Referat TR-Regionsmøde 26. maj 2008 - Danske Fysioterapeuter

fysio.dk

Referat TR-Regionsmøde 26. maj 2008 - Danske Fysioterapeuter

Referat af TR-møde mandag d. 26. maj 2008

Region Midtjylland

Mødeleder: Kirsten Ægidius

Referent: Lene Meldgaard (formiddag)

1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere.

2. Valg af referent: Lene Meldgaard (formiddag) + en repræsentant for henholdsvis

kommune og region (eftermiddag).

Næste møde:

• Tirsdag d. 30.9.08 i Medborgerhuset, Silkeborg.

3. Orientering v. Tina Frank om konfliktsituationen:

Konflikten er nu gået ind i sin 7. uge. 200 fysioterapeuter fordelt på 8 arbejdspladser i

region Midtjylland er i konflikt, sv.t. ca. halvdelen af samtlige fysioterapeuter i konflikt.

Fortsat gejst og kampvilje, men dog undertiden præget af træthed og frustration.

Tanker luftes om meningsfuldhe og nytteværdi af at være i konflikt. Det er

betydningsfuldt med opbakning og adoption.

De forskellige aktionsformer har 3 formål:

• kontakt til borgerne for at opnå forståelse og sympati

• synliggørelse af konflikten

• skabe sammenhold og energi

Følg med på bloggen for nye aktionsformer.

”Konfliktnyt” videresendes af Tina Frank til alle TR.

Check egne medlemsoplysninger centralt hos DF.

Nødberedskab bliver løbende justeret. Der er sket gradvis opjusteringer i takt med

konfliktens længde. Lægerne har ikke alle steder vist den fornødne opbakning.

DF fastholder krav om 15 % lønforhøjelse + en ligelønskommision (kan kun nedsættes

af Folketinget).

Jytte Overby pointerer, at konflikten blandt visitatorer i Århus Kommune har ringe

effekt, idet der sidder flere med en leder-OK i disse stillinger, især sygeplejersker.

Begrebet ”komplekse borgere” bliver viderevisiterede, defineres bredt.

Mødedeltagerne diskuterer ”Den danske model”: Er konflikt stadig et meningsfuldt

kampmiddel? Argumenter for/imod. Mere en værdikamp end en lønkamp.

4. Konflikt-kontingent:

Konflikten koster ca. 400.000 kr./dag. Derfor opkræves indtil videre 2 x 400 kr. af alle

medlemmer til konfliktfonden. Fællesskabet dækker udgifterne. Vil give ca. 4 mio. kr. til

fonden. Der vil stadig mangle ca. 15 mio. kr. OBS: er fradragsberettiget.

Konfliktkontingentet skal i øvrigt drøftes igen på HB til august i forbindelse med

budgetoplæg til repræsentantskab 2008.

Giver anledning til drøftelse om foreningen overhovedet skal have en konfliktfond - for

er strejkevåbenet tidssvarende og brugbart indenfor sundhed/omsorgssektoren?


Der er blandt de tilstedeværende bred enighed om at foreningen fortsat skal have en

konfliktfond - om den skal være større så flere kan udtages til konflikt er der delte

meninger om.

5. Evaluering af politisk struktur i DF:

Den såkaldte Muusmann-rapport udkom marts 2008: ”Danske Fysioterapeuter

evaluering af den politiske struktur”. (kan downloades fra DF hjemmeside).

Har været diskuteret på HB-møde (se referater på DF hjemmeside).

Alle forslag til forbedringer skal yderligere drøftes i HB og på repræsentantskabsmødet

til efteråret.

Tina Frank er overvejende enig i de forslag til forbedringer, der foreslås.

Der stilles i øvrigt spørgsmål til den nye stilling som direktør for DF - er den en del af

den nye struktur.

Tina Frank forklarer, at den nye stilling som direktør for DF svarer til den nu nedlagte

stilling som sekretariatschef og som sådan ikke har noget at gøre med den nye politiske

struktur at gøre.

Mødedeltagerne diskuterede herefter spørgsmålet om bevarelse eller afskaffelse af

næstformandsposten.

