07.08.2013 Views

Mjølner december 2011.indd - Forsvarskommandoen

Mjølner december 2011.indd - Forsvarskommandoen

Mjølner december 2011.indd - Forsvarskommandoen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Combat Support Wing<br />

MJØLNER<br />

DECEMBER 2011


LEDELSEN<br />

Chef<br />

OB Peter Wass<br />

STAB<br />

Support Group<br />

OL Klaus M. Brieghel<br />

SQUADRONS<br />

615SQN<br />

Combat Communication<br />

MJ Peter E.H. Christensen<br />

660SQN<br />

Force Protection<br />

MJ Per Lomholdt<br />

SIKKERHEDSOFFICER<br />

MJ Ib W. Djernes<br />

2<br />

MJØLNER DECEMBER 2011<br />

Operations Group<br />

OL Kern Oddershede<br />

680SQN<br />

Combat Support<br />

Fg. chef KN Bo D. Svendsen


Combat Support Wing<br />

UDGIVER<br />

Combat Support Wing<br />

Herningvej 30<br />

Kølvrå<br />

DK-7470 Karup J.<br />

Tlf.: 99624920<br />

Mail: csw@mil.dk<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR<br />

Journalist<br />

Jette Elkjær<br />

Kommunikationsleder i CSW<br />

Telefon: 97101550, lokal 5296<br />

Mobil: 4195 0676<br />

Fiin: CSW-SP007<br />

Mail: jette.elkjaer@mil.dk<br />

LAYOUT<br />

Materielassistent<br />

Tina Olsen<br />

Telefon: 97101550, lokal 5228<br />

Fiin: CSW-SR011<br />

Mail: CSW-SR011@mil.dk<br />

TRYK<br />

Forsvarets Trykkeri - Korsør<br />

OPLAG<br />

500 stk.<br />

FORSIDEFOTO<br />

Øvelse Megingjord 2011 i Nymindegab.<br />

MIDTERSIDER<br />

Besøg af delegation af chefer fra den<br />

afghanske garnison Camp Shorabak.<br />

ARTIKLER TIL BLADET<br />

Artikler, forslag m.v. sendes til redaktøren,<br />

der træffer beslutning om viderebringelse.<br />

Redaktionen forbeholder sig ret til at rediger<br />

indsendt materiale. Eftertryk tilladt<br />

med kildeangivelse.<br />

DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER<br />

20 februar 2012 (udkommer marts).<br />

INDHOLD<br />

6<br />

12<br />

Missioner<br />

6 Afghansk japanerrejse<br />

26 Eskorte med omveje<br />

33 Lokaler til ANA<br />

Dagligdag<br />

5 Næsten styr på miljøet<br />

9 Styr på stumperne<br />

10 Fire uger som sortfods indianer<br />

12 Sømand i knibe<br />

16 Kvalitet på dagsordenen<br />

17 Langhårede tanker med vinger<br />

18 Kammeratskab vinder kampen<br />

22 De står bag hverdagens helte<br />

24 Idé førte til ros og penge<br />

30 Indsat i skarp øvelse<br />

32 Mange i praktik<br />

37 Godt udbytte med 724<br />

40 Indstillet til pris<br />

10<br />

17<br />

Hver gang<br />

4 Korpsånd<br />

25 Goddag & farvel<br />

29 Opslagstavlen<br />

34 Dekorationer<br />

37 Aktiviter i CSW i perioden<br />

<strong>december</strong> 2011 - april 2012<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 3


KORPSÅND<br />

Jeg har ved forskellige lejligheder talt om, hvor afgørende vigtig korpsånd er for enhver<br />

myndighed og i særlig grad Combat Support Wing (CSW). Der kan ganske vist føres<br />

lange akademiske og fi losofi ske diskussioner om, hvad korpsånd er, og hvad godt den<br />

gør, hvilket jeg ikke agter at rode mig ud i. For uanset den lidt svævende opfattelse af,<br />

hvad korpsånd er, så ændrer det ikke ved, at det (i min optik) er korpsånden, som gør,<br />

at vi løser opgaven og leverer varen også i de helt ekstremt vanskelige situationer. Det<br />

er bl.a. korpsånden, som gør, at vi sætter livet på spil i kamp, og det er korpsånden,<br />

som gør, at vi på trods af død og elendighed kæmper videre og vinder. Derfor er korpsånden<br />

af afgørende vigtighed i militære institutioner.<br />

Vi behøver dog ikke at bevæge os helt ud i ekstremerne for at fi nde den gunstige betydning<br />

af korpsånd. Det er nemlig også korpsånden, som gør, at vi fi nder løsninger i<br />

dagligdagen på trods af manglende tid og økonomi til rådighed. Hvis man lytter til den<br />

brok og det muggeri, som ofte supplerer den lidt vanskelige eller besværlige opgaveløsning,<br />

kan man godt blive i tvivl om, hvorvidt opgaven løses. Men det gør den faktisk<br />

– og stort set hver gang. Det er i min optik i høj grad korpsåndens fortjeneste. Derfor<br />

er korpsånd vigtig.<br />

Når jeg indleder med, at korpsånd i særlig grad er vigtig i CSW, så skylder jeg vel en forklaring. Sagen er nemlig, at som bekendt er CSW<br />

præget af en stor variation i kapaciteter og kompetencer. Og ydermere har vi ikke et avanceret våbensystem, som forener forskellene.<br />

Derfor er der ved CSW et særligt behov for at skabe og vedligeholde et sammenhold, så forskellighederne ikke udvikler sig til interne<br />

stridigheder. Heldigvis er der et fantastisk godt sammenhold i CSW, hvilket i stor udstrækning er mine forgængeres fortjeneste. Men der<br />

er behov for løbende at vedligeholde CSW korpsånd.<br />

Sådan en særlig CSW korpsånd kan givetvis vedligeholdes på mange måder. Men for mig giver nogle tværgående wing aktiviteter god<br />

mening i sådan en proces. Tværgående aktiviteter øger nemlig kendskabet til hinanden inden for wingen, og viden er ofte det bedste<br />

middel imod fordomme og rygtedannelse. Derfor så jeg med spænding frem til årets wing øvelse Megingjord i uge 43. Jeg så frem til at<br />

komme ud af kontoret, og til at være sammen med andre, end de daglige relationer oftest giver mulighed for. Jeg så også frem til det militærfaglige<br />

indhold af øvelsen, for som wingchef bliver der i dagligdagen ikke meget tid til at fokusere på de grundlæggende færdigheder.<br />

Men jeg var oprigtig talt mest spændt på det tværgående korpsåndselement ved øvelsen. Hvordan gik det så?<br />

Som det fremgår andetsteds i bladet, så var Megingjord for mig en fremragende oplevelse. Der var en glimrende læring fra de forskellige<br />

aktiviteter, og samværet med gruppe 8 på patruljedagen var også herlig – dygtige og entusiastiske soldater alle sammen uanset baggrund.<br />

Men den mest fremragende oplevelse var faktisk grillarrangementet torsdag aften – og det var ikke bare fordi, at der var god mad<br />

og lidt rødvin. Sandheden er, at det fremragende for mig var at opleve fællesskabet på tværs af wingen og på tværs af hierarkiet. Det var<br />

nemlig en ægte demonstration af korpsånden ved CSW.<br />

Så derfor skal herfra lyde et kæmpestort tak til arrangører og deltagere ved årets øvelse Megingjord. Og jeg vil gøre mit til, at der til næste<br />

år bliver fl ere relevante tværgående aktiviteter i CSW.<br />

Til slut vil jeg blot konstatere, at årets afslutning nærmer sig. I den anledning sender jeg et stort ”Well done” til alle ved CSW. Der er i årets<br />

løb ydet en fremragende indsats både ude og hjemme. Tak for det. Og nu nærmer den søde juletid sig så. Alle opfordres til at slappe lidt<br />

af, hygge med familien og bruge tiden på at genoplade batterierne, så vi er klar til næste års indsats, som ikke bliver mindre travl. Jeg<br />

sender samtidig en varm tanke til de kolleger, som ikke har mulighed for at være hjemme i julen.<br />

Glædelig jul og godt nytår til alle.<br />

Oberst Peter Wass<br />

4<br />

MJØLNER DECEMBER 2011


NÆSTEN STYR<br />

PÅ MILJØET<br />

Et fokuseret arbejde med at forberede arbejdsmiljøet har gjort, at CSW er tættere<br />

på at få grøn smiley.<br />

Af Niels Bastrup, Support Group<br />

Arbejdstilsynet kom i <strong>december</strong> 2010 på<br />

varslet ”tilpasset tilsyn” ved Combat Support<br />

Wing (CSW), hvilket var en opfølgning på en<br />

lovbefalet screening i oktober 2010. Deres<br />

besøg endte med, at CSW fi k ni påbud, heraf<br />

et rådgivningspåbud. Et af de største påbud,<br />

rent bygningsmæssigt, var udbedring af velfærdsfaciliteter<br />

ved tankvognsværkstedet<br />

i bygning 304, hvor 680 Squadron Ground<br />

Support holder til.<br />

Forsvarets Bygningsetablissement (FBE) gik<br />

i april 2011 i gang med en omfattende renovering<br />

af det eksisterende tankvognsværksted.<br />

Efter renoveringen vil bygning 304<br />

Fra venstre: SSG Svend O. S. Nielsen og FSPC<br />

Carsten K. R. Eriksen, 680 SQN, Ground<br />

Support foran deres snart nyrenoverede<br />

tankvognsværksted,<br />

fremstå med et nyt og moderne bade- og<br />

omklædningsrum til over 15 personer. Ydermere<br />

bliver der lavet et nyt smedjeværksted.<br />

Renoveringen og ombygningen forventes<br />

færdig 1. januar 2012.<br />

En positiv oplevelse<br />

Det sidste påbud CSW mangler at efterkomme<br />

er en løsning på de dårlige faciliteter,<br />

som 680 Squadron, Construction Team<br />

bruger. Her har CSW valgt at de fl ytter ind til<br />

hangar 1, nærmere betegnet i bygning 405,<br />

som tidligere husede forsvarets trykkeri, og<br />

i bygning 406. Indfl ytningen forventes at<br />

fi nde sted ultimo november 2011.<br />

Besøget af arbejdstilsynet har alt i alt været<br />

en meget positiv oplevelse for alle i CSW.<br />

Det har været medvirkende årsag til, at der<br />

har været et kontinuerlig momentum i arbejdet<br />

og dannet tyngde i løsning af arbejdsmiljøproblemer<br />

i CSW. Dette har vi ikke kunnet<br />

løse alene uden denne rådgivning, da samarbejdet<br />

med FBE kan være langsommeligt.<br />

Vi har også med et meget tilfredsstillende<br />

resultat anvendt rådgivning fra Forsvarets<br />

Center for Arbejdsmiljø (FCA) under hele<br />

forløbet.<br />

Endelig forventes det, at CSW får en grøn<br />

smiley i juli eller august 2012. Det vil ske<br />

ganske automatisk efter et halvt år, hvis vi<br />

ikke får nye påbud.<br />

Der skal lyde en opfordring til, at alle således<br />

overholder arbejdsmiljølovgivningen,<br />

CSW Arbejdsmiljøbestemmelse og søger<br />

rådgivning ved arbejdsmiljøorganisationen.<br />

MJØLNER MJØ MJ MJØ JØ JØLN LNE LN LNE LN LNE LNER NE N RD R RD R RD R D DDECEMBER<br />

ECE EC ECE EC ECE ECEMBE CE C MBE MB MBE MB MBE MBER BE R 2 22011<br />

2 22011<br />

011 01 011 0 01 11 1 5


AFGHANSK<br />

JAPANERREJSE<br />

Ni afghanske soldater oplevede Danmark i bedste japanerstil. På blot én weekend<br />

nåede de Flyvestation Karup, Flådestation Frederikshavn, Vesterhavet, Livgarden,<br />

