Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

guldsmed.dk

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Gode råd om

Ansættelse af

unge under 18 år

i fritidsjob

Læs i denne pjece om:

• Arbejdsgiverens pligter

• Arbejdsopgaver

• Arbejdstid

• Alene-arbejde

• Maskiner og tekniske hjælpemidler

• Tunge løft

• Farlige stoffer og materialer.

Udgivet af Dansk Handel & Service

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob 2006


2

Gode råd om

Ansættelse af unge

under 18 år i fritidsjob

Læs i denne pjece om:

• Arbejdsgiverens pligter

• Arbejdsopgaver

• Arbejdstid

• Alenearbejde

• Maskiner og tekniske hjælpemidler

• Tunge løft

• Farlige stoffer og materialer.


Arbejdsgiverens pligter

De generelle arbejdsmiljøregler, der gælder for voksne, gælder som hovedregel også for

unge under 18 år. På en række områder er reglerne dog skærpede.

Ansættelsesbevis og lønsatser

Ifølge Lov om ansættelsesbeviser er arbejdsgiveren forpligtet til at udstede et ansættelsesbevis.

Ansættelsesbeviset indeholder nærmere bestemte oplysninger til medarbejdere,

der gennemsnitligt arbejder mere end otte timer om ugen, og som er ansat i mindst

en måned. Loven indeholder ingen aldersgrænser, og derfor gælder reglerne også for unge

under 18 år. Vi anbefaler, at arbejdsgiveren altid udarbejder et ansættelsesbevis. Der er

ikke krav om, at forældrene underskriver et eventuelt ansættelsesbevis.

Hvis virksomheden er omfattet af en overenskomst, skal der betales minimumsløn

og tillæg m.v. i henhold til overenskomsten.

Instruktions- og vejledningspligt

Som arbejdsgiver har man en særlig pligt til at instruere grundigt, når man har unge under 18

år til at arbejde for sig. De unge skal have en god og tilstrækkelig oplæring og vejledning.

Det indebærer, at de unge sættes ind i, hvad arbejdet omfatter, og at de orienteres om

eventuel risiko og om, hvordan de bedst muligt undgår at bringe sig selv i fare.

Det er arbejdsgiveren, der skal vurdere, om de unge er i stand til at udføre arbejdet

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet skal kontrolleres nøje af en

person, der er fyldt 18 år, og som har den nødvendige viden.

Underretningspligt

Når en medarbejder under 18 år har arbejdet på fuld tid i tre måneder, skal arbejdsgiveren

give kommunen besked, så den unge kan få tilbud om uddannelsesvejledning.

Ved ansættelse af unge under 15 år eller unge, der ikke er færdige med 9. klasse, skal arbejdsgiveren

give forældrene besked om ansættelsen. Forældrene skal bl.a. have oplysninger om

arbejdstidens længde og om eventuel risiko for ulykker og sundhedsskader. Beskeden til de

unges forældre eller værger kan enten gives skriftligt, via telefonen eller personligt.

Arbejdsopgaver

Når det vurderes, hvilke former for arbejde de unge må udføre, skal der tages hensyn til

de unges alder og skolegang.

3


4

13-14 årige eller unge, som ikke er gået ud af 9. klasse

De 13-14 årige eller unge, som ikke er gået ud af 9. klasse, må kun udføre lettere

erhvervsmæssigt arbejde i kortere tid.

De må udføre følgende opgaver:

• Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af

varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.

• Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.

• Lettere rengøring, oprydning og borddækning.

• Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og

reklamer samt salg af aviser og lignende.

• Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning.

• Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.

• Lettere manuelt arbejde, såsom pakning i poser, kuverter og æsker, kontrol og

pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj.

• Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker.

• Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning,

pasning af mindre husdyr og heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning,

grøntsagsopsamling samt lignende opgaver.

15-17 årige, der er færdige med 9. klasse

15-17 årige, der er færdige med folkeskolens 9. klasse og f.eks. går i 10. klasse,

gymnasiet, på handelsskole eller lignende, må udføre langt det meste erhvervsmæssige

arbejde. Det gælder også arbejde ved maskiner - dog ikke farlige

maskiner.

Arbejdstid

Der gælder særlige arbejdstidsregler for unge under 18 år. Arbejdsgiveren/-lederen

skal tage hensyn til disse retningslinier i planlægningen af de unges arbejdstider.

Arbejdstidens længde er afhængig af, om de unge er 13-14 år, mellem 15-17 år og

ikke har afsluttet 9. klasse, eller om de unge er 15-17 år og har afsluttet 9. klasse.

(se skema på næste side).

Alene-arbejde

Der gælder særlige regler for, hvor og hvornår unge under 18 år må arbejde alene.

Reglerne skal hindre, at de unge udsættes for voldsrisiko.


I kiosker, grillbarer, bagerforretninger, videobutikker, tankstationer, internetcafeer

o.lign. må unge under 18 år ikke arbejde alene på følgende tidspunkter, dog gerne

hvis den unge arbejder sammen med en person over 18 år:

• Mellem kl. 18.00 og kl. 6.00 på hverdage

• Mellem kl. 14.00 og kl. 6.00 på lørdage, søn-og helligdage

• I butikker, der er isoleret beliggende i områder uden almindelig færdsel, gælder

forbudet på alle dage og alle tidspunkter.

Arbejdstid

13-14 årige

15-17 årige, der ikke

har afsluttet 9. klasse

15-17 årige, der har

afsluttet 9. klasse

Skoledag 2 timer om dagen 2 timer om dagen 8 timer om dagen og

40 timer om ugen.