Som afslutning på punktet, var der en runde hvor mødedeltagerne kunne pege på de

vigtigste emner som deres forening skal prioritere højt - uanset hvilken struktur der

vælges.

6. Nyt fra TR-rådet v. Kirsten Ægidius

• Fra regions-tr-møder har der tidligere været fremkommet et ønske om, at mødeleder

og referent honoreres af DF. Dette er indtil videre ikke en mulighed.

TR-Rådet har indstillet til HB om muligheden for at mødeleder/referent evt. kunne

frikøbes - dette afventer til overenskomstforhandlingerne er færdige, hvori

AKUTfondsmidlerne er afklarede..

TR-Rådet har også indstillet til HB at ordningen med betalt kursus af DF som

anerkendelse af fratrådte tillidsrepræsentanter med mere end 6 års erfaring, skal

fortsætte. HB har godkendt indstillingen gældende for resten af 2008 - HB skal senere

diskutere begrebet anerkendelse og hvordan foreningen påskønner de tillidsvalgte

indenfor alle sektorer(praksis/privat/offentlig).

• Årskonferende for TR udsat til efteråret p.g.a. konflikt-situationen.

• Der skal findes 2 tillidsrepræsentanter på årskonferencen som vil opstille til

repræsentantskabet.

• Kontaktpersonsordning: TR-Rådet har foreslået at der i hver region findes nogle

erfarende tillidsrepræsentanter, der kan fungerer som kontaktpersoner for nye

tillidsrepræsentanteri regionen. Pia Westhoff, Jytte Leschly og Kirsten Breindahl vil

gerne fungere som kontaktpersoner for nye TR i Region Midt. KÆ melder dette tilbage

til Karen Fischer.

• Folder om TR-uddannelse 2008 uddeles. Yderligere kan rekvireres via KFN i DF.


Kommunale tillidsrepræsentanter

(referent: Pia Westhoff, Viborg Kommune )

En general drøftelse af konsekvenserne i forbindelse med konflikten og de problemstillinger

der kan være ved dokumentation:

• Mange visitationsenheder i kommunerne konflikter, det har betydet, at man i nogle

kommuner har opfordret de trænende terapeuter til, at undlade at sende advis af sted

da de har svært ved, at nå og behandle dem. Konklusionen, at vi sender de advis, hvor

det er relevant og ikke venter til efter konflikten, det er vigtigt at dokumentationen er i

orden i forhold til den enkelte borger og terapeut. Vi kan være meget præcise i

adviserne, med tydelige overskrifter mv.

• Ved manglende revisiteringer er det vigtigt, at stoppe træningen med borgeren, da

træningen ikke er dokumenteret.

• I Århus er der visitatorer der er ansat på lederoverenskomsten eller uorganiseret og

derfor er på arbejde, hvilket medfører, at konflikten ikke er så mærkbar som, hvis det

kun var nødberedskabet som var på arbejde.

• Det er et problem, hvis man bruger omsorgssystemet til, at vurderer på

terapeutressourcder og visiterede ydelser, det giver ikke et reelt billede da vi har

mange opgaver som ikke er visiterede, derfor vigtigt, at præciserer, at der findes andre

terapeutopgaver end de visiterede.

Genoptræning på børneområdet:

• I nogle kommuner er det lidt uklart, hvem der skal varetage genoptræningen på

børneområdet, pt. er det de privat praktiserende der har træningsdelen, kommunale

Institutioner koncentrerer sig om undervisning i hjælpemidler og rådgivning. Skal

genoptræningen foregå på institutionerne, vil det kræve en opnormering og evt.

kompetence udvikling.

Referat fra 2. halvleg/regionsansatte. Regionsmøde for TR d. 26. maj 2008.

Mødedeltagere: Grethe Møller Reg. hosp Viborg, Kirsten Ægidius Skejby, Inger Svankjær Århus

Sygehus Nørrebrogade, Helen Kragh Reg hosp Skive, Kirsten Breindahl.Århus Sygehus Tage

Hansens gade, Lars Petersen Randers,

Ella Svankjær, Paraplegifunktionen.

