuen vises

1

2

3

4

5

6

7

8

8

7 6 5 4 3

Den tid, der er afspillet

Aktuel video, der afspilles

Åbn den næste video i mappen

Åbn den foregående video i mappen

Start afspilning/pause

Åbn mappevisning

Indstilling af lydstyrke

Grafisk visning af spilletiden / hurtigt

frem/tilbage

Videomenuen lukker automatisk igen efter

kort tid uden betjening.

1

2

Afspilning

Den viste video afspilles ved at trykke på

følgende tast:

> Tryk på tasten med afspilningssymbolet.

Videoafspilleren starter afspilningen. Tastens

billede skifter til pausesymbolet.

Øverst til højre i skærmbilledet vises den

forløbne spilletid. Ved siden af vises den

forløbne tid i form af en bjælke. Afspilningspositionen

i den aktuelle video kan

ændres ved at trykke på og forskyde pilene

for enden af bjælken.

EKSTRA FUNKTIONER >>>

Afbrydelse af afspilning

Afspilningen kan altid afbrydes og fortsættes

igen.

> Tryk på tasten med pausesymbolet.

Afspilningen afbrydes. Den aktuelle video

vises stadig i nummerlinjen. Tastens billede

skifter til afspilningssymbolet. Tryk

endnu en gang på tasten for at fortsætte afspilningen.

119

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


EKSTRA FUNKTIONER

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

120

Indstilling af lydstyrke

MP3-afspillerens lydstyrke kan indstilles.

!NB!

Indstil lydstyrken, så du stadig kan høre

lyde udefra.

> Tryk på knappen i afspilningsmenuen.

> Tryk på tasten eller for at

skrue op eller ned for lydstyrken.

> Tryk på tasten for at slå musikkens

lyd fra (mute).

> Tryk igen på tasten for at ophæve

mute-funktionen.

Landeinformationer

Med landeinformationerne kan du få vist

landespecifikke oplysninger (hastighedsbegrænsninger,

promillegrænser mv.).

> Tryk på Landeinformation.

Listen over lande åbnes.

> Tryk på tasten for det ønskede land.

De landespecifikke oplysninger vises (hastighedsbegrænsninger,

promillegrænset

mv.).

Bemærk:

Bemærk, at oplysningerne kan være

ufuldstændige, og at der kan findes yderligere

forskrifter i de forskellige lande.

I det følgende findes der en beskrivelse af

de anvendte symboler:


Symbol Betydning

Hastighedsbegrænsning i bymæssig

bebyggelse

Hastighedsbegrænsning uden

for bymæssig bebyggelse

Hastighedsbegrænsning på

motorvej

Promillegrænse

Pligt til at medføre advarselsvest

Obligatorisk kørelys om dagen

Der skal medføres slæbetov

Der skal medføres reservepærer

Der skal medføres ildslukker

Tryk på OK eller for at forlade menuen.

EKSTRA FUNKTIONER >>>

121

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


INDSTILLINGER

Indstillinger

Valg af systemindstillinger

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

122

Du kan indstille forskellige grundindstillinger

for alle Traffic Assists funktioner.

> Tryk på tasten Indst. i hovedmenuen.

> Tryk på tasten Systemopsætning.

Menuen systemindstillinger åbnes.

Menuen systemindstillinger

I menuen systemindstillinger kan du vælge

mellem de forskellige indstillingsmuligheder.

Betjening

Valgmuligheder

Tryk på den ønskede tast for at foretage

det ønskede valg. Tasternes funktion afhænger

af valget og beskrives under "De

enkelte menupunkter" på side 123.

Tryk på tasterne og for gå til den

næste eller foregående side med indstillinger.

Lukning af indstillingsmenuen

Tryk på tasten for at lukke indstillingsmenuen.


De enkelte menupunkter

Batteri

Traffic Assist kan drives med en ekstern

strømforsyning eller via det indbyggede

batteri.

Bemærk:

Den aktuelle ladetilstand er vigtig, når

batteriet anvendes. Hvis batteriet er afladet,

kan navigationen f.eks. ikke længere

opretholdes til destinationen.

Strømforsyningen og tilstanden vises med

en statusvisning.

