Mjølner oktober 2010.indd

forsvaret.dk

Mjølner oktober 2010.indd

Combat Support Wing

MJØLNER

OKTOBER 2010


LEDELSEN

Chef

OB H.C.E. Nielsen

STAB

Operations Group

fg. Support Group

OL Søren Frausig

SQUADRONS

615SQN

Combat Communication

MJ Nils Bjarne Jensen

660SQN

Force Protection

MJ Jon Sommer

SIKKERHEDSOFFICER

MJ Ib W. Djernes

2

MJØLNER OKTOBER 2010

680SQN

Combat Support

MJ Mikael Mørck-Pedersen

691SQN

Medical Support

Fg. chef MJ Claus Bøstrup


Combat Support Wing

UDGIVER

Combat Support Wing

Herningvej 30

Kølvrå

DK-7470 Karup J.

Tlf.: 97101550

Mail: csw@mil.dk

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Journalist

Jette Elkjær

Kommunikationsleder i CSW

Telefon: 97101550, lokal 5296

Mobil: 4195 0676

Fiin: CSW-RP01

Mail: jette.elkjaer@mil.dk

LAYOUT

Materielassistent

Tina Olsen

Telefon: 97101550, lokal 5228

Mobil: 2559 1789

Fiin: CSW-R027

Mail: CSW-R027@mil.dk

TRYK

Forsvarets Trykkeri - Karup

OPLAG

700 stk.

FORSIDEFOTO

Taktisk display ved besøg af chefen for

Forsvarsstaben.

ARTIKLER TIL BLADET

Artikler, forslag m.v. sendes til redaktøren,

der træffer beslutning om viderebringelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til at rediger

indsendt materiale. Eftertryk tilladt

med kildeangivelse.

DEADLINE FOR DE NÆSTE TO NUMRE

22. december 2010 (udkommer februar)

09. marts 2011 (udkommer april)

INDHOLD

32

26

Missioner

8 Det giver mening

10 På arbejde på Danmarks udpost

12 Nu også til Kosovo

14 Patrulje med humanitær effekt

16 Støtte til Pakistan

22 Veludført mission

Dagligdag

5 Et spændende besøg

7 Fornøjelsen var helt på vores side

18 Mesteren fra 691

23 Én på opleveren

25 Tillykke til os

26 Øvelse øvelse øvelse

29 I biograf i arbejdstiden

30 Besøg af tysk oberst

32 Fokus på fl ymissioner

8

25

Hver gang

4 Nyt fra wingchefen

19 Til- og afgange

31 Opslagstavlen

34 Dekorationer

36 Kalender oktober

37 Kalender november

38 Kalender december

39 Kalender januar

MJØLNER OKTOBER 2010 3


NYT FRA

WING CHEFEN

Som de fl este af jer nok ved, så indgår Thors hammer Mjølner i Combat Support

Wings våbenskjold sammen med Megingjord, som er Thors bælte. Mjølner er et

mægtigt våben og den rammer altid, hvad den bliver kastet efter. Selvom hammeren

er et mægtigt våben, fylder den ikke alverden. Den kan skifte størrelse og

gemmes i den mindste lomme, hvis det skulle blive nødvendigt.

Dette billede kan på mange måder overføres til Combat Support Wing – Vi er et

”mægtigt våben”, for vi er forudsætningen for at Flyvevåbnet kan fungere i INTOPS,

og vi skifter konstant i størrelse, når det er nødvendigt.

Nu hvor vi har modtaget den endelige forligsimplementering, så er vi (endelig) ved

at få vished om vores fremtidige størrelse og ikke mindst vores organisation. Vi ved

nu, at vi skal opbygge til 418 mand i tiden 2011-2014, og vi kender vores opgaver

og organisation. Betyder det så, at der ikke vil komme fl ere ændringer? Det kan jeg

helt sikkert love, at der gør. En støtteenhed som Combat Support Wing er nødt til at

ændre sig i takt med, at kravene fra Flyvevåbnets operative enheder bliver ændret.

Jeg forudser dog, at det mere får præg af ”justeringer”, således at vi kan forblive

relevante og skarpe.

Mjølner er Thors kæreste eje, og når han svinger den, giver det et ordentligt brag,

og lyn og gnister står omkring ham. Om Combat Support Wing på samme vis er

Flyvevåbnets kæreste eje, skal jeg lade andre om at afgøre. Men når vi går i aktion,

så sker der noget, og vi løser de opgaver, der bliver stillet til os.

Oberst H.C.E. Nielsen

4

MJØLNER OKTOBER 2010


ET SPÆNDENDE

BESØG

Chefen fra Forsvarsstaben blev udsat for handlingsmættet kampscene, men fi k

også indsigt i CSWs store forretning under besøg på Flyvestation Karup.

Af Søren Frausig, Stab

Den 18. august 2010 blev en helt særlig

begivenhedsrig - og vigtig - dag ved Combat

Support Wing (CSW), idet chefen for

Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup

havde ønsket at afl ægge os et tjenestestedsbesøg.

Se, formålet med et sådan besøg er jo, at

Forsvarets øverste ledelse uden for Flyvevåbnet

få et indblik i, hvordan tingene ser ud

på det taktiske niveau, og får mulighed for

ved selvsyn at se, at tingene er som de forestiller

sig det på det højeste stabsniveau.

På overfl aden kan et sådant besøg fremstå

som et ”høfl ighedsvisit”, men den fælde

skal man altså ikke falde i. Et sådant besøg

er utrolig vigtigt, og det var vi meget beviste

om, hvorfor vi da også havde sat alle sejl i

bestræbelserne på at give generalen et retvisende

billede af, hvad CSW er og kan.

Hård prioritering

Generaler er selvfølgelig travle folk, så vores

besøgstid var begrænset til cirka tre timer

inklusiv frokost, så selvom vores oberst gerne

havde set, at alle hjørner af vores mangeartede

forretning blev vist frem - vi er nemlig

meget stolte af det hele - måtte der en hård

prioritering til. Vi valgte således at fokusere

på de områder, vi har defi neret som udviklingsområder,

men samtidig at orientere om

”alt det andet” vi er gode til.

Besøget ved CSW startede med en feltfrokost

i terrænet ved Helicopter Karups operationsbunker.

Det holdt sådan lige tørvejr,

så de grillede pølser kunne indtages under

rimelige forhold.

Første egentlige besøgspunkt var 615SQN,

hvor chef for Combat Support Wing, oberst

H.C.E. Nielsen bød velkommen og gav en

bred orientering om CSW og vores rolle som

”funktionel tjeneste” i forhold til Flyvevåbnets

luftoperative komponenter. Herefter fi k

generalen en hurtig rundvisning i 615-faciliteterne

samtidig med, at forskellige medarbejdere

ved enheden fi k mulighed for at

orientere om deres arbejdsområder.

Stor dramatik

Herefter gik turen videre til 680SQN og

Ground Support, hvor der blev foretaget et

”kort holdt”, som gav generalen mulighed

for at se nogle af faciliteterne og tale med et

MJØLNER OKTOBER 2010 5


par af vores dygtige smede.

Turen gik så videre ud gennem låge 12, hvor

vi pludselig blev mødt at et væltet og rygende

køretøj og tilhørende kamphandlinger.

Et spændende scenarie, som selvfølgelig

kulminerede med, at en person blev såret,

der blev ydet behørig førstehjælp, og endelig

blev der tilkaldt evakueringsstøtte gennem

afgivelse af ”NINE LINER”: Meget professionelt.

Man skulle så tro, at dette var nok til at give

vores gæst et godt indtryk af vores formåen,

men der blev så sandelig ikke sparet på

dramatikken. Pludselig ”ud af det blå” (det

er nu ikke helt sandt, for det styrtregnede)

kom en EH -101 helikopter væltende i cirka

20 meters højde og landede blot 100 meter

fra tilskuerne. Et helt fantastisk skue der så

sandelig også kunne mærkes, ikke mindst

fordi det nu både blæste og regnede.

Imponerede gæster

Helikopteren havde knapt nok sat hjulene

på jorden, før rampen gik ned. En sikringsstyrke

fra 660SQN etablerede meget professionelt

nærsikring af luftfartøjet og den

medfølgende sanitetsstøtte forskød frem til

den sårede, som hurtigt blev tilset og under

sikring bragt tilbage til helikopteren. Med

den sårede ombord kunne sikringsstyrken

under egen sikring smidigt trække sig tilbage

til helikopteren, og så et hurtigt Take Off.

Der blev ikke taget tid på operationen, men

mit bedste bud er, at det hele tog sådan cirka

syv minutter.

Dette gav i høj grad indtryk af, at vi kan vores

kram. Alle var mildest talt imponerede.

Efter denne taktiske demo gik turen til hangar

26, hvor vores gæst først fi k forevist anvendelse

af kombihund til ”søg” og ”stop”.

En glimrende demonstration på hund og

førers kompetencer, og det var tydeligt, at

generalen fi k en ”øjenåbner” og samtidig er

glad for hunde. Han ønskede at klappe og

slap heldigvis godt fra det.

Sidste programpunkt var et ”Static Display”

i og omkring hangar 26, hvor generalen fi k

mulighed for at besigtige et udsnit at vores

grej og samtidig få en snak med vores forskellige

enheders soldater.

En rigtig god dag for CSW, hvor vi med sikkerhed

fi k lejlighed til at demonstrere vores

værd.

Efterskrift

Efterfølgende har vi (chefen for Combat Support

Wing) modtaget en takkeskrivelse fra

Chef Forsvarsstaben, hvori han bl.a. skriver:

”Tak for et veltilrettelagt og informativt

6

MJØLNER OKTOBER 2010

besøg ved din enhed. Enhedens opgaver

spænder vidt som følge af centraliseringen

af opgaverne inden for ’combat service

support’. Det er mit klare indtryk, at denne

centralisering er det rigtige valg både ud fra

ressourcemæssig og en kvalitetsmæssig betragtning.

Det var meget fi nt at få lejlighed

til at hilse på dine medarbejdere og chefer

samt se dele af din enhed i aktion. Jeg blev

efterladt med et indtryk af en positiv og engageret

enhed, som er klar til at tage udfordringerne

op.

Jeg vil bede dig formidle min tak til de involverede

medarbejdere ved Combat Support

Wing”.

Efterfølgende er der også fra CH CSW udsendt

en tak og ”Well Done”. Se, det er jo

den slags anerkendelser, vi samler på!

Under en rundvisning i 615-faciliteterne fortalte en af fototjenestens fotografer

om arbejdet.

Vejret lagde ikke en dæmper på humøret hos hverken general Bisserup eller

personelt fra CSW.


FORNØJELSEN

FORNØJELSE

VAR HELT PÅ

VORES SIDE….

Medarbejdernes afsked med deres vellidte leder blev en ekstra kold fornøjelse end

sædvanligt.

Af Jesper Nielsen, 680SQN

Da oversergent Dan Aagaard har valgt at forlade

Combat Support Wing, Aerial Port Service

(APS) til fordel for et job i Flyvertaktisk

Kommando, ville folkene i APS’en tage en

god og festlig afsked med Dan.

Hans afsked skulle fejres med det traditionelle

bad i vores branddam. Men efter

at have kigget nærmere på dammen med

dertil hørende igler og andet godt, blev det

bestemt at fejre Dan på ny utraditionel vis.