Mødeindkaldelsen kom (pga konflikt og travlhed) lidt sent ud via mail og blev også lagt på

“bloggen”, som ikke alle kender. Så derfor måske ikke så mange fremmødte.

1)Hospitalsplanen.

Der er til Hospitalsplanen udarbejdet 35 speciallæge rapporter.

I de fleste rapporter er fysioterapi nævnt, men der er også nogle af de større specialer(karkirurgi

og børneområdet)hvor vi ikke er nævnt. Hvilket vi selvfølgelig vil gøre opmærksom på i

høringssvaret.

Helen Kragh undrer sig over, at alle medicinske senge og lungemedicinsk fra Skive skal til

Viborg, da det vil give en skævvridning i forhold til transport og nærhedsprincippet især for

Sallingboerne.

Noget af det vi også vil kommentere på er at vi som faggruppe vil kunne anvendes i langt

højere grad på skadestuerne og i ambulatorierne( mangel på læge og sygeplejersker).


I forhold til første udkast er der sket en positiv ændring set med vores/DF´s øjne, da man nu

ønsker at bevare neurorehabiliteringen i Lemvig.

Tina Frank færdiggøre høringssvar til hospitalsplan hurtigst muligt.

(Hospitalsplanen er efterfølgende udsat til efter sommerferien pga uafklarethed vedr.

regionens økonomi)

I forlængelse af ovennævnte drøftelse - gav det anledning til en orientering om nye

stillingskategorier på Århus Sygehus/THG hvor der ifm mangel på sygeplejersker er blevet

ansat 2 fysser på intensiv- afdelingen.

De pågældene fysioterapeuter er organisatorisk tilhørende fysioterapiafdelingen, men arbejder

udelukkende på intensiv afsnit, der har betalt for stillingerne.

Indtil videre kører det som et projekt - og der har været vanskeligheder i opstarten, men det

kører allerede nu langt mere tilfredsstillende.

Der er planer om endnu en projekt stilling med lignende opbygning i abdominal-kirurgisk

afsnit.

Mht accelerede patientforløb ifm knæ- og hoftealloplastik er der også en permanent ordning

med mere træning. Rigtige positive forløb iflg Kirsten Breindahl.

Det fungerer lige nu, hvor der stadig er fysser til stillingerne, men der mærkes også mangel på

fysser i regionen.

2)Afvikling af MED-møder under konflikten.

I forbindelse med indkaldelse til møde i det øverste MED-udvalg i regionen(RMU) har det været

diskuteret hvor vidt mødet skulle gennemføres eller ej pga. konflikten.

Som udgangspunkt har det ikke været meningen at møder i MED-udvalg skal gennemføres på

nogen niveauer under konflikten. Men pga konfliktens længde har nogle hospitaler valgt at

gennemføre møder alligevel.

Konkret blev det besluttet at gennemføre pågældende møde i RMU, da et af emnerne er

budget 2009 som forventelig vil indebære store besparelser for regionen - der er vi nødt til at

være med så tidligt som muligt i denne proces.

I Region Midtjylland mener man, at der mangler økonomi til genoptræning sv.t. 80 mill.

kroner. Det er ønsket til de kommende økonmiforhandlinger mellem regioner og regering, at

der skal kigges på refusionsmidlerne på dette område. (En del af forklaringen skyldes at

regionerne har overbudgetteret på området i forbindelse med overgang fra amter til regioner)

3) SKS-registrering:

I de fleste fysioterapiafdelinger er der sket en kompensation i form af opnormering på

området.

Udarbejdelse af genoptræningsplaner registreres også som "fys-ydelse" ligesom al mulig

anden fysioterapi og derfor er det helt selvfølgeligt at dette gøres ved en fysioterapeut.

Hvad er risikoen ved at dette overgår til de pågældende sengeafsnits sekretærer?

1) At det ikke kan dokumenteres hvad vores/fysioterapeuternes andel i opgaven har bestået i?

Og

2) At det derfor er svært at argumentere for behovet af fysioterapiressourcer

Denne model er foreslået på Skejby - men er foreløbig hvilende.

ref: Ella Svankjær, Paraplegifunktionen.

More magazines by this user
Similar magazines