Skolefridag 7 timer om dagen 8 timer om dagen Arbejdstiden må ikke

overstige den sædvan-

Skoleuge 12 timer om ugen 12 timer om ugen lige arbejdstid for

voksne, der er beskæf-

Skolefri uge 35 timer om ugen 40 timer om ugen

tiget i samme branche.

Pause 30 minutter, når

arbejdstiden er på

mere end 4 1 ⁄2 time

30 minutter, når

arbejdstiden er på

mere end 4 1 ⁄2 time

Hvileperiode 14 timer 14 timer 12 timer

Aften- og natarbejde Må ikke arbejde i

perioden kl. 20.00 -

kl. 06.00

Må ikke arbejde i

perioden kl. 20.00 -

kl. 06.00

30 minutter, når

arbejdstiden er på

mere end 4 1 ⁄2 time

Må normalt ikke

arbejde i perioden

kl. 20.00 - kl. 06.00.

På kontorer, servicestationer,

i butikker

o. lign. indtil kl. 22.00.

På restauranter, hoteller,

grillbarer o. lign. indtil

kl. 24.00.

Fridøgn 2 døgn om ugen 2 døgn om ugen 2 døgn om ugen

Ferie Så vidt muligt arbejdsfri

i en længere periode i

skolesommerferien

Så vidt muligt en hel

arbejdsfri periode i

skolesommerferien

5


6

I storcentre må unge under 18 år arbejde alene eller sammen med andre unge

inden for almindelig åbningstid:

• Mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 på hverdage

• Mellem kl. 14.00 og kl. 20.00 på lørdage, søn- og helligdage.

Betingelsen er, at der i centret foretages hyppig patruljering af sikkerhedsvagter,

eller at der er anden form for overvågning i butikken, der sikrer, at der inden for en

kort periode kan komme hjælp. For eksempel hvis butikken videoovervåges fra et

centralt sted i centret.

Der kan dispenseres fra reglerne

Arbejdstilsynet kan, efter at have spurgt politiet, tillade, at unge arbejder alene -

også på tidspunkter, hvor det ellers ville være ulovligt. Det kræver dog, at arbejdsgiveren

dokumenterer, at arbejdsforholdene er sikre. Det vurderes bl.a. ud fra

beliggenhed, indretning og de trufne forholdsregler.

Normalt besøger Arbejdstilsynet forretningen, inden der træffes beslutning om

dispensation fra reglerne.

For samtlige dispensationer gælder det, at Arbejdstilsynet foretager en samlet vurdering

af forholdene.

Maskiner og tekniske hjælpemidler

Unge under 15 år og unge, der endnu ikke har afsluttet 9. klasse, må aldrig arbejde

med maskiner.

Unge mellem 15-17 år, der har afsluttet 9. klasse, må arbejde ved visse maskiner

og tekniske hjælpemidler, forudsat arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt

fuldt forsvarligt. Fx betjene eldreven palleløfter, fylde i presse og foretage

presning samt arbejde ved flaskeautomat og -bånd.

Arbejdsgiveren skal altid sørge for, at de unge får en grundig instruktion i brugen

af maskinerne og de tekniske hjælpemidler. I den første tid efter instruktionen skal

der holdes opsyn med de unges brug af maskinerne og de tekniske hjælpemidler.

Læs mere om arbejdsmiljølovens krav og Arbejdstilsynets praksis i forhold til de

enkelte maskiner i BAR Handels vejledning om Unges arbejde.


Tunge løft

Ved arbejdsopgaver med løft, skub og træk skal der tages hensyn til de unges alder

og fysiske udvikling.

Unge mellem 13-14 år, eller unge som ikke har afsluttet 9. klasse, må ikke løfte

eller bære tunge byrder.

Unge under 18 år må som hovedregel højst løfte 12 kg ad gangen. Hvis der ikke

løftes under hoftehøjde eller over skulderhøjde, og løfteforholdene i øvrigt er gode,

må den unge enkelte gange løfte ting, der er tungere. Der må dog aldrig løftes

noget, der vejer mere end 25 kg. Under alle omstændigheder skal den unge altid

instrueres i løfteteknik.

Unge må ikke udsættes for store belastninger, når de trækker eller skubber f.eks.

kundevogne og palleløftere. Hvis kundevognene er gamle og slidte, og der køres på

ujævnt underlag, skal der skubbes færre vogne ad gangen, end hvis vognene er

splinternye og skubbes ind i forretningen, hvor de glider nemt på gulvet.

Farlige stoffer og materialer

For at beskytte unge mod skadelige påvirkninger er der mange skadelige stoffer,

som unge under 18 år ikke må udsættes for.

Det betyder, at de ikke selv må arbejde med stoffer og materialer, der f.eks. er

ætsende, giftige, eksplosive, kræftfremkaldende, og som kan medføre allergi eller

indeholder opløsningsmidler. Desuden må de unge ikke arbejde i lokaler, hvor der er

risiko for, at de udsættes for farlige stoffer og materialer, der bruges af andre medarbejdere.

Det skal fremgå af arbejdsplads-brugsanvisningen, hvis der er tale om stoffer, der

ikke må benyttes af unge under 18 år.

Yderligere information

Du kan finde yderligere information på www.barhandel.dk.

7


Spørg os…

Dansk Handel & Service

Vester Farimagsgade 19

1506 København V

Telefon 33 74 60 00

Telefax 33 74 60 80

E-mail dhs@dhs.dk

www.dhs.dk

More magazines by this user
Similar magazines