Dan vidste med stor sandsynlighed, at der

var noget i gære og var fl ere gange ude at

kontrollere dammen. Dan var sågar ude

med et lille fi skenet og fange igler for at vise

os, at det havde han ikke lyst til.

For at efterkomme Dan’s ønske og ikke

mindst for at skåne ham for hans skræk for

små dyr, valgt vi at tage vores De-Icer i brug.

Det skulle vise sig at være en fremragende

ide og til stor morskab for folkene.

Koldt brusebad

Dan blev hentet på hans kontor og ført ud

til en ventende gaffeltruck med bagage-bur

påmonteret. Her blev Dan spændt behørigt

fast, således at det ikke var muligt for ham

at fl ygte. Dan ventede nu i få minutter mens

tankerne må have fl øjet igennem hovedet

på ham: ”Hvad havde de dog fundet på?”.

Nede af vejen fra hangar 11 kunne Dan nu

skimte vores De-Icer og vidste nu, hvad der

var i vente. De-Icer’en var til lejligheden ble-

vet fyldt med koldt vand mod normalt 80

grader varmt vand.

Dan modtog uden klynk hans velfortjente

brusebad ”Model Stor”, hvilket var til stor jubel

fra APS’ens personel.

Efter endt brusebad havde Dan arrangeret

grill-aften for personellet i samarbejde med

Jan Lyngsøe, som vi i den forbindelse kunne

bringe et forsinket tillykke med de 50 år.

Vi fi k sagt pænt tak til Dan for hans indsats i

En ren og meget våd Dan efter sit brusebad.

APS. Dan har været i APS siden oprettelsen

i fl ere forskellige funktioner. Først som team

leader, siden som leder PAX og de sidste par

år som næstkommanderende i ATOC’en.

Dan har ydet et kæmpe stykke arbejde i

APS’en og har klart været en af de bærende

kræfter i udviklingen af APS’en. Dan vil

være savnet i APS, men tiden var kommet til

et karriereskift. Vi ønsker Dan alt godt i hans

nye job og god vind frem over.

MJØLNER OKTOBER 2010 7


DET GIVER

MENING

På trods af blandede oplevelser med FN-systemet, har chefen for UNIFIL Hold

2 stort set kun godt at sige om missionen til Libanon.

Af Claus Dürke Bloch, DETCO UNIFIL Hold 2

I et af vores nyhedsbreve fra UNIFIL Hold 2

anførte jeg, at er det tankevækkende, hvor

lidt vi i vores hjemlige hverdag interesserer

os for og hører om Libanon og UNIFIL missionen,

der jo dog trods alt er ved at være

”en ældre dame”. Forholdet mellem Israel

og Libanon er en stadig tikkende bombe og

meget afgørende for sikkerhedssituationen

og dermed også for freden i Mellemøsten.

Som det er nogle bekendt, har FN været til

stede i det sydlige Libanon siden 1978, og

der er i øjeblikket ingen synlige tegn på, at

8

MJØLNER OKTOBER 2010

UNIFIL - som en stabiliserende faktor - skulle

være på vej ud af Libanon i nær fremtid. Hertil

synes der fortsat at være for mange og

modsatrettede skjulte inden- og udenrigspolitiske,

økonomiske, religiøse, demografi ske

og historiske dagsordener.

Langsommeligt system

I foråret 2008 var jeg udsendt til FN-missionen

(UNMIK) i Kosovo som assisterende

sikkerhedsrådgiver for SRSG Dr. Joachim

Rücker. Dette var anden gang, at jeg stiftede

bekendtskab med FN-systemet, og det

var derfor også med lidt blandede følelser,

at jeg sagde ja til endnu en mission under

FN. Jeg kendte bureaukratiet, den daglige

”magtkamp” mellem civile og militære ansatte

og den ofte manglende vilje til at se på

løsninger i stedet for problemer. Det var derfor

heller ikke overraskende igen at kunne

konstatere, at meget lidt havde forandret

sig, og at ting fortsat bare tager ufattelig

lang tid.

Det viste sig også, at UNIFIL hovedkvarterets

arbejdsgang i Naqoura ikke var væsensforskelligt

fra andre FN missioner - en organisation

der passende kan betegnes som ”en

kolos på lerfødder”.

Der er ingen tvivl om, at alle danske soldater

på deres krop har oplevet, at man i FN-sy-


stemet har en noget anden tilgang til fl eksibilitet,

initiativ, arbejdsomhed, planlægning

og ikke mindst miljø- og arbejdssikkerhed.

Mange vil sikkert derfor også spørge, hvorledes

man ”navigerer” rundt i dette system,

og hertil kan jeg kun svare: Gennem en vedholdende

og fokuseret indsats hver eneste

dag og gennem brug af personligt netværk.

Andre vil så spørge, om det giver mening, og

om det var det værd. Hertil er mit svar da

også: Ja, det var det bestemt, fordi vi skabte

og så ved selvsyn resultaterne - selvom det

tog tid.

Brug for mål

Vi var inden udsendelsen klar over, at der

ville blive tale om fem lange måneder uden

mulighed for at afholde leave. Selvom vi

ikke har opereret i en decideret krigszone,

og selvom vi ikke har været udsat for daglig

beskydning og anden direkte livsfare, ja så

er der alligevel ikke den store forskel på at

være udsendt til Afghanistan eller Libanon,

når det drejer sig om de personlige og familiære

afsavn. De fl este vil sikkert kunne nikke

genkendende til 3/4 måneders ”syndromet”,

der på forunderlig vis og nærmest uset

kommer snigende. Dagligdagen giver ikke

længere nye udfordringer, man oplever en

større og større grad af rastløshed, og timer

og dage slæber sig af sted. Selvfølgelig kan

man ringe hjem, men hvad er det så lige, at

man skal tale om og fortælle af ”nyheder”?

Det er derfor vigtigt, at alle - men især ledelsen

- er opmærksom på disse signaler,

hvilket igen stiller krav om nye initiativer og

fornuftige opgaver, der kan give hverdagen

mening. Ledighed og kedsomhed er og bliver

roden til alt ondt - dette er i høj grad også

gældende på missioner. Det drejer sig derfor

om at sætte sig nogle daglige mål, at skabe

en fornuftig dagsrytme, at få talt med andre

på holdet om deres oplevelser og fastholde

sammenholdet.

Fokus på sikkerhed

Selvom et transport- og logistikkompagni

ikke eksisterer i Flyvevåbnets struktur, og

opgaven derfor ikke lå til lige til ”højrebenet”,

ja så lykkedes det alligevel på rigtig

god vis at få opstillet, uddannet og udsendt

en ”joint” enhed, hvor vi hurtigt blev enige

om, at de personlige kompetencer naturligvis

var vigtigere end køn, alder, livs- og missionserfaring

og ikke mindst værns baggrund.

Det er min opfattelse, at netop denne tilgang

har været udslagsgivende for, at UNIFIL Hold

2 har fungeret som en velsmurt maskine,

hvor vi alle har trukket i samme retning.

Personellets sikkerhed har været og bør altid

være i højsædet på alle missioner, hvilket

jeg også mener, at vi har haft stor fokus på.

Når dette er sagt, opstår der i en FN mission

alligevel situationer, hvor man ikke blot

kan henvise til den danske arbejdsmiljølovgivning.

Selvom aftalens ordlyd i forhold til

egentlig militærtjeneste også anfører, at

denne i videst muligt omfang skal foregå

under hensyntagen til arbejdsmiljølovens

bestemmelser, ja så er og bliver dette en

daglig kamp i missionsområdet, som er

nødvendig at tage, og igen er nøgleordet

vedholdenhed.

God overdragelse

Selve overdragelsen til Hold 3 forløb gnidningsløst,

og det var en fornøjelse at se, at

vores langsigtede planlægning og forberedelser

bar frugt. Det er på baggrund af tilbagemeldinger

min klare opfattelse, at det

først hold fra Hæren var meget tilfredse

med overdragelsen, og Hold 3 var da også

operative i deres nye funktioner efter blot én

uge.

Intet varer ved, og pludselig er alt det, som

man har trænet og sat sig op til gennem fl ere

måneder et overstået kapitel. Det er min

vurdering, at UNIFIL trods alt har været en

god oplevelse og mission for Flyvevåbnet og

ikke mindst for personellet på Hold 2. Det er

derfor også mit håb, at Forsvaret vil og kan

fastholde engagementet i Libanon. Vi har

alle lært en masse, fået gode og dårlige erfaringer

som kan bruges i den videre tjeneste

eller i det civile liv. Det giver god mening,

at Danmark igen er med i en FN mission, og

vi har været med til at sætte nye og højne

eksisterende standarder inden for mange

områder. Det var derfor også vemodigt at

skulle tage afsked med personellet efter

hjemkomstparaden på Flyvestation Karup

den 26. august 2010.

Jeg er overbevist om, at der i forbindelse

med den missionsorienterede uddannelse

og især under missionen i Libanon er skabt

et unikt kammerat- og fællesskab, og at rigtig

mange har etableret gode venskaber for

resten af livet.

En kæmpe tak til alle på UNIFIL Hold 2 for

en stor indsats, for gå-på mod og god holdning,

loyalitet og ikke mindst et godt venskab.

Det har været en fornøjelse at være

chef dernede og ja, UNIFIL giver rigtig god

mening

Der bliver gjort honnør for de danske soldater, da de kører ud af FN-lejren i det sydlige

Libanon.

Soldaterne på UNIFIL Hold 2 var kendetegnet ved at have masser af gå på-mod, stor loyalitet og

så blev der knyttet venskaber på tværs af værnene.

MJØLNER OKTOBER 2010 9


PÅ ARBEJDE PÅ

DANMARKS

UDPOST

Syv mand fra 680 squadron har brugt dele af deres

sommer på at tjære tage og male værkstedshaller på

Station Nord.

Af Jesper N. Jensen, 680SQN

81” 36’ N - 16” 40’ W er positionen på Danmarks

nordligste udpost. 930 kilometer syd

for nordpolen ligger Station Nord, som blev

oprettet i 1951 og har lige siden, med undtagelse

af fi re år (1971 – 1975), været bemandet

med danske soldater.

Stationen er underlagt Grønlands Kommando

og er bemandet året rundt med fem

10

MJØLNER OKTOBER 2010

mand (fupper) og fi re slædehunde. Mandskabets

primære opgave er, at holde den

1.700 meter lang grusbane i perfekt stand

og især ryddet for sne, så fl y til enhver tid

kan lande.

Station Nord består af cirka 35 bygninger

af meget varierende alder og stand. Endvidere

er der diverse anlæg samt cirka seks

kilometer veje og grøfter. Til at vedligeholde

disse ting bliver der hvert år i juli og august

sendt to sommerhold til stationen. Det er

stort set kun muligt at arbejde udendørs i de

to måneder.

Siden 2006 har personel fra Combat Support

Wing været en del af disse sommerhold.

Igen i år stillede vi med pers onel, og

det blev til fi re mand fra 680SQN, Construction

Team på sommerhold 1, som var udsendt

i perioden 7. juli til 3. august, samt to

mand fra 680SQN, Construction Team plus

undertegnede på sommerhold 2, som var

ude i perioden 3. august til 1. september.

