Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

Kend din kandidat

25. oktober — 8. november: Valg til Dansk Sygeplejeråds

5 kredsbestyrelser og Lederforeningens bestyrelse

DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 18 • 21. OKTOBER 2011 • 111. ÅRGANG

At stemme er

at tage medansvar

Læs valgtemaet og se, hvilken kandidat

du er mest enig med


Forkortet produktinformation for Champix® (vareniclintartrat)

Filmovertrukne tabletter, 0,5 mg og 1 mg

Indikationer: Rygeophør hos voksne.

Dosering*: Behandlingen startes efter følgende skema:

Dag 1 – 3: 0,5 mg 1 gang dagligt

Dag 4 – 7: 0,5 mg 2 gange dagligt

Dag 8 – resten af behandlingen 1 mg 2 gange dagligt

Patienten bør fastsætte en dato for rygestop. Champix-behandlingen

bør sædvanligvis begynde 1-2 uge før denne dato. Den samlede behandlingsperiode

er 12 uger. Mild til moderat nedsat nyrefunktion: Dosisjustering

ikke nødvendig. Svært nedsat nyrefunktion: 1 mg 1 gang dagligt

efter 3 dages dosistitrering (0,5 mg 1 gang dagligt). Nedsat leverfunktion:

Dosisjustering ikke nødvendig. Ældre: Dosisjustering ikke nødvendig.

Børn: Anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for

et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedr. brugen*: Dosisjustering

kan være nødvendig hos patienter, der samtidig anvender theophyllin,

warfarin og insulin. Nedtrykthed kan være en følge af nikotinophør. Rygestop

kan resultere i en exacerbation af underliggende psykiatrisk lidelse

(f.eks. depression). Sådanne symptomer er også set hos patienter,

der forsøgte at holde op med at ryge ved hjælp af Champix. Behandlere

bør være opmærksomme på evt. udvikling af depressive symptomer

hos patienter og behandling bør seponeres ved bekymrende agitation,

nedtrykthed, eller ændringer i adfærd eller tankegang, og der bør ske

opfølgning, indtil symptomerne ophører. Der bør udvises forsigtighed

ved behandling af patienter med alvorlige psykiatriske lidelser. Der er

ingen klinisk erfaring med behandling af patienter med epilepsi med

Champix. Lægen bør altid informere patienten om, at man kan opleve

irritabilitet, rygetrang, depression og/eller søvnløshed efter endt behandling

og lægen bør overveje nødvendigheden af aftrapning. Der er

set overfølsomhedsreaktioner herunder angioødem samt Stevens-Johnsons

syndrom og erythema multiforme. Sikkerhed og effekt hos rygere

med kardiovaskulær sygdom er tilsvarende den for rygere, der ikke har

kardiovaskulær sygdom.

Der er ikke set lægemiddelinteraktioner af klinisk betydning.

Graviditet og amning*: Champix bør ikke anvendes under graviditet. Det

vides ikke om vareniclin udskilles i modermælk hos mennesker. Beslutningen

om hvorvidt amning skal fortsættes/standses eller hvorvidt behandling

med Champix skal fortsættes/standses bør tage højde for fordele

for barnet ved amning sammenlignet med rygeophør for moderen.

Trafikfarlighed*: Champix kan i mindre eller moderat grad påvirke evnen

til at føre bil eller betjene maskiner, da der kan forekomme svimmelhed

eller søvnighed under behandlingen.

Bivirkninger*: Rygeophør er, hvad enten det gennemføres med eller

uden behandling, forbundet med forskellige symptomer, f.eks. dysfori og

nedsat sindstilstand, søvnløshed, irritabilitet, frustration, angst, koncentrationsbesvær,

rastløshed, nedsat hjerterytme, øget appetit og vægtøgning.

I de kliniske forsøg er der ikke skelnet mellem hvorvidt bivirkningerne

var forbundet med nikotinophør eller den anvendte forsøgsmedicin.

Kliniske forsøg omfatter omkring 4.000 patienter, der blev behandlet med

Champix i op til 1 år. Bivirkningerne var milde til moderate og forekom

typisk inden for den første uge af behandlingen. Meget almindelige bivirkninger

(≥10%): Kvalme, hovedpine, drømmeforstyrrelser, søvnløshed.

Almindelige bivirkninger (≥1% og ≤10%): Øget appetit, søvnighed, svimmelhed,

smagsforstyrrelser, opkastning, forstoppelse, diarré, udspilet

abdomen, maveubehag, dyspepsi, flatulens, mundtørhed, træthed. Ikke

almindelige bivirkninger (≥0,1% og ≤1%): depression, angst, hallucinationer,

atrieflimren og brystsmerter. Der er efter markedsføring rapporteret

om myokardieinfarkt, hallucinationer, angioødem, Stevens-Johnsons

syndrom, depression, selvmordstanker, psykose, hallucinationer, angst,

aggressiv og irrationel adfærd (se Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedr. brugen) hos patienter, der anvendte vareniclin. For ikke almindelige

og sjældne bivirkninger henvises til det fulde produktresumé

afsnit 4.8.

Overdosering*: Understøttende behandling efter behov.

Priser og pakninger inkl. recepturgebyr (AUP) pr. 6. oktober 2011:

Vnr Lægemiddelform

og styrke

13 05 96 Filmovertrukne

tabletter 0,5 mg

og 1 mg

05 80 14 Filmovertrukne

tabletter 1 mg

Pakningsstørrelse Pris

11+42 (blister)

(Startpakke)

112 stk. (blister)

(Vedligeholdelsespakning)

Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Udlevering: B

Tilskud: Nej

868,65 Kr.

1.482,45 Kr.

De med * mærkede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det

af EMEA godkendte produktresumé dateret den 17. juni 2011. Produktresuméet

kan vederlagsfrit rekvireres hos Pfizer ApS, Lautrupvang 8,

2750 Ballerup, tlf. 44 20 11 00.

Referencer: 1. CHAMPIX Produktresume. Dec 2010. 2. Doll R et al.

Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British

doctors. BMJ 2004; 328:1519-1528. 3. Jorenby D et al. Effi cacy of varenicline,

an a4β2 2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs

placebo or sustainedrelease bupropion for smoking cessation. A randomized

controlled trial. JAMA 2006; 296:56-63. 4. Coe JW et al. Varenicline:

An a4β2 nicotinic receptor partial agonist for smoking cessation. J

Med Chem 2005; 48:3474-3477. 5. Data on fi le - IMS Midas Data: July

2006 - June 2010.


Mindre smertefuld måde

at bekæmpe bakterier

Antimikrobielle bandager fra Mölnlycke Health Care

Inficerede sår er smertefulde. Derfor tilbyder Mölnlycke Health Care en række anti-

mikrobielle bandager med Safetac ® teknologi. Den nye Mepilex ® Border Ag er en

alt-i-en selvklæbende absorberende bandage, som har en effektiv væskehåndtering

til moderat til kraftigt væskende sår med infektion eller risiko for infektion. Sammen

med den øgede formbarhed ved Mepilex ® Ag, kan det antimikrobielle sortiment

tilbyde en målrettet ydeevne til en stor variation af sårtyper og situationer - med

mindre smerte for patienterne.

SYGEPLEJERSKEN 18.2011 3

Mölnlycke Health Care navn og logo, Safetac ® , Mepilex ® Border Ag, Mepilex ® Border Sacrum Ag, Mepilex ® Heel og Melgisorb ® Ag er registrerede varemærker som tilhører Mölnlycke Health Care AB.

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød. Tlf. 48 168 168, www.molnlycke.dk

138364 DK578611010


4 SYGEPLEJERSKEN 18.2011

INDHOLD

6 Sygeplejersker har automatisk et ansvar

”Når man har rettigheder, så har man også pligter. Derfor bør

sygeplejersker også engagere sig i det (politiske) arbejde, som

deres fagforening udfører,” mener sociologen Emilia van Hauen.

8 At stemme er at tage medansvar

”Alle sygeplejersker bør gå til stemmeurnerne, hvis deres faglighed

er vigtig for dem. Det er bl.a. ved valget af repræsentanter

til kredsbestyrelserne, at man kan vise sin mening og få medindflydelse,”

siger samfundsforskeren Johannes Andersen.

12 Så mange kandidater skal vælges

13 Hvilken kandidat er du mest enig med?

15 Kandidater i Kreds Hovedstaden

16 Kandidat til kredsformandsposten

16 Kandidater til kredsnæstformandsposterne

19 Valgkreds 1

24 Valgkreds 2

28 Valgkreds 3

30 Valgkreds 4

31 Kandidater i Kreds Midtjylland

32 Kandidat til kredsformandsposten

32 Kandidater til kredsnæstformandsposterne

34 Valgkreds 1

36 Valgkreds 2

37 Valgkreds 3

38 Valgkreds 4

47 Kandidater i Kreds Syddanmark

48 Kandidater til kredsformandsposten

48 Kandidater til kredsnæstformandsposterne

50 Valgkreds 1

53 Valgkreds 2

55 Valgkreds 3

56 Valgkreds 4

59 Kandidater i Kreds Sjælland

60 Kandidater til kredsformandsposten

60 Kandidater til kredsnæstformandsposterne

61 Valgkreds 1

63 Valgkreds 2

66 Valgkreds 3

69 Kandidater i Kreds Nordjylland

70 Kandidater til kredsformandsposten

70 Kandidater til kredsnæstformandsposterne

72 Valgkreds 1

75 Valgkreds 2

79 Kandidater i Lederforeningen

80 Kandidat til formandsposten

80 Kandidater i Kreds Hovedstaden

81 Kandidater i Kreds Midtjylland

81 Kandidater i Kreds Nordjylland

82 Kandidater i Kreds Sjælland

82 Kandidater i Kreds Syddanmark

85 Stillingsannoncer

88 Kurser, møder, meddelelser 91 Kontakt

6

8

Chefredaktør, ansvarlig efter medieansvarsloven: Sigurd Nissen-Petersen, snp@dsr.dk

Udgiver: Dansk Sygeplejeråd

Sankt Annæ Plads 30, Postboks 1084, 008 København K

Tlf. 3315 1555

www.sygeplejersken.dk

ISSN 0106-8350

Distribueret oplag: 1. januar – 30. juni 2010: 73.367 ekspl. Medlem af Dansk Fagpresse

Tryk: ColorPrint

Forsidefoto: Miklos Sxabro

ARKIVFOTO: SCANPIX FOTO: MIKLOS SZABO


Vi skal favne alle sygeplejersker

Folketingsvalget er overstået, vælgerne har sammensat et nyt

Folketing, og nu har vi også fået den nye regering på plads. For os

sygeplejersker er det dog ikke slut med valgkamp i denne omgang.

For nu er det tid til vores egne valg i Dansk Sygeplejeråd,

og det er nu, du skal være med til at sammensætte kredsbestyrelserne

og Lederforeningens bestyrelse for de næste to år.

Valgene handler dybest set om at sikre fællesskabet i Dansk

Sygeplejeråd. Alle sygeplejersker skal kunne se sig selv i Dansk

Sygeplejeråd – og det er vores demokratiske valg den bedste

garanti for.

Dansk Sygeplejeråd skal favne alle sygeplejersker i Danmark.

Det store, brede fællesskab af sygeplejersker i forskellige job

og livsfaser giver os styrke og sammenhold – både indadtil og

udadtil. Fællesskabet giver os styrken til at tale med en tydelig

stemme, når vi møder arbejdsgivere, politikere, borgere og medier.

Og fællesskabet giver os styrken til at skabe endnu flere

resultater til gavn for sygeplejerskerne og patienterne.

Når jeg taler med sundhedsministeren, har mine argumenter

stor vægt, fordi jeg repræsenterer 70.000 sygeplejersker. Når

kredsbestyrelserne taler med regionsrådsformændene og

borgmestrene, har deres argumenter stor vægt, fordi stort set

alle sygeplejersker i kredsen er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd.

Og når tillidsrepræsentanten taler med ledelsen, har deres

argumenter stor vægt, fordi de har næsten alle arbejdspladsens

sygeplejersker i ryggen.

Med andre ord: Det betyder noget, at vi er mange. Og det betyder

noget, at alle sygeplejersker bakker op om Dansk Sygeplejeråd.

Derfor vil vi favne alle sygeplejersker. Men det store,

brede fællesskab kommer ikke af sig selv. Hvis vi skal favne alle

sygeplejersker, skal alle sygeplejersker kunne se sig selv i

Dansk Sygeplejeråd.

Siden jeg blev valgt som formand for Dansk Sygeplejeråd for

to år siden, har jeg besøgt sygeplejersker på deres arbejdspladser

overalt i Danmark. Jeg har besøgt Marie, som er sundhedsplejerske

i København, Ester i visitationsenheden i Herning,

Vibeke i distriktspsykiatrien i Nykøbing Falster, Elsebeth på

børneafdelingen i Aalborg – og mange, mange flere.