Visning af strømforsyning

Tryk på følgende tast for at åbne statusvisningen:

> Tryk på tasten Batteri.

Statusvisningen åbnes, og strømforsyningens

tilstand vises.

Ladetilstanden vises ved hjælp af niveauindikatoren.

I eksemplet er batteriet stadig

ca. 2/3 opladet.

Opladningen signaliseres med et stiksymbol

i statusvisningen.

Afslutning af statusvisning

Tryk på tasten OK for at afslutte statusvisningen.

Derefter vises indstillingsmenuen.

INDSTILLINGER >>>

Dag-/natdisplay

Traffic Assists display kan indstilles til

dagdisplay, natdisplay eller automatik.

Ved indstilling til automatik skiftes der

automatisk mellem dag og natdisplay afhængigt

af klokkeslæt, aktuel position og

årstid.

Tryk på følgende tast for at åbne indstillingsmenuen:

> Tryk på tasten Dag/Nat.

> Vælg mellem Automatisk, Dag og Nat.

Den ønskede funktion er aktiveret, og systemindstillingerne

vises.

123

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


INDSTILLINGER

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

124

Kalibrering

Hvis touchscreenen ikke reagerer korrekt,

når du trykker på skærmknapperne, skal

den kalibreres.

Start af kalibrering

Tryk på følgende tast for at starte kalibreringen:

> Tryk på tasten Kalibrering.

Kalibreringsprocessen startes. Du føres

gennem proceduren ved hjælp af tekstanvisninger.

Lysstyrke

Displayets lysstyrke kan indstilles separat

for dag- og natvisning.

Tryk på følgende tast for at åbne

indstillingsmenuen:

> Tryk på tasten Lysstyrke.

> Indstil den ønskede lysstyrke for dageller

natvisning med tasterne og

.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.

Sprog

Du kan vælge mellem forskellige sprog til

teksterne, der vises på touchscreenens

skærmbilleder.

Åbning af sprogvalg

Tryk på følgende taste for at vælge mellem

de forskellige sprog:

> Tryk på tasten Sprog.

På displayet vises sprogvalg.

Her vises de sprog, der kan vælges imellem,

på en liste med flere sider. Hver listefelt

ses som en skærmknap. De enkelte

skærmknapper vises med sprogets navn og

det tilhørende nationalflag.


Scrolle

Tryk på tasterne for at scrolle i

pilens retning i den viste liste.

Valg af sprog

> Tryk på skærmknappen for det ønskede

sprog.

> Tryk på tasten OK for at bekræfte valget.

Der gøres opmærksom på, at softwaren

genstartes, og der vises en meddelelse, der

spørger, om du virkelig vil ændre sproget.

> Tryk på Ja for at bekræfte valget.

Afbrydelse af sprogvalg

Tryk på tasten for at afslutte sprogvalg.

Derefter vises indstillingsmenuen.

Automatisk tændt/slukket

Traffic Assist kan automatisk gå på standby,

når bilens tænding slås fra.

Forudsætninger:

• Traffic Assist er sluttet til bilens cigarettænder

(se også side 18).

• Der er ingen strømforsyning til cigarettænderen,

når tændingen er slået fra.

• Den pågældende funktion er slået til på

Traffic Assist.

Aktivering og deaktivering af funktion

> Tryk på tasten Auto til/fra.

Afhængigt af den foregående indstilling

aktiveres eller deaktiveres funktionen.

Den aktuelle indstilling markeres med

symbolet.

• Øverste ikon: Funktionen er aktiveret,

og Traffic Assist slukkes automatisk.

• Nederste ikon: Funktionen er deaktiveret,

og Traffic Assist slukkes ikke automatisk.

INDSTILLINGER >>>

Følgende display ses under en automatisk

nedlukning af displayet.

Tryk på tasten Abbrechen for at afbryde

den automatiske nedlukning.

Akustiske signaler

Traffic Assists akustiske signaler kan aktiveres

og deaktiveres. Dette omfatter også

skærmknappernes kliklyd.

> Tryk på knappen Toner.

Afhængigt af den foregående indstilling

aktiveres eller deaktiveres de akustiske signaler.