Den Lille Havfrue og Tivoli.<br />

6<br />

MJØLNER DECEMBER 2011


Af Mads Sander, Support Group og junioreskorteoffi<br />

cer ved besøget<br />

De afghanske ”turister” varetager hver især<br />

ledende stillinger i Shorabak-lejren i Afghanistans<br />

Helmand provins. Her har de siden<br />

2009 modtaget støtte og vejledning fra Flyvevåbenets<br />

OMLT-mission (Operational Mentoring<br />

and Liaison Team), som er bemandet<br />

med erfarende danske soldater i mentorrollen.<br />

Eksempelvis får afghanerne gode råd<br />

om uddannelse, værkssteds- og bygningsdrift,<br />

brandberedskab, force protection og<br />

logistik. Combat Support Wing (CSW) er den<br />

såkaldte ”parent unit” for OMLT, og CSWs<br />

chefer har gjort sig rigtig gode erfaringer<br />

med samarbejdet. Derfor var det også oplagt<br />

for CSWs nuværende chef, oberst Peter<br />

Wass, at invitere en gruppe af afghanerne til<br />

Danmark, så de ved selvsyn kunne opleve,<br />

hvordan det danske forsvar drives. Men naturligvis<br />

skulle der også være tid til at lære<br />

mentorernes land at kende, og derfor bød<br />

weekenden den 23. - 25. september på nogle<br />

overordentlig oplevelsesrige dage.<br />

Stueren hund?<br />

Afghanerne havde knapt været 18 timer i<br />

Danmark, inden de tog hul på den tætpakkede<br />

weekend. Dagtimerne blev brugt på<br />

Flyvestation Karup, hvor Military Working<br />

Dogs var en stor succes. I særdeleshed<br />

fordi man i Afghanistan opfatter hunden<br />

som et urent dyr, og ikke kunne komme i<br />

tanke om, at invitere den med ind i stuen.<br />

Efter nogle minutter med lunken luft mellem<br />

hundene og de afghanske besøgende,<br />

fi k de fi rbenede dog i bogstaveligstes forstand<br />

brudt isen med deres snuder. Først<br />

fandt de en skjult sprængladning i en bil,<br />

og derefter en nærmest usynlig IED (Improvied<br />

Exoplosion Device) ude i naturen.<br />

Til slut håndterede de på overbevisende vis<br />

en farlig person, der skød vildt omkring sig.<br />

Efter besøg hos mekanikerne ved Ground<br />

Support og 615 Squadron gjaldt det brandøvelsespladsen,<br />

hvor der herskede et sandt<br />

fl ammehav omkring en passagerfl y-attrap.<br />

Afghanerne var dybt imponerede over<br />

brandmændene, men kunne ikke tro, at<br />

”slangetæmmerne” samtidig også var soldater,<br />

der både kunne skyde og bevæge sig<br />

i terrænet. Dernæst besøgte afghanerne<br />

Helicopter Wing Karup, hvor EH101 og Lynx<br />

helikopterne gjorde et stort indtryk. Dagen<br />

blev sluttet af med shopping i Superbrugsen<br />

i Karup, hvor der hurtigt fandtes en<br />

løsning på det faktum, at Brugsen ikke tager<br />

imod amerikanske dollars. Og så blev<br />

der ellers købt krøllejern og slik til den<br />

store guldmedalje. Tag-fat med Vesterhavet<br />

Lørdag formiddag gjaldt det Flådestation<br />

Frederikshavn, og besøg på kommandostøtteskibet<br />

ABSALON, der er kendt fra anti-piratindsatsen<br />

ved Afrikas horn. Afghanerne fi k<br />

sågar en hæsblæsende sejltur med én af de<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 7


Under besøget ved 615 Squadron fi k den afghanske delegation fremvist fl ere af de kommunikationssystemer, der bliver anvendt, her en mobil<br />

parabol.<br />

både, som bruges til at boarde pirat-skibe<br />

med. Havet er i øvrigt fuldstændig nyt for<br />

afghanerne, og det var derfor en stor succes<br />

at beskue Kattegat fra højdedragende over<br />

Frederikshavn, og senere ”lege” tag-fat med<br />

Vesterhavets bølger. Først på aftenen var<br />

scenen skiftet til et klassisk dansk parcelhuskvarter,<br />

hvor senior-eskorteoffi cer, major<br />

Thomas Nørtoft, viste rundt, og bød på middag<br />

hos sin familie. Inden Fru Nørtoft nåede<br />

at sætte maden på bordet, måtte afghanerne<br />

dog opleve tre så mærkværdige fænomener,<br />

som et drivhus, et guldfi skebassin<br />

og en sort labrador på aftentur. Sidstnævnte<br />

gav anledning til spørgsmålet om, hvorvidt<br />

den også var trænet til at fi nde sprængstoffer.<br />

Hertil kunne junior-eskorteoffi ceren blot<br />

svare nej, men at hunden til gengæld var<br />

top-trænet til at yde kærlighed, masser af<br />

kærlighed.<br />

Hos dronningen – næsten da<br />

På den solrige søndag fi k afghanerne igen<br />

fornøjelsen af havet, nemlig da de krydsede<br />

Lille- og Storebælt. De store broer og udsigten<br />

var en stor oplevelse. Det samme gjaldt<br />

Livgardens vagtskifte på Amalienborg Slotsplads,<br />

hvor oberst Rauf fi k et mindeværdigt<br />

øjeblik. Den inspektionshavende oversergent<br />

gjorde nemlig honnør for ham, og<br />

fortalte om gardernes uddannelse - blandt<br />

andet med udsendelse til Afghanistan for<br />

øje. Senere oplevede afghanerne Nyhavn,<br />

inden de med havnebussen sejlede til Marinestation<br />

Holmen, og undervejs betragtede<br />

8<br />

MJØLNER DECEMBER 2011<br />

Københavns havnefront samt søværnets<br />

nyeste fregat, Ivar Huitfeldt. Efter sejladsen<br />

fi k de en rundvisning på Holmen – blandt<br />

andet med fortællinger om fregatten Peder<br />

Skram, torpedobåden Willemoes, ubåden<br />

Sælen og batteriet Sixtus med Rigets Flag.<br />

Tivoli fl yttede grænser<br />

Efter en rask omklædning fi k den lille havfrue<br />

fi nt besøg, og følelserne kom til udtryk,<br />

da mindesmærket for de faldne danskere i<br />

international tjeneste blev beset. Det alvorlige<br />

blev dog snart afl øst af Tivoli. Her tog de<br />

to sprogoffi cerer (premierløjtnanterne af reserven<br />

Julie og Søren) afghanerne under ar-<br />

men, og fl yttede nogle personlige grænser.<br />

Først i rutsjebanen, dernæst i Dæmonen, og<br />

til sidst i det gyldne tårn. Efter en velsmagende<br />

aftensmad fortsatte forlystelseslivet,<br />

hvor den afghanske oberst var meget begejstret<br />

for Himmelskibet og dens fantastiske<br />

udsigt. Sent på aftenen tørnede hele holdet<br />

ind i køjerne på Marinekasernen. Mandag til<br />

frokost var afghanerne tilbage i Karup, og<br />

det overraskende nok i en særdeles veloplagt<br />

tilstand. Således var de klar til at fortsætte<br />

besøget med så forskelligartede oplevelser<br />

som dansk landbrug, uddannelse af<br />

værnepligtige og affaldshåndtering.<br />

En hundefører med hund fra Military Working Dogs viste, hvordan en farlig person pacifi ceres af<br />

en hund.


STYR PÅ<br />

STUMPERNE<br />

Den samlede vurdering blev ”Meget tilfredsstillende”, da forsyningstjenesten blev<br />

evalueret af Forsvarets Materieltjeneste.<br />

Af Søren Jensen, Support Group<br />

Flyvertaktisk Kommando (FTK) og Forsvarets Materieltjeneste (FMT) stillede i uge 44 med stærkeste hold - 13 personer i alt fra Materiel Faglig<br />

Evaluering (MFE). Deres opgave var at evaluere Combat Support Wing (CSW) forsyningstjenesten og værkstedsstrukturen i 680 Squadron.<br />

Evalueringerne forgik både som interview, praktisk håndtering af SAP og fremvisning af udpeget materiel. Det var alle områder inden for<br />

forsyningsforvaltning, der blev gennemgået.<br />

Gennemgangen var selvfølgelig ventet med spænding, fordi ”har vi forvaltet rigtigt jf. alle gældende bestemmelser? og så videre”.<br />

Vi havde selvfølgelig forberedt os, blandt andet ved at holde ret mange indledende møder med alle involverede i CSW, hvor spørgeskemaerne<br />

fra MFE blev gennemgået. Dette forarbejde skulle senere vise sig at være meget godt givet ud.<br />

De forberedende møder har også vist sig at være en rigtig god intern proces i CSW, da de har afdækket en del områder, hvor der kan optimeres<br />

yderligere.<br />

God mavefornemmelse<br />

Det var en travl uge, og alle ved forsyningstjenesten var meget opsat på at vise, hvad og hvordan ”vi gør det”. Flere gange i løbet af ugen blev<br />

der fra MFE side sagt: ”Det havde de aldrig set før. Her kan vi tage noget med os. Det burde andre også gøre på samme måde. Det er en optimal<br />

struktur med en samlet logistikcenter”. Undervejs i besøget blev min mavefornemmelser bare bedre og bedre.<br />

Følgende hovedområder blev evalueret af MFE:<br />

• CSW logistiske ledelsesgrundlag (Chef niveau)<br />

• Logistisk styring (OP – SF – LOGCEN)<br />

• Beholdningskontrolansvar (SQN Cheferne)<br />

• Beholdningsansvar (Materiel ansvarlig SQN FSY og DF)<br />

• Vedligeholdelsestjeneste (PM ved 680)<br />

• Lager Danmark (MRP Lagerstyring/beholdningsstyring)<br />

• Ammunition (Opbevaring i Bunker og ved LOGCEN)<br />

• Farliggods (LOGCEN, 680 APS, 680 HG-1)<br />

• Indkøbsfunktionen (Serviceydelser og fakturering)<br />

Så kom fredagen, hvor resultatet skulle briefes<br />

af MFE. FTK og de involverede fra CSW<br />

var mødt op i auditoriet, hvor vi alle ventede<br />

spændt på resultatet.<br />

Resultatet blev (se faktaboks for skala):<br />

1 stk. Mindre tilfredsstillende<br />

6 stk. Tilfredsstillende<br />

3 stk. Meget tilfredsstillende<br />

1 stk. Særdeles tilfredsstillende<br />

Det skal til lige nævnes, at det er første<br />

gang MFE har givet karakteren 6 (særdeles<br />

tilfredsstillende), hvilket gik til vores håndtering<br />

af myndighedsbeholdningen i CSW.<br />

Det fl otte resultat har kun været muligt ved<br />

fælles CSW hjælp, og fordi alle har ydet<br />

deres bedste. Man kan roligt sige, at vi har<br />

levet op til vores motto i CSW: ”Styrke gennem<br />

støtte”.<br />

Vurderingsskema fra MFE<br />

• 6 Særdeles tilfredsstillende - Betegner det på alle områder udsædvanligt gode<br />

og sikre standpunkt.<br />

• 5 Meget tilfredsstillende - Dette betegner det på fl ere væsentlige områder<br />

usædvanligt gode og sikre standpunkt, der tillige på øvrige områder opfylder de<br />

stillende krav.<br />

• 4 Tilfredsstillende - Betegner det gode og sikre standpunkt, der på alle<br />

væsentlige områder opfylder de stillede krav.<br />

• 3 Ret tilfredsstillende - Betegner det jævne gode standpunkt, der dog på enkelte<br />