På besøgene lærer jeg enormt meget om den rivende udvikling,

vores fag er inde i. Først og fremmest bruger jeg dog besøgene

til at skabe en rød tråd mellem de udfordringer, sygeplejersker

møder i hverdagen, og de indsatser, vi prioriterer i Dansk

Sygeplejeråd. Det nytter ikke noget, at vi sætter en masse ting

i gang, hvis de slet ikke hænger sammen med udfordringerne

på arbejdspladserne.

Men den røde tråd er ikke kun et vigtigt redskab for mig. Den

betyder også meget for hovedbestyrelsen, når vi lægger de

overordnede linjer for arbejdet i Dansk Sygeplejeråd. Og så er

den et vigtigt redskab for kredsbestyrelserne og bestyrelsen i

Lederforeningen, når de skal arbejde for bedre arbejdsvilkår og

et bedre sundhedsvæsen. Den røde tråd er ganske enkelt afgørende

for, at alle sygeplejersker kan se sig selv i Dansk Sygeplejeråd

– og at vi dermed kan favne alle sygeplejersker i Danmark.

Noget af det, der holder den røde tråd sammen, er vores demokrati.

Vi kender nu alle de kandidater, der stiller op til valge-

Valgene handler dybest set om at

sikre fællesskabet i Dansk Sygeplejeråd.

ne, og om lidt har du muligheden for at sætte det hold, der skal

varetage dine interesser de næste to år. Sygeplejersker har forskellige

interesser og vilkår – og det skal vores bestyrelser afspejle.

Derfor vil jeg opfordre dig til at læse kandidaternes oplæg

igennem og sætte dit kryds lige præcis der, hvor du kan se

en rød tråd til de udfordringer, du møder i din hverdag.

Ved at deltage aktivt i valget er du med til at skabe et endnu

større og endnu bredere fællesskab af sygeplejersker. Så vi

også i fremtiden kan tale med én stemme og skabe nye resultater

til sygeplejersker, patienter og borgere.

Jeg ønsker alle sygeplejersker et rigtig godt valg!

Grete Christensen, formand

SYGEPLEJERSKEN 18.2011 5


"Det handler om at tage ansvar og være medskaber af de omstændigheder, vi

som mennesker i et demokratisk samfund lever under, frem for at være ofre. Det

er den tidsånd, vi er ramt af," siger Emilia van Hauen, som beretter om en stigende

tendens til at ville bringe noget ind i denne verden, som rækker ud over os selv.

AF MArIA JørVAD, JOurNALISt • FOtO: MIkLOS SzAbO

Fra den 25. oktober frem til den 8. november

er der valg til kredsbestyrelserne og

Lederforeningen, og her har medlemmer

mulighed for at engagere sig direkte i organisationens

arbejde. Men skal man

overhovedet deltage i medlemsdemokratiet

som sygeplejerske, og er det vigtigt at

tage stilling til det arbejde, som ens kolleger

alligevel udfører? Ifølge sociolog Emilia

van Hauen er svaret ja.

Hun mener overordnet, at tiden er inde

til at prioritere fællesskaber frem for egoprojekter,

og har siden udgivelsen af sin

bog ”Farvel egofest – og goddag til formål

og fællesskaber” holdt en stribe af foredrag

om emnet. Det handler om at tage

ansvar og være medskaber af de omstændigheder,

vi som mennesker i et demokratisk

samfund lever under, frem for

at være ofre. Det er den tidsånd, vi er ramt

af, og Emilia van Hauen beretter om en

stigende tendens til at ville bringe noget

ind i denne verden, som rækker ud over os

selv.

Det gælder bl.a., når flere og flere unge i

dag gladeligt betaler rejsearrangører for

at tage ud i verden og hjælpe fremmede

mennesker frivilligt. Eller når de skaber og

engagerer sig i en masse foreninger og

organisationer. Men det gælder i høj grad

også for en faggruppe som sygeplejersker.

”Sygeplejersker udfører ligesom flere

andre faggrupper som eksempelvis folkeskolelærere

eller læger en mission. Der

ligger med sandsynlighed en stor grad af

idealisme bag ens jobvalg, når man er sygeplejerske.

Det, at man gør en forskel.

Det er engagerede mennesker, som vil

gøre noget for andre. Og når man er del af

sådan et fællesskab, er det vigtigt, at man

er med til at præge det,” siger Emilia van

Hauen.

”Sygeplejersker har automatisk et ansvar.

De har faktisk et dobbeltansvar,” uddyber

hun.

Sygeplejersker har valgt et fag, hvor det

handler om at være der for andre. Samti-

6 SygeplejerSken 18.2011

dig ser sygeplejersker også, hvad der sker

derude, hvor patienterne er, og det forpligter,

mener Emilia van Hauen. For hvis

rammerne for patienternes behandling

ikke er gode nok, så bør nogle af medlemmerne

af det arbejdsfællesskab engagere

sig i at skabe nogle nye. Og det er, hvad det

hele handler om.

Rettigheder er også pligter

Historisk har der ifølge Emilia van Hauen

været en tradition for, at vi i Danmark oppebærer

en konsensussøgende kultur,

som andelstanken og foreningstanken er

eksempler på. Men det er ikke en selvfølge.

”Demokrati er noget, vi skal kæmpe for.

Det er noget, vi skal reproducere, støtte

og bruge. I lang tid har vi haft en forestilling

om, at det handler om at nyde frem for

at yde. Det handler ikke om at tænke ”hvad

får jeg ud af det” eller at tænke ”hvilke rettigheder

har jeg som borger”. Vi skal stille

større krav til folk om, at når man har ret-

Emilia van Hauen:

tigheder, så har man også pligter,” siger

hun.

Derfor bør sygeplejersker også engagere

sig i det (politiske) arbejde, som deres

fagforening udfører, mener Emilia van

Hauen. Men hun udtrykker samtidig, at de

ikke nødvendigvis kun skal gøre det for

fællesskabets skyld:

”Sygeplejersker har i forvejen et vist engagement

i samfundet, og engagerer de

sig for samfundets skyld, er det fint. Gør

de det for deres egen skyld, er det også

fint, for så bliver det gjort, og det er en god

motivation.”

Når det er sagt, så mener hun også, at

sygeplejersker skal forpligte sig yderligere

for dem, der repræsenterer dem i samfundet.

Og det gælder netop ved fagforeningsarbejde

og er aktuelt i forhold til

det forestående kredsbestyrelsesvalg,

selvom det for mange kan være svært at

finde tid til i en travl hverdag.

”Det er i orden, at man engagerer sig i

forskellige grader, og det er individuelt,

hvor meget energi og kreativt overskud

den enkelte har. Men man bør som minimum

engagere sig i valget ved at sætte

sig ind i valget og sætte sig ind i de kandidater,

der deler ens synspunkter,” siger

Emilia van Hauen.

Flere specialiserede fællesskaber

Det ligger i tiden, at vi som mennesker

smider vores egne kreative kræfter ind i

de forskellige sammenhænge, vi indgår i,

for at være medskabere – en tendens til

såkaldt co-creation, som Emilia van Hauen

beskriver det. Og det at deltage aktivt i det

fagpolitiske liv er fuldstændigt i tråd med

Sygeplejersker

den tendens, som man også kender fra

hele netværkstankegangen.

Hun spår, at det er en tendens, som vil

brede sig yderligere inden for sundhedsvæsenet

i takt med, at der kommer øget

specialisering og diagnosticering.

”Jeg tror, at vi vil se flere og flere specialiserede

fællesskaber, der skal øge fagligheden,

hvor sygeplejersker i stigende

grad kommer til at samskabe med både

kollegaer og læger, men også patienterne.”

mjo@dsr.dk


har automatisk et ansvar

SygeplejerSken 18.2011 7


ArkivFoto: scAnpix

8 SygeplejerSken 18.2011

Johannes Andersen:

At stemme


Sygeplejerskerne må værne mere om deres faglighed

i et arbejdsmarked, der bliver mere og mere domineret

af begreber som service, målinger og procedurer,

mener lektor Johannes Andersen fra Aalborg

Universitetscenter.

AF LeIF BOmBerg, JOUrNALISt

Da den kendte samfundsforsker og -debattør

Johannes Andersen fra Aalborg Universitetscenter

for nylig var på en miniturné for

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland i Nykøbing

Falster og Sorø, fik hans underholdende

indlæg stor succes.

Johannes Andersen talte bl.a. om det

enkelte menneske, der kun vælger med

afsæt i sig selv, og om at vi vælger det

lette, simple og det hurtige.

Johannes Andersen fik samtidig et godt

indblik i, hvordan sygeplejersker tænker,

og hvordan de opfatter sig selv i den nuværende

og fremtidige arbejdsverden.

Det får lektoren fra Aalborg Universitetscenters

Institut for Statskundskab til

at reflektere over sygeplejersker og de

kommende kredsbestyrelsesvalg i Dansk

Sygeplejeråd. Og han opfordrer direkte til,

at så mange som muligt deltager i valgene:

”Alle sygeplejersker bør gå til stemmeurnerne,

hvis deres faglighed er vigtig for

dem. Det er bl.a. ved valget af repræsentanter

til kredsbestyrelserne, at man kan

vise sin mening og få medindflydelse,” siger

Johannes Andersen og sender en hurtig

”oneliner” i spil:

”Hvis man ikke stemmer, har man ikke

ret til at kritisere bagefter. At stemme er

at tage medansvar for sin fremtid!”

Værn om faglighed

Johannes Andersen understreger, at der

er stor respekt for sygeplejerskernes arbejde

overalt i det danske samfund. Når

politikere og fremtidsforskere taler om, at

der bliver brug for flere hænder i fremtiden,

vil det helt sikkert også dreje sig om

flere sygeplejersker.

I forbindelse med faglige organisationer,

overenskomstforhandlinger osv. drejes

fokus ofte for meget over på løn og arbejdsforhold.

Ikke mindst, når det gælder

job i den offentlige sektor, der traditionelt

er ret lavt lønnede.

Johannes Andersen mener imidlertid, at

fokus burde vendes mere mod fagligheden.

Det er her, mange af de store slag vil

stå fremover:

”Det er meget vigtigt, at sygeplejerskerne

værner om deres faglighed. Den er under

pres fra flere sider. Omsorg bliver afløst

af service, og solidaritet erstattes af

professionalisme. På både godt og ondt,”

siger han.

”Service er et farligt begreb for sygeplejerskerne

og deres traditionelt menneskevenlige

job i sundhedssektoren. Service

kan nemlig omfatte andre fag, der nærmer

sig sygeplejerskernes. Og service betyder

ofte målinger, placeringer i fastsatte

jobkasser og masser af faste procedurer.

For mig at se er service bestemt ikke lig

med faglighed.”

redaktionen@dsr.dk

er at tage medansvar

SygeplejerSken 18.2011 9


Victoza

10 SygeplejerSken 18.2011

® (liraglutid) 6mg/ml. Forkortet Produktresumé

Lægemiddelform: Klar, farveløs, isotonisk injektionsvæske, opløsning,

i en fyldt pen. Indikation: Victoza ® er indiceret til behandling

af voksne med type 2-diabetes mellitus med det formål at opnå

glykæmisk kontrol i kombination med orale antidiabetika. Dosering

og indgivelsesmåde: Victoza ® er en Human GLP-1-analog (glucagon-lignende

peptid 1), der anvendes i kombination med orale antidiabetika

for at opnå glykæmisk kontrol. For at forbedre den gastrointestinale

tolerance er startdosis 0,6 mg liraglutid dagligt. Efter

mindst én uge skal dosis øges til 1,2 mg. Det forventes, at nogle

patienter kan have gavn af en dosisøgning fra 1,2 mg til 1,8 mg, og

baseret på det kliniske respons kan dosis efter mindst én uge øges

til 1,8 mg for yderligere at forbedre den glykæmiske kontrol. Daglige

doser på over 1,8 mg anbefales ikke. Victoza ® kan anvendes som

supplement til en eksisterende metforminbehandling eller til en

kombineret metformin- og thiazolidinedionbehandling. Dosis af

metformin og thiazolidinedion kan fortsætte uændret. Victoza ® kan

anvendes som supplement til en eksisterende sulfonylurinstofbehandling

eller til en kombineret metformin- og sulfonylurinstofbehandling.

Når Victoza ® anvendes som supplement til sulfonylurinstofbehandling,

skal det overvejes at reducere dosis af sulfonylurinstof

for at mindske risikoen for hypoglykæmi. Selv-monitorering af

glucose i blodet er ikke nødvendig for at justere patientens dosis af

Victoza ® . Dog kan selv-monitorering af glucose i blodet ved behandlingsstart

med Victoza ® i kombination med sulfonylurinstof

være nødvendig for at justere sulfonylurinstofdosis. Ældre (> 65 år):

Dosisjustering, baseret på alder, er ikke nødvendig. Erfaring med

behandling af patienter ≥ 75 år er begrænset. Nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance ≤ 60-90 ml/min). Der er meget begrænset

terapeutisk erfaring hos patienter med moderat nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance på 30-59 ml/min), og ingen terapeutisk

erfaring hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

under 30 ml/min). Victoza ® kan i øjeblikket ikke anbefales

til patienter med moderat og svært nedsat nyrefunktion, inklusive

patienter med terminal nyreinsufficiens. Nedsat leverfunktion:

Den terapeutiske erfaring fra patienter med alle grader af nedsat

leverfunktion, er i øjeblikket for begrænset til at kunne anbefales til

brug af patienter med let, moderat eller svært nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk patientgruppe: Victoza ® anbefales ikke til børn under 18

år på grund af manglende data omkring sikkerhed og virkningsevne.