• Øverste ikon: Akustiske signaler aktiveret

• Nederste ikon: Akustiske signaler deaktiveret

125

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


INDSTILLINGER

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

126

Indstilling af farver

Farverne på ikoner og andre designelementer

kan ændres.

> Tryk på tasten Farver.

1

2

> Vælg en af de otte foruddefinerede farver.

eller

> Vælg den ønskede farve med skydeknappen

2 i skærmens nederste område.

Bemærk:

Tastens farve 1

svarer til den røde farve,

der er indstillet fra fabrikken.

> Bekræft indstillingerne ved at trykke på

tasten OK.

Fabriksindstillinger

Traffic Assist kan nulstilles til fabriksindstillingerne.

Når det gøres, slettes følgende ændrede

data: lagrede destinationer, lagrede ruter,

hjemadresse, telefondata, billeder, film

osv., der er lagret i den interne hukommelse.

> Tryk på tasten Fabriksindst..

> Tryk på tasten Ja.

Traffic Assist stilles tilbage til fabriksindstillingerne.

Oplysninger

Tryk på følgende tast for at få vist oplysningerne

om Traffic Assist.

> Tryk på tasten Information.

Oplysningsskærmbilledet vises på displayet.

Bemærk især produktnavnet og softwareversionen.

Oplys altid disse data ved forespørgsler

hos Harman/Beckers serviceafdeling.

Tryk på tasten Info om kortversion for at

få vist oplysningerne om de installerede

kortdata.


My XTRAS

Du kan få vist, hvilket indhold der er installeret

på Traffic Assist, hvilket indhold

der er opdateret, hvilket indhold, der blev

købt, samt hvilket indhold, der kan bestilles

via Content Manager.

> Tryk på tasten XTRAS.

> Tryk på tasten med informationerne

om det ønskede indhold.

Indholdet vises.

Ved at trykke på de forskellige indhold,

kan du få vist yderligere informationer.

INDSTILLINGER >>>

127

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


FAGORD

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

128

Fagord

GMT

(Greenwich Mean Time)

Mellemeuropæisk middeltid

Normaltid på længdegraden 0 (længdegraden

for Greenwich, som går igennem

Storbritannien). Denne tid anvendes over

hele verden som standardtid til synkronisering

af datasamlingen.

Bluetooth

Teknik til trådløs dataoverførsel over

korte afstande op til ca. 10 meter.

GPS

(Global Positioning System)

Via satellitter formidler GPS din aktuelle

geografiske position. GPS er baseret på i

alt 24 satellitter, der kredser rundt om jorden

og udsender signaler undervejs. GPSmodtageren

modtager disse signaler og

beregner ud fra forskellen i den tid, det tager

for signalerne at tilbagelægge strækningen

fra de enkelte satellitter, afstanden

til disse satellitter og dermed modtagerens

aktuelle position i geografisk længde og

bredde. For at kunne foretage en positionsbestemmelse

er det nødvendigt med

signaler fra mindst tre satellitter; med signaler

fra fire satelliter er det også muligt at

udregne den aktuelle højde over havets

overflade.

ID3-tag

"Indholdsfortegnelse" for en MP3-titel.

Indeholder oplysninger som titel, kunstner,

album, år og genre.

JPG/JPEG

(Joint Photographic Experts Group)

JPEG er det mest almindelige format til

lagring af komprimerede billeder med tab.

Dvs. ved komprimering reduceres billedernes

kvalitet. Trods komprimeringen

giver dette format dog en god billedkvalitet,

og det er muligt selv at vælge komprimeringsgrad.

Det mest almindelige format

til visning og udveksling af billeder på

internettet.

MP3

Særlig komprimeringsmetode til lydfiler

(f.eks. musik).

SD-kort

(Secure Digital)

SecureDigital-kortet blev udviklet af San-

Disk i 2001 på grundlag af den ældre

MMC-standard. Et SD-kort er et udskifteligt

genskrivbart kort.

Pen

En pen er en stift, der anvendes i forbindelse

med betjeningen af berøringsfølsomme

skærme, mobiltelefoner eller håndholdte

computere (PDA'er).