Det kolde gys

Det var med stor spænding, at jeg direkte

fra Italien med +40 grader stillede i hovedvagten

i Karup for at blive fl øjet meget langt

nord på til en mere tvivlsom temperatur -

vejrudsigten sagde +5 grader!!! Det skulle


dog vise sig ikke at holde stik. Vi ankom til

Station Nord efter 6,5 time i en C-130, med

en enkelt mellemlanding i Bodeø i Norge, til

+14 grade, sol og blå himmel - døgnet rundt

vel at mærke, hvilket krævet lidt tilvænning,

når vi skulle sove.

Det gode vejr gjorde, at vi kom godt i gang

med det udendørs arbejde så som sortering

bane-materiale, tjære tag, udsætte markeringstønder,

bygning af skorsten m.m. Det

gode vejr gjorde det også muligt at nå en

svømmetur i Danmarks Fjord, hvilket kan

være forbundet med stor smerte, når vandet

kun er +1 grad. Alle på sommerhold 2 nåede

i vandet, selv om nogle brugte længere

tid end andre på at komme under… Fupperne

havde også arrangeret en vandretur

til Knuds Fjeld, hvor det er muligt at fi nde

mange fl otte fossiler. Ligeledes blev den traditionelle

ringridnings-konkurrence på budcykel

afholdt til stor morskab for alle.

Husk slipset

Nu skulle man tro, at Station Nord er en lille

samling skurer gemt godt af vejen nordpå,

men det er slet ikke tilfældet. Godt nok er

der ikke mobil-dækning og tv-signaler, vi

var gennemsnitlig mellem 20 og 30 mand

på stationen, det var alt lige fra håndværker,

fuel-folk, administrations-personel til

forsker, og til tider var der lige så meget

fl ytrafi k som på en middel-stor dansk fl yveplads.

Sommerholdene medbragte en kok,

som sørgede for at tilberede tre måltider om

dag til det personel, som er på stationen i de

to sommer-måneder. Stationen er ligeledes

udstyret med et motionsrum, et bibliotek

med diverse blade, bøger og fi lm samt en

velassorteret bar, som bliver godt besøgt.

Hver lørdag er der ”fi n” middag dvs. 3-retters

menu med vin, og her er kravet, at

man møder op med slips på! Det er så

også det eneste krav. Hvordan slipset se

ud, er lavet af eller hvad man ellers har på

er underordnet - man skal bare have slips

på… Og jo mere opfi ndsom - jo bedre - hvilket

væggen i køkkenet bærer tydelig præg

af.

Snestorm i august

Men det gode vejr varede ikke evigt, og

den 14. august ramte den første storm

os med sne og minus 17 grader i vinden.

Alting blev pludselig meget mere besværligt

udendørs, men heldigvis var der også

mange indendørs opgaver. Der blev lagt

gulvtæpper, malet værksteds-haller og sat

døre i.

Nu siger det jo sig selv, at der er langt

til nærmeste tømmerhandel, hvis man

løb tør for materieller eller manglede en

”pind”. Så manglede der en stump, lavede

man den selv eller også ”opfandt” man noget,

som kunne bruges i stedet.

Sommerhold 2 er det hold, som er med til

at lukke stationen ned for vinteren. Det vil

sige, at alle køretøjer og arbejdsredskaber

skulle rengøres og parkeres indendørs i de

opvarmede haller inden, den første sne

faldt for alvor. Der falder cirka 3 til 5 meter

sne, i hvilken selv en middel-stor lastbil

kan forsvinde.

Smadret men hjemme

Den sidste snestorm ramte os fi re dage før

den planlagte hjemrejsedato, hvilket gav

anledning til en ”smule” bekymring: Kunne

C-130 nu lande? Og hvis ikke – hvordan

kommer vi så hjem? Og hvornår? Men

ligeså hurtig som sneen kan falde, ligeså

hurtig kan den forsvinde igen, og den 28.

august landende C-130’eren som planlagt.

Turen hjem gik over Thule, hvor vi havde en

overnatning og med et stop i Mestersvig,

hvorfra nogle Sirius-folk skulle med hjem

efter 26 måneder på Grønland…

Nu er C-130 ikke ligefrem indrettet til behagelig

personel-transport over længere

afstande, så da vi den 30. august efter 9

½ times fl yvetid landene klokken 0200 i

Aalborg, var vi alle godt smadret.

Så vel ankommet til i Danmark og +17

grader, kan jeg se tilbage på en tur med

mange indtryk og gode oplevelser. Jeg kan

anbefale til alle, som får muligheden for

det, at de skal tage af sted!

MJØLNER OKTOBER 2010 11


29 soldater fra Combat Support Wing er ved at gøre sig klar til at blive udsendt

til Kosovo sammen med Hæren.

Af Jesper K. Wilms, Stab

Den 12. august 2010 tikkede en mail ind

til Combat Support Wing (CSW) Indsættelsessektion.

Den var fra Flyvertaktisk Kommando

(FTK) og budskabet var ganske kort:

”Hvor mange medarbejdere kan CSW stille

til KFOR 24 lette infanterikompagni og helst

så mange som muligt? De skal være udpeget

den 16. august 2010 og stille til MISU fra

den 25. august 2010”.

Altså ni dage fra opgaven løb ind til de første

medarbejdere skulle være klar til MISU (mis-

12

MJØLNER OKTOBER 2010

sionsorienteret uddannelse). En MISU som

gennemføres på 4½ måned mod normalt

ni måneder, da KFOR 24 (Kosovo Force Hold

24, red.) forventes udsendt februar 2010.

Det ville ikke blive en helt almindelig dag

på kontoret eller i eskadrillerne. CSW stod

igen over for en opgave med kort termin og

begrænset indsigt, men mon ikke CSW på

vanlig vis ville kunne fi nde nogle løsninger?

Støtter når vi kan

Baggrunden for FTK s henvendelse var, at

fl yvevåbnet skulle deltage i bemandingen af

KFOR 24, hvor KFOR 23, som er udsendt nu,

ellers skulle have været det sidste hold.

Hæren overtog i august 2010 ansvaret for

missionen i Libanon (UNIFIL) og har ikke

kapacitet til at bemande KFOR 24 samtidig

med UNIFIL og Afghanistan. Derfor skulle

cirka 70 stillinger bemandes af de øvrige

enheder i Forsvaret, heraf cirka 45 fra fl yvevåbnet.

Det var ikke en mulighed, at fl yvevåbnet

overtog UNIFIL fra hæren igen, så hæren

kunne fortsætte med at løse KFOR-opgaven.

Forsvarets øvrige niveau II myndigheder hav-


Indsatsen i Kosovo

de fået den samme opgave som FTK: Find

nogle medarbejdere hurtigst muligt!

Tilgangen til opgaven var CSW standard:

Hvis vi kan støtte, så gør vi det og lever dermed

op til CSWs motto: STYRKE GENNEM

STØTTE.

Alle fi re eskadriller i CSW blev straks kontaktet

og fi k til den 13. august 2010 til at

udpege medarbejdere og give navne til personelsektionen.

Fokus var især lagt på at

udpege personel fra 660SQN Security Force.

Op af bakke med gejst

Udpegningen af personel skulle gøres på en

måde, så CSWs opstilling af Operation Mentoring

and Liaison Team (OMLT), Military

Working Dogs støtte for hærens mission i

Afghanistan samt CSWs evne til at gennemføre

fl ysikring kunne fastholdes. Der skulle

også tages hensyn til, at mange af CSWs

medarbejdere for ganske nylig havde været

udsendt til UNIFIL, ligesom konsekvenserne

for den nationale drift, herunder økonomi

skulle opgøres.

Eskadrillerne var hurtigt i gang, meldte tilbage

som aftalt og den 17. august 2010

drog CSW og FTK til bemandingsmøde ved

Forsvarets Personeltjeneste. Skødet blev

skrevet samme dag, og CSW var nu i besiddelse

af 29 stillinger ved KFOR 24.

Personellet blev varslet den 18. og 19.

august 2010 og den 6. september 2010 stillede

størstedelen af bidraget til MISU i Holstebro.

Befalingsmændene mødte allerede i

slutningen af august.

CSW havde med tilpas kvalitet til tiden og

med stor støtte fra eskadrillerne løst opga-

ven igen.

CSW besøgte den 22. september 2010

KFOR 24 under deres MISU. På trods af

lange intensive arbejdsdage og omfattende

øvelsesaktivitet, oplevede vi en god stemning

både blandt medarbejdere og ledelse.

KFOR 24 motto: ”OP AD BAKKE - ER OGSÅ

FREMAD” angiver ganske fi nt den positive

ånd på holdet.

Nu udestår beslutningen om, hvorvidt KFOR

24 skal udsendes eller ej. Den beslutning

ventes naturligvis med spænding, ikke

mindst blandt dem, der indgår i KFOR 24.

SIDSTE NYT!!

NATO besluttede den 6. oktober 2010 at de

fra starten af 2011 vil halvere styrken i Kosovo

til 5.500 mand. Det sker i forbindelse

med overgang til Gate 2, hvor NATO nedjustere

deres indsats i landet. Som følge heraf

og i tråd med en tidligere beslutning om den

danske indsats i Kosovo, besluttede den

danske regering den 7. oktober, at trække

en stor del af de danske soldater hjem, så

Danmark fra begyndelsen af 2011 kun har

en bevogtningsenhed på 30-35 mand udsendt

til Kosovo.

Fredag den 8. oktober midt på formiddagen

indløb der en mail fra Flyvertaktisk Kommando.

Beskeden var klar: Forsvarschefen

har godkendt at opstilling og uddannelse

af KFOR 24 indstilles med øjeblikkelig virkning,

og at CSW derfor skulle planlægge på

at modtage afgivet personel retur til enheden.

Så derfor – de 29 soldater fra CSW kommer

altså alligevel ikke til Kosovo.

• NATO oprettede i 1999 Kosovo Force – KFOR. Danmark var med fra starten, og siden har mere end 10.000 danske soldater

gjort tjeneste i KFOR.

• Den danske styrke bidrager til at opretholde fred og sikkerhed for lokalbefolkningen. Opgaverne løses blandt andet gennem

patruljering, overvågning samt ikke mindst dialog med alle de involverede parter.

• Den danske styrke kan endvidere indsættes til støtte for de lokale myndigheder i forbindelse med uroligheder.

MJØLNER OKTOBER 2010 13


Under en patrulje med den afghanske hær, hjalp de danske mentorer en dreng

med alvorlige forbrændinger.

14 MJØLNER MJØ MJ MJØ MJ MJØ MJ MJØ MJ MJØ MJ MJØ M MJØ J JØ J JØ JØØ

ØLNE LNE LN LNE LN LNE LN LNE LN LNE LN LNE LN LNE LN LNE L LNE LLNE L LLNE LN L NE N NE NER E RO R RO R RO RRO R RO R RO R RO R RO R O OOKTO

O OOKTOBER

KTO KT KTO KT KTO KT KTO KT KTO KT KTO KT KTO KT KTO KT KTO K KTO KTOBER TO T TO T TO O BER BE BER BE BER BE BER BE BER BE BER BE BER BE BER BBER BE BER BE BER BE BER BE BER EER

EER

E ER E R 20 2010

10


Af Glenn og Leif, OMLT Hold IV

Mentorvirksomheden får til tider uforudsigelig

effekt. En tidlig morgen drog en af vores

mentorer af sted sammen med amerikanerne

på patrulje udenfor lejren. I patruljen

indgik soldater fra ”Afghan National Army”

(ANA). Disse indgår i patruljen for at opbygge

relationer til lokalbefolkningen. I patruljen

indgik også en sygepasser, hvilket denne

dag skulle vise sig at være af stor betydning.