Administrationsmåde: Victoza ® må ikke administreres intravenøst

eller intramuskulært. Victoza ® administreres én gang dagligt

på et vilkårligt tidspunkt, der er uafhængigt af måltider, og kan injiceres

subkutant i abdomen, i låret eller i overarmen. Injektionssted

og -tidspunkt kan ændres uden dosisjustering. Det er dog at foretrække,

at Victoza ® injiceres på omtrent samme tidspunkt hver dag,

når det bedst egnede tidspunkt er valgt. Kontraindikationer:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Victoza

® må ikke anvendes til patienter med type 1- diabetes mellitus

eller til behandling af diabetisk ketoacidose. Der er begrænset erfaring

med behandling af patienter med kongestiv hjerteinsufficiens i

NYHA (New York Heart Association)-klasse I-II. Der er ingen erfaring

med behandling af patienter med kongestiv hjerteinsufficiens i

NYHA-klasse III-IV. Der er begrænset erfaring med behandling af

patienter med inflammatorisk tarmsygdom og diabetisk gastroparese,

og Victoza ® anbefales derfor ikke til disse patienter. Brug af

Victoza ® er forbundet med forbigående gastrointestinale bivirkninger,

herunder kvalme, opkastning og diarré. Brug af GLP-1-analoger

er blevet associeret med risikoen for pankreatitis. Der er rapporteret

om få tilfælde af akut pankreatitis. Patienterne skal informeres

om de karakteristiske symptomer på akut pankreatitis: vedvarende,

kraftige abdominalsmerter. Hvis der er mistanke om pankreatitis,

skal Victoza ® og andre potentielt mistænkte lægemidler

seponeres. Thyroidea-relaterede bivirkninger, herunder øget blodcalcitonin,

struma og thyroidea adenom er blevet rapporteret i kliniske

studier, særligt hos patienter med allerede eksisterende thyroideasygdom.

Patienter, der får Victoza ® i kombination med sulfonylurinstof,

kan have øget risiko for hypoglykæmi. Risikoen for hypoglykæmi

kan mindskes ved at reducere patientens dosis af sulfonylurinstof.

Hos patienter, behandlet med Victoza, er tegn og symptomer

på dehydrering, inklusiv ændring i nyrefunktionen, blevet

indrapporteret. Patienter, der behandles med Victoza, skal informeres

om den potentielle risiko for dehydrering i relation til bivirkninger

fra mave-tarm-kanalen og tage forholdsregler for at undgå væskemangel.

Interaktioner: In vitro har liraglutid udvist meget lavt potentiale

for involvering i farmakokinetisk interaktion med andre aktive

stoffer relateret til cytochrom P450 og plasmaproteinbinding.

Den mindre forsinkelse af ventrikeltømningen, liraglutid forårsager,

kan påvirke absorptionen af samtidigt oralt indgivne lægemidler.

Interaktionsundersøgelser har ikke påvist nogen klinisk relevant

forsinkelse af absorptionen. Paracetamol: Dosisjustering ved samtidig

brug af paracetamol er ikke nødvendig. Atorvastatin: Justering

af atorvastatindosis er ikke nødvendig ved administration sammen

med liraglutid. Griseofulvin: Dosisjustering for griseofulvin og andre

forbindelser med lav opløselighed og høj permeabilitet er ikke nødvendig.

Lisinopril og digoxin: Dosisjustering for lisinopril eller digoxin

er ikke nødvendig. Oral kontraception: Der var ingen klinisk

relevant virkning på den overordnede eksponering for hverken ethinyløstradiol

eller levonorgestrel. Det forventes derfor ikke, at kontraceptionsmidlernes

virkning påvirkes ved samtidig administration

med liraglutid. Warfarin: Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

En klinisk relevant interaktion med aktive stoffer med lav opløselighed

eller snævert terapeutisk indeks, f.eks. warfarin, kan ikke

udelukkes. Ved initiering af behandling med liraglutid hos patienter

i behandling med warfarin anbefales mere hyppig overvågning af

INR (International Normalised Ratio). Insulin Kombination af liraglutid

og insulin er ikke blevet vurderet og anbefales derfor ikke. Graviditet

og amning: Graviditet: Data for anvendelse af Victoza ® til

gravide er utilstrækkelige. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet.

Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Victoza ® må

ikke anvendes under graviditet, og det anbefales at anvende insulin

i stedet. Hvis en patient ønsker at blive gravid, eller der konstateres

graviditet, bør Victoza ® seponeres. Amning: Det vides ikke, om liraglutid

udskilles i modermælken. Dyreforsøg har påvist, at liraglutid

og metabolitter, der er nært strukturelt beslægtede, kun i ringe

omfang udskilles i modermælken. Ikke-kliniske undersøgelser har

påvist en behandlingsrelateret reduktion af neonatal vækst hos diende

rotteunger. På grund af den manglende erfaring må Victoza ®

ikke anvendes under amning. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner: Der er ikke foretaget undersøgelser

af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Patienterne bør rådes til at udvise forsigtighed for at undgå

hypoglykæmi, mens de fører motorkøretøj eller betjener maskiner,

særligt hvis Victoza ® anvendes i kombination med sulfonylurinstof.

Bivirkninger: Infektioner og parasitære sygdomme: Nasofaryngitis,

bronkitis. Metabolisme og ernæring: Hypoglykæmi, anoreksi,

nedsat appetit. Nervesystemet: Hovedpine, svimmelhed. Mavetarm-kanalen:

Kvalme, diarré, opkastning, dyspepsi, smerter i øvre

abdomen, konstipation, gastrit, flatulens, abdominal distension, gastroøsofageal

reflukssygdom, abdominalt ubehag, tandsmerter, viral

gastroenteritis. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Der er rapporteret om reaktioner på injektionsstedet.

Reaktionerne var i reglen milde og førte ikke til seponering af Victoza

® . Træthed, pyreksi (feber). Hypoglykæmi: Der blev ikke observeret

episoder af svær hypoglykæmi i studiet med Victoza ® som

monoterapi. Svær hypoglykæmi er ikke almindelig og er primært

observeret, når Victoza ® kombineres med sulfonylurinstof. Der blev

observeret meget få med administration af Victoza ® i kombination

med andre orale antidiabetika end sulfonylurinstoffer. Pankreatitis:

Der er rapporteret om få (< 0,2 %) tilfælde af akut pankreatitis under

de langvarige kliniske studier med Victoza ® . Thyroidea-relaterede

bivirkninger: Hos patienter behandlet med liraglutid er thyroidea

adenom, øget calcitonin i blodet og struma de mest hyppige thyroidea-relaterede

bivirkninger. Immunogenicitet: Patienterne kan udvikle

antiliraglutid- antistoffer efter behandling med Victoza ® , hvilket

er konsistent med de potentielt immunogene egenskaber ved lægemidler

indeholdende proteiner eller peptider. Dannelse af antistoffer

er ikke blevet forbundet med nedsat virkning af Victoza ® . Der er

rapporteret få tilfælde af angioødem. Overdosering: I et klinisk

studie af Victoza ® fik én patient med type 2-diabetes en enkelt overdosis

på 17,4 mg subkutant (10 gange den maksimale anbefalede

dosis på 1,8 mg). Virkningerne af denne overdosis inkluderede

svær kvalme og opkastning, men ikke hypoglykæmi. Patienten restituerede

uden komplikationer. I tilfælde af overdosis bør der initieres

passende understøttende behandling baseret på patientens

kliniske tegn og symptomer. Opbevaring og holdbarhed: Opbevares

i 30 måneder i køleskab (2°C - 8°C), ikke for tæt på køleelementerne.

Må ikke fryses. Efter ibrugtagning: Opbevares under 30°C

eller opbevares i køleskab (2°C - 8°C) i maksimum 1 måned. Opbevar

pennen med penhætten påsat for at beskytte mod lys, når den

ikke er i brug. Udlevering: Receptpligtigt lægemiddel. Lægemidlet

er generelt tilskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Novo Nordisk A/S. Pakninger og priser (inkl. moms):

Hver pen indeholder 3 ml injektionsvæske, opløsning, der giver 30

doser på 0,6 mg, 15 doser på 1,2 mg eller 10 doser på 1,8 mg. Victoza

® 2 x 3 ml Pris 1008,70 kr. Dato oktober 2011. Aktuelle priser

findes på www.medicinpriser.dk (Ver. 02/2011.1)

Læs altid indlægssedlen omhyggeligt inden produktet tages

i brug. Den fuldstændige produktinformation kan vederlagsfrit

fås ved henvendelse til Novo Nordisk Scandinavia, telefon

+45 80 200 240. Besøg også www.novonordisk.dk


Klar Parat Start

– så enkelt er det!

Til type 2-diabetes


S I L E N T I A S K Æ R M S Y S T E M

Optimal hygiejne

Silentia foldeskærme er svaret på

de krav, som stilles til afskærmning

indenfor sygeplejen.

EasyClean

Let at rengøre

EasyReturn

Let at folde sammen og trække ud

EasyClick

Mobil eller fast monteret

SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE

Silentia ApS – Tel: 39 90 85 85 • Fax: 72 62 31 00

info@silentia.dk • www.silentia.dk

I fremtiden

forbindes

alternativ og

etableret

behandling!

Lær Tankefeltterapi

- en let dialog kombineret

en let banken på

akupunktur punkter

afhjælper både fysiske

og psykiske smerter.

Læs mere på www.

tankefeltterapi.info

Lær Metamedicin

- hvordan fremmer

man kroppens egen

naturlige helbredelse?

Metamedicin

er ikke noget man

spiser, men en

biologisk forståelsesmodel

af kroppens

biologiske processer som vender

op og ned på sundhed og sygdom.

Læs mere på www.metamedicin.dk

12 SygeplejerSken 18.2011

Oversigten viser, at i alt 207 kandidater kæmper om i alt 144 mandater. I enkelte valgkredse

er der ikke valg, da antallet af opstillede kandidater er lig med det antal mandater,

der skal vælges i den pågældende kreds.

HOVEDSTADEN ANTAL KANDIDATER ANTAL MANDATER VALGHANDLING

• Formandspost

• Næstformandsposter

1

10

Valgkreds 1 Central 19 16 JA

Valgkreds 2 Vest 15 12 JA

Valgkreds 3 Nord 9 6 JA

Valgkreds 4 Øst 2 2 NEJ

MIDTJYLLAND ANTAL KANDIDATER ANTAL MANDATER VALGHANDLING

• Formandspost

• Næstformandsposter

1

5

Valgkreds 1 Vest 7 6 JA

Valgkreds 2 Nord 5 4 JA

Valgkreds 3 Syd 3 2 JA

Valgkreds 4 Øst 30 18 JA

NORDJYLLAND ANTAL KANDIDATER ANTAL MANDATER VALGHANDLING

• Formandspost

• Næstformandsposter

2

6

Valgkreds 1 Nord 11 6 JA

Valgkreds 2 Syd 11 8 JA

SJÆLLAND ANTAL KANDIDATER ANTAL MANDATER VALGHANDLING

• Formandspost

• Næstformandsposter

2

5

Valgkreds 1 Central 6 4 JA

Valgkreds 2 Vest 13 6 JA

Valgkreds 3 Syd 7 5 JA

SYDDANMARK ANTAL KANDIDATER ANTAL MANDATER VALGHANDLING

• Formandspost

• Næstformandsposter

2

7

Valgkreds 1 Øst 13 12 JA

Valgkreds 2 Nord 6 6 NEJ

Valgkreds 3 Syd 5 4 JA

Valgkreds 4 Vest 4 4 NEJ

ALLE KREDSE Kandidater i alt: 207 Mandater i alt: 144

ledeRFOReningsvalg 2011

Oversigten viser antallet af kandidater, som er opstillet til posterne i

Lederforeningens bestyrelse.

HOVEDSTADEN ANTAL KANDIDATER ANTAL MANDATER VALGHANDLING

Formandsposten 1 1 NEJ

Hovedstaden 3 2 JA

Midtjylland 2 2 JA* )

Nordjylland 3 2 JA

Sjælland 2 2 JA* )

Syddanmark 3 2 JA

* ) Der skal stemmes om, hvem af de allerede valgte kanditater, der skal være delegeret på DSR's kongres.

1

5

1

4

1

2

1

3

1

4

NEJ

JA

NEJ

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA


Det er nu, du kan få indflydelse på, hvilken vej Dansk Sygeplejeråd

skal gå, når der fra den 25. oktober – 8. november

er valg til DSR’s fem kredsbestyrelser og bestyrelsen for

Lederforeningen.

Hvor kan jeg finde mere information?

