Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

237

S)tfnpfeite i be fcevbe Sforcr ubgt'øre i SD^ctropontanflofcnoOS^bb.

©. og i l)»er af be aiibre po*

litanfFoIeu funne 6efcbe ffg til 40, i {)»er af be 7.Statt)cbraf)Totcv

til 30 og i l)»cv af be 10 aiibve (Sfoler til 20 (bog 6liyev bette

Utttal unbevtiben »eb færff ilte 53et)illinger forøget), ligcfom ogfaa

Itnberttiiéning for nebfat 53ctaling til(laaeé abffillige S)tfciplc.

^rembcleé l)a»e Ofolerne flere eller færre ©tipenbieportioner,

l)»ié a}Zarimum er bejiemt i SJtetropolitanfifolert tit 30 ©tipen*

bier til ^eUb 1050 ^bh., i

l)t)er af ^{atl)cbratfPolernc til 21

etipenbier til 53elcb 735 9i6b., og i l)oer af be anbre ©foler tit

14 til ©tipcnbier 33eli?b 460 9?bb. @. men ha bet »eb 8fole^

fororb. §» 75 »ar be|lemt, at ber i?eb enl)i:)er ©fole ffulbe opret*

teé en ©tipenbiefonb, ^Bortit be ^h-ioatlegatcr , fom ere giwnc

eller t)ereftcr gibeé til buelige, flittige og trængenbe S)ifcipleé

Xlnber|!ettelfe og Opmuntring, ffulbe t)enloeggeé, og

©tipenbicfonb efter Dm(lcenbig{)cberne ffulbe forogcé,

at benne

inbtil bet

bcjlemte 53elcb af ©tipenbier funbe nbrebeé : faa biet) bet, ba

biéfe ^ri»atfegater »eb be flefle ©foler iffe ere tililrceffelige tit

at ubrebe biéfe©ummer, fencre paa ©runb af ©foleycefenet*

miélige cfonomiffe ^-orfatning beftemt , at ©tipenbierne ffulbe

inbffrcenfeé til M 53elcb, bcreé ^onb ycb en^Der ©fole funbc

ubrebe, ©om en ^ulge l)craf ubbeleé bet fom SOiarimum faft*

fatte ©tipenbiebelcb fun »eb faa ©foler (SJfetropolitanffolen,

©folerne i Dbcnfe, |)orfené og S^oeéfilbe), ^ngen ©fole ^ar

rigere ©tipenbiefonb enb ^orfené, ber iuDrigt fom ©fotc

mobtagerSilffub af ©folcfonben ; bene ©tipenbiefonb eieriSapi*

taler af o»cr 15000 !Rbb. og l}ar beéuben aarlige ^ini'l^gfPi' i

^orn, t)»ii5 ^ærbie efter en lao (Sapitelétart anflaaeé til 700

S'ibb. — 53eb be c»rige ©foler nbbeleé (paa enfelte ©teber »eb

|)ielp af Silffnb fra ©folené ^aéfe) fiorre eller minbre ©nm^

mer, l)»orom bet 9?cermere maa efterfeeé l)oé Ubg. — (5n ^eef

at ubbetaleé

af ©tipenbierneé -23eløb blider i S^Jeglen oplagt for

5jebfommenbe i bereé furfie afabemiffe 5lar ; berfom be imibler*

tib iffe unbcrfafle fig anben %amcn til be foreffrc»ne Skiber

More magazines by this user
Similar magazines