Efter patruljens ankomst til et compound,

observeredes en familie siddende udenfor

en af compounds, hvor en dreng havde et

tæppe viklet rundt omkring sig. Han var helt

hvid i ansigtet og bevægede sig ikke.

Teamet fandt situationen mystisk og spurgte,

om der var noget galt med drengen. Det

viste sig, at han for 20 dage siden havde fået

en tredjegrads-forbrænding, som dækkede

hele ryggen og lidt af maven. Ydermere havde

han første- og andengradsforbrændinger

på den ene arm, og han befandt sig langt

fra i et sterilt miljø med et minimum af rent

vand. Ulykken skulle efter familiens udsagn

være sket ved, at en gnist forårsagede en

eksplosion i en dunk med motorcykelbenzin.

En glad dreng

Sygepasseren forbandt den stakkels dreng

på en professionel måde. Teamet blev følelsesmæssigt

meget berørt over situationen

og gjorde alt, hvad de kunne for at få drengen

indlagt på militærhospitalet på Camp

Bastion. Muligheden var umiddelbart ikke

tilstede, men efter lidt forhandling og fremvisning

af drengens skader på billeder, lykkedes

det efterfølgende at få amerikanerne

til at hente drengen og hans far med henblik

på indlæggelse.

Drengen, i følge med sin far, blev derfor indlagt

og hjulpet. Mentoren fra DA GHQ OMLT

besøgte drengen og hans far fl ere gange

under indlæggelsen. Drengen kunne hver

gang genkende vores mentor i sin fi ne dan-

Her sidder en glad dreng på militærhospitalet med sin far.

ske uniform og smilede til ham. De talte om

tidspunktet, hvor han blev forbundet, og den

tid der er gået siden indlæggelsen på militærhospitalet.

Nu er drengen udskrevet og skal så fremadrettet

til kontrol på felthospitalet med jævne

mellemrum. Desuden vil vores mentor med

sikkerhed besøge drengen, når de næste

gang på patruljen kommer der, hvor han bor.

Denne lille historie viser med al tydelighed,

at vi her i Helmand er med til at gøre en forskel,

og at denne forskel ikke altid har at

gøre med krudt og kugler.

DU HAR HISTORIEN –

VI HAR AVISEN!

Har du oplevet en kollega lave bul ul u er e i en n

bil, som ud af den blå luft pludseli li lig g st stod od

på en parkeringsplads? Har billeder af en n

oberstløjtnant som af egen fri vilje har grebet

en sneskovl? Har du bare en sjov historie

om en i CSW, som i kampens hede

kom til at sige noget, som BARE ikke helt

skulle forstås lige på DEN måde? Hvis ja –

så er det nu du skal til tasterne og sende

din historie og dine fotos til redaktionen

på CSWs Juleavis 2010. du kan sende det

til csw-r027@mil.dk. Sidste frist for indlevering

er 1. november 2010 kl. kl 1200. 1200

MJØLNER OKTOBER 2010 15


STØTTE TIL

PAKISTAN

Aerial Port Service hjalp Beredskabsstyrelsen med at sende tre nødhospitaler til

det katastroferamte Pakistan.

Af Jack Lenschau, 680SQN

Torsdag den 1. september fi k Aerial Port Service

(APS) til opgave at hjælpe Beredskabsstyrelsen

med at pakke og læsse cirka 70

tons gods, herunder tre nødhospitaler på en

IL-76 og C-17. Nødhospitalerne skulle sendes

til Pakistan, hvor de skal bidrage med

at bekæmpe de hyppigst forekommende

sygdomme, der er opstået som følge af de

omfattende oversvømmelser i landet.

Det var et blandet hold bestående af personel

fra de tre APS-teams og ATOC, der blev

sammensat til opgaven, da hovedparten af

APS skulle deltage i Flagdagen i København.

Da opgaven ville hjælpe et stort antal civile

ofre for oversvømmelsen, var det ikke noget

16 MJØLNER MJØ J LNE NERRO R RO R O OOKTO

OKTOBER KTO TO TOBER BER ER 20 2010

10

problem at holde motivationen oppe, selv

om opgaven strakte sig fra torsdag aften og

hen over weekenden.

For meget gods

Beredskabsstyrelsen ankom torsdag aften

med hovedparten af det gods, som skulle ud

med fl yene om søndagen. Det meste kom

fra Beredskabscenter Herning, mens det sidste

blev leveret fra Hedehusene på Sjælland.

Det blev hurtigt klart for os, at der var langt

mere gods, end der var plads til på fl yene.

Så om fredagen stillede Beredskabsstyrelsen

med et hold til at prioritere og hjælpe

med at splitte godset op, så vi kunne udnytte

pladsen optimalt i fl yene.

Samarbejdet med Beredskabsstyrelsen gik

gnidni ning ngsf sfri rit, og g de der va var en god od hum umor or, me men

kulturforskellen kunne dog godt mærkes,

da de mente at have mere erfaring end os

i at læsse IL-76. Det tog lidt tid, inden vi fi k

Beredskabsstyrelsen overbevist om, at der

altså ikke var plads til mere end de 35 tons

i fl yet.

Godset til C-17 skulle pakkes på fl ypalleter,

og det var langt den største udfordring

at få mest muligt pakket på de 16

fl ypalleter, som C-17 kunne tage om bord.

Flyet kan dog tage helt op til 18 fl ypalleter

med en maksimum vægt på cirka 77

tons, men da der også skulle passagerer

med, blev det begrænset til de 16 tons.

Glemt ved Superbrugs

Vi arbejdede både fredag og lørdag til sent

om aft ften en for or at ku kunn nne væ være re kla lar r ti til sø sønd nd ndag ag


Selv om fl yplatterne blev pakket godt, var der ikke plads til alt gods.

morgen, hvor IL-76 skulle læsses, før den afgik

mod Pakistan og senere på dagen, hvor

C-17 skulle læsses med de 16 fl ypalleter,

som vejede i alt 37.425 kilo.

C-17 fl yet kom fra en EU.fl åde på tre, hvor 12

lande er gået sammen om at betale. Det var

Finland, som havde betalt for fl yturen. C-17

afgik først om mandagen da crew’et skulle

have hvil inden afgang.

Besætningen på fl yet var af blandet nationalitet,

og kom fra USA, Skandinavien og

Østeuropa, og de havde ikke helt styr på

hinanden. Af uvisse årsager lykkedes det

om mandagen for loadmasteren på C-17, at

blive efterladt inde ved Karup Superbrugs,

da de var inde og handle ind til fl yturen til

Pakistan….

Det var så enden på en lang uge på APS

kontoret .

Om støtten til Pakistan

• Beredskabsstyrelsen i Herning sendte i september

2010 tre nødhospitaler til Pakistan.

• Hospitalerne forventes at kunne behandle

op til 1.500 personer om dagen.

MJØLNER OKTOBER 2010 17


MESTEREN

FRA 691

Af Jette Elkjær, Stab

Til daglig er han fungerende chef for 691

Squadron, men når han holder fri springer

han på sin mountainbike. Manden er major

Claus Bøstrup, og han er god til det med

at køre skoven og solen sort. Det beviste

han den 14. september ved Dansk Militært

Idrætsforbunds første offi cielle mesterskab

i mountainbike, som blev afholdt på Skive

øvelsesplads.

Claus Bøstrup stillede op i veteran-klassen,

som bød på 15,5 kilometer kørsel på en

svær, teknisk og meget kuperet rute, som

han gennemførte i klassens hurtigste tid på

1 time 4 minutter og 54 sekunder. Det blev

også til en guldmedalje i veteranklassen for

hold, hvor Claus Bøstrup og makkeren Varny

Vestergaard vandt med mere end 13 minutter

ned til andenpladsen.

HUSK DET NU!

Torsdag den 2. december 2010 kan alt ske.

Og det gør det med garanti også. For det er

dagen for CSWs julefrokost 2010.

Invitationen bliver sendt ud til alle CSW’er i

slutningen af oktober. Men vent ikke. Sæt

allerede et STORT rødt kryds i din kalender.

Du skulle jo nødig gå glip af denne oplevelsesrige

fest!

18

MJØLNER OKTOBER 2010

Claus Bøstrup i gang med at indhente en konkurrent med en omgang.


TIL- OG AFGANGE

Velkommen til

Fra Til

KN Søren Steen Andersen 01-08-2010 FFOS Stab

KN Peter Andersen 01-08-2010 FTK 615SQN

KN Frank Tober 01-08-2010 TUL 615SQN

PL Mads Egholm 01-08-2010 HRN 680SQN

KN Erik Dalsgaard 16-08-2010 HRN 680SQN

FOKS Thomas Skibelund 23-08-2010 HRN 660SQN

FOKS Martin Hansen 06-09-2010 FFOS 680SQN

FSPC Søren Bjerre Basse 01-09-2010 ACW 680SQN

OS Michael Rønnow Andersen 01-10-2010 FFOS 680SQN

Farvel til

Fra Til

PL Christian Nørby Vestergaard 08-08-2010 660SQN VUT I/L

FOKS Svend Bjørnø Hansen 08-08-2010 660SQN FPT (CU)

FOKS Jonas Andersen 15-08-2010 615SQN FFOS (IT supporter)

FLKS Daniel Robert O`Neill 15-08-2010 615SQN FFOS (IT supporter)

FOKS Tim Mathias S.H. Petersen 15-08-2010 615SQN FFOS (IT supporter)

FOKS Thomas Dürr Berg 17-08-2010 660SQN FPT (CU)

FOKS David Boas Lindgaard 17-08-2010 615SQN FPT (HF-UDD)

FOKS Lennart Olsen 26-08-2010 680SQN HRN (3 IGBTN)

MJ Jan Hybner-Pedersen 31-08-2010 680SQN HRN (JDR)