I denne udgave af Sygeplejersken kan du læse om alle de kandidater,

der stiller op til kredsbestyrelsesvalget, ligesom du kan

læse om de kandidater, der stiller op til valget til Lederforeningens

bestyrelse (det er dog kun ledende sygeplejersker, der kan

stemme til det valg).

Er du aktivt stemmeberettiget medlem af Dansk Sygeplejeråd,

vil du i disse dage modtage et brev med afstemningsmaterialet

og tilhørende vejledninger.

Hvem kan stemme?

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd,

der er registreret som aktive i Dansk

Sygeplejeråds medlemsregister pr.

1. oktober 2011, er stemmeberettigede.

For valget til Lederforeningens

bestyrelse gælder det, at du

også skal være registreret som

leder med personaleansvar.

Hvordan gør jeg?

Alle stemmeberettigede medlemmer

kan stemme til kredsbestyrelsesvalget.

Det kan du gøre

enten elektronisk eller pr. brev.

Begge metoder er udførligt beskre-

Hvilken kandidat er

du mest enig med?

I forbindelse med Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelsesvalg i 2011

har vi sammensat en række spørgsmål om sygeplejerskers arbejdsvilkår,

løn, fag og sundhedspolitik samt om DSR’s udvikling, som kandidaterne

har besvaret. Find spørgsmålene på www.dsr.dk

Med funktionen ”Kend din kandidat” kan du nu besvare de samme

spørgsmål med seks gradueringsmuligheder fra ”Helt enig” til ”Helt

uenig”.

Når du har besvaret alle spørgsmålene, kan du se, hvilken kandidat

du er mest enig med, og du kan finde kandidaternes uddybende svar

om de forskellige emner.

valg 2011

Hvem skal tale din sag?

vet i det materiale, du modtager med posten sammen med afstemningsmaterialet,

ligesom du kan læse om dine muligheder

på hjemmesiden www.dsr.dk/kredsvalg2011. Materialet blev udsendt

den 24. oktober.

Valget til Lederforeningens bestyrelse foregår udelukkende

elektronisk. Det kan du læse meget mere om på www.dsr.dk/lederforeningsvalg2011

Begge valg foregår i perioden fra den 25. oktober og frem til

den 8. november.

Elektroniske valgkort

Du vil den 25. oktober modtage et elektronisk valgkort med link til

det elektroniske afstemningsmodul, hvis Dansk Sygeplejeråd har

din private mailadresse. Det betyder, at du kun skal trykke på linket

og derefter indtaste din fødselsdato (ddmmåå). Det gælder

for begge valg.

Hvornår er sidste chance?

Det elektroniske afstemningsmodul åbner den 25. oktober kl.

00.01 og bliver lukket den 7. november kl. 23.59. Brevstemmer

skal være Dansk Sygeplejeråd i hænde senest den 8. november

kl. 9.00.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om kredsbestyrelsesvalget eller

valget til Lederforeningens bestyrelse, er du velkommen

til at kontakte Anne Reimer-Nielsen på

4695 4146 og arn@dsr.dk eller Anni Christensen

på 4695 4151 og ach@dsr.dk

Frist for at

stemme

Elektroniske stemmer

skal afgives senest den

7. november kl. 23.59,

mens brevstemmer skal

være Dansk Sygeplejeråd

i hænde senest kl. 9.00

den 8. november.

SygeplejerSken 18.2011 13


Lyst med nyt job?

• Abonner på Job

• Søg job - fra hela Europa

• Deltag på jobb messer

Gå ind på medrek.dk allerede i dag og tag

kontrol over din karriere

Jobbe

i Norge :-)

Vi trenger sykepleiere

og spesialsykepleiere til

oppdrag i Norge og vil

ha deg om du er ny

eller erfaren!

• Vi tilbyr deg god lønn

• Vi dekker reise og bolig

• Du får mye lavere skatt!

(33%­36%)

• Høy UB og overtid

Ta kontakt med Birgitte Simonsen på mail:

nurse@dedicare.no eller ring +47 21 68 02 93

Se også vår hjemmeside www.dedicare.no

for mer informasjon.

Dedicare er et autorisert vikarbyrå med

avtale med alle sykehus og mange kom ­

muner. Vi er den største leverandør av

spesialsykepleiere til norske sykehus.

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi /

Stressreduktion i Kerteminde.

Vi bemanner med glede

Intensivt internat med mulighed for fordybelse

Mindfulness-trænerkursus, trin 1 og 2

eller har du bare lyst til, for din egen skyld, at lære Mindfulness ?

(Trinene kan tages uafhængigt af hinanden)

Mindfulness Baseret

Mindfulness Baseret Kognitiv terapi er en af de nyeste metoder inden for den

kognitive terapitradition. Den hviler på et videnskabeligt grundlag og inddrager

forskellige Kognitiv former for meditation. En form Terapi for opmærksomhedstræning, / hvor man

opøver evnen til at være til stede i nuet. Metoden har vist sig effektiv til bla.

reduktion af stress, tilbagevendende depressioner, angst og smerter.

Stressreduktion i Kerteminde

Målgruppe: Tværfagligt sundhedspersonale, læger, psykologer,

Undervisere: Psykologer og specialister i psykoterapi og supervision Lene

Iversen og Peter Hørslev Rasmussen

Mindfulness-trænerkursus, trin 1, 2 og 3

Trin 1 (4 dage) 12-13/9-2011 + 25-26/10-2011, internat. Tilmeldingsfrist: 01.08.11

eller Formål: har At lære du metoden bare og bruge lyst den til, på sig for selv. din egen skyld,

Trin 1 ekstra (4 at dage) lære 28-29.02.2012 Mindfulness + 14-15.03.2012, internat. ? Tilmeldingsfrist:

15. 01.12.

(Trinene kan tages uafhængigt af hinanden)

Trin 2 (5 dage) 07-08.03.2012 + 04-06.06.2012 , internat. Tilmeldingsfrist:

15. 01.12.Formål: At lære at træne/lave kurser for andre – for deltagere m.

erfaring m. Mindfulness svarende til trin 1.

Kognitiv Center Fyn udbyder på 9. år kurser i Mindfulness Baseret

Pris pr. kursus: trin 1: Kr. 7.750, trin 2: Kr. 9.700. Begge kurser inkl. fuld

kognitiv terapi forplejning, med ophold, Psykologerne enkeltværelse og Lene 2 undervisere. Iversen og Peter Hørslev

Rasmussen, For samt yderligere psykiater oplysninger om Bodil kursusindhold Andersen, og tilmeldingsprocedure: som alle har se mange års

www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt sekr. Yvonne Wintcentsen, 51 24 04 50

erfaring med at træne andre i Mindfulness.

onsdag og fredag kl. 9-13 eller yw@kognitivcenterfyn.dk

Målgruppe: Tværfagligt sundhedspersonale, læger og psykologer.

Trin 1: A: 28.-29/2. + 14.-15/3. 2012

Trin 1: B: 19.-20/9. + 31/10.-1/11. 2012

Trin 2: 7.-8/3. + 4.-6/6. 2012 (5 dage)

Trin 3 (Helnæs, Fyn): 11.-14/6. 2012

For yderligere oplysninger om kursusindhold, pris og tilmeldingsprocedure

se: www.kognitivcenterfyn.dk


Kandidater opstillet i

Kreds

Hovedstaden


Kredsformand

valgt uden valghandling

Vibeke Westh

Kredsformand

dansk sygeplejeråd

Kreds hovedstaden

16 SygeplejerSken 18.2011

Kreds hovedstaden

Sundhedsvæsenet har meget svære vilkår.

Det påvirker sygeplejersker helt urimeligt.

Derfor genopstiller jeg – for at gøre DSR Kreds Hovedstaden

endnu bedre til at være medlemmernes fagforening.

Vi skal først og fremmest tage hånd om alle vores medlemmer.

Dem, der mærker og lever med fyringer, dårlige normeringer og

hovedløse nedskæringer. Deres hverdag og personlige erfaringer

er fundamentet for, hvad DSR skal arbejde med.

Vi skal også skabe grobund for tæt samarbejde på alle niveauer

i sundhedsvæsenet og på uddannelsesområdet, så vi kan sikre

meget bedre kvalitet, patientsikkerhed, uddannelsesmuligheder

og fagligt forsvarlige arbejdsvilkår.

Sygeplejersker spiller en vigtig rolle for borgerne i alle livsfaser.

Det skal afspejles i løn- og ansættelsesvilkårene. Derfor vil jeg til

stadighed bidrage til at sikre sygeplejen en stærk stemme – der

hvor beslutningerne tages, og sundhedspolitik skabes.

DSR skal stå for et stærkt fag og sikring af vores fagidentitet.

Jeg stiller min store erfaring, utrættelige energi og brede netværk

inden for sundhedsvæsenet til rådighed.

Kredsnæstformand

Ken Curt strøm andersen

sygeplejerske

opsøgende Psykoseteam

Frederiksberg

Jeg har været sygeplejerske i 21 år. Efter 3 år

på medicinsk afdeling har jeg arbejdet inden for psykiatrien. Mest

som basissygeplejerske, men også som 1.-assistent og afdelingssygeplejerske.

Igennem årene har jeg været tillidsrepræsentant i flere omgang

og har været KB-medlem igennem de seneste 18 år.

Helt overordnet er den vigtigste opgave at sikre bedre løn- og

arbejdsvilkår til den enkelte sygeplejerske.

Derudover skal vi sikre vores nyuddannede sygeplejersker arbejde

inden for sygeplejen, da vi ved, vi kommer til at mangle sygeplejersker

om få år.

Vi er kommet langt med specialuddannelserne, men der skal

sikres mulighed for efter- og videreuddannelser og kurser til alle

sygeplejersker ud fra den enkeltes behov og kompetencer.

Politikerne påstår, at sundhedsvæsenet har fået større bevillinger,

men disse står ikke mål med øgningen af opgaverne. Vi

skal derfor arbejde for flere midler ikke kun til mursten og medicin,

men også personalenormeringer.

Afslutningsvis skal vi arbejde for fri og lige adgang til sygepleje

og behandling samt sikre, at sygeplejersker kan ytre sig frit.

signe Hagel andersen

sygeplejerske

ortogeriatrisk afdeling

Bispebjerg hospital

Jeg har cyklet hjem fra arbejde med dårlig

samvittighed. Fordi vi er for få i vagterne og

derfor mangler tid til patienterne.

Alligevel har regionen valgt at skære yderligere

400 mio. kr. i sundhedsvæsenet. Jeg frygter, at vi ansatte

kommer til at betale prisen med mere stress og nedslidning. Det

er uretfærdigt. Derfor stiller jeg op som næstformand.

Jeg vil arbejde for:

• At arbejdsgiverne tvinges til at fraprioritere i opgaverne, når vi

er færre til at udføre det samme arbejde

• At sygeplejersker trygt kan ytre sig om egne arbejdsforhold

• At arbejdstidsreglerne overholdes

• At DSR er mere synlig på arbejdspladsen

• At nyuddannede fastholdes i faget

• At DSR fortsætter kampen for ligeløn og et stærkt offentligt

sundhedsvæsen.

Jeg er ansat på en kirurgisk-medicinsk afdeling, hvor jeg er fungerende

tillidsrepræsentant. Jeg har siddet fire år i kredsbestyrelsen,

været landsformand for de sygeplejestuderende i to år og

siddet i DSR’s hovedbestyrelse. Jeg er gift med Mattias og mor til

Pelle.

Vibeke schaltz andersen

1.-kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds hovedstaden

Jeg mener, DSR skal prioritere følgende tre

overordnede temaer de næste to år:

• Sikre, at sygeplejerskerne kan få job, og

at de job er attraktive og udviklende

• Sikre, at arbejdstidsregler, overenskomster og arbejdsmiljølov

overholdes, og lokale aftaler efterleves

• Sikre, at sygeplejerskernes individuelle faglige niveau øges.

Jeg vil:

• Fortsætte med at gøre arbejdsgiverne opmærksomme på sygeplejerskernes

faglige kompetencer og blive ved med at pege

på, hvor vigtig en faggruppe sygeplejerskerne er, hvis velfærdssamfundet

skal opretholdes

• Udbygge min tætte dialog med ledere og arbejdsgivere for at

kunne reagere på urimelige vilkår og krav

• Kæmpe for midler til sygeplejerskers efter-/videreuddannelse,

og at uddannelse hæftes op på det formelle uddannelsessystem

• Presse på, for at sygeplejersker får uddannelse trods knappe

ressourcer

• Holde fast i, at de aftaler, der er indgået, overholdes og bakke

tillidsrepræsentanterne op i det vigtige lokale arbejde

• Samarbejde med sygeplejerskerne for at skabe flere faglige

netværk

• Styrke sygeplejerskerne i deres fagidentitet.


Charlotte engell

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds hovedstaden

To års erfaring – og meget mere kampgejst!