væsentlige områder ikke opfylder de stillede krav.<br />

• 2 Mindre tilfredsstillende - Betegner det mangelfulde standpunkt, der på<br />

adskillige væsentlige områder ikke opfylder de stillede krav.<br />

• 1 Ikke tilfredsstillende - Betegner det helt uantagelige standpunkt.<br />

• 0 Ej bedømt<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 9


FIRE UGER SOM<br />

SORTFODS<br />

INDIANER<br />

Med sund fornuft og åbne øjne kan soldater<br />

bruge naturen til at læse, hvad fjenden har<br />

gang i. Det lærte en gruppe soldater på et<br />

combat tracker kursus.<br />

Af M. Holmberg, 660SQN<br />

Otte mand var i ugerne 43 til 46 på ”Combat<br />

Tracking Instructor Course”. Det var folk<br />

fra Security Force (SECFOR), Military Police<br />

(MP), IED-sektionen i Operation Group samt<br />

fra Frømandskorpset og Garderhusarregimentet.<br />

Kurset var kommet i stand på baggrund<br />

af de erfaringer, man har gjort sig i<br />

Afghanistan med Ground sign awareness<br />

(GSA).<br />

GSA har i det britiske forsvar og nu i det<br />

danske forsvar været en stor succes og har<br />

reduceret antallet af tilskadekomne og døde<br />

i Afghanistan.<br />

Da der ikke er nogen i det danske forsvar,<br />

der har kompetencer til at uddanne instruktører<br />

i IED-awareness og tracking, så har det<br />

været nødvendigt at indhente kompetencerne<br />

ved at hyre en civil instruktør.<br />

Alle mand mødte op med stor forventning<br />

om et spændende kursus og til mødet med<br />

Adam Hammond (”The Bushman”) og seniorsergent<br />

J.B. Hansen fra Garderhusarregimentet<br />

Ud at mærke på egen krop<br />

Som alle andre kurser startede vi med en intro<br />

om de fi re ugers indhold. Der var mange<br />

emner, som vi skulle omkring: ”Gait analysis<br />

footprint dynamics”, ”Top sign ground sign<br />

fl attening regularity” og mange fl ere.<br />

Jeg er sikker på, at de fl este sad med tanken<br />

om, at man nærmest skulle være fuldblodsindianer<br />

for at kun følge et spor. Men efter<br />

cirka to timers teori var det ud i naturen og<br />

prøve de første spor. Der var ikke mange af<br />

os, som kunne følge de cirka 50 til 75 meter<br />

lange spor.<br />

10 MJØLNER MJØ MJ MJØ MJØLN LNE LN LNE N R DDECE<br />

DECEMBER ECEMBE MBE MBER 20 201 2011<br />

Når man nu ser tilbage på den første uge,<br />

hvor vi ikke kunne ret meget, så troede<br />

man aldrig, at man vil få det her lært. Ja vi<br />

nærmest lænede os op af Adam og JB for<br />

at lære alle de mange nye ting, som skulle<br />

fyldes på hjernens lager. Der var mange forskellige<br />

spor.<br />

Under den først uge var der også intro til IEDbaner,<br />

hvor vi elever lavede spor til hinanden<br />

med fælder og IED på. Der var da også nogen,<br />

som blev sprængt i luften til stor morskab<br />

og frustration - ja så var det godt, at<br />

det kun var en øvelse. Men så lærte vi nogle<br />

simple syv steps, og så var der nærmest ingen<br />

rød-røg og kanonslag, som gik af resten<br />

af ugen. Ja der blev fyldt ganske godt på os<br />

i uge 1.<br />

Brugbar viden givet videre<br />

I uge 2 og 3 lærte vi om ”Advanced combat<br />

tracking” og ”Patrol intelligence”. Her var<br />

der lige noget for vores store MP’er med at<br />

samle beviser og analysere spor. Jeg ved<br />

ikke, om det var fordi, vi var en del i sandkassen…..<br />

Her blev der øvet en del scenarie,<br />

hvor opgaven var at fi nde ud af, hvad der<br />

var sket ud fra at læse sporene. Og det er<br />

meget, man kan læse i nogle spor. Der blev<br />

også lagt meget vægt på udfærdigelse af intelligence<br />

rapport.<br />

Sporene blev gradvis længere og længere,<br />

og der blev bygget taktik og procedure på.<br />

Nu kunne vi combat tracking som teams.<br />

Uge 3 blev afsluttet med, at vi skulle spore<br />

og fi nde kursister fra Air Force Training Centre<br />

CSAR-øvelse, og det var en stor succes.<br />

Den sidste uge gik med at afpudse vores<br />

instruktør-færdigheder på elever fra SECFOR<br />

og fra Military Working Dog, som derved fi k<br />

gennemgået et basic combat tracking kursus<br />

af fem dages varighed.<br />

Når man står der som instruktør, så kan<br />

man virkelig se, hvor meget man har rykket<br />

sig på bare tre uger. Det som man ikke<br />

kunne se, da man startede på kurset, er nu<br />

en lysende sti - og det er super fedt!<br />

Jeg tror, når jeg skriver dette her, at jeg taler<br />

for alle, som var med på kurset, at vi har<br />

fået åbnet vores ”øjnene” for det, vi altid<br />

har manglet i vores uddannelse som soldat<br />

uden, at vi har vidst det.<br />

Tracking har nærmest et mytisk skær over<br />

sig og man skal helst være indianer eller lignede<br />

for at kunne det. Men i virkeligheden<br />

er det ikke særlig highspeed og koster ikke<br />

andet en tid og hårdt arbejde. Man skal ikke<br />

bruge noget dyrt grej - kun sine øjne og sin<br />

sunde fornuft.


En rævelort med tydeligt<br />

aftryk af en støvle.<br />

Her er støvlen.<br />

Det kræver sund fornuft og<br />

gode øjne at følge et spor i<br />

naturen.<br />

Sporene i sandkassen<br />

bliver grundigt nærstuderet<br />

af kursisterne.<br />

MJØLNER MJØ MJØLN J LNE LNER R RD RDECE D DDECEMBER<br />

ECE ECEMBE MBER R 2011 2 22011<br />

011 11


SØMAND I KNIBE<br />

Kabelhold, Obama, hængsel til venstre, IED,<br />

håndgranatskast, terrænlæsning. Et hav af<br />

”grønne” udtryk og discipliner bragte<br />

personelsektionens udlåns-sømand i knibe<br />

på øvelse Megingjord. Heldigvis var der<br />

hjælp at hente fra engagerede og godt<br />

uddannede fl yversoldater.<br />

12<br />

MJØLNER DECEMBER 2011


Af Mads Sander, Support Group<br />

Den ujævne skovbund, de svirpende grene<br />

og pulsens banken om kap med maskingeværets<br />

dødbringende salver gør det<br />

umuligt for mig at vurdere, hvor lydløs jeg<br />

egentlig er. Alligevel kryber jeg videre gennem<br />

det kuperede skovlandskab i jagten på<br />

det maskingevær, som nede på markvejen<br />

blokerer min gruppes patruljerute. Nu kan<br />

jeg se maskingeværets to skytter, og resolut<br />

smider jeg et par håndgranater ned ad<br />

skråningen efterfulgt af en række sigtede<br />

skud. Umiddelbart efter håndgranaternes<br />

eksplosion, stormer jeg frem mod skytterne<br />

og tømmer mit magasin mod deres kroppe.<br />

”Så kan du vist godt melde ”Målet renset”,<br />

råber en lettere irriteret fl yverspecialist,<br />

og river mig ud rusen. Han viser<br />

sig, at være den ene af de to maskingeværsskytter<br />

jeg just har ”dræbt”. Irritationen<br />

skyldes vist at fl yverspecialisten ikke<br />

Koncentrationen var i højsædet under skydetræningen.<br />

havde regnet med at blive ”slået ihjel” af<br />

en ”søpølse”. Jeg er derimod pavestolt,<br />

og føler mig næsten som en kampsoldat.<br />

Første gang…<br />

Ildangrebet var mit personlige højdepunkt<br />

på øvelse Megingjord 2011. En øvelse, hvor<br />

jeg for første gang skulle gå en bevæbnet<br />

patrulje, anlægge CBRN-grej under beskydning<br />

og meget andet af alt ”det grønne”,<br />

som fl yvevåbenets personel er trænet i.<br />

Inden det overhovedet kom så vidt gennemgik<br />

jeg og de andre øvelsesdeltagere to<br />

intense uddannelsesdage. Scenariet var, at<br />

en højreradikal bevægelse bevæbnet med<br />

håndvåben, IEDér og nervegas ville trænge<br />

ind i lejren for at stjæle våben og ammunition.<br />

100 raske svende af begge køn fra<br />

Combat Support Wing (CSW) skulle i løbet<br />

af to dage være klar til at patruljere omkring<br />

lejren og forhindre enhver indtrængning.<br />

Dagene blev brugt til at genopfriske de<br />

grundlæggende militære færdigheder, som<br />

alle i CSW skal besidde. Opdelt i otte grupper<br />

roterede deltagerne mellem teori og praktik<br />

indenfor IED, moderne håndholdt radiokommunikation,<br />

O-løb, ildkamp og skydning.<br />

Overalt sørgede top motiverede instruktører<br />

for at få alle med – også søens folk!<br />

Eskadrillechefen som sanitetsmand<br />

Lige så mangfoldig en enhed CSW er, lige<br />

så mangfoldigt var grupperne sammensat.<br />

Jeg var således i selskab med to cargospecialister<br />

i deres bedste alder, en kampberedt<br />

sanitetsbefalingsmand med få år til pensionen,<br />

et styk eskadrillechef, en sergent med<br />

speciale i jordbrugsudstyr, og sågar en digitaliseret<br />

og ung energifyldt overkonstabel<br />

fra eskadrille 615. Mod slutningen af uddannelsesdagene<br />

skulle gruppen fordele sig<br />

på poster som gruppefører, næstkommanderende,<br />

spejder og sanitetsmand. Ansvarlig<br />

for fordelingen var holdføreren, hvilket<br />

beklageligvis var en søoffi cer med absolut<br />

ingen forstand på landkrig. Til gengæld<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 13


14<br />

MJØLNER DECEMBER 2011<br />

Holdet diskuterer ivrigt, hvad de skal gøre.


havde jeg en gang lært noget om at ”handlinger<br />

udspringer af offi cerens initiativ”. En<br />

kombination af pædagogisk rundkreds og et<br />

oplæg fra mig førte derfor til, at gruppen i<br />

rørende enighed vedtog, at eskadrillechefen<br />

blev sanitetsmand, mens jordudstyrsmekanikeren<br />

og sanitetsbefalingsmanden tog<br />

opgaverne som henholdsvis gruppefører og<br />

næstkommanderende. Den energiske computerspecialist<br />

blev spejder, og de to cargofolk<br />

fi k sammen med søoffi ceren job som<br />

menige gruppemedlemmer.<br />

Hvor blev hjemmeværnet af?<br />

Hold 1 var klar til kamp! Rigeligt med sløring<br />

i ansigtet, masser af ammunition og<br />

frem ad march. Al bevægelse foregik i<br />

først den ene, og så den anden taktiske<br />

formation. Der blev sikret til højre og venstre,<br />

løbet over åbninger i terrænet og indtaget<br />

diverse skydestillinger i skovbunden.<br />

Ingen øvelse uden kaffepause.<br />

Aldrig før har det været så svært at gå en<br />

tur i den danske skov, men fremad kom vi,<br />

og opgaverne på de forskellige poster blev<br />

løst. Og hist hvor vejen slår en bugt, stod en<br />

mælkekasse med alle vores madpakker.<br />

I et fantastisk smukt skovlandskab nød vi<br />

frokosten i højt solskin, 14 grader og sløringscreme<br />

til op over begge ører. Jeg glemte<br />

helt frygten for, at der hvert øjeblik skulle<br />

regne blå-lyn ned over os med efterfølgende<br />

tilfangetagelse af hjemmeværnssoldater.<br />

Sådan noget har man jo ellers hørt frygtelige<br />

historier om fra Livgardens REX-turer!<br />

Agenter og hjulskifte<br />

Derimod mødte vi længere fremme en<br />

agent fra Politiets Efterretningstjeneste,<br />

som skulle have beskyttelse af bodyguards.<br />

Hans opgave var at opsætte videoovervågning<br />

ved et fjernt beliggende hus. I<br />

tre jeeps nåede vi ad skovveje frem til hu-<br />

set, hvor det uheldigvis fl ød med IED’er.<br />

Senere sikrede jeg 360 grader rundt, mens<br />

mine kollegaer hjalp en fortvivlet logistiksoldat<br />

med at skifte hjul på en gigantisk lastbil.<br />

Til sidst kom vore arme på overarbejde, da<br />

vi hver især skulle kaste 10 håndgranater<br />

ind i en alt for lille cirkel. Det havde været<br />

nemmere, hvis det blot var en kaj, der<br />

skulle rammes med en kasteline - sådan<br />

en, som bruges til føre tunge trosser i land.<br />

Efter ni timers intens patruljering blev gruppen<br />

afl øst af friske kræfter fra andre af<br />

forsvarets enheder, og så gjaldt det et overvældende<br />

grillarrangement. Grilloffi ceren<br />

havde rigeligt at se til, men ventetiden var<br />

det værd, for hvor smagte en rød bøf dog<br />

fantastisk oven på en lang dag i skoven.<br />

Megingjord 2011 var en kæmpe oplevelse<br />

både socialt og fagligt, men kampsoldat<br />

bliver jeg næppe. Mange tak til hold 1, og<br />

instruktørerne for en super god oplevelse.<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 15