KN Peter Hans Thomsen Dahl 31-08-2010 Stab FTK

OS Henrik Vesly Nielsen 16-09-2010 680SQN WKAR

PL Simon Emanuelsen Schmidt 30-09-2010 Stab Civil

FSPC René Markov Christensen 30-09-2010 680SQN TUL

FSPC Thomas Helsted 30-09-2010 680SQN HRN

MJØLNER OKTOBER 2010 19


MJØLNER OKTOBER 2010

20 MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

J

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJ

MJØMJ

MJØ

J

MJ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJ

MJØ


MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJ

MJ

MJ

MJ

MJØ

MJØ

MJ

MJØ

MJ

MJØ

MJ

MJ

MJØ


MJØ

MJØ

J LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

N

LN

LN

LNE

LNE

LNE

NE

LN

LNE

LNE

LNE

NE

LN

LN

LNE

LNE

LNE

NE

NE

LNE

LNE

NE

LNE

LN

LNE

LN

LNE

LNE

NE

LNE

NE

LN

LNE

NE

N

L E

LNE

N

LN

LNER O

R O

R O

R O

RO

R O

R O

RO

RO

RO

R O

RO

RO

R O

RO

RO

RO

R O

RO

R O

RO

RO

RO

R O

RO

RO

R

R O

RO

R O

R O

RO

R O

R O

R O

RO

R O

RO

R O

RO

RO

R O

R O

O

R O

RO

R O

R O

R O

R O

RO

R KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

TO

TO

TO

TO

KTO

KT

KTO

KTO

KTO

KT

KTO

KTO

KTO

TO

TO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

TO

KTO

KTO

TO

TO

TO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

KTO

TO

KTO

KT

KTO

TO

KTO

KTO

KT

KTO

KTO

TO

TO

KTO

TO

KTO

KTO

KT

KTOBER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

ER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

E

BE

BER

BER

BER

BER

BER

BE

BER

BE

BER

E

BE

BER

BE

BER

BER

BER

E

BER

BER

B R

BER

BER

BE

BER

BER

E

BE

BER

B R

ER

BER

E

BER

BER

E

BER

B R

BER 20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2010

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2


MJØLNER OKTOBER 2010 21

MJØ

MJ

MJØ

MJØ

MJ

MJ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJ

MJ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ


MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØMJØ

MJØ

MJØ

MJØ


MJØ

MJØ

MJØ

MJØ


J

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØMJØ

J

MJØ


MJØ

MJØ

MJØ

MJØ


MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

M Ø

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ

MJØ


MJØ

MJØ


MJ

MJØ

MJØ

MJØ

MJ

MJØ

MJØ

MJ LNE

LN

LN

LN

LNE

LN

LNE

N

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LN

LNE

LN

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LNE

LN

LNE

LNE

NE

LNE

LNE

LNE

LNE

LN

LNE

LNE

LN

LN

LNE

LNE

LN

LN

LN

LNE

LN

L E

NE

NE

LNE

NE

LN

LN

LNE

NE

LN

LNE

LNE

LN

LN

LNE

LNE

L E

LN

LN

LNE

LN

LNE

LNE

NERO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

R O

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

R O

R O

R O

RO

R O

RO

RO

RO

R O

R O

R O

R O

R O

R O

R O

R O

R O

R O

R O

R KTO

KTO

KT

KTO

KTO

TO

KTO

KTO

KTO

T

KTO

KTO

KTO

KTO

K O

KTO

KTO

KTO

KTO

T

KTO

KTO

KTO

TO

KTO

KT

KTO

KTO

KTO

TO

KTO

KTO

KTO

K O

KT

KTO

KTO

KTO

KTO

KT

KTO

TO

TO

TO

TO

TO

KTO

KTOBE

BER

BER

B R

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

ER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

BER

ER

BE

BER

BER

BE

BER

BE

B R

BE

BER

ER

E

BER

BE

BER

BER

BER

BER

ER

BER

ER

B R 20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21


VELUDFØRT

MISSION

Overdragelsen af kommandofanen til fl yvevåbnets chef, satte et symbolsk

punktum for missionen til Libanon.

Af Jette Elkjær, Stab

Den 26. august 2010 blev der sat endnu

en markering i Flyvevåbnets historie. Det

skete i form af en parade ved hjemtagelse

af UNIFIL Hold 2, og dermed det andet

værnfælles hold FN soldater uddannet og

udsendt af Combat Support Wing. Ved paraden

talte chefen for Flyvertaktisk Kommando

generalmajor Henrik R. Dam til

soldaterne. Han kom blandt andet ind på

det faktum, at UNIFIL-missionen blev iværksat

med et meget stort tidspres, og hvor

udsendelsen for netop Hold 2 kom til at

trække længere ud end oprindeligt planlagt.

”Vi kan godt blive enige om, at en udsendelse

på godt fem måneder uden leave

ligger et stykke fra de principper, vi ellers

er enige om. Lad mig her fra starten kvittere

for jeres engagement og vedholdenhed.

Jeg er stolt over, at vi i Flyvevåbnet og

forsvaret har medarbejdere, der i den grad

har løftet en vanskelig opgave i så lang en

periode. Well done”, sagde Henrik R. Dam.

Sejt at søge hjælp

Generalmajoren lagde i sin tale vægt på,

at selv om holdet ikke havde været udsendt

til et krigshærget land, så kan der

være episoder eller oplevelser med hjem i

køjesækken, som kræver opmærksomhed.

” Opgaverne og området har stillet store

krav til jeres situationsfornemmelse og

arbejdsomhed, og I har mødt udfordringer

på alle planer i jeres daglige virke. Alt

afhængig af jeres funktion har i fået erfaringer

og oplevelser med hjem – nogle

gode, andre af en karakter, så der fortsat

skal arbejdes med dem efter hjemkomsten”,

sagde Henrik R. Dam og fortsatte:

”Det er vigtigt, at I taler sammen og holder

forbindelsen ved lige også efter hjemkomsten.

Husk at reaktionerne kan komme lang

tid efter I er kommet hjem. Der er ingen,

22

MJØLNER OKTOBER 2010

der skal skamme sig over at søge hjælp

hverken hos kolleger eller hos forsvarets

psykologer. Det er ikke sejt at skjule sig

– det er sejt at søge professionel hjælp,

når man kan mærke, at tankerne er på

vej i den forkerte retning, ikke kan sove

eller når andre symptomer melder sig”.

God overdragelse

UNIFIL Hold 2 overdrog den 10. august

2010 ansvaret for FN-missionen i Libanon

til Hæren. Inden da havde holdets soldater

brugt megen tid på at forbedre den

danske del af FN-lejren og ikke mindst

forberede en god overdragelse til Hold 3,

”Jeres indsats for at forbedre Camp Mellergård

og de forskellige funktioner har

været imponerende. De rammer I overdrog

til kollegerne fra Hæren er vældig gode, og

betingelserne for en vellykket mission er

nu absolut til stede. Ud over rammerne var

også jeres overdragelse til Hold 3 eksem-

plarisk og et eksempel til efterfølgelse”,

påpegede en stolt chef for Flyvevåbnet.

Han sluttede af med følgende ord til Combat

Support Wing og til soldaterne på UNIFIL Hold 2:

”Tak til CSW for endnu en fl ot indsats som

PU, men først og fremmest tak til Jer på

UNIFIL hold II for en fremragende indsats. I

har sat Flyvevåbnet og dansk forsvar på FNs

landkort på glimrende vis og I kan tage herfra

med stolthed over det bidrag, I har ydet.

Også en stor tak til jer pårørende, som har

båret byrderne herhjemme, mens jeres kære

har været udsendt. I har i høj grad været en

forudsætning for udsendelsens succes”.

Paraden sluttede af med, at generalmajoren

og chefen for Combat Support Wing

tildelte soldaterne den nyindstiftede ”Forsvarets

Medalje for International Tjeneste”,

hvorefter Henrik R. Dam modtog den kommandofane,

som både UNIFIL Hold 1 og Hold

2 har haft under deres mission i Libanon.

Fanen føres frem foran holdet, hvorefter den blev overdraget til chefen for Flyvertaktisk

Kommando.


EN PÅ OPLEVEREN

Knaldet, faren og tempoet var i højt, da politikere og militærfolk var inviteret til

demonstration i det midtjyske.

Af Morten, Stab

Sikkerhedspolitisk Kursus (SIKU) er et kursus,

hvor forskellige politikere, militærfolk

og erhvervsledere blandt andet bliver briefet

omkring forsvarets virke og kapaciteter. I lighed

med tidligere år var en del af programmet

for SIKU fremvisning af fl yvevåbnets

kapaciteter. Det blev for Combat Support

Wings (CSW) kapaciteter gennemført dels

med deltagelse i en taktisk demonstration

og et static display.

Den taktiske demonstration blev gennemført

i Holstebro i samarbejde med hæren.

Scenariet var bygget op omkring en fodpatrulje

i Afghanistan, der bestod af såvel

diverse hærkapaciteter, afghanske sikkerhedsstyrker

samt vores egen Military Working

Dog (MWD). Endvidere blev patruljen

støttet af en Fennec helikopter, der rapporterede

sine observationer direkte til patruljen.

Under patruljeringen fi k patruljen oplysninger

omkring en mulig IED (Improvised Explosive

Device – improviserede sprængladning),

hvorefter kombi-hund og hundefører

fra MWD blev kaldt frem og afsøgte den videre

rute. Længere fremme ad ruten markerede

hunden da også for sprængstof. IED’en

blev erkendt og uskadeliggjort.

Sikrede område

Under den videre fremrykning kom patruljen

i føling med fjenden. Patruljen optog

ildkampen og fi k med støtte fra såvel F-16,

kampvogne og mortér nedkæmpet fjenden.

Det skete dog ikke uden skader og en såret

dansk soldat måtte evakueres fra området.

En EH-101 helikopter blev tilkaldt og kom

kort tid efter til området. Da helikopteren

sat hjulene på jorden, væltede en gruppe

Security Force soldater fra 660 Squadron ud

og sikrede den, mens sanitetspersonel fra

691 Squadron stod klar til at modtage den

MJØLNER OKTOBER 2010 23


sårede soldat i helikopteren. Kort efter var

helikopteren igen i luften med alle ombord.

Efterfølgende skulle patruljen genforsynes,

hvilket skete med C-130J Hercules. En dropzone

var blevet oprettet i samarbejde mellem

personel fra Air Transport Wing Aalborg

og Security Force. Hercules’en kom ind i lav

højde og afl everede sin last kun få meter

fra det udpegede punkt midt i dropzonen.

Straks herefter rykkede et køretøj fra Construction

Team ved 680 Squadron ud for at

afhenter godset. Dette skete under beskyttelse

af yderligere personel fra Security Force.

Godset blev hurtigt opsamlet og returneret

til patruljebasen.

MWD gennemførte derefter en fremvisning,

hvor kombi-hundens anvendelse blev vist i

form af både søgning og bidearbejde.

Stor tilfredshed

Da kursisterne var færdige i Holstebro, blev

de fl øjet til Flyvestation Karup, hvor der blev

24

MJØLNER OKTOBER 2010

gennemført briefi ng af chefen for Flyvertaktisk

kommando og fremvisning af materiel

på static display.

CSW havde taget opstilling i området ved

Flyvertaktisk Kommando. Grundet et travlt

program for kursisterne, havde CSW kun 2 x

25 minutter til at få fremvist vores materiel.

Alle eskadriller var repræsenteret og nogle

motiverede medarbejdere fortalt engageret

omkring deres opgaver og det materiel, de

havde til rådighed.

Alt i alt fi k CSW fremvist en stor del af sine

kapaciteter samt præsenteret såvel nye

som gammelkendte opgaver, som enheden

skal kunne løse.

Få dage efter dette års SIKU indløb følgende

e-mail fra oberstløjtnant Søren Frausig, chef

for Operation Groups til cheferne for CSWs

fi res squadrons:

”Jeg er efterhånden ikke så nem at overraske,

når det drejer sig om vores personels

præstationer, og overrasket er jeg da heller

ikke, når det drejer sig om mine oplevelser

i forbindelse med vores deltagelse i dette

års SIKU. Jeg er til gengæld glad og stolt!