Besparelser, omstruktureringer og forringede

arbejdsvilkår er nu også blevet en del af

hverdagen for os sygeplejersker. Vi har mere

end nogensinde brug for et stærkt Dansk Sygeplejeråd, der sætter

sygeplejen på dagsordenen ved alle relevante lejligheder. Politikerne

har omsider erkendt, hvor stor en ressource sygeplejerskerne

er for samfundet – det skal de selvfølgelig holdes fast på!

Jeg arbejder for:

• arbejdsmiljø og uddannelse har fokus på arbejdspladserne –

særligt i disse tider

• sikre effektive værn om sygeplejerskernes fritid

• sygeplejersker ledes af kompetente sygeplejersker

• nyuddannede sygeplejersker tilbydes andre muligheder,

mens de venter på job. Vi får brug for dem, når de store årgange

forlader arbejdspladserne

• sikre faglig udvikling, styrke netværkene og udvikle samarbejdet

med de faglige selskaber

• udvikle og trimme Dansk Sygeplejeråd, så medlemmerne sikres

en moderne fagforening.

Er du enig? Giv mig din støtte, så vil jeg arbejde for det.

Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. charlotteengell@dsr.dk

Lisbeth torp Kastrup

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds hovedstaden

Jeg har 25 års erfaring fordelt på det medicinske

område, det private samt i hjemmesygeplejen.

De sidste 5½ år som fuldtidspolitiker i

DSR. Jeg er gift med Niels og har 2 børn.

Jeg vil især arbejde for:

• Faglig forsvarlighed. De pressede arbejdsvilkår, der er mange

steder, påvirker arbejdsmiljøet negativt for sygeplejerskerne.

Det skal frem i lyset, og påvirkningerne på den faglige kvalitet

skal ligeledes i fokus.

• Primær sygepleje. Mange opgaver flyttes til kommunernes

sygeplejersker. DSR skal arbejde med anbefalinger til fremtidens

hjemmesygepleje, sikre efter- og videreuddannelse

samt kommunal sygeplejeforskning.

• Indsatsen for de arbejdsløse og fyrede. Vi skal støtte, vejlede

og skabe tilbud. Det er absurd, at der er arbejdsløshed og pressede

arbejdsvilkår samtidig.

• Tillidsrepræsentanternes vilkår på arbejdspladsen skal styrkes.

De skal sikres tiden til TR-arbejdet til fordel for medlemmerne.

• Løn. Lige nu er tiderne ikke til de store lønstigninger, men ligelønsdagsordenen

skal ikke glemmes.

Jeg vil gerne i dialog med dig. Skriv til frb-ltk@dsr.dk, eller find mig

på Facebook.

Peter Berg nellemann

sygeplejerske

Uddannet Frederiksberg Sygeplejeskole

1986, 25 års sygeplejeerfaring, de fleste år

fra intensiv og anæstesi på Rigshospitalet.

De sidste 5 år har jeg arbejdet som afdelingsdirektør

i privat konsulentvirksomhed,

der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, ansat

frem til august 2011. Jeg har ledelses- og forhandlingserfaring.

Tillidshverv: Kredsformand for Socialdemokraterne i Gladsaxe,

bestyrelsesposter i almennyttige boligorganisationer.

Tidligere har jeg været fællestalsperson, tillidsrepræsentant

og suppl. for FTR.

Jeg vil arbejde for:

• At DSR bistår og støtter de medlemmer, der bliver ramt af afskedigelser.

• At seniorer ikke bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet.

• At der sættes fokus på ligeløn.

Arbejdsmiljøet:

Jeg vil arbejde for at skabe arbejdsforhold, der ikke gør sygeplejerskerne

fysisk eller psykisk syge. DSR må arbejde for, at der er

et godt psykisk arbejdsmiljø på vores arbejdspladser, så sygeplejersker

ikke er bange for at ytre sig offentligt.

Vi har brug for et stærkt DSR i tider, hvor sygeplejerskernes

arbejdsvilkår forringes, og hvor mange sygeplejersker står uden

arbejde.

dorthe reib

sygeplejerske

hjemmeplejen

helsingør Kommune

Jeg er uddannet i 2001 og har været aktiv i

DSR siden ’04. Valgt som TR og FTR siden

’08.

Komplekse sygeplejeopgaver flyttes fra

hospitalerne til kommunerne, hvor man flere steder har erstattet

sygeplejersker med assistenter. Kompleks sygepleje og kvalitetssikring

er sygeplejerskens spidskompetence, hvorfor udviklingen

skal vendes, og sygeplejerskerne skal tilbage i kommunerne. Den

øgede kompleksitet i opgaverne stiller krav til efter-/videreuddannelse

af sygeplejerskerne samt opretholdelsen af et godt

arbejdsmiljø. Jeg vil også rette min opmærksomhed mod visitatorerne

i kommunen. I stigende grad erstattes sygeplejersker af

andre faggrupper, hvilket er en uhensigtsmæssig udvikling, da

sygeplejerskerne netop har deres berettigelse i forbindelse med

udskrivelsen af stadigt svagere og mere plejekrævende borgere.

Hvis kvaliteten af plejen skal sikres, skal sygeplejerskerne tilbage

i visitationen. Derudover skal sundhedsplejerskernes arbejdsvilkår

på banen. De presses i stigende grad af jordemødrene fra

hospitalerne og kommunernes iver efter at spare penge. Dette

vil være mine mærkesager.

SygeplejerSken 18.2011 17


Kristina robins

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds hovedstaden

rie schou

hjemmesygeplejerske

hjemmesygeplejen

Frederiksberg Kommune

18 SygeplejerSken 18.2011

Kreds hovedstaden

Sygeplejen og vores arbejdsvilkår er under

ekstremt pres pga. øgede krav og konstante

nedskæringer i sundhedsvæsenet. Her skal

DSR tydeliggøre de faglige og arbejdsmæssige

konsekvenser af besparelserne og synliggøre sygeplejens

værdi for samfundet! DSR’s indsatser skal hænge sammen med

de udfordringer, du står over for i din hverdag som sygeplejerske.

Derfor vil jeg arbejde for:

• Faglig forsvarlighed i sygeplejen! Bl.a. gennem krav om opgaveprioritering

• Faglig udvikling og uddannelsesmuligheder

• Bedre arbejdsmiljø – som forudsætning for høj faglighed og

trivsel

• Værn om sygeplejerskers fritid og overholdelse af arbejdstidsregler

• Bedre vilkår for tillidsvalgte til effektivt at hjælpe medlemmerne

• Løn, der matcher vore kvalifikationer – også i krisetid!

Arbejdsløshed rammer nu også sygeplejersker. Der skal handles for

at fastholde de ramte i faget – om få år er der igen brug for alle. Vi

skal have lighed i sundhed og særlig fokus på de svageste patienter

og borgere. Min erfaring kort: Sygeplejerske i 23 år, tillids- og

fællestillidsmand i 8 år, næstformand i 4 år.

I de år, jeg har været hjemmesygeplejerske,

er opgaverne i kommunerne blevet flere og

mere komplekse. Vi vil gerne have nye opgaver

og udfordringer, men hverken ressourcerne

eller lønnen afspejler dette. Det vil jeg gerne arbejde

for at ændre.

Sygeplejerskerne har en nøglerolle i planlægningen af plejen,

som ikke kan erstattes af andre. DSR skal til stadighed gøre opmærksom

på, hvilke konsekvenser det har for arbejdsmiljøet og

dermed borgernes sikkerhed at effektivisere, spare og erstatte

sygeplejersker med andre faggrupper. Sparetiltag har også konsekvenser

for muligheden for at fastholde studerende og nyuddannede

i faget og for sygeplejerskernes mulighed for kompetenceudvikling.

Vi skal have kommuner og regioner til at forstå, at

de nu har en enestående chance for at kvalitetssikre plejen uden

mere kontrol og administration, men ved at ansætte og prioritere

sygeplejersker.

Om mig: Uddannet i 1992 og hjemmesygeplejerske de sidste

11 år. FTR næsten lige så længe og har efterhånden et godt

kendskab til den kommunale verdens spilleregler.

Jeg er kæreste med Allan og har 3 børn, den ældste er sygeplejestuderende.

anne marie Holst sommer

hjemmesygeplejerske

PersonaleGruppen a/s

søborg

Som sygeplejersker har vi alle mærket krisen,

at vi igen skal løbe hurtigere end muligt,

og at der er ansættelsesstop i flere regioner

og kommuner. Men denne gang står vi

med et uhørt højt antal ledige og nyuddannede sygeplejersker.

Her vil jeg arbejde for, at de ledige og nyuddannede får en fair

chance:

• Efteruddannelse og specialuddannelse.

• Løntilskud kombineret med videreuddannelse.

• Fungerer de nuværende ordninger godt nok?

Som fagorganisation er det vores opgave at følge op på disse

ting. Bliver overenskomster, rammedokumenter osv. overholdt?

Vi skal tænke nye veje for at bibeholde sygeplejerskerne i arbejde

og sikre, at der er arbejde for dem at få.

På arbejdspladserne skal vi stille krav til arbejdsgiverne, så kvaliteten

er i højsædet over for borgerne/patienterne, men ligeledes

at sygeplejerskerne arbejder under forsvarlige forhold.

Derfor vil jeg have fokus på følgende:

• Retningslinjer for fagprofiler og faggrænser.

• Sundt arbejdsmiljø, både fysisk som psykisk.

• Normeringer og arbejdsopgaver.

• Ytringsfrihed – kommer der personlige konsekvenser derved?

Vidste du at …

… i alt 45 kandidater i

fire valgkredse kæmper

om 36 pladser i kredsbestyrelsen

for Kreds

Hovedstaden?


VaLgKreds 1

david Kim alfsen

sygeplejerske

København

I årene jeg har arbejdet som sygeplejerske,

har jeg oplevet en forringelse af arbejdsvilkårene

for mig og mine kolleger. På grund af

nedskæringer og øget arbejdspres oplever

jeg, at tiden, hvor de faglige debatter var i højsædet, er ovre.

På trods af det forholdsvis høje kontingent ser jeg ikke en fagforening,

der altid er lige synlig for alle vores medlemmer.

For at forbedre sygeplejerskernes arbejdsvilkår kæmper jeg

for:

• en friweekend på 56 timer, således man ikke længere kan få

aftenvagt en fredag op til friweekend.

• at arbejdsgiveren ikke kan planlægge aftenvagt dagen før en

dagvagt, med mindre de kan honorere et vagtværelse.

• at tillidsrepræsentanterne skal have månedlige møder på afdelingen

sammen med medlemmerne, hvor de bl.a. kan få

vejledning ift. løn, ferie m.m.

Tidligere har jeg været næstformand i De Studerendes Råd, hvor

vi arbejdede for et bedre studiemiljø.

Jeg går ind for et samlet sundhedsvæsen, hvor budgetter ikke

skal gå forud for sygeplejerskerne og dermed patienterne.

Arbejdet i fagforeningen er vigtigt for mig, da vi sammen står

stærkere.

Ken Curt strøm andersen

sygeplejerske

opsøgende Psykoseteam

Frederiksberg

Jeg har været sygeplejerske i 21 år. Efter 3 år

på medicinsk afdeling har jeg arbejdet inden

for psykiatrien. Mest som basissygeplejerske,

men også som 1.-assistent og afdelingssygeplejerske.

Igennem årene har jeg været tillidsrepræsentant i flere omgang

og har været KB-medlem igennem de seneste 18 år.

Helt overordnet er den vigtigste opgave at sikre bedre løn- og

arbejdsvilkår til den enkelte sygeplejerske.

Derudover skal vi sikre vores nyuddannede sygeplejersker arbejde

inden for sygeplejen, da vi ved, vi kommer til at mangle sygeplejersker

om få år.

Vi er kommet langt med specialuddannelserne, men der skal

sikres mulighed for efter- og videreuddannelser og kurser til alle

sygeplejersker ud fra den enkeltes behov og kompetencer.

Politikerne påstår, at sundhedsvæsenet har fået større bevillinger,

men disse står ikke mål med øgningen af opgaverne. Vi

skal derfor arbejde for flere midler ikke kun til mursten og medicin,

men også personalenormeringer.

Afslutningsvis skal vi arbejde for fri og lige adgang til sygepleje

og behandling samt sikre, at sygeplejersker kan ytre sig frit.

tünde P. Bording

sygeplejerske

Plejecentret sølund

København n

Sæt ikke dit lys under en skæppe, men lad

det skinne for verden!

Jeg er uddannet sygeplejerske og socialrådgiver

og har primært erfaringer inden for

ældreplejen. Jeg stiller op til valget, fordi jeg brænder for at være

med til at repræsentere og videreudvikle vores fag.

I ældreplejen mærker jeg mangel på sygeplejersker, der jo

netop kunne være rollemodeller og inspiration for plejen. I hverdagen

kan opleves manglende kvalitetssikring og unødvendige

konflikter faggrupperne imellem.

Disse forhold har jeg ambitioner om at ændre på ved:

• at gøre plejesektoren attraktiv med en introduktion af de faglige

og personlige udfordringer, ældreplejen har at byde på.

Gøre området til en naturlig karrierevej for sygeplejersker.