KVALITET PÅ<br />

DAGSORDENEN<br />

Der bliver nu sat fokus på kvalitetsledelse i fl yvevåbnet. Målet er blandt andet at<br />

undgå tidsspilde i arbejdsgangene.<br />

Af Johan Knickrehm, Support Group<br />

Chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor<br />

Henrik R. Dam, gav i begyndelsen<br />

af 2011 startskuddet til indførelse af kvalitetsledelse<br />

i fl yvevåbenet baseret på ISO<br />

standarden 9001. Indførelsen omfatter alle<br />

fl yvevåbenets enheder.<br />

Kvalitetsledelse vil understøtte fl yvevåbnets<br />

mission og vision og skal samtidig sikre en<br />

systematisk og veldokumenteret arbejdsgang<br />

ved enhederne med fokus på kerne-<br />

Hvad er kvalitet?<br />

Begrebet kan være meget fl ydende, men fi guren viser nogle bud herpå.<br />

16<br />

- er forhold mellem<br />

oplevelse og<br />

forventning<br />

MJØLNER DECEMBER 2011<br />

ydelserne og vitale støtteydelser. Combat<br />

Support Wing (CSW) er allerede i gang med<br />

at implementere de første støtteprocedurer.<br />

Hvordan vil CSW så indføre kvalitetsledelse?<br />

Jo i 2011 oprettes en kvalitetssektion og<br />

personel bliver uddannet i kvalitetsledelse.<br />

Støtteprocedurer for sygefravær, ICCS og<br />

bestemmelser bliver iværksat, og den første<br />

udgave af en kvalitetshåndbog og en hjemmeside<br />

for kvalitetsledelse på CSW portalen<br />

(intranet) vil også blive oprettet i 2011.<br />

I 2012 vil fokus være på fastsættelse af<br />

mål for kerneydelserne og udarbejdelse af<br />

procedurer herfor. Der vil også ske en ajourføring<br />

af kvalitetshåndbogen samt ske en<br />

gennemførelse af intern audit og ledelsen<br />

vil gennemgå systemet.<br />

Målsætning for kvalitetsledelse i CSW vil<br />

være at skabe en struktureret samling af<br />

aktiviteter, der under ledelses- og medarbejderengagement<br />

skaber vilkår for optimal<br />

målopfyldelse og effektivitet. Formidlingen,<br />

af hvad der sker på kvalitetsområdet, vil<br />

foregå via CSW portalen samt i CSW Samarbejdsudvalg<br />

(SU). Derudover vil der løbende<br />

blive orienteret ved små artikler herom i<br />

CSW medarbejderblad ”<strong>Mjølner</strong>”.<br />

- er en norm<br />

- er faglig god viden KVALITET<br />

- er noget alle vil have<br />

- er en oplevelse<br />

af et produkts<br />

ydelse/beskaffenhed<br />

- er en ”fl ydende”<br />

betegnelse uden<br />

indhold. Noget vi<br />

forsøger at udfylde<br />

- er god<br />

tilrettelæggelse<br />

- sælger varen


LANGHÅREDE<br />

TANKER MED<br />

VINGER<br />

Flyvevåbnet har fået en tradition med at afholde en<br />

årlig konference for alle medarbejdere i<br />

personelsektionerne. I bedste moderne stil kaldes det<br />

for en Human Ressources Konference – de<br />

langhårede diskussioner og tanker formuleres dog på<br />

godt fl yverjysk.<br />

Af Mads Sander, Support Group<br />

Varighed og omfang af missionsorienteret uddannelse,<br />

oprettelse af en uddannelsesvejleder<br />

indenfor kompetenceudvikling, og hvordan<br />

forsvaret gennem FOKUS opretholder et<br />

åbent og positivt menneskesyn. Alt sammen<br />

særdeles vigtige emner for det moderne forsvar<br />

og fl yvevåben men også emner, hvor<br />

tungebåndene godt kan blive lidt svedige.<br />

Sektionschef i Personelsektionen, Ib Djernes,<br />

og sagsbehandler samme sted, Mads<br />

Sander, deltog i dagene 4 – 5. oktober 2011<br />

i Flyvertaktisk Kommandos HR-konference.<br />

Intense diskussioner i pausen. (Foto: Martin Schwartzlose).<br />

HR står for Human Ressourcers, og går i alt<br />

sin enkelhed ud på at skabe gode og givtige<br />

rammer for medarbejdernes arbejde og udvikling.<br />

Det går helt til toppen<br />

De tider, hvor en major råbte og skreg af en<br />

premierløjtnant, er jo som bekendt længe<br />

forbi. I dag tager de to nævnte medarbejdere<br />

i al fordragelighed på en to-dages konference<br />

og diskuterer på livet løs med andre personale-medarbejdere<br />

i det ganske fl yvevåben.<br />

Flyvertaktisk Kommando er også repræsenteret.<br />

De arrangerer sågar konferecen, så diskussionerne<br />

når i særdeleshed også fl yvevåbenets<br />

top. I år var der stor enighed om at særligt FO-<br />

KUSs udviklingskontrakt skal bibeholdes, og at<br />

kompetenceudvikling skal varetages af en<br />

erfaren seniorsergent med det menneskelige<br />

overskud til at fungere som uddannelsesvejleder.<br />

En vejleder, som ikke bare skal sidde<br />

på kontoret og vente på ansøgningerne, men<br />

derimod ud til eksempelvis 680 Squadron,<br />

Ground Support og snakke med mekanikerne.<br />

Rom blev som bekendt ikke bygget på én<br />

dag, men HR-konferencer kan måske speede<br />

tempoet op.<br />

Ib forklarer, hvad hans gruppe er nået frem til<br />

(Foto: Martin Schwartzlose).<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 17


CH CSW:<br />

KAMMERATSKAB<br />

VINDER KAMPEN<br />

Øvelse Megingjord kaldes af nogle for ”øvelse Meningsløs”. Chefen for Combat<br />

Support Wing, oberst Peter Wass, kunne ikke være mere uenig.<br />

Af Mads Sander; Support Group<br />

”Jo, jeg har da hørt det nogle enkelte steder.<br />

Men det er helt hen i vejret, for hvis der er<br />

noget, den øvelse ikke er, så er det meningsløs.<br />

Værdien skal nemlig ikke alene måles<br />

på det militærfaglige udbytte, men også på<br />

betydningen for samarbejdet, kammeratskabet<br />

og korpsånden. Vi er en bredt sammensat<br />

enhed med forskellige kapaciteter<br />

og kompetencer. Det giver styrker, men også<br />

udfordringer; eksempelvis at opbygge et indgående<br />

kendskab til hinanden. Megingjord<br />

giver en enorm energi til det arbejde. Se<br />

blot grillarrangementet, hvor stemningen og<br />

gejsten var alle pengene værd”, svarer Peter<br />

18<br />

MJØLNER DECEMBER 2011<br />

Wass lynhurtigt på spørgsmålet om, hvorvidt<br />

han kender øvelsens øgenavn. Chefen<br />

har dog en vis forståelse for kritikerne:<br />

”Øgenavnet afspejler måske, at nogle får<br />

mere ud af øvelsen end andre. Og disse<br />

”andre” kunne godt blive så irriterede, at<br />

de opfi nder et muntert øgenavn for øvelsen.<br />

Det spiller også ind, at øvelsen faldt<br />

på et tidspunkt, hvor mange andre aktiviteter<br />

pressede sig på. Næste år prøver<br />

vi derfor at fi nde et mere hensigtsmæssigt<br />

tidspunkt”, forklarer Peter Wass.<br />

SECFOR lærer også noget…<br />

Obersten var under hele øvelsen i gruppe<br />

otte, og her mistede de fi re blå striber for en<br />

stund deres normale betydning.<br />

Trods hans gode form, blev wingchefens knæ kraftig udfordret af patruljetjenesten.<br />