Jeg fi nder således anledning til at rose vores

personels udviste faglige professionalisme

og situationsfornemmelse både i planlægningsfasen

som i forbindelse med selve gennemførelsen

af taktisk demonstration og

materieludstilling. Vi gjorde et endog særdeles

godt indtryk på vores VIP gæster, og det

skal vores soldater have stor tak for.

Jeg håber, at I ved en passende lejlighed

vil fremhæve vores gode soldaters indsats.

Herfra skal der lyde et ”Well Done”. Citat

slut!


TILLYKKE TIL OS

Den blå uniform blev luftet, da Flyvevåbnets fødselsdag blev fejret med parade,

reception og festgudstjeneste.

Af Jette Elkjær, Stab

Traditionen tro markerede Combat Support

Wing (CSW) den 1. oktober Flyvevåbnets

fødselsdag med en parade på Flyvestation

Karup. Paraden var dog noget specielt i år,

da det var 60 år siden, at Flyvevåbnet blev

oprettet. Det mente chefen for CSW, oberst

H.C.E. Nielsen skulle markeres på særlig

vis. Han havde derfor beordret alt personel

i den blå uniform, også kendt som stationsuniform

M/72 eller M/80. Ordren lød også

på, at de skulle fi nde dekorationerne frem

af gemmerne og sætte dem på uniformen.

Det er ikke så ofte, at soldaterne fra CSW

ifører sig den blå uniform, og der var derfor

en del personer, som liiige måtte en tur

omkring udleverende depot for at få et par

bukser eller en jakke, som sad helt rigtigt

på kroppen.

En aktiv 60-årig

I sin tale fokuserede oberst H.C.E. Nielsen

meget på, at 60 år ikke er nogen alder.

” 60 år er jo pensionsalderen i Forsvaret, og

man kunne så passende spørge sig selv, om

Flyvevåbnet er på vej til pension?

Jeg kan berolige Jer alle med, at dette langt

fra er tilfældet. Flyvevåbnet er måske ikke

så stort, som vi engang var, men til gengæld

er Flyvevåbnet som 60-årig skarpere end nogensinde.

Flyvevåbnet lever således fuldt op

til sin mission om at gennemføre og støtte

forsvarets luftoperationer overalt, hurtigt og

effektivt, og Flyvevåbnet fremstår mere end

nogensinde som et samlet hele, som ét Flyvevåben,

sagde obersten og fortsatte:

”At Flyvevåbnet således er en aktiv og levende

60-årig, er ikke alene på grund af nogle

moderne veludrustede enheder, men så absolut

også grundet personel, der besidder en

kvalitet, en professionalisme og en fl eksibilitet,

der gør, at det hele hænger sammen, så

opgaverne bliver løst”.

Med hele vejen

Obersten lagde også i sin tale vægt på, at

Combat Support Wing er en vigtig del af Flyvevåbnet

anno 2010.

”Hvis I kigger omkring Jer, og ikke mindst

kigger ned af jer selv, så vil I opdage, til trods

for paradeuniformen, at de fl este af os bærer

tydelige markeringer af, at Combat Support

Wing ikke alene er en del af Flyvevåbnet, vi

er i den grad en del af dem, der bidrager til

og deltager i de skarpe missioner. Vi er med

hele vejen, vi er med hver eneste gang, og vi

er klar, når Flyvevåbnet kalder om det så er

ude eller hjemme”, sagde oberst H.C.E. Nielsen

og sluttede af med ordene:

” Hvis vi ser fremad, så er der også god grund

til at fi nde det store smil frem. Flyvevåbnet

er skarpere end nogensinde, og vi her ved

Combat Support Wing er en uundværlig del

af ”ét Flyvevåbnet”.

Så tillykke til Flyvevåbnet – eller rettere sagt

Tillykke til os selv”.

Efter paraden var der kaffebord med rundstykker

og lidt sødt til tanden. Og så var det

ellers tilbage til arbejdet ude i eskadrillerne

– dog ikke for godt 45 mænd og kvinder. De

skulle med bus til Viborg Domkirke, hvor der

i anledningen af Flyvevåbnets 60 års fødselsdag

blev holdt en festgudstjeneste med

deltagelse af Kronprinsparret, Forsvarsministeren

og Forsvarschefen.

Sol Soo dat d ern rn r e ev e v ar ikl ik ikl k ædt æddt de d res fi fines nes ne nest t p uds ds i for fo form m mat a t b

b lå uni uniifor for form m o

ogm

g m

m eda edalje d lje jer r rv r v vved

ed e par a ade aden. n.

MJØLNER OKTOBER 2010 25


Fokus var lagt på samarbejde og træning af de almene soldaterfærdigheder, da

80 soldater drog på øvelse i Nymindegab.

26

Af Simon E. Schmidt, Stab

Hvert år gennemfører Combat Support Wing

(CSW) en række undervisningsmoduler, der

skal sørge for, at enhedens soldater opretholder

sine uddannelsesmæssige færdigheder

som soldater og ikke ’kun’ i den specialistrolle,

de arbejder i til hverdag. Hvorvidt

man til daglig sidder på kontor som administrationsbefalingsmand,

som sagsbehandler

eller om man arbejder på værksted med

køretøjer, så er man ved siden af denne stilling

også soldat. Det betyder, at man fortsat

skal kunne betjene sine våben (og ramme

nogenlunde plet), yde førstehjælp, orientere

sig i terræn og lignende.

MJØLNER OKTOBER 2010

Å ld k l k

honorere NATOs krav om de såkaldte Individual

Common Core Skills (ICCS). Disse

moduler opsummeres og videreudvikles på

øvelse Megingjord.

Styrke og samarbejde

Megingjord var den nordiske gud Thors

bælte. Når han skulle have ekstra styrke,

spændte han bæltet en tak ind og opnåede

herved forøget kraft til at overvinde sine udfordringer.

På lignende vis er det målet med Øvelse

Megingjord: At CSW som samlet enhed opnår

større styrke ved gennem samarbejde

og træning i tværfaglige, der på sin vis øger

sammenholdet i enheden på tværs af dag-

ligeli og faglige f li skel, k l og samtidig idi øger ICCS

uddannelsesniveauet i enheden på de soldatermæssige

færdigheder.

Øvelsen skal altså ikke blot fungere som en

faglig overbygning til den øvrige ICCS-undervisning,

men samtidig som et socialt arrangement,

hvor CSW rystes sammen gennem

både øvelse og en grillaften på øvelsens sidste

dag.

Øvelse Megingjord 2010 blev afholdt i fra

mandag den 30. august til onsdag den 1.

september i og omkring Nymindegablejren.

Sæt i værk

Min chef kom i foråret 2010 ind på mit kontor,

skitserede lidt på mit whiteboard og

fortalte om sine tanker om Megingjord og


derefter kom kommandoen ’Sæt i værk’.

Jeg gik i gang!

Der skulle skrives et såkaldt planlægningsdirektiv,

der ridsede rammerne op for,

hvordan øvelsen skulle planlægges, gennemføres

og afsluttes. I forlængelse af

planlægningsdirektivet skulle eskadrillerne

komme med input om, hvem de kunne stille

som planlæggere af øvelsen.

I maj 2010 blev ’Arbejdsgruppe Megingjord

2010’ etableret. Målet med gruppen var, at

deltagerne, der hver repræsenterede fagområder

i den almene soldateruddannelse,

hver især skulle være primært ansvarlige for

planlægningen og gennemførelsen af undervisning

og øvelsesmoduler indenfor deres

felt. De skulle blandt andet sørge for at

afgive materielbestillinger til repræsentanten

fra forsyningstjenesten, og de skulle afgive

ønsker om indkvartering til instruktører.

Alt i alt blev der uddelegeret et stort ansvar

til de enkelte personer i arbejdsgruppen. Til

dels for at trække på deres faglighed, da de

er langt bedre til at vide, hvad deres kolleger

kan og ikke kan, og til dels for at motivere

dem til at ’give den en skalle’, når de nu selv

fi k stor medindfl ydelse på øvelsens gang.

En udfordring

Øvelse Megingjord blev planlagt til at ligge i

slutningen af august, hvilket i arbejdsgruppen

gav et reelt bemandingsmæssigt dødvande

strækkende sig fra ultimo juni til medio

august. Det var en udfordring i forhold

til at holde samlede møder i gruppen, men

til gengæld var POC’erne (deltagerne i gruppen

kaldes Points Of Contact) rigtig gode til

at sørge for, der var styr på sagerne – også

under deres ferier!

Alt i alt var vi allerede i starten af august

godt på vej til en god øvelse. Den største udfordring

var en fastlæggelse af, hvor mange

medarbejdere, der kunne stille til øvelsen,

for oveni ferieperiode blev CSW ramt af at

skulle stille folk til KFOR hold 24, der i starten

af 2011 skal udsendes med Hæren til

Kosovo.

Det hele endte med at gå op en højere enhed,

og vi blev klar til at tage på øvelse.

Frisk luft i løbetøj

Folk mødte i Karup mandag morgen klar

med alt deres grej, sad op i busserne mod

Nymindegab, men skulle blot lige et smut

omkring forsyningstjenesten for at få udleveret

våben. Herefter gik det på bedste vis

sydvest på mod Ringkøbing Fjord og Nymindegablejren.

Her samledes alle i auditoriet,

hvor oberst H.C.E. Nielsen, chef for CSW bød

velkommen, herefter blev øvelsestagerne

inddelt i hold, og POC’erne og deres instruktører

over.

Holdene gik rundt fra udvidet undervisningsmoduler

i udvidet førstehjælp, orienteringslære,

skyttetjeneste, skydning og kommunikationsundervisning.

Holdførerne blev

desuden presset af at skulle mødes med

undertegnede for at få en befaling for øvelsesdagen

på dag 2.

Efter dagens undervisning havde eskadrille

691 udlagt et nat-orienteringsløb med frivillig

deltagelse. Mange valgte dog at supplere

dagens friske luft med en tur rundt i terrænet

med løbesko og pandelampe. Godt gået!

For andre blev messens varme lokaler og

kolde drikkevarer valgt som løsningen på en

værdig afslutning af den første dag på årets

Megingjord.

Øvelse øvelse øvelse

Dag 2 startede med en fælles appel, hvor

holdførerne meldte dagens tal til undertegnede,

hvorefter holdene gik i gang med forberedelserne

af dagens øvelse.

Holdene blev sendt ud til hver deres forskellige

startposter, hvorefter de resten af dagen

blev styret rundt i manegen med radiokontakt

til Command Post’en (CP).

For de fl estes vedkommende uden kontakt

til andre hold udsat for:

Skriftlig prøve i førstehjælp,

Et moment, hvor en forvirret og vildfaren

venlig soldat skulle tages med af holdet og

kort herefter kom til skade grundet angreb

med kemiske kampstoffer,

Konkurrence i kast med håndgranater (dog

ikke nogen, der sagde ’knald’),

Duelighedsprøve i skarpskydning, hvor man

kunne erhverve sig et mærke til sin uniform,

En konkurrence i måludpegning og afstandsbedømmelse,

Kamp i by,

En konkurrence i panserkending,

Hændelse, hvor holdet under kørsel kørte på

en vejsidebombe,

Konkurrence om våbenlære, og til sidst

Et baghold med et par fjendtlige skytter.

