Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

275

bragerené ©eb (®. 143), sRutgené Snbffrift C®- 157),

^anef arten (©.222), og fremfor alt gtugten tit %mef

vita (©.75); bet er ingen forffreaen etter bre^en ^ragtblomft,

men en inbenfanbff, nforHgnelig i)ubig og ffm^jel ^dånQcvicUef

fcer. ^itte fcarnltge ®igt — Drbet brugt i bete egentlige nai»e,

og itu i bete fentimentafe, ofte flaue 53eti)bning — er

aanbefig

beftcegtet meb be folfelige Srcefnit, og bet er i benne naioe

S)igtart, at yor Svigter bcyceger fig meb faaban ©ienbommetig*

I)eb, ^wf()eb og ^vitjeh, at »i, nben berfor at miéfienbe (}ané

J^i)gtigl)eb i anbre S)igtarter, if fe fnnne hcfoitU , at ^offepoe*

fien er t)ané egentlige ^alb. ^it) l)an felt) ret fe^enbe røaatte

fcfe bette! gib l)an oftere »tfbe fcnbe fin 20?nfe, 53onbefonen>

titflfoyé efter 53cer, og fielbnere git)e l)enbe SSrcnbe anbenftebéljen,

at ^un itte ffal tabe 2v)^m tii at gange tii Snnbe »eb at røgte

©ierning , font ei er l)enbe i ^lobet baaren ; ^nn ^iembringer

bog albrig en ®aoe, ber er oé faa q»ffgenbe, fom

be )oiit)e ^cer.

B -V

Snbbpbetfe fra (Sfriftcommitteen i Selflabet for Zx\)fh=

friijebené rette SSrug.

Set paaliggcr ©friftcommittcen, ot rcbigcrc bctSanfFc ^olfcblnb.

2)ct er vort 5!>nffe/ at bet t Ubførclfcn maa fvare til Stavnet, til

ben 9!>e|lcmmelfc, fom »eb famme er antpbct. 2Si ^cnregne bertil

førft: at beti 2inb^olb fommcr til at angaae ®icn|lanbc og ^Uv,

liggcnber, for ^vilfc bet tøv antageé, at ?9icbborgere i foijTicllig

©tilling og af forffieUig Sannclfc fiave Seeltagelfc tilfcrllcbé, og

paa ^»ilfc bet er vigtigt at Opmærffom^eben ^envcnbeé/ for at

nflarc Soreftillinger funnc blive oplpjte, ffiÆVc ©omme berigttgebe,

btn olminbelige ^intereéfc famlet og jTi;vfet; faa at berveb maa

bibrageé til at beforbrc ^unbfpab og Oplpéning, fanb^ebéfiarlig

2Canb, en fabrelanbfffinbet og forjlanbig øamvirfcn af 55or;

gerc/ b^ocfomf>eljl ber gtveé2ciligf)eb til at virfe tilfammcn i gobe

og nyttige ^Siemeb. SSi ^cnrcgnc bertil viber c: ar ^vab ber

af^anblcé af faabant ^Inb^olb i ©clffabcté Ugeblab bliver be^anblet

More magazines by this user
Similar magazines