”Jeg deltog som menigt gruppemedlem,<br />

hvilket var en fantastisk oplevelse. Dels fordi<br />

jeg kom ud af kontoret, og dels fordi jeg<br />

kunne beskæftige mig med de ting, som var<br />

årsagen til, at jeg i sin tid blev soldat”, forklarer<br />

han og fortsætter lidt vemodigt:<br />

”De forskellige militære feltfærdigheder og<br />

patruljetjeneste er ikke længere lige det, jeg<br />

har mulighed for at beskæftige mig med til<br />

daglig. Derfor var jeg, i lighed med en række<br />

andre medarbejdere, heller ikke én af dem,<br />

der lå på det højeste niveau”, uddyber obersten.<br />

”Det er jo ingen hemmelighed, at Security<br />

Force (SECFOR) arbejder intensivt med de<br />

meget militære færdigheder og derfor er på<br />

et markant højere fagligt niveau end os andre.<br />

Derfor har jeg også fl ere gange sagt, at<br />

disse gæve og enormt dygtige soldater må<br />

benytte enhver lejlighed til at lære fra sig, og<br />

det havde SECFOR-manden i vores gruppe<br />

fuldt ud forstået. På patruljen førte han os<br />

således med sikker hånd rundt i terrænet<br />

og lærte os samtidigt en masse. Jeg spurgte<br />

bagefter, om han havde fået noget ud af det,<br />

og han indrømmede, at det rent militærfagligt<br />

ikke var så meget. Til gengæld var det<br />

særdeles lærerigt for ham at arbejde sammen<br />

med nogle, der var knap så dygtige<br />

til patruljetjeneste, fordi bl.a. hans samarbejdsevner<br />

var blevet udfordret”, siger Peter<br />

Wass, og konkluderer:<br />

”Min pointe er, at SECFOR også får en<br />

masse ud af øvelsen.”<br />

Wingchefen lige så…<br />

”Kammeratskab og sociale relationer er afgørende,<br />

når man kommer i kamp. Og det<br />

var en fornøjelse at opleve, hvordan gruppemedlemmerne,<br />

alt efter deres kompetencer<br />

og situationen, bidrog til opgaveløsningen.<br />

På den måde blev vi ikke blot fagligt bedre,<br />

men lærte også hinanden at kende på tværs


af eskadrillern og fi k et indgående kendskab<br />

til, hvad vi hver især beskæftiger os med”,<br />

forklarer Peter Wass.<br />

”Man kunne måske godt forestille sig, at<br />

wingchefens tilstedeværelse ville gøre folk<br />

påpasselige eller tilbageholdende med at<br />

sige noget. Men der var intet tidspunkt, hvor<br />

jeg tænkte, at nu holder han sig vist tilbage.<br />

Alle bød ind og gjorde deres bedste. Nogle<br />

gange var det måske ikke særlig godt, men<br />

så var der andre, der kunne kompensere.<br />

Eksempelvis var jeg mildest talt ikke særlig<br />

god til at kaste håndgranater”, griner Peter<br />

Wass og smiler bredt.<br />

Og chefen fi k rigtig meget ud af øvelsen.<br />

”Jeg blev markant mere sikker i min patruljetjeneste<br />

og våbenbetjening, og jeg fi k talt<br />

med en masse mennesker om, hvordan de<br />

har det i hverdagen i CSW. Og ikke mindst<br />

oplevede jeg den fantastiske entusiasme<br />

og professionalisme, som efter min bedste<br />

overbevisning præger alle medarbejdere i<br />

CSW”, forklarer obersten. Han får næsten julelys<br />

i øjnene, da snakken falder på øvelsens<br />

sidste aften, hvor der blev grillet til den store<br />

guldmedalje.<br />

”Det var alle pengene værd. For korpsånd og<br />

kammeratskab er meget vigtigere, end man<br />

tror. Det er dét, som gør, at vi vinder krigen!”<br />

Slutter livet som soldat ved 45 år?<br />

Kammeratskab er for obersten også langt<br />

mere vigtigt end diskussionen om, hvornår<br />

man er for gammel til at være soldat.<br />

”Jeg er stærkt tilbageholdende med at fastsætte<br />

en øvre aldersgrænse for jobbet som<br />

soldat. Jo højere alder, jo mere fysisk udfor-<br />

dret bliver man naturligvis, og det kan jeg<br />

selv tale med om. Trods min relative gode<br />

form, blev jeg, eller rettere sagt mine knæ,<br />

kraftig udfordret af patruljetjenesten. Men<br />

der er folk på 45 år, ja endda 50 – 55 år, der<br />

har det, der skal til. Og også masser under<br />

45 år der ikke har det”, forklarer Peter Wass.<br />

Han ser netop aldersforskellen som en god<br />

grund til øvelsens succes.<br />

”Aldersspredningen var meget berigende,<br />

og jeg tror sågar, at de unge i min gruppe<br />

vil skrive under på det. For selvom en ung<br />

SECFOR mand er verdensmester i patruljetjeneste,<br />

hængsel venstre og hængsel højre,<br />

er der en lang række andre emner, hvor vi<br />

andre har mere erfaring. Og det er noget<br />

de unge værdsætter og respekterer”, uddyber<br />

han, og vender så tilbage til øgenavnet<br />

”Øvelse Meningsløs”.<br />

”I CSW kan man være aktiv soldat fra sin 18<br />

års fødselsdag og til 60 snart 62 år. Vi er alle<br />

i mulighed for relativt hurtigt at blive sendt i<br />

INTOPS, og derfor har vi behov for, at de militære<br />

færdigheder er på plads. Tilsyneladende<br />

er der dog nogle få, der har misforstået,<br />

at Megingjord - udover at understøtte korpsånden<br />

- netop bidrager til at opretholde vort<br />

beredskab”.<br />

Bliver endnu bedre<br />

Oven på wingchefens positive udmeldinger<br />

er det forståeligt, at han gerne vil beholde<br />

øvelsen.<br />

”Set-up’et er relevant – især fordi vi fokuserer<br />

på INTOPS-scenarier, og dermed den<br />

virkelighed vi kan blive indsat i. Udbyttet<br />

står så rigeligt mål med investeringen, men<br />

naturligvis kan der udvikles hist og pist.<br />

Øvelsen vil forblive en del af årsprogrammet<br />

– det er jeg helt overbevist om”, siger han<br />

og begynder at forklare om mulige forbedringer.<br />

”ICCS og Megingjord hænger fi nt sammen,<br />

men måske der via et par justeringer kan<br />

gives nogle Q’er for deltagelse i øvelsen”,<br />

siger han.<br />

Dernæst gælder det den varme kartoffel om<br />

de mange afbud.<br />

”I år oplevede vi et stort frafald og kom<br />

dermed under målsætningen om, at 1/3<br />

af personellet skal deltage. Naturligvis lever<br />

vi i virkelighedens verden og må nogle<br />

gange konstatere, at en medarbejder eller<br />

to alligevel ikke kan deltage, fordi en<br />

anden opgave er vigtigere. Men årets<br />

frafald var for stort, og ledelsen vil derfor<br />

stramme op”, fastslår oberst Wass.<br />

Mere skydning og tid<br />

”For mig var det ret tilfredsstillende at opleve,<br />

at jeg fortsat kan skyde til et mærke –<br />

godt nok kun til bronze!”, ler Peter Wass. Så<br />

fortsætter han med en mere alvorlig mine.<br />

”Jeg har altid elsket at skyde, og derfor var<br />

det for mig som mange andre lidt af en skuffelse<br />

at være på feltskydebanen med kun<br />

10 patroner. Jeg ved godt, at det begrænsede<br />

antal skud skyldtes problemer med<br />

det elektroniske skiveanlæg, men det må vi<br />

bare gøre bedre næste år. Og hvis der er behov<br />

for at forlænge øvelsen med en ekstra<br />

dag for at få mere tid til skydning, så er det<br />

ikke fra min side, der vil være indvendinger”,<br />

slutter Peter Wass.<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 19


MILITÆRT BESØG MED<br />

KULTURELLE INDSLAG<br />

20 2 MJØLNER MJØ MJ M JØ Ø LNE NE N R RD R RD R D<br />

D DDECEMBER<br />

ECE EC ECE MBE MB MBE MB R 201 2011 01 0 1


MJØLNER MJØ MJ MJØ M JØ J LNE LN LNE NE R DDECE<br />

D DDECEMBER<br />

ECE CE C CE C MBE MB MBE BE B R R2 R R2 R R2 R R2 R R2 R R2 R 2<br />

2 22011<br />

011 01 011 01 011 0 1 111<br />

1 11<br />

21


DE STÅR BAG<br />

HVERDAGENS<br />

HELTE<br />

Hver enkelt medicin-ampul bliver grundigt<br />

undersøgt for udløbsdato.<br />

22<br />

MJØLNER DECEMBER 2011


To forsynere fra Combat Support Wing har ansvaret for, at fl yvevåbnets tre<br />

helikopter-ambulancer altid har den rette medicin med i medicintaskerne.<br />

Af Jette Elkjær, Support Group<br />

Siden 1. april 2009 har to forsynere ved<br />

Combat Support Wing logistikcenter haft<br />

ansvaret for at pakke medicintasker til forsvarets<br />

fl yvende ambulancer – de fi re SAR<br />

helikoptere, som er placeret i henholdsvis<br />

Roskilde Lufthavn og på fl yvestationerne i<br />

Aalborg, Skrydstrup og Karup.<br />

”SAR beredskabet kunne ikke fungere uden<br />

os forsynere. Vi står bag hverdagens fl yvende<br />

helte”, fastslår materielassistent Per<br />

Pedersen.<br />

Tidligere lå forsyningsopgaven hos en af<br />

forsvarets læger og en sygehjælper, som<br />

gjorde tjeneste ved infi rmeriet på Flyvestation<br />

Karup, men da lægen gik på pension<br />

manglede forsvaret et par erfarne personer<br />

til at varetage administration og ikke<br />

mindst genbestilling af medicin på korrekt<br />

forsyningsmæssig vis. Det fandt de hos materielassistent<br />

Per Pedersen og fl yveroverkonstabel<br />

Per Poulsen. Efter tre måneders<br />

oplæring fi k de overdraget det fulde ansvar<br />

for medicintaskerne.<br />

”Vi har over for fl yvevåbnets stabslæge bevist,<br />

at han kan stole på os. Han har derfor<br />

givet os ansvaret for at skrive medicinrecepter,<br />

så vi til enhver tid kan køre til apoteket i<br />

Karup for at hente den nødvendige medicin<br />

til SAR-taskerne”, fortæller Per Pedersen.<br />

Fået styr på medicinen<br />

Da de to forsynere overtog styringen af medicintaskerne,<br />

syntes de, at der manglede et<br />

system til at holde styr på taskernes indhold<br />

og udskiftning heraf. De gik derfor i gang<br />

med at udvikle to nye computerbaserede<br />

systemer. Det ene system skulle styre taskernes<br />

indhold, så alle i SAR-beredskabet<br />

med få klik med musen kunne se, hvor alt i<br />

taskerne var, hvor meget der skulle være og<br />

hvilke numre tingene havde. Systemet har<br />

nu været i brug et stykke tid og er en stor<br />

hjælp for alle. Den ansvarlige SAR-læge kan<br />

nu med henvisning til systemet sige præcist,<br />

hvad der mangles, hvorefter de to forsynere<br />

kan sender den helt rigtige medicinpakke af<br />

sted til lægen.<br />

Et andet system er netop færdigudviklet, og<br />

skal bruges til at føre kontrol med, hvilke af<br />

de udleverede medicintasker, der skal udskiftes,<br />

så forsynerne altid ved, hvornår de<br />

skal sende nye tasker til SAR-helikopterne.<br />

”Med pc-systemet kan vi til enhver tid styr på<br />

Per Poulsen gennemgår tasken indhold, mens Per Pedersen checker, at medicinpakkerne er fyldt helt op.<br />

blandt andet udløbsdatoerne på al det medicin,<br />

som vi har liggende i vores medicinlager”,<br />

forklarer Per Pedersen.<br />

Nye udfordringer<br />

Udover at have ansvaret for medicintaskerne<br />

og deres indhold til SAR-helikopterne, så<br />

er Per Poulsen og Per Pedersen også forsynere<br />

for 660 Squadron, Medical Center (ME-<br />

DIC, red.).<br />

”Det, vi laver som forsyner for MEDIC, er meget<br />

det samme som for SAR, og der er derfor<br />

en stor synergieffekt ved at have ansvaret<br />

for begge områder”, mener Per Poulsen.<br />

Han kan derfor sagtens se en idé i, at de<br />

også med tiden får ansvaret for forsyningen<br />

af medicintasker til de skibsbaserede helikoptere,<br />

som hører hjemme ved Helicopter<br />

Wing Karup.<br />

De to forsynere er også blevet inddraget i en<br />

ny og spændende opgave med at udvikle et<br />

koncept for ”Medical Emergency Response<br />

Teams” (MERT), som er evakuering af såret<br />

personel med fl y fra en igangværende kampzone.<br />

Her har de ansvaret for at udvikle et<br />

koncept for indkøb af medicin og materiel til<br />

de udsendte teams.<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 23


IDE FØRTE TIL<br />

ROS OG PENGE<br />

Miljøleder i Combat Support Wing har modtaget ros og et økonomisk skulderklap<br />

af <strong>Forsvarskommandoen</strong> for initiativ til at spare penge.<br />

Af Johan Knickrehm, Support Group<br />

CSW miljøleder SSG Niels Bastrup fra kvalitetssektionen<br />

i Support Group, har fremsendt<br />

et rationaliseringsforslag for strømbesparelse<br />

i CSW bygninger, da der i forbindelse med<br />

CSW miljøledelse er blevet konstateret et stort<br />

energiforbrug. Trods store bestræbelser på at<br />

få personellet til at slukke lys i rum, der ikke<br />

anvendes, er det ikke en ubetinget succes.<br />

Forslaget fra Niels Bastrup går ud på at opsætte<br />

sensorer, således lyset kun brænder,<br />

når der er nogen, der arbejder i bygningen.<br />

<strong>Forsvarskommandoen</strong> har fundet forslaget<br />

så godt, at det er blevet honoreret med et<br />

beløb på 2.500.- kr. Der er udover det økonomiske<br />

beløb også et diplom.<br />

Der opfordres til alle medarbejdere i CSW,<br />

at fremsende forslag til forbedring af<br />

miljøforholdene ved CSW.<br />

Et stort TILLYKKE til Niels Bastrup.<br />

24<br />

MJØLNER DECEMBER 2011<br />

SSG Niels Bastrup med diplomet fra forsvarskommandoen.


GODDAG & FARVEL<br />

Velkommen til<br />

Fra Til<br />

FOKS Thomas Randløv 01-09-2011 LG ESK660<br />

FLKS Christian Tygesen 01-09-2011 AFTC ESK680<br />

FOKS Heini Jacobsen 19-09-2011 FRH ESK660<br />

OS Peter Daugbjerg Jensen 01-10-2011 TGR ESK615<br />

FLKS Brian Louring 01-10-2011 Civil ESK680<br />

Civil Janni Hangaard Ibsen 01-11-2011 Civil STAB/EUD-ELEV<br />

FOKS Dan Søkbæk Juellund Hrab 01-11-2011 TRR ESK680<br />

PL Nikolaj Nyfeldt Krigslund 15-11-2011 FLOS ESK660<br />

FLKS Marc Skov Raaby 01-12-2011 Civil ESK680<br />

FLKS Chris Baand Linnerup Kristensen 01-12-2011 Civil ESK680<br />

FLKS Lars Løvschall Bülov Skovborg 01-12-2011 AFTC ESK680<br />

Farvel til<br />

SSG Søren Jan Henriksen 30-09-2011 ESK615 Pension<br />

FSPC Lars Wendel Hagen 30-09-2011 STAB Kontrakt ophør<br />

FOKS Rudi Frimodt Fornalek 30-09-2011 ESK680 IGR<br />

FSPC Mikael Fabricius Hansen 27-10-2011 ESK680 FRK<br />

FOKS Thomas Bilde Tougaard 31-10-2011 ESK660 IGR<br />

PL Max Roed Simonsen 10-11-2011 ESK615 FLOS<br />

FSPC Lillian Larsen Rauff 30-11-2011 STAB Pension<br />

FOKS Annika Grandt Madsen 30-11-2011 ESK660 Kontrakt ophør<br />

SG Jimmy Dan Persson 30-11-2011 ESK660 AFTC<br />

MATASS Mogens Aggerholm 31-12-2011 STAB Pension<br />

SG Elvin Moff Vinding 31-12-2011 ESK660 JDR<br />

SG Mikkel Vesterskov Koch 31-12-2011 ESK660 TRR<br />

SG Dennis Hakon Sommer Schmidt 31-12-2011 ESK660 CU<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 25


Her foto fra afghanernes ankomst til Flyvestation Karup.<br />

26<br />

MJØLNER DECEMBER 2011<br />

En problemfri eskorte-opgave af afghanske<br />

gæster udviklede sig lettere dramatisk<br />

for to soldater fra 680 Squadron.