Alt i alt blev det til en dag med 10 timers

øvelse af forskellige art for at tilgodese høj

som lav. Med den slags og i det omfang (der

var ca. 80 personer på øvelsen), vil det altid

være en balancegang at få aktiveret de

mest ivrige og få tilgodeset de, der ikke er

så vilde med den fysiske aktivitet. Tilbagemeldingerne

tydede dog på, vi var tæt på at

ramme målet med dette års Øvelse Megingjord.

Ikke mindst set i lyset af dag 2s sidste

punkt på dagsordenen: Grill!

I silende regnvejr ovenpå en dag med næsten

lutter solskin, blev der socialiseret omkring

god mad. Eskadrille 691 stod for grillen,

mens Nymindegablejren havde sørget

for godt med tilbehør.

Dagen set fra en radio

Det særlige for mit vedkommende var, at

jeg sammen med min chef, sad hele dagen

og fulgte øvelsen via radiokontakt til både

MJØLNER OKTOBER 2010 27


hold og telefonisk kontakt til instruktø rer og

momenter.

Vores opgave var at sørge for, at dirigere holdene

rundt i terrænet hen til konkurrencer

og momenter i et fl ow, der gav plads til det

hele.

Min fordel var, at jeg havde planlagt ’hjulet’,

som rotationen af holdene mellem momenter

kaldtes, og havde rekognosceret for hele

øvelsen. Jeg havde derfor en klar idé om,

hvordan forholdene var for holdene. Min

chef blev derimod kastet direkte ud i CP’en,

hvor han skulle danne sine billeder ud fra en

kort køretur rundt i terrænet dagen før.

Vi havde hver især ansvaret for fi re hold,

der via en sirlig planlagt rotations- og tidsplan

skulle ledes rundt med koordinater og

tidspunkter, så vi fra CP kunne styre, hvor og

hvornår holdene var på givne steder i landskabet.

Altså når det gik, som det skulle.

Et par enkelte smuttere, hvor hold enten

gik galt, blev forsinkede eller fi k forkerte

instrukser hjalp til med lidt krydderi under

øvelsen. De fl este bommerter kunne dog afhjælpes

ved fl eksibilitet i tidsplanen og ’det

lange ben foran’ fra holdenes og momentledernes

side.

Et tilbageblik

Øvelsens sidste dag bød på et kort program.

Holdene skulle først igennem en holdseparat

tilbagemeldingsseance, hvor de blev

bedt om at vurdere øvelsens forløb lige fra

varsel til gennemførelse. Derefter blev hold-

28 2 MJØLNER MJØ MJ M LNERRO R OOKTO

OKTOBER K BE BER 20 22010 10

førere og instruktører samlet for at gennemgå

tilbagemeldingerne.

Det var set fra mit synspunkt en meget oplysende

og konstruktiv gennemgang af øvelsen,

der bør danne grundlaget for en endnu

bedre øvelse til 2011.

Ved siden af denne tilbagemelding blev der

ryddet op og rengjort efter øvelsen. Sidste

punkt på dagsordenen i Nymindegab var

endnu et overdådigt måltid i deres gode kantine

og så hjemtransport.

Øvelse Megingjord var min sidste opgave her

i CSW. Jeg startede i april 2009 i staben som

sagsbehandler i den operative træningssektion,

da jeg midt i fi nanskrisens højsæson

mistede mit civile arbejde som arkitekt.

Min første opgave var en fi n indføring i CSWs

kapaciteter, da jeg skulle være POC for vores

deltagelse i Øvelse Bold Avenger 2009. Her

blev alt testet lige fra eskadrille 615s kompetencer

indenfor opsætning og vartning

af diverse kommunikationssystemer, 660s

militærpoliti, 680s evner udi logistik på alle

planer og til 691s evner udi det medicinske.

En stor øvelse med meget at holde styr på

op til afviklingen af øvelsen, men hvor stor

professionalisme fra CSW medarbejdere

gjorde mit arbejde nemmere.

Inden Bold Avenger sluttede, blev jeg kastet

over i den operative indsættelsessektion,

hvor jeg blev involveret i opstillingen af Hold

1 og 2 til UNIFIL missionen i Libanon. Igen et

stort og mangfoldigt samarbejde med alle

eskadriller og igen en rigtig god oplevelse af,

at man kan stole på, at de aftaler der indgås

med CSWs enheder bliver overholdt!

Tak for denne gang

Det har været fascinerende at se, hvordan

mange mennesker træder i karakter og er

dybt loyale overfor at få løst komplekse og

uoverskuelige opgaver med meget kort varsel!

Efter opstillingsarbejdet blev jeg sat på som

daglig sagsbehandler for UNIFIL. Denne opgave

var ikke så planlægningstung, men

dog udfordrende i kraft af at jeg skulle sætte

mig ind i mange nye fagområder omhandlende

internationale operationer.

Som min sidste arbejdsopgave hos CSW

blev øvelse Megingjord mit ’svendestykke’.

Jeg håber, jeg har gjort et godt indtryk hermed

og vil nu drage tilbage til det civile liv.

Min egen fremtid i Forsvaret byder på en

kontrakt hos Air Control Wing, hvor jeg kom

fra, og hvor jeg er en del af det reserveoffi

cerskorps, der afvikler deres generelle militære

efteruddannelse.

Jeg vil gerne takke alle CSW’er, som jeg har

arbejdet sammen med for et godt og konstruktivt

samarbejde. Det har været en stor

fornøjelse at opleve en for mig at se meget

velfungerende enhed med en god stemning

og en grundig tilgang til tingene.

Jeg ønsker jer alle alt held og lykke i fremtiden

og ser frem til at følge med i jeres arbejde

lidt fra en kant af.


I BIOGRAF I ARBEJDSTIDEN

Af Niels Bastrup, Stab

Alle havde snakket meget om dokumentarfi

lmen Armadillo og derfor syntes fl ere i

Combat Support Wing, at det kunne være

en rigtig god ide, at komme ind at se fi lmen

i biografen, og det gerne gratis. Men sådan

skulle det ikke gå, for alle korpsåndsmidler

var for længst øremærket. I stedet kom tilbuddet

til at lyde på, at alle medarbejdere

for egen betaling kunne komme ind og se

fi lmen i arbejdstiden. Tilbuddet ville give alle

interesserede mulighed for at få en god baggrundsviden

om, hvad vores soldater går og

laver nede i Afghanistan, så man ville kunne

følge med i samtalerne ved ”Moster Anna’s

90 års fødselsdag”. Det rygtes som løbeild,

at fi lmen var ”på trapperne” og både personel

fra Air Control Wing, Expeditionary Air

Staff og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

kom med til de to forevisninger,

som Karup BIO gennemførte dem den 17.

august for cirka 100 deltagere.

Personel udsendt af

Combat Support Wing - uge 40

CSW PU (EKSTERN PSN)

Fysisk Leave

Afghanistan:

DA GHQ OMLT: 14

EKSTERN PSN fysisk

tilstede

I alt: 14

Karup BIO gennemførte i løbet af arbejdstiden den 17. august 2010 to forevisninger af

krigsdokumentaren Armadillo.

Tjenesterejse/udland/INTOPS

DA GHQ OMLT:

ISAF: 4

Andet:

PSN fysisk tilstede

I ALT: 15

UDSENDT CSW PSN

Fysisk Leave

Afghanistan

DA GHQ OMLT: 1

ISAF/C-130:

ISAF 10 (HRN) 1

CSW udsendt PSN

fysisk tilstede

I alt: 1

MJØLNER OKTOBER 2010 29


BESØG AF TYSK

OBERST

Chefen for det tyske uddannelsescenter for opklaringsenheder i Munster har

besøgt 660 Squadron.

Af Jon Sommer, 660SQN.

Soldater fra Combat Support Wing (CSW),

660 Squadron Security Force har igennem

længere tid samarbejdet med den tyske Ausbildungszentrum

Heeresaufklärungstruppe,

eller på dansk Uddannelsescenter for hæ-

30

MJØLNER OKTOBER 2010

rens opklaringstropper, som er beliggende

i Munster. Samarbejdet mellem skolen og

CSW har omhandlet deltagelse i kurser på

skolen i Tyskland, uddannelse gennemført

i CSW-regi, samt deltagelse i fælles øvelser

primært i øvelsesterrænet i Oksbøl.

I forbindelse med en af skolens øvelser i

Oksbøl, hvor soldater fra Security Force også

Oberst Graf Strachwitz ses her sammen med oberstløjtnant Søren Frausig (tv). og major Jon Sommer, chef for 660SQN.

deltog, tog skolens chef, oberst Graf Strachwitz

også på besøg ved CSW på Flyvestation

Karup. Her blev der tid til både at besøge

660SQN og til en frokost med chefen

for Operation Groups, oberstløjtnant Søren

Frausig.


OPSLAGSTAVLEN

Nyt idrætstøj på vej

Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har opstartet et nyt projekt vedrørende

implementering af nyt idrætstøj. Tøjet forventes at blive udleveret

til enkeltmand medio 2011, idet FMT ønsker at anvende en

internetløsning, hvor den enkelte selv gennemfører sin bestilling. Det

vil betyde, at forsvaret ikke skal være lagerførende på tøjet

Idrætstøjet vil for fastansat personel bestå af løbetøj og inde- samt

udendørssko. Skoene vil kunne fås i forskellige typer. De værnepligtige

vil også få udleveret idrætstøj, men det vil bestå af en anden

sammensætning end de fastansattes.

Den endelige aftale med leverandøren er endnu ikke forhandlet

på plads. Det er derfor ikke muligt pt. at fortælle mere præcist om

idrætstøjet – men det er på vej.

(Kilde: CS Bladet)

Slut med Københavns Lufthavn

Fra den 1. oktober 2010 ændres ankomst- og afgangslufthavnen

på alle fl yvninger til internationale missioner fra Københavns

Lufthavn til Roskilde Lufthavn. Samtidig tilføjes en indenrigsfl

yvning, så der fl yves via Karup både på udturen og hjemturen.

Ændringen vil give en væsentlig forenkling i de udsendtes leave-

og rotationsplanlægning og giver også en bedre services for de

soldater, der bor i Jylland. Du kan læse mere om de nye fl ytider

på www.danilog.dk.

De ny afgangs- og ankomststeder ændrer ikke ved praksis i

Combat Support Wing. Derfor - skal du ud på tjenesterejse eller

mission, skal du eller din enhed senest klokken 12:00 mandag

ugen før din afrejse kontakte Combat Support Wings situationsrum.

Det eneste nye vil være, at du skal oplyse, hvilken lufthavn

du ønsker at fl yve fra.

(Kilde: DANILOG)

Stresset?

I CSW er der en egen certifi cerede. Ingrid Larsen har i 2010 gennemgået

uddannelsen til stress- og trivselsvejleder. Hun kan hjælpe med

råd og vejledning, hvis du pludselig får symptomer på stress, eller når

du skal i gang med arbejdet igen efter en fraværsperiode.

Alle samtaler med en stressvejleder er anonyme og fortrolige.

Du fi nder Ingrid Larsen i bygning 419 rum 123a eller skrive til hende

på csw-rp11@fi in.dk.