Pennen består af en stift af kunststof med

en blød kerne af kunststof. Hylsteret er

hårdt med et godt greb, den bløde kerne

munder ud i en spids og er konstrueret, så

skærmen berøres så skånsomt som muligt

(så skærmens overflade altså ikke ridses).

Betjening med pennen er mere præcis end

betjening med fingrene, da det kun er

pennens spids, der berører skærmen. Herved

undgår man også, at skærmen snavses

til med fingeraftryk.


TMC

(Traffic Message Channel)

Trafikmeldinger, som transmitteres af

nogle VHF-stationer via RDS. Princippet

bag den dynamiske navigation.

USB

(Universal Serial Bus)

Universal Serial Bus (USB) er et bussystem

til forbindelse af en computer med

eksterne USB-periferienheder med henblik

på udveksling af data.

FAGORD >>>

129

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


STIKORD

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

130

A

Advarsler

Fartgrænse . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Afgiftsveje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 119

Aktuel position . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Ankomsttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Automatisk forbindelse . . . . . . . . . . 103

Automatisk modtagelse af opkald . . 109

Automatisk tilslutning . . . . . . . . . . 108

B

Begrænsninger

Afgiftsveje . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Færger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Motorveje . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Bestemmelsesmæssig brug . . . . . . . . . 6

Billedviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . 102, 128

Tænd/sluk . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Bygninger i 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Stikord

C

Centrering af kortet . . . . . . . . . . . . . 62

Content Manager . . . . . . . . . . . . . . . 30

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

D

Destination fra kort . . . . . . . . . . . . . 54

Destinationer

Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

oprette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

skrivebeskyttede . . . . . . . . 36, 102

Standard- . . . . . . . . . . . . . 36, 102

Destinationshukommelse

Ændring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Redigering . . . . . . . . . . . . . . . . 101

scrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Destinationsliste . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Diasshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

DTMF toner . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

E

Enkel rute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

F

Fabriksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . 69

Færger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Fartgrænse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Forbind telefonen . . . . . . . . . . . . . . 102

Føreradvarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

G

Gentagelse af aktuelt

musiknummer . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Gentagelse af musiknummer . . . . . 114

Genvejsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Symboler . . . . . . . . . . . . . . 36, 101

Geografiske koordinater . . . . . . . . . . 55

GMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Godsets fareklasse . . . . . . . . . . . . . . . 87

Google specialdestinationer . . . . . 49

GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

GPS-modtagelse . . . . . . . . . . . . . . . . 92


H

Hastighedsbegrænsning . . . . . . . . . . .64

Hjemadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Højde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Højde over havet . . . . . . . . . . . . . . . .74

Hovedmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . .21

Hurtig rute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Husnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

I

ID3-tag . . . . . . . . . . . . . . . . . .111, 128

Indstil lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . .109

Indstilling af kortvisning . . . . . . .60, 82

Indstilling af lydstyrke . . . 77, 114, 120

Indstillinger

Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . .56

System . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

Indtal adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Indtaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Indtastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Indtastning af nummer . . . . . . . . . . .96

J

JPG/JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

K

Køretid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Køretøjsprofil

Indstil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Vælg . . . . . . . . . . . . . . . 24, 58, 84

Kørselsdatamat . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Kort

Visning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

zoome ind . . . . . . . . . . . . . .54, 78

zoome ud . . . . . . . . . . . . . . .54, 78

Kort rute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Kortvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

L

lagring af runder . . . . . . . . . . . . . . . .83

Landeinformationer . . . . . . . . . .57, 120

Lastbilprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Lister

Byliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Destinationsliste . . . . . . . . . . . . .35

Gadeliste . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Telefonnumre . . . . . . . . . . . . . .100

M

Måleenheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Mellemdestination . . . . . . . . . . . . . . .88

slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Menu til oprettelse af destination . . . .37

Opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Mikrofon aktiveret/deaktiveret . . . . .107

Motorveje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

Mp3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

MP3-afspiller

Afbrydelse af afspilning . . . . . . .113

afspille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

slukke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Spring et musiknummer over . .113

Mp3-afspiller . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

N

Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

afbryd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

afbryde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Nummerliste

bladre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Opkald til nummer . . . . . . . . .101