Af Martin Jensen, 680SQN<br />

Aerial Port Service i 680 Squadron er en alsidig<br />

arbejdsplads. Det ser vi gang på gang.<br />

Denne gang lød opgaven på at eskortere ni<br />

ANA folk (delegation af chefer fra Camp Shorabak,<br />

red.) fra Karup til Kabul International<br />

Airport (KAIA). De afghanske folk har været<br />

på besøg i Danmark for at se på de danske<br />

militære forhold og livet generelt i Danmark.<br />

Vores tur startede, da vi fi k overdraget ansvaret<br />

for folkene i Terminal 2 på Flyvestation<br />

Karup. Fra start kunne man mærke<br />

den venlige stemning blandt de fremmødte<br />

afghanere, så alt kunne tyde på, at de havde<br />

haft en god uge i det danske. Check-in blev<br />

gennemført uden den store ballade, dog var<br />

det lidt start vanskeligheder hos det operative<br />

team mht. til at få kigget de rigtige steder<br />

i passet efter de rigtige tal, som i sidste ende<br />

meget gerne skulle stemme overens med<br />

manifestet. Ventetiden blev brugt til at snakke<br />

om de oplevelser, som ugen havde bragt<br />

med sig og de forskelle, som der nu engang<br />

er på Danmark og Afghanistan. Commanderen<br />

for ANA folkene, oberst Rauf, fi k også<br />

lige prøvet den danske drømmekage, som<br />

på internationalt sprog fi k ”thumps up”.<br />

Takkede soldater og pårørende<br />

Da ventetiden var ovre, og busserne skulle<br />

til at rulle fra terminalen og til den civile<br />

lufthavn, rejste obersten sig op og fi k sin<br />

tolk til at oversætte en mindre tale til de<br />

fremmødte pårørende til de danske soldater,<br />

som var på vej til Afghanistan, og som<br />

han kunne se var dybt påvirkede af situationen.<br />

Han startede ud med at sige: ”We<br />

are gonna do our very best to protect your<br />

loved ones - they are doing an enormous<br />

job in our country, helping us to defeat terrorism.<br />

I know that you are in pain when<br />

your loved ones are gone, and I sincerely<br />

respect your support of your soldiers, doing<br />

their part in a country as far away as Afghanistan<br />

is.” Han sluttede af med ordene:<br />

”I hope someday, that you will come to our<br />

country as tourists, thank you very much.”<br />

Man kunne se fl ere af de pårørende nikkede<br />

genkendende og accepterende, mens<br />

obersten stod og talte (med hans lille tolk<br />

ved siden af naturligvis), og der blev afsluttet<br />

med klapsalve. Obersten var en vellidt<br />

mand i Karup denne sene eftermiddag.<br />

iPad men ingen fuglemælk<br />

I fl yveren kunne vi more os over, at fl yet<br />

knap nok havde taget af inden obersten<br />

fi k lagt sig på langs af de tre sæder, som<br />

han jo selvfølgelig havde fået beordret sig<br />

til. Vi var placeret bagerst i fl yet, selvom vi<br />

havde fået tildelt pladser midt i fl yet. Men<br />

dette faldt ikke i oberstens smag, da det<br />

ikke duede med vinger udenfor vinduerne.<br />

Derfor fortsatte han ned bagerst i fl yet, og<br />

efterlod to folk på de oprindelige pladser,<br />

grundet de led af fl yskræk og helst ville blive<br />

på de pladser, de nu engang havde fået.<br />

På turen til Tyrkiet blev halvdelen af strømmen<br />

på min medbragte iPad brugt af afghanerne,<br />

der forsøgte at fi nde ud af, hvad<br />

denne magiske ting kunne bruges til. Der<br />

blev både set fi lm, billeder, hørt musik og<br />

ikke mindst spillet spil og taget sjove billeder.<br />

ANA folkene skulle have både navn og<br />

pris på dette stykke vidunder. En pris, som<br />

de forventede ville være meget lavere i Kabul.<br />

En hævede endda, at det eneste man<br />

ikke kan købe, der er fuglemælk – og det<br />

har han nok ret i.<br />

I Trabzon i Tyrkiet mellemlandede vi for<br />

at tanke og skifte fl y-crew. Vi blev pænt<br />

gelejdet ind i terminalen, og så blev dørene<br />

låst, for de skulle jo gerne vide, hvor<br />

de havde os. Omkring klokken 23.30 forlod<br />

vi Tyrkiet igen, og næsen pegede nu<br />

mod KAIA. Samtlige afghanere så nu ud<br />

til at vedligeholde indersiden af øjenlågene<br />

efter et dejligt varmt måltid kylling.<br />

Er der en læge ombord?<br />

Turen til KAIA forløb smertefrit, og vi fi k ”overleveret”<br />

vores pakke til termholdet på KAIA.<br />

Efter afgang fra KAIA og retning mod Trabzon<br />

fl øj vi cirka halvanden time, hvorefter<br />

der pludselig lød en rystende stemme i højttalerne:<br />

«Dette er kabinepersonalet. Vi vil<br />

gerne høre, om der er en læge eller sygeple-<br />

Ved ankomst til Flyvestation Karup, blev de afghanske gæster modtaget af chefen for Operation Group, oberstløjtnant Kern Oddershede.<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 27


jerske tilstede, og hvis det er tilfældet, vil vi<br />

gerne have jer til at markere ved at trykke<br />

på betjeningsknappen».<br />

Heldigvis befandt der sig en læge ombord<br />

på fl yet. Han blev ført ud forrest i fl yet, hvor<br />

det viste sig, at kaptajnen var blevet syg.<br />

Da fl yet hurtigt begyndte at manøvrere,<br />

gik det hurtigt op for os, at vi ikke længere<br />

var på vej mod Trabzon. Vi fi k at vide, at vi<br />

skulle gøre klar til landing i Ankara. Da vi<br />

så begyndte at nærme os jorden, kunne os<br />

med vinduespladser regne ud, at det i hvert<br />

fald ikke var Ankara, der lå lige under os.<br />

Det var fuldstændigt øde og goldt, og midt i<br />

det hele lå byen Ashgabat, som ligger i den<br />

tidligere sovjetiske stat Turkmenistan. Det<br />

skulle senere vise sig, at dette ville blive vores<br />

hjem det næste døgns tid.<br />

Skarpt bevogtet<br />

Efter at den syge kaptajn var blevet behandlet<br />

og kørt på hospitalet, blev vi nærmest<br />

overrendt af mennesker, som alle<br />

mente, at de har noget at skulle have sagt<br />

i forhold til, at et fl y fyldt med NATO soldater<br />

var landet i deres land. Det første der<br />

blev spurgt til var, hvor mange våben vi<br />

havde med, og hvor de var. Svaret var ingen.<br />

Til at starte med gik der en times tid med<br />

at fi nde ud af, hvad der skulle ske. Der<br />

28<br />

MJØLNER DECEMBER 2011<br />

var ingen telefonforbindelse, så kontakten<br />

hjem til skulle foregå med en satellittelefon,<br />

som tilfældigvis var medbragt.<br />

Så fandt de da endelig ud af, at det kunne<br />

være smart at få os af fl yet og ind i transithallen.<br />

Vi fi k først at vide, at de ting, vi ikke<br />

ville miste, skulle blive i fl yet. Det var ikke<br />

tilladt at tage nogen former for elektronik<br />

med fra fl yet. Vi blev herefter scannet for at<br />

komme ind i lufthavnen.<br />

Alle 90 passagerer af blandet nationalitet<br />

og tilhørsforhold til NATO, inklusiv undertegnede<br />

og Mogensen som de eneste<br />

movement-medarbejdere, opholdte sig i<br />

en afl åst transithal skarpt bevogtet af militært<br />

personel, som lignede noget taget<br />

direkte ud af historien fra den tid, hvor<br />

Stalin havde styr på ledelsen. Den tredje<br />

movement-medarbejder holdte stand<br />

i fl yet med en kurér og fl yets tekniker.<br />

Flymad og panodiler<br />

De første par timer gik i absolut uvished.<br />

Alle passagererne havde spørgsmål til de<br />

nye movement folk (Mogensen og jeg), og vi<br />

havde ikke en jordisk chance for at svare på<br />

dem. Så vi gik i gang med at få styr på de basale<br />

ting som søvn, cigaretter, toiletfaciliteter<br />

og mad. Så havde folk ligesom noget at<br />

lave, mens vi prøvede på at grave svar frem.<br />

En medarbejder fra den amerikanske ambassade<br />

kom til terminalen, og herefter begyndte<br />

der at ske ting. Til at starte med kom der vand<br />

på fl aske og senere fl ymad fra det lokale catering<br />

fi rma. Så var mad og drikke på plads.<br />

Folk var så småt ved at indfi nde sig på de små<br />

metalbænke. Roen havde lagt sig over<br />

transithallen.<br />

Vi havde to mand, som skulle hjem på sygeorlov.<br />

De havde begge smerter og spurgte<br />

derfor efter smertestillende medicin. Straks<br />

kom to sygeplejersker til stedet og begyndte<br />

at undersøge de to mænd. De blev spurgt,<br />

om de ville have en indsprøjtning og fi k målt<br />

blodtryk - alt sammen for at få to panodil.<br />

Det endte med en god gang afslappende<br />

medicin og en trussel om at blive grounded<br />

pga. for højt blodtryk til den ene mand.<br />

Efter at et fl y med ny dansk besætning kom<br />

ind fra Danmark via Istanbul, kunne vi endelig<br />

forlade dette «fangenskab». Med en mellemlanding<br />

i Trabzon vendte vi næsen mod<br />

Danmark. For nogles vedkommende endte<br />

turen i Roskilde, andre i Karup og til sidst i<br />

Billund. Jeg kunne ikke undgå at føle med<br />

de medrejsende bosniere, som efter at være<br />

stået af i Roskilde, skulle fortsætte til Bosnien.<br />

Jeg var selv godt tilfreds med, at mine<br />

fl yvninger endte i Karup.<br />

Den afghanske delegation foreviget inden afrejsen fra Combat Support Wing. Oberst Rauf står som nummer fi re fra højre – ved siden af oberst<br />

Peter Wass.


OPSLAGSTAVLEN<br />

Hvem arbejder hvor?<br />

Som noget nyt kan man nu på Forsvarets Personeltjeneste (FPT) hjemmeside<br />

se bemandingslister. Listerne dækker forsvarets myndigheder til og<br />

med niveau III og i enkelte tilfælde ansvar IV. Formålet med bemandingslisterne<br />

er at give den enkelte medarbejder mulighed for at danne sig et<br />

overblik over hvilke stillinger, der er ved respektive myndigheder/enheder<br />

samt hvem, der er beordret i respektive stillinger og for hvilken periode.<br />

Bemandingslisterne er et øjebliksbillede af den enkelte myndigheds<br />

struktur og bemanding. I de tilfælde, hvor ny struktur/organisation ikke<br />

er godkendt, og hvor store dele af personellet stadig står i den oprindelige<br />

(gamle) struktur, kan der fremgå to bemandingslister for en myndighed.<br />

Bemandingslisterne, der dækker til og med oberstløjtnantsniveauet,<br />

bliver udgivet 8. september og forventes opdateret medio oktober.<br />

(Kilde: Forsvarets Personeltjeneste)<br />

Ny job- og uddannelsesrådgiver<br />

Fra september 2011 har Job- og uddannelsesrådgiver Palle Kok overtaget<br />

serviceringen af Flyvestation Karup. Hvis du har brug for at komme i kontakt<br />

med Palle Kok, så kan du skrive til ham på FPT-RA41201@fi in.dk eller på FPT-<br />

RA41201@mil.dk. Du kan også ringe til ham på telefonnummer 32 66 53 97.<br />

(Kilde: Forsvarets Personeltjeneste)<br />

Slut med morfi n på rejsen<br />

Det er blevet besluttet, at der ikke længere må medbringes morfi n som<br />

enkeltperson (slikkepindene) til missionsområderne. Det skyldes, at morfi nen<br />

kan betragtes som narkotika, hvilket betyder, at bliver man stoppet og undersøgt<br />

i de civile lufthavne, kan man straffes efter civil lovgivning. Der kan ske<br />

