Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

141

faaicbeé for oijl, at ^orf. i at ut^itU fine ^rinciper forfaflcr

al ^riig af 55og, men felt) bcførgcr en 53ibeff)ijlorie, fom ffal

brugcé "t ^MgefTofev, S^ealffoter, 5tfmueflfDrcr og bc Ia»evc

^^faéfer t be (wbe ©foler" @. 61, altfaa efter gorf.'é ^ptait

netop til at begpnbe meb.

^a ^orf. i)ibttt?fti'gen tater om ben ^lan, ^ijorefter l)an

^ar omarkibet g6l)ré 25ibet^ijlorie , gisjeé ber t)erBeb €ei(igl)eb

til i Stfminbcligl)cb at omtale ben. S)enne »it bog 5tnm. f»n

benptte for faattibt, fom ^nbretningen af en gcerebog itaacv i

g^orbinbelfe meb bet atminbetige ©pørgémaaf om 3}Jetl)oben»

^er' maa atter hm grunb»cefentlige 5!JJentngéforffietttgt)cb mel*

lem ^orf. og 5(nm. trcebe frem. 3tf be anførte Citater »itte

Scpferne atterebe t)a»e feet, at ^orf»'é |)eniTgt er umibbelbart at

Dirfe )(iaa S)ifctpfené ©empt ; berfor ^ar \:jatt føgt at gi»e ^ore#

braget en Sone, fom »eb 3JCm)enbeffer ^aa S)ifcip[en jlrar fan

tiltak og gribe ^am ; €6l)r ^ar en S^eef inbjlrøebe ^emcerfnin*

ger; men l)ané Dmarbeiber t)ar tilfciet flere» ^enne ^cl)anb#

lingémaabe følger af, at ^an »if ftemme ^Børnene til ^(nbagt,

•oil opbt)gge bem, ibet l)an, fom ^an feto ftger @. 15,

i 3telt#

gionéunberaii'éningen itte giør bet at Icere til |)0»cbfagen. §(nm»

troer at fnnne ftøtte ftg til bet af ^am ^remfatte, faalebcé at

Ijan fnn be^ooer at berøre be (Sonfeqttentfer, fom

fcelbe maae fipbe beraf, @fa( S)tfciplen Icere af fin 23og, maa

i bette %iU

benne »ære affattet faalebeé, at \^an tan fcere eract; bette fan

!un ffee , naar f)ané Opmcerffom^eb »ebtige^olbeé , og Xanfen

ifte abfprebeå »eb Secfamationer og føleffeéfulbe Itbbrub; biéfe

fatber bet {)etter itU €(?reren inb at forbre gione igien ; S)ifcip*

len mcerfer ba fnart, at \:ian itte be{)øt)er at Icere bem, men

gierne tan fpringe bem otter; men faa »ar bet bog bebre, at

^ogen »ar fort og ffretten i et roligt ©prog; ^ortcettingen

afbri)beé beftanbigt, og faatebeé fommer (Btikn til at ^c^aac

af flere ©tpffer, — Mm betragter man engang en 25iben)ii'

nem 2>ret". ^Tnm. forftaacc bc Stb : "noar Caéningcn —

25tct" fom en Sotftanng af "cttct om»cnbt", ba bet cllcré ingen

9}!entnd btber i tætningen.

More magazines by this user
Similar magazines