Redigering . . . . . . . . . . . . . . . .101

Nummerlister . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Ny destination . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

STIKORD >>>

131

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


STIKORD

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

132

O

Øko rute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Økonomisk rute . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Opkaldsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Oplæsning af gadenavn . . . . . . . . . . 66

Oprettelse af adresse . . . . . . . . . . . . . 39

Oprettelse af bynavn . . . . . . . . . . . . . 40

Oprettelse af destination . . . . . . . . . . 37

Oprettelse af koordinater . . . . . . . . . 55

P

Pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

R

Random play . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Rutebeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Rutemuligheder . . . . . . . . . . . . . 57, 81

Ruteplanlægning . . . . . . . . . . . . 38, 51

Rutetyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

S

Samtale

Afslut . . . . . . . . . . . . . . . 105, 106

Afvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Besvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Ignorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Satellitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sidste navigationsmelding . . . . . . . . 77

Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . 6, 34

Sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Sms'er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Søg telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Sommertid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Spærrede gader . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Spærring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Spærring af strækning . . . . . . . . . . . . 81

Specialdestinationer

direkte oprettelse . . . . . . . . . . . . 47

i nærheden . . . . . . . . . . . . . . . . 46

i nærheden af destinationen . . . . 47

i nærheden af en adresse . . . . . . 47

Opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

på ruten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Stemme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Synlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Systemindstillinger . . . . . . . . . . . . . 122

T

Tænd for Traffic Assist . . . . . . . . . . . 24

Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 97

Opdater . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Telefonfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Telefonmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Tidsformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Tidszone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

TMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 69

Ny beregning af rute . . . . . . . . . 72

på ruten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Visning på kortet . . . . . . . . . . . . 70

TMC-antenne . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Trafikinformationer . . . . . . . . . 57, 120

Tværgade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

U

USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129


V

Vælg land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Valg af by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Valg af destination

Oprettelse af adresse . . . . . . . . . .39

Valg af gade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Vejvisning

afbryd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

afbryde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Videoafspiller . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Afbrydelse af afspilning . . . . . . .119

afspille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

Visning af advarselstavler . . . . . . . . . .64

Visning af gadenavne . . . . . . . . . . . . .62

Visning af hastighed . . . . . . . . . . . . .74

Visning af kørehastighed . . . . . . . . . .74

Visning af positionen . . . . . . . . . . . . .54

Visning af ruten . . . . . . . . . . . . . .42, 89

Visning i 3D . . . . . . . . . . . . . . . .60, 82

STIKORD >>>

133

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


TEKNISKE DATA

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

134

Tekniske data

• Mål:

(B x H x D) i mm 126,4 x 81,4 x 19,7

•Vægt:

214 gram

• Processor:

600 MHz-processor

• Skærm:

4,3-tommers

berøringsfølsom skærm

64000 farver

Refleksionsbehandlet

Skærmopløsning: 480 horisontalt og

272 vertikalt

• Hukommelse:

4 GB flash-hukommelse

128 MB SD-RAM

• Micro SD-kortlæser

Understøttelse til 8 GB class 6 SDHC

Formateret med FAT 32

• USB-stik:

USB Client 2.0

MINI USB

• Udgang til hovedtelefoner:

3,5-mm-stereobøsning

• 1 interne højttalere:

2 watt maks.

• Forsyningsspænding:

LPS (Limited Power Source)

5 Volt / 1A via USB-forbindelse

• AC adapter (ikke indeholdt i leveringen):

110-240 volt

0,2 ampere

50-60 Hz

Udgangsspænding: 5 volt


ANVISNINGER

Kære kunde!

Dette apparat må ifølge gældende EU-direktiver bruges af enhver. Dette apparat opfylder de

gældende europæiske og harmoniserede nationale standarder. Mærkningen giver dig sikkerhed

for, at de gældende specifikationer for apparatets elektromagnetiske kompatibilitet overholdes.

Det betyder, at forstyrrelser i andre elektriske/elektroniske apparater forårsaget af dit

apparat samt forstyrrende påvirkninger af dit apparat forårsaget af andre elektriske/elektroniske

apparater stort set kan undgås.

