Untitled

booksnow1.scholarsportal.info

Untitled

303

mcb en

5uj!ti't6raabinbe, cit (Si\U ^aa 80,000 J^afer, gifter ffg

^iubmanb, feer forbum l)ar »raget {)enbe, og l)oi6 førjie ^one

ijmx inbirecte t)ar brcebt, og bet uben at ber i fierne|^e SOZaabe

er antt)bet l)ct)ngierrige biceoetjTe ^enffgter meb tjenbeé rebebonne

3nbt)iltigelfe i bette 3(5gtef]pab, I)»tffe bog »are mulige, og t)cr

be euejie tcenfefige, ba l}un jo er rig og opofrer baabe ttaf{)cen#

gigl)cb og 9iang, tl)i ^er er ittc minbfte re, at "Dnfetené 5»Januf!ript" meb

S^ilbebør er en |lor 9it)bclfe for be Sæfere, {)Dem bet generer at

tcenfe otter bet Sæjle, og ^»em bet er en ^Settpft at »arme 5p^an#

taften i et ruéflff S)ampbab, og bog turbe Jenne^art af TiOioeU

len »cere ten minbre f)clbtge, naar »i fpørge, t)ttoroibt Itbføref*

fen fearer tit ^been, eUer mcb anbre Orb, l)»orfebeé bet o:pfunbnc

©tof er beljanblet; berimob er ben »irfelig unber^olbenbe, ff iønbt

SJiiégrebene ere ffinbarfige, og berseb ^ar tm et ftort fortrin

for ben i 33ret)e ubførte S)eef» Siltige er bet i benne ^art, at

be flejle af be %xæt og ©fifbringer forefommc, fom »ife, at

forfatteren t)ar ^ait) tii at »cere 9?o»ettebigter, og

iffe blot tit

at ffritte fingerebe »affre 53rettc uben ftjnbertigt ^nb^olb, og en

flig Opbagelfe er altib glcvbelig for ben, fom efter Sceéningen

reflecterer otter 53ogen, bcné ^fabé i Siteraturen, og bet ^aab

om fremtibigt llbbptre, fom ten ft)neé at bcbube. Set maa,

ttcere nof at nættne et ^ar af biéfe fmuffe ©fitbringer, ncmfig

haltet 'paa Sinieffibct og ^ii?bent)attné florc ^fbcbranb, tii ijmU

fen W^ 53effrittclfe maaffee ©totébranben i ©teffené'é 52Ba(fet^

og Seitf) ^ar gioet ^been. ^et er forbaufenbe, ^ttilfen ttefgiø«

renbe ^^irfning tet giør "paa ttore ^clelfer , at fcefe ttelubførtc

©filbringer af Optrin, ber fni;tte fig til Sifbragelfer, fom tti

enten miubeé fra ttor Q3arnbom, etter fom tti bog ^atte ^ørt 5(b#

ffittigt om af ttore ^orcelbre etter anbre S^ienttibner, naar bc

f» @r. fortalte oé om ^efllig^eber nbe paa ©fibene i ^ine gt)fbnc

l^^age, ba bet frcbeh'ge S)anmarf eiete faa mange Orfoggere,

etter om ben rafcnbe ^% fom fortcerebc en flor ^eel af ^otteb#

More magazines by this user
Similar magazines