ændringer i reglerne herom, men i skrivende stund er praksis den, at morfi n<br />

vil blive udleveret ved de stedlige Nationale Støtteelementer (NSE).<br />

(Kilde: CSW SITRUM)<br />

Guide til forsyningssektionen<br />

Forsyningssektionen ved Combat Support Wing har udgivet en folder, som har til formål at guide alle<br />

ansatte ved wingen i, hvordan de blandt andet bestiller et nyt topnøglesæt, får betalt et avisabonnement<br />

eller får udleveret våben. Folden skal desuden være med til at øge kendskabet til medarbejderne<br />

i forsyningssektionen.<br />

Du kan få et eksemplar af folderen, som har fået navnet ”Forsyningsguide”, når du næste gang besøger<br />

forsyningssektionen i CSW Logistikcenter (LOGCEN). Du kan også se folderen på LOGCEN team<br />

Site på CSW portalen (intranettet).<br />

(Kilde: Support Group)<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 29


INDSAT I SKARP<br />

ØVELSE<br />

Mere end 60 soldater fra wingen støttede og deltog aktivt i international øvelse for<br />

specialoperationsstyrke.<br />

30<br />

MJØLNER DECEMBER 2011


Af Jette Elkjær, Support Group<br />

Jægerkorpset var i uge 40 og 41 igen vært<br />

for Øvelse Night Hawk, som er en årlig<br />

øvelse for specialoperationsstyrker. Øvelsen<br />

havde i år deltagelse af omkring 550 danske<br />

og udenlandske special-styrke soldater<br />

og eliteenheder fra politiet samt fl y og helikoptere<br />

af fl ere type. I årets øvelse deltog<br />

desuden cirka 150 hjemmeværnssoldater<br />

som fi guranter.<br />

Øvelsen formål var at træne tekniske færdigheder<br />

hos deltagerne samt operativ indsættelse,<br />

hvilket foregik over hele Jylland og<br />

på Fyn.<br />

Combat Support Wing deltog også i årets<br />

øvelse med mere end 60 soldater. Det skete<br />

både som øvelsestagere med direkte støtte<br />

til specialstyrkerne under de operative indsættelser<br />

og med en støttestruktur på Flyvestation<br />

Aalborg, hvor øvelsesdeltagerne var<br />

indkvarteret under hele øvelsen.<br />

Krigsfanger og sårede<br />

Over 40 mand fra 660 Squadron, Security<br />

Force, Military Police og Medical Center deltog<br />

aktivt i de operative indsættelser.<br />

Især for Military Police var deres deltagelse<br />

i øvelsen et helt nyt setup, hvor de blandt<br />

andet støttede Jægerkorpset og de øvrige<br />

specialstyrker i at modtage de fanger, som<br />

de havde taget under øvelsen samt lave efterfølgende<br />

efterforskning.<br />

De 12 soldater fra Medical Center havde<br />

under øvelsen to funktioner. De skulle etablere<br />

en skarp klinik, og derved behandle de<br />

øvelsesdeltagere, som kom til skade eller<br />

blev syge under øvelsen. Derudover skulle<br />

de agere øvelsesdeltager, hvor de sammen<br />

med EH-101 helikopteren blev indsat som<br />

Medical Emergency Response Team (MERT),<br />

og derfor fl øj ud for at hente soldater, som<br />

var blevet såret under kamphandlinger med<br />

fjenden.<br />

Security Force opgave under øvelsen var at<br />

støtte specialstyrkerne under deres operationer,<br />

blandet andet ved at etablere landingszoner<br />

og sikre deres fremrykkerveje.<br />

Stor hjælpsomhed<br />

I ugerne op til øvelsen havde Construction<br />

Team fra 680 Squadron, Ground Support<br />

kæmpet en umulig kamp mod regnen, som<br />

havde fået store dele af fl yvestations grønne<br />

områder til at ligne badebassiner. Områder,<br />

som hurtigt blev døbt Venedig. Det umuliggjorde<br />

at de kunne færdiggøre den indkvarteringslejr,<br />

som Jægerkorpset havde ønsket.<br />

I fællesskab blev der derfor taget en beslutning<br />

om at fl ytte teltlejren og diverse containere<br />

ind på parkeringspladserne i nær forbindelse<br />

med jægernes faste tilholdssted.<br />

Med stor støtte og hjælpsomhed fra Forsvarets<br />

Bygnings- og Etablissementstjeneste og<br />

folkene på Flyvestation Aalborg stod lejren<br />

med dertilhørende badecontainere og toiletfaciliteter<br />

på tørt underlag, da øvelsesdeltagerne<br />

fl yttede ind i uge 40.<br />

En god håndfuld soldater fra 615 Squadron,<br />

Communication Information System (CIS)<br />

havde desuden tilbragt tid forud for øvelsen<br />

på at udvikle et helt nyt missionsnetværk,<br />

som alle deltagerlandene kunne bruge,<br />

trække over tre kilometer kabler og opsætte<br />

cirka 150 pc’er, så øvelsesdeltagerne kunne<br />

få it-forbindelse med hinanden både på de<br />

åbne internetlinjer og på de mere sikrede<br />

linjer. Under de to ugers øvelse var deres<br />

rolle at sikre, at alle it-linjerne fungerede på<br />

bedste vis under hele øvelsen.<br />

Samlet set var Øvelse Night Hawk 2011 en<br />

rigtig god og værdifuld øvelse for CSW. Det<br />

var lærerigt at arbejde sammen med specialstyrkerne<br />

og ikke mindst at få afprøvet<br />

nye koncepter og metoder for wingens mange<br />

indsatte kapaciteter.<br />

En VSAT, 150 pc’er og mere end tre kilometer kabler havde 615SQN medbragt til øvelsen.<br />

Personel fra Medical Center hjælper en fi ktiv såret øvelsesdeltager ind i ambulancen.<br />

På grund af store mængder regnvand måtte Construction Team fl ytte teltlejren fra græs til asfalt.<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 31


MANGE I PRAKTIK<br />

Combat Support Wing spiller en aktiv rolle, når adskillige elever hvert år vælger at<br />

komme i en uges praktik på Flyvestation Karup.<br />

Af Johan Knickrehm, Support Group<br />

Flyvevåbnet tager hvert år et stort antal<br />

erhvervspraktikanter ind i praktik på Flyvestation<br />

Karup, hvor det er Air Force Training<br />

Center (AFTC), som er ansvarlig for gennemførelsen<br />

af praktikken.<br />

Formålet med erhvervspraktikanten er at<br />

give eleverne kendskab til Forsvaret med<br />

tyngden lagt på værnepligt og fl yvevåbnet.<br />

I år er det blevet til seks hold erhvervspraktikanter<br />

med et antal på 45-60 elever.<br />

Combat Support Wing (CSW) og de øvrige<br />

enheder på Flyvestation Karup stiller hver<br />

gang instruktører til rådighed for AFTC. Support<br />

Group, kvalitetssektionen er ansvarlig<br />

for CSW deltagelse.<br />

Rollemodeller for elever<br />

Tidsforbruget er ikke ubetydeligt, da mindst<br />

tre personer fungerer som instruktører i hver<br />

praktikuge, hvor der er program fra tidlig<br />

32 MJØLNER M MJØ MJ MJØ MJ MJØ M MMJØ M JØ J JØ J Ø ØØLN<br />

LNE LN LNE LN LNE LN LNE NE NER RD R RD R RD R RD R RD R RD R RD R RD RRD R RD R D D DDECEMBER<br />

EC ECE EC ECE EC ECE EC ECE EC ECE EC ECE CE C CCE<br />

C CE C CE C CE C MBE MB MBE MB MBE MB M BE R 201 20 201 20 201 20 201 20 201 20 201 20 201 20 201 20 201 20 201 20 201 20 201 2201 20 201 2 2201 20 2011 01 0 01 0 01 1 11<br />

morgen til sen aften. Der må efterfølgende<br />

påregnes tilsvarende afspadsering til disse<br />

instruktører. Det bliver således for 2011 til<br />

over 20 mand ugers tilstedeværelse og ligeledes<br />

afspadsering. Instruktørerne, som<br />

både er mænd og kvinder, er ikke svære at<br />

fi nde, og de har været meget præcise i deres<br />

fremmøde. De er ligeledes gode rollemodeller<br />

overfor eleverne.<br />

Under praktikopholdet bliver eleverne indkvarteret<br />

på to-mandsstuer i bygning 207.<br />

En fjerdedel af praktikanterne er piger, hvorfor<br />

det er vigtigt med kvindelige instruktører.<br />

Programmet for erhvervspraktikanterne er<br />

en komprimeret værnepligtsuddannelse, da<br />

de fl este elementer herfra indgår i praktikperioden.<br />

Der er dog ingen skydning, kun lidt<br />

våben kendskab.<br />

Besøg ved enheder<br />

Der fi ndes også en anden form for erhvervspraktik,<br />

som er forankret ved Helicopter<br />

Wing Karup. Formålet er her anderledes, da<br />

praktikanterne ikke iklædes og der er kun<br />

praktik i arbejdstiden.<br />

Der har ligeledes været seks hold, som er<br />

en hel dag ved CSW. Programmet ved CSW<br />

starter med en orientering om CSW organisation<br />

og opgaver, og derefter er der besøg<br />

ved 680 Squadron, Ground Support og Constrution<br />

Team og ved 660 Squadron, Military<br />

Working Dog om formiddagen.<br />

Om eftermiddagen er der våbenbetjening,<br />

kørsel i terræn og senere besøg ved 615<br />

Squadron, Flyvevåbnets Fototjeneste og et<br />

besøg i Messe Nord.<br />

Praktikanterne har udtrykt stor tilfredshed<br />

med CSW personel faglige viden og vilje til<br />

at formidle.<br />

Erhvervspraktikanterne bliver både<br />

iklædt uniform og får prøvet fl ere<br />

elementer af livet som soldat i felten.


LOKALER TIL ANA<br />

Danmark har bevilliget midler til undervisningsfaciliteter i Camp Shorabak.<br />

Af Franzmann, OMLT Hold VI<br />

Til støtte for OMLT`s opgave med at mentorere<br />

afghanske offi cerer og soldater ved<br />

Garrison Support Unit (GSU) har Danmark<br />

bevilliget midler på den såkaldte ’Globale<br />

Ramme’ til at opføre undervisningsfaciliteter,<br />

som kan hjælpe til at effektivisere uddannelsen<br />

for soldaterne i Afghan National<br />

Army.<br />

Projektet, bestående af to klasseværelser<br />

samt overdækning, var lige blevet færdiggjort,<br />

da chefen for Flyvertaktisk Kommando,<br />

generalmajor Henrik Røboe Dam<br />

den 13. november 2011 var på besøg ved<br />

OMLT Hold VI. Derfor blev den offi cielle overdragelse<br />

til garnisonen varetaget af Henrik<br />

Røboe Dam, som overdrog bygningerne til<br />

garnisonschefen, oberst Rauf. Tilstede ved<br />

overdragelsen var også chefen for Forsvarets<br />

Bygnings- og Etablissementstjeneste,<br />

direktør Preben Elnef.<br />

Generalmajor Henrik Røboe Dam klipper snoren til de nye lokaler. (Foto: Henrik Jørgensen)<br />

Personel udsendt af<br />

Combat Support Wing - uge 49<br />

CSW SW PU ( (E ( KST KSTERN R PSN) )<br />

Fys F sisk Leave ve<br />

Afghan hanis ist st stan: n<br />

DA GHQ HQ OM OMLT: L 10 3<br />

EKS EKSTER TER TE N NPSN P PSN<br />

fys f is s til tilste ste s de<br />

I Ia Ialt: a<br />

lt: 7<br />

Tjenesterejse/udland/INTOPS<br />

j j / /<br />

ISAF: 1<br />

Kursus: 1<br />

Øve Øvelse lse ls : 0<br />

Møde: 0<br />

OCE CE CEAN AN SHI SH S ELD E : 1<br />

PSN fy fysis sisk k ttil<br />

ilstede<br />

I aalt:<br />

lt: 18<br />

Afg Af Afg Af Afg Af Affg ghanistan<br />

UDSENND<br />

DT CSW PSN<br />

Fysisk F Leave<br />

DA GHQ OMLT: 3 2<br />

ISAF 12 5<br />

OCEAN SHIELD LD D: 2<br />

BAP BA B 20 2011 1 3<br />

CSW SW ud udsen sen se dt t PSN fy fysis sis s k ktils t tils<br />

lsted ted ede<br />

I Ia I a alt<br />

lt: 11<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 33


DEKORATIONER OG UDMÆRKELSER<br />

Pensionering<br />

Den 29. september 2011 Den 28. november 2011<br />

SSG Søren Henriksen, 615SQN. FSPC Lillian Larsen Rauff, Support Group.<br />

25 års jubilæum<br />

Den 14. november 2011<br />

OS Michel Timmers, 660SQN.<br />

34 MJØLNER DECEMBER 2011<br />

Den 15. november 2011<br />

SG Henrik Nielsen, 615SQN.<br />

Ridderkorset<br />

Den 30. august 2011<br />

OLG Lars Rosenkvist,CSW.