• at være ambassadør for implementeringen af ”Strategi for

fremtidens kommunale sygepleje”

• at sikre kompetenceudvikling.

Desuden vil jeg bidrage til at få skabt et fælles sprog for, hvordan

vi som sygeplejersker kan:

• styrke trivslen og dermed arbejdsglæden

• få forankret de gode vaner og værdier, vi har

• forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem faggrupperne.

emil Vejergang Bredvig

hjemmesygeplejerske

hjemmeplejen nørrebro

Københavns Kommune

Jeg er uddannet i 2010 og har siden da arbejdet

i hjemmesygeplejen. Jeg mener, at

vores fagforening først og fremmest bør

slås for bedre arbejdsvilkår. Bedre arbejdsvilkår

handler for mig først og fremmest om at have mulighed for at

levere den bedst mulige pleje uden at blive presset af, at der ikke

er tid til det.

En væsentlig forudsætning er, at vi er nok ansatte.

Derudover mener jeg, at sundhedsvæsenet er nødt til at prioritere.

Der findes mange, som har behov for pleje og velvære,

men i stedet får store operationer og dyr medicinsk behandling.

DSR skal arbejde for, at der bliver prioriteret i sundhedsvæsenet.

Jeg har desuden gennem mit arbejde i hjemmesygeplejen oplevet,

hvordan samarbejdet med private hjemmehjælpere til tider

fungerer dårligt, fordi der ikke er de samme krav til dokumentation,

som der er til det offentlige. Det mener jeg ikke er fair! Der

bør som minimum være de samme krav til private aktører, som

der er til de offentlige. Jeg mener som grundprincip at:

DSR skal arbejde for en styrkelse af det offentlige sundhedsvæsen.

Jeg håber på at få DIN stemme!

SygeplejerSken 18.2011 19


spiros Vesterdahl divaris

sygeplejerske

Psykiatrisk Center sct. hans

roskilde

20 SygeplejerSken 18.2011

Kreds hovedstaden

Jeg vil medvirke til:

• at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø,

som medlemmerne virker i.

Det er vigtigt, at kredsbestyrelsen har

visioner for opbygning af en handlekraftig og oplysende organisation,

som tillader hurtig reaktion over for arbejdsgiverne

især i tider med afskedigelser. Djøfisering af sundhedssektoren

skal ikke være den endegyldige forklaring på fagproblematik.

• at sikre de nyansatte/nyuddannede mere kvalitet i forhold til

introduktions- og videreuddannelsesmuligheder. Denne

gruppe er i besiddelse af mangfoldige ressourcer, som skal

markedsføres over for arbejdsgiverne og resten af organisationen.

Et koncentrationspunkt skal være seniorernes rettigheder

i deres sidste år på arbejdsmarkedet. Det bør understreges,

at forskning og uddannelse/træning skal være i højsædet,

når det gælder faglig udvikling. Sygeplejersker, som har

lyst og kræfter til at forske, skal rådgives af et forskningsudvalg

mhp. formulering og finansiering af projektforslag. Mulighed

for forskning og udvikling skal udbredes samt demokratiseres,

og forskning skal ikke være et privilegium.

Jarl damgaard Iversen

sygeplejerske

akutmodtagelsen

Bispebjerg hospital

Jeg er klar til at fortsætte!

Mit navn er Jarl, jeg er 30 år og ansat som

sygeplejerske i Akutmodtagelsen på Bispebjerg

Hospital.

Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg bl.a. arbejde for:

• Alle skal have udbetalt deres rette løn! Som tidligere bankuddannet

ved jeg, hvordan man regner den ud. For hvornår er der

egentlig tale om et tilkald, omlagt tjeneste, merarbejde, overarbejde,

beskyttet fridag, arbejdsfri dag osv.? Jeg har oplevet,

at der opstår unødvendige tvivlsspørgsmål om udb./honoreringen

af vores optjente løn, og at vi så desværre kan ende

med at blive snydt. Det må simpelthen ikke ske, og derfor vil

jeg forsøge at udvikle redskaber, der kan lette forståelsen af

vores overenskomst/arbejdstidsaftale – alternativt arbejde

for en mere simpel aftale.

Ydermere vil jeg styrke budskabet:

• Det betaler sig at være medlem af DSR. Som trofast medlem

af DSR siden 2005 har jeg mærket, hvordan mit medlemskab

har været utrolig værdifuldt både på det personlige, faglige og

økonomiske plan. Dette budskab vil jeg gerne udbrede i hele

organisationen.

Jeg håber på din stemme til valget!

Lene Biel Knudsen

sygeplejerske

rigshospitalet

Jeg har været ansat som sygeplejerske på

RH Kardiologisk Klinik siden 2002. Derudover

har jeg i to perioder også arbejdet som

sygeplejerske i Grønland.

I 2006 blev jeg valgt som TR.

I perioden oktober 2010 – november 2011 har jeg været konstitueret

2.-suppleant for FTR på RH.

Grunden til jeg genopstiller til KB er, at jeg gerne vil fortsætte

med at arbejde for basissygeplejerskernes arbejdsvilkår.

Hvis jeg bliver genvalgt til KB, vil jeg være med til at sætte fokus

på arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.

Louise Ipsen Kure

sygeplejerske

rigshospitalet

Jeg har stor interesse for udviklingen og udfordringerne

i arbejdsmiljøarbejdet. Jeg synes,

det er vigtigt at arbejde med dette, både

i det daglige og på det politiske plan. Det

er vigtigt at tydeliggøre vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet

i hverdagen.

Gennem mit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant har jeg

erfaret, at det er nødvendigt at fastholde fokus på, hvad der sker,

når arbejdsmiljøet er under pres!

Organisationen i sundhedsvæsenet er under stadig forandring

og dermed også udviklingen af vores fag. Dette stiller store krav

til sundhedspersonalets omstillingsparathed. Det er vigtigt, at vi

fortæller omgivelserne, hvilke konsekvenser det har for den enkelte

patient, borger og pårørende. Ledelserne vil ikke indrømme

det og taler om, at det blot giver serviceforringelser. Men det har

store konsekvenser, og i mange tilfælde er genindlæggelser en

direkte konsekvens af de manglende ressourcer i plejen!

For fremtidens sundhedsvæsen er det derfor af afgørende betydning,

hvordan kommende sygeplejersker uddannes, for at

kunne varetage de komplicerede situationer vi sættes i.


grete mygind

Undervisende sygeplejerske

soPU – sundhed, omsorg, Pædagogik

København

Jeg ser DSR som organisationen, der samler

sygeplejersker i Danmark om fælles gode

arbejdsvilkår og profilerer befolkningens

behov ud fra den særlige viden, sygeplejerskejobbet

giver.

.Arbejdet i KB åbner vinduet hertil.

tina Charlotte Petersen

sygeplejerske

amager hospital

Jeg er uddannet i 1988 og har siden primært

arbejdet på skadestue og akutmodtagelse.

Jeg har gennem 11 år været lokal TR og

aktuelt på 9. år FTR på Amager Hospital. Jeg

opstiller til kredsbestyrelsen, da jeg ønsker

at bidrage til at skabe en fagforening, hvor medlemmerne oplever,

at de problemstillinger, de møder i hverdagen, er med til at

sætte dagsorden i DSR. Jeg vil fortsat arbejde for:

• At skabe fokus på de særlige udfordringer, sygeplejerskerne på

nærhospitalerne møder i hverdagen

• Bedre løn og pension

• Bedre arbejdsmiljø

• Mere indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse

• Bedre muligheder for individuelle og fleksible arbejdstider

• Normeringer, der tilpasses mængden af arbejdsopgaver for at

sikre rammer for god sygepleje og kvalitet i pleje og behandling

• Opgaveglidning med fokus på faglighed

• Arbejdsopgaver, der afspejler vores uddannelse – væk med

arbejdsopgaver af ikke sygeplejefaglig karakter

• At sygeplejersker er med til at sætte den sundhedspolitiske

dagsorden

• Sygeplejefaglig indflydelse på sundhedsøkonomi i Region Hovedstaden.

marianne rasch

hjemmesygeplejerske

sundheds- og omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune

Sygeplejersker skal være der, hvor de gør en

forskel!

Det er vigtigt, at vi som sygeplejersker tør

stå ved vores fagidentitet, selvom vi derved

med jævne mellemrum kan opleve at blive forbandet, når vi gør

det. Men vi bliver såmænd også forbandet, når vi ikke gør det, så

hvorfor ikke bare stå fast. Når jeg finder det vigtigt at rette fokus

på dette tema, er det fordi, det er et vigtigt omdrejningspunkt,

hvis vi ønsker at ændre vores løn- og arbejdsvilkår.

At have fokus på at udvikle sygeplejefaget og sygeplejerskernes

muligheder for at udføre sygepleje i praksis synes jeg er

spændende, og det kan kun være til alles fordel. Tænk jer, hvis

det betyder, at alle vi sygeplejersker ansat i Region Hovedstaden

får mulighed for at udøve sygepleje i et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Jeg vil arbejde for, at vi får en strategi for et fælles fremtidens

sundhedsvæsen, så vi som sygeplejersker fastholder fokus

på en sygepleje, der giver mening for borgerne, uanset hvor i

sundhedsvæsenet borgeren befinder sig, og ikke forfalder til at

tænke kassetænkning.

Kjeld rosén

anæstesisygeplejerske

Frederiksberg hospital

Jeg er 47 år og ansat på Anæstesiologisk

afdeling, BBH, med udefunktion på FH.

Jeg har været TR og FTR og er i funktion

som arbejdsmiljørepræsentant. Gennem

mine år som tillidsvalgt har jeg altid haft

særligt fokus på arbejdsmiljø. Jeg har været aktivt deltagende i

organisationen og er en handlekraftig person, som lægger vægt

på det gode samarbejde på tværs af alle faggrupper.

Jeg vil arbejde for at:

- DSR vil synliggøre forholdende på sygehusene, i hjemmeplejen

mv. overfor politikere og befolkningen. Besparelser er ikke

uden konsekvenser.

- DSR gør en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, ikke mindst

det psykiske arbejdsmiljø. Vi lever i en tid med mange udfordringer:

Fusioner, nedlæggelser af stillinger og afdelinger.

Dette kræver en særlig indsats for arbejdsmiljøet både for

dem, der bliver fyret, og for dem, der er tilbage på afdelingen.

- fokusere på løn- og grundlønsforbedringer, højere ulempetillæg

og bedre honorering for sygeplejersker i rådighedsvagter.

- der bliver bedre forhold for sygeplejersker i tillidsposter i form af

frikøb, videreuddannelse mv. specielt i en tid, hvor disse poster

er meget i spil pga. de store omlægninger i sundhedsvæsenet.

- der i DSR er stort fokus på uddannelse og kompetenceudvikling

specielt i en tid med stigende arbejdsløshed inden for faget.

SygeplejerSken 18.2011 21


diana Jensen saksulv

Intensivsygeplejerske

rigshospitalet

22 SygeplejerSken 18.2011

Kreds hovedstaden

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, fordi

jeg fortsat ønsker at arbejde med at bringe

sygeplejerskernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø

i fokus. Jeg har igennem mit arbejde

som suppleant for FTR på Rigshospitalet

fået en stor viden om de udfordringer, sygeplejerskerne stilles

over for såvel i dag som i fremtidens sundhedsvæsen. Denne viden

ønsker jeg at bruge til fordel for medlemmerne af DSR. Hvis I

vælger at stemme på mig, vil jeg arbejde for at:

• Forbedre sygeplejerskers arbejdsmiljø, herunder rimelige vilkår

i forbindelse med arbejdstidstilrettelæggelse. Sygeplejerskerne

skal have reel indflydelse på deres arbejdsplan, og deres

fritid skal respekteres.

• Forbedre sygeplejerskernes mulighed for at udøve forsvarlig

sygepleje i hverdagen. Sygeplejersker skal ikke gå grædende

hjem, fordi de er frustrerede over deres sygepleje.

• Sætte fokus på sygeplejerskernes rolle og opgaver i fremtidens

sundhedsvæsen.

• At sygeplejersker får øget mulighed for kompetenceudvikling

og videreuddannelse.

Kirsten salling

sygeplejerske

hepatologisk afdeling

rigshospitalet

Besparelser, travlhed og dårlig samvittighed

fylder meget i mange sygeplejerskers

hverdag. Jeg oplever ofte, at glæden ved at

være sygeplejerske kvæles i en travl hverdag,

og det er ikke rimeligt.

Jeg vil arbejde for:

• Sygeplejersker skal opleve, at det er fagligt forsvarligt at gå på

arbejde og ikke mindst at gå hjem fra arbejde!

• DSR skal sætte fokus på professionen, så sygeplejen udvikles

og forbedres til gavn for sygeplejersker, patienter og samfundet.

• DSR skal arbejde for, at der udvikles efter- og videreuddannelsesmuligheder,

som kan matche de udfordringer og behov, vi

står over for.