Det af de luxemburgske trafikmyndigheder godkendte EU-mærke (E13) iht. det

europæiske EMC-direktiv ECE-R10 i den aktuelle version tillader montering og

brug i biler (klasse L, M, N og O).

EF-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer firmaet Harman/Becker Automotive Systems GmbH, at Traffic Assist opfylder

de grundlæggende krav iht. de af Rådets direktiver, der skal overholdes, samt de grundlæggende

krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF (R&TTE-direktivet).

Du finder en omfattende EF-overensstemmelseserklæring på

http://www.mybecker.com under punktet "Downloads" ved det pågældende produkt.

Z217

ANVISNINGER >>>

135

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


ANVISNINGER

Bortskaffelse af apparatet

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

136

Kundeinformation vedrørende bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater

(private kunder)

I henhold til de principper, som firmaet Harman/Becker Automotive Systems GmbH har pålagt

sig selv at følge, er apparatet udviklet og fremstillet af kvalitetsmaterialer og -komponenter,

der kan genbruges.

Dette symbol på apparatet og/eller de medfølgende dokumenter betyder, at elektriske og elektroniske

apparater ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Sådanne apparater

skal afleveres på den lokale genbrugsstation til behandling og recycling. Det er gratis.

Korrekt bortskaffelse af apparatet er med til at beskytte miljøet og dermed forhindres de skadelige

virkninger på mennesker og miljø, der kan opstå, hvis apparatet ikke håndteres korrekt.

Du kan få nærmere oplysninger om, hvor du finder den nærmeste genbrugsplads, hos teknisk

forvaltning.

Erhvervskunder inden for EU

Kontakt forhandleren eller leverandøren, når dette elektriske/elektroniske apparat skal bortskaffes.

Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU

Dette symbol gælder kun inden for EU.


Bortskaffelse af akkuet

ANVISNINGER >>>

Informationspligt iht. den tyske batteriforordning (BattV)

Batterierne og akkuer må ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Forbrugeren er forpligtet til at aflevere brugte batterier og

akkuer. Disse skal bortskaffes af forhandleren eller af batterisammelsteder. Dermed bidrager du til miljøbeskyttelsen.

Den tyske batteriforordning fra 1998 sikrer at alle borgere afleverer brugte batterier og akkuer hos forhandlere eller i særlige indsamlingssteder

(lovmæssigt returneringspligt). Forhandlere og producenter er forpligtede til at modtage batterier og akkuer uden vederlag

og genbruge disse korrekt eller destruere disse som speciel affald (lovmæssig modtagepligt). Ønsker du at aflevere batterier og akkuer

hos os, sendes disse i en tilstrækkelig frankeret konvolut til følgende adresse:

Fa.

Harman/Becker Automotive Systems GmbH

- Batterieverwertung -

Becker-Göring-Str. 16

D- 76307 Karlsbad- Ittersbach, Tyskland

Det indbyggede lithium-ion akku i Traffic Assist er markeret med det følgende tegn bestående

af en gennemstreget affaldsspand og typen på det anvendte akku.

Demonter akkuet

Før det brugte apparat bortskaffes, skal akkuet tages ud af apparatet.

Bemærk:

Du bedes være opmærksom på at den her beskrevne demonteringsvejledning eventuelt ødelægger apparatet.

Akkuet bør kun demonteres, hvis apparatet ikke fungerer længere og skal bortskaffes.

Li-Ion

137

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK


ANVISNINGER

> D

> GB

> F

> I

> E

> P

> NL

> DK

> S

> N

> FIN

> TR

> GR

> PL

> CZ

> H

> SK

138

> Aflad batteriet helt (lad apparatet være tændt uden spænding, indtil det slukker af sig selv).

> Fjern de 2 gummipropper 1 over skruehullerne.

> Skru de 2 kabinetskruer ud 2 med en lille krydskærvskruetrækker.

> Løft kabinettets bagside med en krydskærvskruetrækker (sat på slidserne på kabinettets side) 3 .

> Træk stikket i batteriets tilslutningskabel ud 4 .

> Tag batteriet ud 5

.

Bemærk:

Apparater der har været åbnet må ikke tilsluttes spændingsforsyningen igen.

2

1

5

4

3

More magazines by this user
Similar magazines