Nye sergenter<br />

Den 19. oktober 2011<br />

Bagerste række: Nr. 5 fra venstre, Thomas Skibelund, 660SQN. Nr. 9 fra venstre, Thommas J.A. Christensen, 680SQN.<br />

Udnævnelser<br />

Den 1. november 2011<br />

SSG Per Clausen, Operation Group, udnævnt til chefsergent.<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 35


Nye Seniorsergenter<br />

Den 25. november 2011<br />

Forreste række: Nr. 2 fra venstre, Michael R. Andersen, Support Group. Nr. 3 fra venstre, Hanne Clemmensen, 615SQN.<br />

Nye oversergenter<br />

Den 01. <strong>december</strong> 2011<br />

Forreste række: Nr. 5 fra venstre, Thomas Blanke, 615SQN. Nr. 7 fra venstre, Morten J. Kjer, Support Group.<br />

Bagerst række: Nr. 8 fra venstre, Torsten S. Pedersen, 660SQN. Nr. 2 fra højre, Tommy Andersen, 680SQN.<br />

36 MJØLNER DECEMBER 2011


GODT UDBYTTE<br />

MED 724<br />

Security Force fortsætter succesen med at træne sammen med de fl yvende<br />

enheder i fl yvevåbnet. Seneste træning var med eskadrille 724.<br />

Af Jeppe B. Knudsen, 660SQN<br />

Efter dette års sommerferie har eskadrille<br />

660, Security Force (SECFOR) deltaget i<br />

Flight Day (samtræning) med eskadrille 724<br />

fra Helicopter Wing Karup. Fordelene ved<br />

denne samtræning er, at der udover et stort<br />

øvelsesteknisk og taktisk udbytte også er<br />

en god del rationalisering i træningsplatformen,<br />

idet man opnår dobbelt uddannelsesudbytte<br />

i ét øvelses-setup.<br />

Denne artikel vil primært beskæftige sig<br />

med indhold og detaljer, der vedrører SEC-<br />

FOR.<br />

SECFOR bidrog med tre operative patruljer<br />

og et forbindelsesled, der havde en skråstregsfunktion<br />

som FO/JDOC og øvelsesteknisk<br />

leder for SECFOR.<br />

Tre opgaver<br />

Den primære opgave til SECFOR var at opstille<br />

et Forward Ammunition and Refuelig<br />

Point, i fagtermerne kaldet ”FARP”, således<br />

at eskadrille 724 AS-550 Fennec helikoptere<br />

kunne tankes taktisk og dermed udvide<br />

deres aktionsradius. Den sekundære<br />

opgave var, at indgå som troppeenhed, der<br />

skulle indsættes i et taktisk scenarie i det til<br />

lejligheden opstillede ansvarsområde (Area<br />

of Responsability).<br />

Tertiært, set med SECFOR briller, blev førerne<br />

på jorden trænet i at gennemføre en<br />

tæt koordination ”reel time” med den helikopter,<br />

der fl øj med ”forward looking infrared”<br />

(FLIR), som er et termagrafi kkamera.<br />

Kameraet gør, at besætningen på helikopteren<br />

er i stand til at videreformidle informationer<br />

til føreren på jorden om bevægelser i<br />

det terræn, man operere i. Samtidigt kunne<br />

enheden på sektionsniveau gennemføre en<br />

delkontrol i enhedsuddannelse, og slutteligt<br />

fi k alle en rutinering i omgang med indsættelse<br />

fra og servicering af fl yvende kapaciteter,<br />

hvilket var vitalt for SECFOR forud for<br />

deltagelse i øvelse Night Hawk 2011, der<br />

blev gennemført i efteråret 2011.<br />

Optimale forhold<br />

Forud for samtræningen havde en tæt koordination<br />

imellem de ansvarlige fra eskadrille<br />

724 og eskadrille 660 fundet sted med<br />

henblik på at få detailplanlagt de enkelte<br />

faser. Den generelle fordel for de taktiske<br />

enheder i Karup er, at vi ”tæt” på fl yvestationen<br />

har Finderup øvelsesterræn, hvor fauna<br />

og terræn giver optimale træningsforhold.<br />

Desuden blev førerpersonellet fra SECFOR<br />

stresset ved en kortere forberedelsesfase<br />

end normalt, ligesom andre planlægningsmæssige<br />

parametre blev ændret.<br />

Analysearbejdet forud for oprettelse af<br />

FARP, herunder egnet terræn, indretning,<br />

sikring, miljø og naturligvis nødprocedure<br />

(hvis området skulle blive angrebet) blev<br />

minutiøst gennemarbejdet ud fra gældende<br />

procedurer.<br />

En af udfordringerne for førerpersonellet<br />

var, at de fi k et antal kilo pr. helikopter til<br />

deres planlægning – dette holdt op imod tid<br />

kontra opgave. Alle der kender til operative<br />

overvejelser ved, at tiden kan være både ven<br />

og fjende, ligesom taktisk udrustning, våben<br />

og materiel vejer til, så der skulle tænkes<br />

alternativt.<br />

Unikt udbytte<br />

Selve gennemførelsen gik tilfredsstillende.<br />

Det er svært at beskrive - man skal faktisk<br />

være der selv for at opleve den særlige tilfredsstillelse,<br />

når alle faser i en taktisk opgave<br />

løses tilfredsstillende. Der er altid rum<br />

for læring og forbedring, men en pragmatisk<br />

og fl eksibel – solid og taktisk velovervejet<br />

opgaveløsning.<br />

Efter endt gennemførelse var der fælles<br />

debriefi ng ved eskadrille 724, hvor der blev<br />

gennemført en kort Lessons identifi ed - Lessons<br />

learned sceance, ligesom alle så den<br />

video, der var blevet optaget med FLIR.<br />

Et tilfredsstillende træningsudbytte og igen<br />

er der grund til at nævne den store hjælp besætningerne<br />

og deres kolleger fra eskadrille<br />

724 og Helikopter Wing Karup har været i<br />

forbindelse med uddannelsen, ingen nævnt<br />

– ingen glemt.<br />

SECFOR har tyngden lagt i Combat Support<br />

og netop disse muligheder for samtræning<br />

med og servicering af fl yvevåbnets fl yvende<br />

kapaciteter giver et unikt træningsudbytte<br />

og der skabes stadig fl ere og fl ere relationer.<br />

Relationer, der er så svære at beskrive, men<br />

samtidig vitale for samarbejdet på tværs af<br />

værnets wings. Endelig - vi kommer jo ikke<br />

udenom de kære $ - så er det en økonomisk<br />

gevinst, når man evner at effektivisere<br />

i denne grad, hvor man formår at udnytte<br />

det samme terræn, det samme personel,<br />

materiel og logistiklinje og opnår et dobbelt<br />

uddannelsesudbytte. Det er der perspektiv i.<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 37


CSW Aktiviteter i perioden <strong>december</strong> 2011 - april 2012<br />

(Udvalgte)<br />

NRF 17<br />

CSW personel indgår i perioden 1. juli til 31.<br />

<strong>december</strong> 2011 i beredskabsperioden for<br />

en eventuel udsendelse af fi re F-16 kampfl y<br />

med NATO Response Force.<br />

ISAF 12<br />

Indtil februar 2012 er hundeførere og hunde<br />

samt sanitetspersonel fra 660 Squadron udsendt<br />

med hæren til Helmand, Afghanistan.<br />

OMLT Hold VI og VII<br />

Indtil februar 2012 varetager OMLT Hold VI<br />

mentorering af Shorabak garnisonen i Helmand,<br />

Afghanistan.<br />

Fra medio januar 2012 overtager OMLT Hold<br />

VII missionen. I februar 2012 underlægges<br />

holdet ISAF 13<br />

38<br />

MJØLNER DECEMBER 2011


MACC TIL AFGHANISTAN<br />

Politikerne har anmodet fl yvevåbnet om at<br />

planlægge en udsendelse af et mobilt radardetachement<br />

til det nordlige Afghanistan.<br />

Den endelige politiske beslutning herom<br />

foreligger endnu ikke, men udsendelsen forventes<br />

at ske fra primo 2012.<br />

CSW forventes at støtte med CIS og MP.<br />

OCEAN SHIELD<br />

Den danske regering støttet af oppositionen<br />

besluttede i oktober 2011, at Danmark<br />

fra januar 2012 sender et Challenger fl y til<br />

Adenbugten. Flyet skal i perioden 1. <strong>december</strong><br />

2011 til 31. januar 2012 assistere den<br />

internationale koalitionsstyrke med overvågning<br />

og patruljering.<br />

CSW støtter med CIS.<br />

STUD LUFT<br />

Flyvevåbnet afholder den 7. og 8. marts<br />

2012 STUD LUFT på Flyvestation Karup.<br />

STUD LUFT er fl yvevåbnets rekrutteringsarrangement<br />

til offi ceruddannelser, og<br />

planlægges af elever fra Flyvevåbnets Offi -<br />

cerskole (FLOS). CSW deltager med briefere<br />

fra eskadriller og stab, og støtter desuden<br />

med personel ved taktisk demonstration.<br />

MJØLNER DECEMBER 2011 39


INDSTILLET<br />

TIL PRIS<br />

Mekaniker-lærling ved 680 Squadron indstillede i<br />

efteråret wingen til Årets Læreplads.<br />

Af Jette Elkjær, Support Group<br />

Hvert år kåres Årets Læreplads i Danmark. Lokalt<br />

kåres der en vinder, der går videre til den<br />

landsdækkende konkurrence, hvor kåringen<br />

foregik i København i slutningen af november.<br />

44 lærlinge fra ”Mercantac karrierecenter midt”<br />

havde indstillet deres læreplads til prisen. 19<br />

lærepladser blev valgt ud og blandt dem var<br />

Combat Support Wing (CSW), som var blevet<br />

indstillet af Thomas Hansen, som er i lære som<br />

lastvognsmekaniker ved 680 Squadron, Ground<br />

Support. I sin motivering skriver Thomas Hansen<br />

følgende:<br />

”Jeg kunne sige, at det var de gode kolleger og<br />

chefer, men dem kan man fi nde på enhver læreplads.<br />

Det der gør CSW så god er, at man har<br />

mulighed for at sætte sig ind i det, man arbejder<br />

på, og jeg får lov til at prøve lidt af hvert”.<br />

Thomas Hansen lægger også i sin motivering<br />

vægt på, at det er et krav, at han holder sig i god<br />

form og at som soldat skal lære førstehjælp og<br />

deltage i øvelser.<br />

Lille møtrik i den store maskine<br />

I den tid, som Thomas Hansen har været i lære<br />

som lastvognsmekaniker i CSW, har han fået<br />

den oplevelse at være udsendt fem måneder<br />

med kollegerne til den danske FN-mission i Libanon.<br />

Her indgik han på lige fod med de andre<br />

danske i arbejdet med at holde FN’s lastbiler<br />

kørende på de libanesiske veje.<br />

Netop det at arbejde på lige fod med de andre<br />

mekanikere i CSW er noget, som Thomas Hansen<br />

lægger vægt på i sin indstilling.<br />

”Både min foresatte og CSW gør meget ud af<br />

at sige, at vi alle er en lille møtrik i den store<br />

maskine. Jeg føler mig meget anerkendt for<br />

det jeg gør!”, skriver Thomas Hansen og slutter<br />

af med ordene:<br />

”På grund af det fl eksible og spændende arbejde<br />

med masser af muligheder for at lære<br />

og prøve nye ting, de gode kolleger og stemningen,<br />

synes jeg, at jeg har Danmarks bedste<br />

læreplads”<br />

Det blev Tømrefi rmaet Hans Kjeldgaard Pedersen<br />

og ikke CSW, som gik videre til den landsdækkende<br />

konkurrence om at blive Årets Læreplads<br />

2011. Prisen gik i år til virksomheden<br />

Belman Productions i Esbjerg.<br />

Det er Danske Erhvervsskoler-Lederne, som<br />

står bag kåringen af Årets Læreplads.<br />

Besøg CSWs<br />

hjemmeside på:<br />

www.forsvaret.dk/csw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!