Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

241

to cijcrjle ^laéfer, ^m?|T hm i be 3 ettcrfle, og at Stegning

(bcv t}cv er inbbcfattct imbcr 3}iatl)cmatif) l)ar jTuc flcftc Simcv*

i bc ncbcrjle ^laéfer. — 53cb at betragte biéfe Sabcllcr , feer

nmit, at 5Roeéfi(be ©fo(e er ben , fom l)ar be fcerrefte Simcr i

©eometri'e (4 %0/ Sfagetfe ben, fom bar be flefle Slimer i ^ii^

jlon'e (16 So og be fcerre|le i S^cngiou (8 S.) ;

i 9*ianberé I)atie

Sifctplene gci(ig()cb tit at blitoe fenne i SficnfTri'bning (16 2.)'

^rembefeé fcerc ti af llbg., at 9iaturt)iftorie og 9iatur(a?rc [æreé

t 3;)Zetropontanffofen (5 SOr S^océfilbe (14 3:.)r |)elftngj«er,

53orbingborg, Cbcnfe (12 SOr ^ibe og gofbing (4 S.) ; &m

gelff lævcé i SO^ctropoIitanffofen (2 S.) og i ^^elfingøer ; Seg*

iiing i 8 8foIer, ^l^ocalniufif t 13 (Sfoter, i Obenfe og Sofbi'ng

(cercé tiUfge Snjltrumentalmnftf*

^Ich |)enfi)n til lærebøgerne bemcerfeé,

at tet »eb Itnbcr^

enten 9i a é*

»iiéningen i bet ^ebraiffe Sprog er ti'liabt at bruge

muéfené etter ^Iod)é etter ginbbergé ©rammatif, og at

bet nnber 30 Sult 1831 er Uetet tittabt at bent)tte Sangeé

©rÆffe ©rammatif *). — 5)e Scercbøger, tii l)»i(fe ber mefl

trcengeé t ©foferne, ere efter Stnm'é* SØiening ©rammatifer i

bet granffe og Spbffe Sprog **) og en i gob ^cerebog Mathe^

matit (ben auctoriferebe er maaffee ben flettejlte af bem, tti ^atte

paa ©anff). — ©nbeh'g bemcerfer Itbg*, at S>irectionen flere

©angc t)ar forbubet at benytte S)ictering Deb ben t)i(loriffe Uii'

bcr»iiéning, men tittabt i^eb Siben af ^atté 53erbené^i(torie at

bruge en etter anben l}ijltoriff |)aanbbog. S)et forefommer5(nm..

*) Kt bcc i benne SiKabclfc (©. 271) et ttlføfct, "at bcr onecniicé

ben fornobne ©fiøn[onif)Ci) i .^cnfcenbc tit bet, [om frærcé af

2)t[ctplcnc, ifær meb .f)cn[i)n til ©pvogcté ©t^ntajrié, »eb (}t3ilfcn

benne ©camniati! er temmelig ubfcrlig", forefommec 7Cnm. at

»ævc et oDcrflubtgt Sillæg: ben buelige Ccevec »ecb, Ijoab hct er

fornøbent at tcetc af ©i^ntayen, ben ubueltgc forgriber ftg iUc

paa ben.

) 2(nm. cnjTer iKc at faae iliig meb ^rof. ^iort; men iit fore*

fommec ^am ubegcibcligt, [)iiorlcbcé®ifciplcnc funne la-ve ©pvo;

gct, nat5nligen ©enuésSRcglevnc og Seclinationcrne, efter l)anS

©rammatif.

More magazines by this user
Similar magazines