• DSR skal skabe betydningsfulde resultater for dig, og du skal

kunne mærke, at din organisation arbejder for dig, f.eks. med

relevante faglige arrangementer samt udvikling af netværk.

Der skal være fokus på, at DSR bruger kontingentkroner til

gavn for medlemmerne.

Jeg vil bruge mine erfaringer fra den seneste periode i kredsbestyrelsen

og min tid som formand i Sygeplejestuderendes Landsammenslutning,

herunder medlem af Hovedbestyrelsen (2007-

8), til at skabe resultater for dig!

rie schou

hjemmesygeplejerske

hjemmesygeplejen

Frederiksberg Kommune

I de år, jeg har været hjemmesygeplejerske,

er opgaverne i kommunerne blevet flere og

mere komplekse. Vi vil gerne have nye opgaver

og udfordringer, men hverken ressourcerne

eller lønnen afspejler dette. Det vil jeg gerne arbejde

for at ændre.

Sygeplejerskerne har en nøglerolle i planlægningen af plejen,

som ikke kan erstattes af andre. DSR skal til stadighed gøre opmærksom

på, hvilke konsekvenser det har for arbejdsmiljøet og

dermed borgernes sikkerhed at effektivisere, spare og erstatte

sygeplejersker med andre faggrupper. Ligeledes for muligheden

for at fastholde studerende og nyuddannede i faget og for sygeplejerskernes

mulighed for kompetenceudvikling. Vi skal have

kommuner og regioner til at forstå, at de nu har en enestående

chance for at kvalitetssikre plejen uden mere kontrol og administration,

men ved at ansætte og prioritere sygeplejersker.

Om mig: Uddannet i 1992 og hjemmesygeplejerske de sidste

11 år. FTR næsten lige så længe og har efterhånden et godt

kendskab til den kommunale verdens spilleregler.

Jeg er kæreste med Allan og har 3 børn, den ældste er sygeplejestuderende.

Inger skougaard

sygeplejerske

Psykiatrisk Center sct. hans

roskilde

Jeg har nu siddet i kredsbestyrelsen i 1 periode

og fundet det meget spændende. Derfor

vil jeg gerne fortsætte.

Som medarbejder i psykiatrien kan jeg

være med til at styrke indsatsen på dette område og også repræsentere

Sct. Hans. Vi flyttede til Kreds Hovedstaden 1.4.2009, da

vores arbejdsgiver er Region Hovedstaden. Selvfølgelig vil jeg

også gerne repræsentere de øvrige sygeplejersker i regionen.

I Psyk-MED, som jeg har været medarbejderrepræsentant i fra

starten, er det vigtigt, at strategierne bliver fulgt op i DSR.

Mit mål er at medvirke til udvikling af arbejdsmiljøet, sundhedspolitik

og kompetenceudvikling og bedre efteruddannelse og

forskning. Det er mange visioner, dog har jeg i den foregående

periode oplevet, at værdierne rykker sig, og det lønner sig at

være tålmodig – for lige pludselig lykkes det.

Desuden vil jeg gerne medvirke til, at medlemmerne kan identificere

sig med Dansk Sygeplejeråd og være stolte af at være

medlem, såvel de nyuddannede som os lidt ældre seniorer.


Jørn nørby thomasen

sygeplejerske

Bispebjerg hospital

Der skal være langt mere fokus på de dårlige

arbejdsforhold, der gør det svært at se sig

selv som sygeplejerske igennem et langt

stressende arbejdsliv.

Respekten for faget og respekten for den

enkelte sygeplejerskes faglige skøn skal forbedres.

Det er ikke sygeplejerskernes ansvar at kompensere for nedskæringer

og færre kolleger, det er ledelsen og de ansvarlige

politikere, der skal leve op til ansvaret for deres egne beslutninger.

De skal prioritere de opgaver, der forventes at blive skåret

væk eller nedprioriteret.

Vi skal sikre, at de allerede afsatte penge til lokalløn forbliver i

sygeplejerskernes lønsum og ikke bare smuldrer væk eller anvendes

til besparelser i budgetterne.

At komme hjem fra arbejde uden at have afholdt sine pauser

skal være en absolut undtagelse.

DSR skal stadig være mere fagforening og mindre patientforening.

Om mig: Jeg er 39 år og bor i Brønshøj med min kone og vores

tre små dejlige børn. Ansat på Bispebjerg Hospital afd. K, de seneste

år som fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne.

sascha taarup

sygeplejerske

København

Landets sygeplejersker er hårdt presset på

et arbejdsmarked, hvor der konstant bebudes

nye nedskæringer og gentagne fyringsrunder.

Ingen føler sig længere sikre på,

hvad morgendagen byder ind med.

Mange sygeplejersker er ramt af ledighed. Både dem med

mange års erfaring og særligt de mange nyuddannede sygeplejersker

er hårdt ramt og har svært ved at finde deres hylde i faget.

Kun få er heldige at blive mødt med en fastansættelse. Mange

pendler fra vikariat til vikariat. Og et stort antal får aldrig muligheden

for at afprøve teorierne i praksis.

Som nyuddannet sygeplejerske fra 2010 kender jeg alt for

godt til vilkårene på et usikkert arbejdsmarked. Efter ansættelse

i vikariater som udekørende og visiterende sygeplejerske i Socialforvaltningen

i Københavns Kommune blev jeg pr. den 1. september

2011 ledig som en konsekvens af overenskomstaftaler og

ansættelsesstop.

Som kredsbestyrelsesmedlem ønsker jeg at sætte fokus konsekvenserne

af nedskæringer og den tiltagende arbejdsløshed

indenfor sygeplejerskefaget, særligt blandt de nyuddannede.

Charlotte Kistrup Vallys

sygeplejerske

rigshospitalet

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1989 og

har arbejdet i det gynækologiske speciale

på Rigshospitalet siden 1991. I 2006 blev

jeg master i sundhedspædagogik på DPU.

Jeg har været tillidsrepræsentant siden

1995, 1.-suppleant og i 2009 fællestillidsrepræsentant. Jeg har

ligeledes arbejdet i kredsbestyrelsen i 4 år.

Jeg interesserer mig for, at løn og arbejdsvilkår forbedres for

sygeplejerskerne, men også at der kommer fokus på ansættelsesforhold,

der er særligt under pres

.Vi lever i en økonomisk turbulent tid lige nu, og det kræver en

særlig indsats af DSR, dette, mener jeg, er en af de største udfordringer,

vi står over for i de næste år. Det er nu, at vi skal vise vores

værd over for de medlemmer, som står i en meget vanskelig

situation, bl.a. når de mister deres job.

Jeg vil arbejde for, at den politiske linje som udstikkes af kredsbestyrelsen

bliver så realistisk som mulig, så det afspejles, at den

har fodfæste i virkeligheden.

Jeg vil bringe mine erfaringer og oplevelser fra mit daglige arbejde

med ind i bestyrelsesarbejdet.

Vidste du at …

… i alt 10 kandidater

kæmper om fem kredsnæstformandsposter

i

Kreds Hovedstaden?

SygeplejerSken 18.2011 23


VaLgKreds 2

suzanne agerholm

sundhedsplejerske

sundhedsplejen

albertslund Kommune

annette Bang

sygeplejerske

Gentofte hospital

24 SygeplejerSken 18.2011

Kreds hovedstaden

Uddannet sygeplejerske i 1986 og sundhedsplejerske

de sidste 15 år.

Jeg har været tillidsmand næsten alle

årene som sygeplejerske. En kort periode fællestillidsrepræsentant.

Jeg har siddet i kredsbestyrelsen en periode.

Jeg vil fortsat arbejde for, at:

• Vi skal fastholde syge-/sundhedsplejersker i faget, i en tid

hvor økonomien sætter kvaliteten og fagligheden under pres.

• Vi skal arbejde for et offentligt sundhedsvæsen med lige adgang

for alle.

• Sætte fokus på bedre vilkår i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Jeg har været TR på Gentofte Hospital i 10 år

og FTR siden januar 2011.

Jeg er en person, der favner bredt.

Jeg er kendt i organisationen som en person,

der er god til tværfagligt samarbejde,

og som er handlekraftig, målrettet og entusiastisk.

Jeg vil arbejde for:

• At DSR gør en indsats for, at den enkelte sygeplejerske får

større indflydelse på sin arbejdssituation.

• At DSR gør en indsats for at forbedre arbejdsmiljø og vilkår for

sygeplejerskerne, da disse er voldsomt under pres efter fyringsrunder

i sundhedssektoren.

At DSR fortsat har fokus på lønforbedringer, herunder ligeløn,

grundlønsforbedringer, forhøjelse af ulempetillæg og bedre

honorering af rådighedsvagter.

• At TR får kompetencegivende uddannelse, således at de

bedre kan hjælpe medarbejderne.

• At DSR har fokus på uddannelse af og kompetenceudvikling

hos sygeplejersker, da disse muligheder er indskrænket væsentligt

i takt med besparelserne.

• At sygeplejerskerne får gennemskuelige lønsedler, således at

de har mulighed for at tjekke deres løn. (Aftalt ved sidste OK,

men er ikke effektueret.)

rikke annette Bondorff

sygeplejerske

retspsykiatrisk afdeling

Glostrup

Jeg har været sygeplejerske i nu 30 år og har

de sidste 13 år arbejdet på Retspsykiatrisk

Afdeling i Glostrup. Jeg har været med i det

organisatoriske arbejde i mange år som lokal

TR og har i de sidste 4 år siddet i kredsbestyrelsen.

Jeg genopstiller til endnu en periode i bestyrelsen, fordi:

• Fokus på vores løn- og arbejdsforhold skal fastholdes. Vores

overenskomst og aftaler skal overholdes og respekteres af

vores arbejdsgivere, og vi SKAL have bedre indflydelse på vores

egen arbejdstilrettelæggelse

• Fokus på vores arbejdsmiljø fysisk som psykisk skal styrkes

og fastholdes. Vi SKAL ikke blive syge af at gå på arbejde.

• Fokus på at styrke og fastholde indsatsen på det

psykiatriske område, som nu er midt i store omlægninger, skal

fortsætte. Vi SKAL have indflydelse på den proces, der er i

gang.

• Sygeplejerskernes faglige og saglige argumenter skal frem,

høres og respekteres.

Det vil jeg arbejde for i den kommende bestyrelse.

Iben Bruun

Primærsygeplejerske

hjemmeplejen

Gladsaxe Kommune

Jeg har været uddannet sygeplejerske siden

1983, de sidste 11 år har jeg arbejdet som

hjemmesygeplejerske.

Jeg har været TR siden 2002 og FTR siden

2008.

Jeg vil i kredsbestyrelsen arbejde for øget fokus på faglighed

og mulighed for efter- og videreuddannelse. Vores fag er i rivende

udvikling, stadigt mere komplekse opgaver skal varetages i

kommunerne, og det er sygeplejerskerne, som har de bedste forudsætninger

for at kunne planlægge og varetage disse opgaver,

derfor skal antallet af sygeplejersker i kommunerne øges.

Jeg vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem regioner og

kommuner, vi kan som sygeplejersker være brobyggere i dette

samarbejde og dermed bidrage til at lette overgangene.

Jeg vil arbejde for at skabe nogle arbejdspladser, hvor der også

er plads til sygeplejersker, som nærmer sig efterløn/pension.

Mange arbejdspladser er i dag præget af et arbejdspres, som det

kan være svært for seniorer at holde til, men der skal fortsat

gerne være plads til alle.


susanne eriksen

anæstesisygeplejerske

herlev hospital

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen. Jeg er

54 år, blev uddannet 1981. Jeg er anæstesisygeplejerske,

TR og suppleant for FTR på

Herlev Hospital. Min motivation er, at jeg

fortsat finder det organisatoriske arbejde

både vigtigt og udfordrende, og når man som jeg ønsker indflydelse,

må den tages dér, hvor den kan fås.

Nu gælder det:

• Ligeløn for lige lange uddannelser offentligt/privat.

• De godkendte specialuddannelser er lønmæssigt overhalet af

efteruddannelser og lokale kompetencetillæg. Vi er som specialuddannede

med minimum 5½ års uddannelse langt bagud.

Vi skal have en løn, der svarer til uddannelse/kompetencer.

• Arbejdsmiljøet skal højt på dagsordenen. De unge og ”gamle”

skal fastholdes i faget. Vi skal derfor arbejde for at skabe attraktive

arbejdspladser, som fastholder/rekrutterer sygeplejersker

i alle aldre.

• En forpligtende og fastholdende seniorpolitik er højaktuel nu,

hvor det er økonomiske vilkår, der styrer sundhedssektoren,

og demografien om kort tid viser mangel på arbejdskraft.

Jeanette Vedelstjerne gersager

sygeplejerske

Plejecenter

rudersdal Kommune

Med min baggrund som sygeplejerske, BA i

tysk og dansk og BA i kemi, har jeg en alsidig

erfaring med arbejde i sundhedsvæsenet.

Siden februar 2010 har jeg arbejdet inden

for neurologi med nuværende funktion som gruppekoordinator.