(Kilde: CSW Stab)

MJØLNER OKTOBER 2010 31


FOKUS PÅ

FLYMISSIONER

Combat Support Wing skal have fokus på at støtte fl y, helikoptere og radaranlæg.

Det fremgår af det nye forsvarsforlig.

Af Bjarne F. Jensen, Stab

Så kom det endeligt: Flyvertaktisk Kommandos

forligsimplementeringsdirektiv, der giver

Flyvevåbnet, herunder Combat Support

Wing (CSW), rammerne for virksomheden

frem til 2014. Jo, CSW har fået penge til at

have ansat 418 medarbejdere i 2014. Og er

det så godt eller dårligt?

Hvis man ser det i forhold til Combat Support

Udviklingsstudie, der udkom for et par

år siden, som dimensionerede CSW til 634

medarbejdere, er det ikke så godt. Hvis man

kigger på, at Flyvertaktisk Kommandos første

udkast til forligsstruktur, som dimensionerede

CSW til 229 medarbejdere, så er det

godt. Men siger størrelsen noget om, hvor

godt det er? Nej, egentligt ikke! Det der

tæller, er om CSWs opgaver står mål med

det antal medarbejdere, vi har. Og gør de så

32

MJØLNER OKTOBER 2010

det? Til det må jeg svare: ”Både ja og nej!”.

Hvad betyder så det?

Skal støtte fl y-missioner

CSWs opgaver er blevet fokuseret imod at

støtte Flyvevåbnets luftoperative kapaciteter,

der omfatter fl y, helikoptere og radaranlæg.

CSW skal således ikke, som beskrevet

i Combat Support Udviklingsstudie, kunne

opstille og udsende selvstændige bidrag.

Samtidig skal de luftoperative wings, det vil

sige Air Transport Wing Aalborg, Helicopter

Wing Karup, Fighter Wing Skrydstrup og Air

Control Wing selv levere en del af den støttestruktur,

som de skal have med ud i verden,

og som CSW tidligere skulle levere. Dette

gør, at CSWs ressourcer kan målrettes imod

de opgaver, der gør CSW speciel, og hvor

CSW er eneleverandøren i Flyvevåbnet, og i

nogle tilfælde sågar i hele Forsvaret.

Samtidig har politikkerne i forsvarsforliget

krævet, at Flyvevåbnet til stadighed skal

kunne være indsat i op til tre geografi sk adskilte

områder.

Samlet set må man sige, at det kan godt

være, at CSW opgavekompleks er blevet

smallere for at vore kapaciteter bliver mere

udholdende, men samtidige indsættelser

i tre geografi ske områder uden en tidsgrænse,

det vil CSW kapaciteter ikke kunne

støtte.

Kan ikke det hele

Men så kan man jo spørge, om det betyder

noget, at CSW ikke vil kunne støtte det hele?

Derfra hvor jeg sidder, må jeg sige: ”Nej”.

Det kommer ikke til at betyde noget i denne

forligsperiode, der løber frem til 2014.

For det første vil CSW primært komme til at

levere støtte til henholdsvis C-130J trans-

Ingen fi in-forbindelse uden hjælp fra kommunikationsfolkene fra 615 Squadron. De er derfor en nødvendighed, når fl yvevåbnet sender fl y og

personel på mission.


portfl yene og EH-101 transporthelikopterne,

og disse to systemer kan ikke i længere perioder

indsættes i tre geografi ske områder.

Samtidig vil EH-101 først være fuld operativ

i 2013, hvor de kan indsættes i længere perioder.

Samlet set må jeg vurdere, at CSWs

kapacitet til at støtte de luftoperative kapaciteter

lige kan holde i denne forligsperiode.

Så må man jo spørge: ”Og hvad så med tiden

efter 2014?” Jo, i perioden efter 2014

vil både transportfl y og transporthelikoptere

være fuldt operative. Dette vil, under forudsætning

af at disse stadig kan udsendes

kontinuerligt til fl ere geografi ske områder,

have konsekvenser for CSWs evne til at

støtte. Efterspørgslen efter CSW kapaciteter

vil afhænge af, om CSW kan levere varen i

denne forligsperiode. Såfremt CSW stiller de

rigtige kapaciteter til rådighed og ”leverer

varen”, vil efterspørgslen for CSWs kapaciteter

blive forøget, og argumenterne for yderligere

rammer vil være til stede til den tid.

Stor og små ændringer

Hvordan kommer CSW så til at se ud, efter

at forsvarsforliget er afklaret? Jo, CSWs forligsudspil

vil betyde både større og mindre

ændringer.

For det første vil eskadrille 691 blive nedlagt,

og dele af eskadrillens struktur og opgaver

vil blive videreført som en deling i eskadrille

660 (660SQN). Grunden til dette er, at Security

Force sammen med sanitetsdelingen vil

komme til at danne grundstammen i opstilling

af Medical Evacuation Responce Teams

(MERT), der er en slags fl yvende ambulancetjeneste,

der skal kunne hente sårede soldater

i felten.

Soldaterne fra Security Force vil danne grundstammen i det team, som skal kunne hente

sårede soldater i felten.

Staben vil blive opstillet i to afdelinger

(Groups). Operations Group skal tage sig

af planlægning, opstilling og indsættelse

af CSWs kapaciteter. Den anden afdeling,

Support Group, vil være ansvarlig for at levere

de nødvendige ressourcer for eskadrillernes

styrkeproduktion. Som forlængelse

på dette vil det Logistiske Center (LOGCEN)

blive overført fra Eskadrille 680 (680SQN) til

Support Group.

Af de mindre ændringer vil Security Force,

Military Working Dogs og Aerial Port Service

blive mandskabsmæssigt forøget i lyset af

behovet for længerevarende udsendelser.

Leverer varen

Nu kan man så med rette spørge: ”Er alt

dette så godt eller dårligt?”

Ja, det kommer altså an på, med hvilke øjne

EN TIME MINDRE FRA 2011

Torsdag den 6. januar 2011 skal du gå hjem

klokken 14:30. Det skal du også torsdag

den 15. januar, torsdag den 22. januar –

ja alle torsdage i året 2011. Det har Samarbejdsudvalget

i Combat Support Wing

besluttet som et forsøg efter en indstilling

fra wingchefen, som ønskede at nedsætte

den ugentlige arbejdstid fra 38 til 37 timer.

Ved udgangen af 2011 vil Samarbejdsudvalget

evaluere de nye arbejdstider, hvorefter

de tager en endelig beslutning herom.

vi ser på det. Set ud fra idealsituationen, er

det måske ikke så godt. Men set ud fra, at

der skal være balance mellem CSW og de

luftoperative kapaciteter, som CSW skal

støtte, var det det bedst mulige, der kunne

fi ndes frem.

Efterspørgslen efter CSWs kapaciteter og

CSWs evne til at ”levere varen” frem mod

næste forsvarsforlig, vil være med til at

dimensionere CSW efter 2014. Som vort

motto så smukt siger: ”PER AUXILIUM VIS”

eller på dansk: ”STYRKE GENNEM STØTTE”.

CSWs styrke ligger i, om vi er i stand til at

levere den støtte Flyvevåbnets luftoperative

kapaciteter efterspørger, og det vil vi også

være i fremtiden.

MJØLNER OKTOBER 2010 33


Dekorationer og udmærkelser

25 års jubilæum

Den 1. juli 2010 Den 11. august 2010

FSPC Per Møller, 615SQN

Den 24. august 2010

MJ Mikael Mørck-Pedersen, 680SQN.

34 MJØLNER OKTOBER 2010

CSG Jerry H. Andersen, 615SQN.

Den 19. august 2010

OS John Nielsen, 680SQN.

Udnævnelse til premierløjtnanter

Den 28. juni 2010

Kenneth Bladt 680SQN, og Jakob W. Jensen, 660SQN.


Forsvarets Medalje for International Tjeneste

Den 13. august 2010

Den 27. august 2010

27. august 2010

Martin F. Hansen og Klaus Balking 660SQN, ISAF hold 8.

OMLT hold III.

UNIFIL hold 1.

Medalje for såret i Tjeneste

27. august 2010

Morten Schack Poulsen, 660SQN,

PT Basra, Irak 2006.

MJØLNER OKTOBER 2010 35


Aktivitetskalender

Oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Øvelse Night Hawk

36

MJØLNER OKTOBER 2010

OMLT Hold VI

OM OMLT LT HOL OL OLD D IV IV, 17 17. JU JUNI NI 201 01 010


Aktivitetskalender

November

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OMLT Hold VI

Runway Run 18. JUNI 2010

MJØLNER OKTOBER 2010 37


Aktivitetskalender

December

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OMLT Hold VI

38

MJØLNER OKTOBER 2010

Id Idræ ræ ræts ts tsda da dage ge gen 26 26. au augu gu gust st s 201 01 010


Aktivitetskalender

Januar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SOF Øvelser Øvelse Winter Hide OMLT Hold VI

OMLT Hold V MRX/FTX (BG-LED) ISAF 11

MJØLNER OKTOBER 2010 39


LEGETØJ TIL

LIBANON

LEGO og andre fi rmaer sagde ja til at støtte soldaters ønske

om at give gaver til libanesiske skolebørn.

Af Jette Elkjær, Stab

Medio i maj måned 2010 kom der en forespørgsel

fra UNIFIL Hold 2 til Combat Support Wings

velfærdsbefalingsmand, seniorsergent Niels

Bastrup. Forespørgsel gik slet og ret på, om han

kunne hjælpe holdet med at skaffe noget merchandise

specielt rettet til de libanesiske børn i

alderen 7 til11 år, som soldaterne blandt andet

mødte på deres besøg rundt på skolerne nede i

deres ansvarsområde i det sydlige Libanon.

Det blev hurtigt undersøgt, om det var i tråd med

vores mandat og opgaver for FN i Libanon, at

danske soldater kunne give gaver til børnene. Da

det viste sig, at det var helt ok, gik Niels Bastrup

straks i tankeboks. For hvad skulle Combat Support

Wing fi nde på?

Støtte til initiativ

”Hvad ville være mere dansk end nogle legesager

fra LEGO”, fortæller seniorsergent Niels Bastrup.

Han kontaktede derfor LEGOs hovedkontor i Billund

for at spørge, om virksomheden ville være

med til at støtte de danske soldaters projekt i

Libanon. Svaret fra LEGO kom prompte: De ville

meget gerne være med.

Få dage senere kunne Niels Bastrup derfor køre

til Billund for at hente ikke mindre end 65 poser

med LEGO, som han med hjælp fra Combat Support

Wings forsynere fi k sendt ned til UNIFIL Hold

2. I kasserne lå der også tandbørster fra Colgate,

tandpasta fra Nordenta og mundskyl fra Listerine,

som også ønskede at støtte soldaternes initiativ.

Kasserne med legetøj, tandbørster m.m. ankom

midt i de libanesiske skolers sommerferie. Det

betød, at soldaterne fra UNIFIL Hold 2 desværre

ikke selv fi k mulighed for at uddele gaverne til de

libanesiske skolebørn. Den fornøjelse gav holdets

soldater derimod videre til hærens soldater på

UNIFIL Hold 3, som i august 2010 overtog UNIFILopgaven

fra fl yvevåbnet.

Besøg CSWs

hjemmeside på:

www.forsvaret.dk/csw

More magazines by this user
Similar magazines