Af min erfaring ser jeg, at der tegner sig et mønster – om det er

fra primær- eller sekundærsektor, forskellige fagspecialer eller

på forskellige funktionsniveauer. Ens er, at vi har brug for:

• Sundere arbejdsmiljø og styrket tillid mellem ansatte og ledelse,

så vi kan kræve arbejdsregler og ret til ytringsfrihed overholdt,

uden frygt for repression og mobberi.

• Kompetenceudvikling til alle, så den enkelte føler sig tilgodeset

og respekteret, hvilket løfter den faglige indsats og kvaliteten

i arbejdet.

• Nej til fagkampe, men styrke teamarbejdet og dermed mere

synlig ledelse.

Sundere arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og færre fagkampe

forbedrer arbejdsvilkårene og styrker vores position. Et godt arbejdsmiljø

har afgørende indflydelse på, hvordan vi selv og borgerne

oplever kvaliteten i sundhedsvæsenet – og det vil jeg arbejde

for at prioritere højt i dagligdagen.

Jytte Byriel Kronborg

ambulatorie- og

operationssygeplejerske

herlev hospital

Jeg genopstiller til en ny udfordrende periode

i kredsbestyrelsen.

Som kredsbestyrelsesmedlem, AMiR og

VMU-medlem har jeg igennem årene søgt

indflydelse og påvirket beslutninger.

Sundhedsvæsenet er under konstant forandring og økonomisk

pres, som har stor indflydelse på vores hverdag.

Det er derfor yderst vigtigt at være opmærksom på de konsekvenser,

som kan ændre den sikre og sunde arbejdsplads.

Mine fokusområder:

• At arbejdsmiljøet bliver sat på dagsordenen og indtænkes i

beslutninger og handlinger. Og at der er balance mellem ressourcer,

krav og kompetencer.

• At præge debatten og udviklingen af sygeplejefaget for at

kunne leve op til fremtidige krav for at sikre det gode patientforløb.

• At sikre sygeplejerskernes arbejdsvilkår og lønforhold.

• At sætte fokus på de arbejdsledige sygeplejersker.

• At jeg fortsat vil arbejde for en nærværende, rummelig og

synlig organisation.

• At DSR styrker udviklingen af og samspillet mellem AMiR/TR

og FTR.

Leif nielsen

sygeplejerske

Gentofte hospital

Jeg genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem.

Jeg ønsker forandring og fornyelse i

Dansk Sygeplejeråd. Jeg vil arbejde for, at:

• DSR’s arbejde i højere grad bliver synligt

og opleves relevant for medlemmerne.

• forbedre sygeplejerskernes løn- og arbejdsvilkår.

• der er fokus på forvaltningen af kontingentet. Kan andre prioriteringer

af midlerne medføre forbedringer af tilbud og service

til medlemmerne?

• Seniorforeningen får pladser til DSR’s kongres ligesom Lederforeningen

og SLS.

Som bestyrelsesmedlem har jeg været aktiv og brugt mine kreative

evner for at fremme sygeplejerskernes sag. Senest har jeg

sammen med Martin Carlson arbejdet med et fotoprojekt om

mandlige sygeplejersker. Projektet udfordrer den stereotype opfattelse

af sygeplejersker. Fotoudstillingen ”Mænd er også sygeplejersker”

har skabt stor opmærksomhed om faget og bidraget

til den offentlige debat om det kønsopdelte arbejdsmarked. Modtog

Kirsten Stallknecht Prisen 2011 for indsatsen. Du kan se mere

om ”Mænd er også sygeplejersker” på www.mandligesygeplejersker.dk

SygeplejerSken 18.2011 25


Tine Jæger Pedersen

sygeplejerske

hvidovre hospital

26 SygeplejerSken 18.2011

Kreds hovedstaden

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, da jeg

fortsat tror på, at vi som faglig organisation

har noget at byde på.

Jeg har været sygeplejerske i 18 år og tillidsvalgt

i DSR i næsten lige så mange. Jeg ved

derfor, at jeg ikke kan love guld og grønne skove, MEN jeg vil fortsat

kæmpe for:

• Værn om fritid

• Bedre arbejdstidsregler

• Fokus på faglig ansvarlighed

• En organisation i øjenhøjde med medlemmerne!

• Det skal være attraktivt at (for)blive sygeplejerske

Det er vigtigt, at du bruger din stemme.

Susan Reinholdt

sygeplejerske

Glostrup hospital

Jeg genopstiller for fortsat at have politisk

indflydelse på DSR’s politik.

Jeg har været fællestillidsrepræsentant i

5 år og før denne tid fagligt aktiv som FTRsuppl.,

TR og kredsbestyrelsesmedlem i

mange år. Jeg har været ansat i Børneafdelingen på Glostrup Hospital

indtil denne flyttede til Herlev og siden nov. 09 været ansat

i Øjenafdelingen på Glostrup Hospital.

Trods recession i den danske økonomi synes jeg stadig, vi skal

kæmpe for en anstændig løn til sygeplejerskerne – basis såvel

som ledende.

Vi er nøglepersoner i det danske sundhedsvæsen – på hospitaler

såvel som i primær- og psykiatrisektoren.

Jeg støtter et stærkt offentligt sundhedsvæsen med lige adgang

for alle.

Jeg vil være med til at sætte den sundhedspolitiske dagsorden.

Vi skal have mulighed for kompetenceudvikling og kunne udøve

vores sygepleje på en fagligt forsvarlig måde og have de økonomiske

såvel som fysiske rammer, der gør, at vi kan levere sygepleje

af høj kvalitet.

Jeg vil arbejde for bedre vilkår ift. sygeplejerskernes arbejdsmiljø.

Kun på den måde kan vi fastholde sygeplejersker i faget og

sikre borgerne en ordentlig kvalitet.

Jette Susanne Schmidt

Primærsygeplejerske

Lyngby-taarbæk Kommune

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1975 og videreuddannet

ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole

i 1979/80, taget grunduddannelserne

for TR/FTR i 1998/2002 og diplomuddannelse

for FTR/TR DSR ved Danmarks Forvaltningshøjskole

i 2009. Ansat i 13 år på Finseninstituttet, senere

Rigshospitalet, som basissygeplejerske og leder, et år ved Presbyterian

Hospital Denver, Colorado, USA og er nu i Lyngby-Taarbæk

Kommune som basissygeplejerske og tillidsrepræsentant, de sidste

9 år som fællestillidsrepræsentant.

Bliver jeg valgt, vil jeg arbejde for at:

• styrke kvalitet og faglighed i primærsektoren, så sygeplejen

kommer i fokus.

• forbedre sygeplejerskernes løn, arbejdsforhold og mulighed

for efteruddannelse.

• forebygge indlæggelser ved samarbejde, dialog og fælles projekter

sektorerne imellem

• synliggøre DSR’s resultater over for politikere, borgere og vores

medlemmer.

Jeg mener, den største udfordring for kredsbestyrelsen er at:

• gøre DSR vedkommende for medlemmerne ved at skabe synlige

resultater og

• påvirke den sundhedspolitiske dagsorden i kommunerne samt

Region Hovedstaden.

Jette Skalka

sygeplejerske

Glostrup hospital

Jeg genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem,

fordi jeg stadig mener, det er vigtigt, at

der bliver arbejdet for at forbedre personaleressourcer,

videreuddannelse, løn- og arbejdsforhold

for sygeplejerskerne. I de 30 år

jeg har arbejdet på Glostrup Hospital, størstedelen af tiden på

medicinsk afdeling, er der konstant blevet stillet højere krav til

personalet på de offentlige institutioner. Med de samtidige sparekrav

er der ikke længere balance mellem de forventninger, politikerne

og borgerne har til os, og de reelle muligheder vi har for

at opfylde disse. Denne ubalance skal tages alvorligt, og det vil

jeg gerne arbejde for.

Det må kunne lade sig gøre at skabe de udviklende arbejdspladser

og konkurrencedygtige løn, der gør det attraktivt at være

sygeplejerske også i krisetider.


anne marie Holst sommer

hjemmesygeplejerske

PersonaleGruppen a/s

søborg

Som sygeplejersker har vi alle mærket krisen,

at vi igen skal løbe hurtigere end muligt,

og at der er ansættelsesstop i flere regioner

og kommuner. Men denne gang står

vi med et uhørt højt antal ledige og nyuddannede sygeplejersker.

Her vil jeg arbejde for, at de ledige og nyuddannede får en fair

chance:

• Efteruddannelse og specialuddannelse.

• Løntilskud kombineret med videreuddannelse.

• Fungerer de nuværende ordninger godt nok? Som fagorganisation

er det vores opgave at følge op på disse ting. Bliver

overenskomster, rammedokumenter osv. overholdt? Vi skal

tænke nye veje for at bibeholde sygeplejerskerne i arbejde og

sikre, at der er arbejde for dem at få.

På arbejdspladserne skal vi stille krav til arbejdsgiverne, så kvaliteten

er i højsædet over for borgerne/patienterne, men ligeledes

til, at sygeplejerskerne arbejder under forsvarlige forhold.

Derfor vil jeg have fokus på følgende:

• Retningslinjer for fagprofiler og faggrænser.

• Sundt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.

• Normeringer og arbejdsopgaver.

• Ytringsfrihed – kommer der personlige konsekvenser derved?

Heidi storck

sygeplejerske

værløse

Et professionelt valg – ikke bare et kald. Sådan

lyder overskriften for Sygeplejens År.

Efter min mening kunne det være undersætningen

for Dansk Sygeplejeråd. For den

vigtigste opgave for DSR i disse år må være

at sikre sygeplejersker en ordentlig løn. Det skal kunne betale sig

at tage en uddannelse som sygeplejerske.

Det arbejder jeg aktuelt for i kredsbestyrelsen og vil fortsat gøre

det, hvis valget giver mig mulighed for det.

Fagpolitisk vil jeg derudover arbejde for at sikre patienter sygepleje

af høj kvalitet – uanset om de befinder sig i regionalt eller

kommunalt regi.

Jeg har været sikkerhedsrepræsentant, tillidsmand og de sidste

par år aktiv i kredsbestyrelsen. Min kliniske baggrund stammer

primært fra pædiatrien og psykiatrien. I 2002 blev jeg ”skrivebordssygeplejerske”

og har deltaget i udviklingen og implementeringen

af den elektroniske patientjournal, som vi kender

den i hovedstaden. Herfra har jeg været vidne til en del organisationsomlægninger,

hvilket har rejst en del spørgsmål. Dem prøver

jeg aktuelt at få svar på gennem studier på RUC.

Helle Vibeke thorhus

sygeplejerske

Psykiatrisk Center

Ballerup

Jeg opstiller til endnu en periode i kredsbestyrelsen

i Kreds Hovedstaden.

Jeg er 52 år gammel, sygeplejerske siden

1984, de sidste 18 år på Psykiatrisk Center

Ballerup.

Her har jeg været lidt rundt omkring på dagafsnit, lukket gerontopsykiatrisk

afsnit, gero-team og distriktspsykiatri.

Jeg har været TR siden 2000 og de sidste 4 år tillige FTR. Som

psykiatrisk sygeplejerske er mit fokus især på psykiatrien, men

sygeplejerskers løn- og ansættelsesforhold generelt samt sygeplejerskers

fagidentitet er blandt mine interesseområder.

Vi skal i KB arbejde for, at DSR bliver en attraktiv fagforening for

medlemmerne ved at være lettilgængelig og ved at have klare

gennemskuelige mål.

Vi skal i KB arbejde for, at kampen om lige løn for lige uddannelse

genoptages.

Der skal være let adgang til videreuddannelse. Det skal kunne

betale sig at uddanne sig, og kompetenceudvikling skal afspejle

sig i lønnen.

Der skal være fokus på arbejdsløse sygeplejersker. Ikke kun på

de unge, men så sandelig også på de ældre sygeplejersker, der

trods erfaring og kompetencer pga. alder ikke kan få job.

Vidste du at …

… alle medlemmer, der er

registreret som aktive i

Dansk Sygeplejeråds

medlemsregister pr. 1.

oktober 2011, er stemmeberettigede?

SygeplejerSken 18.2011 27


VaLgKreds 3

mette sofie Haulrich

sygeplejerske

hillerød hospital

28 SygeplejerSken 18.2011

Kreds hovedstaden

Lars Bomann emanuelsen

sygeplejekonsulent

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

hillerød

Jeg blev uddannet sygeplejerske i 1990 og

supplerede i 2001 med specialuddannelsen

for psykiatriske sygeplejersker. De fleste år har jeg arbejdet i det

børne- og ungdomspsykiatriske speciale.

For mig er det væsentligt, at DSR som fagforening bl.a. arbejder

med:

Fagets sociale profil. Udadtil ved at vi som faggruppe er med til

at tale de svagere borgere og patienters sag. Indadtil i forhold til

at være i dialog med arbejdsgivere i forhold til at tage socialt ansvar

ikke mindst gennem et godt psykisk arbejdsmiljø, fokusering

på stressreducerende tiltag i hverdagene på arbejdspladserne og

skånsom håndtering af omplaceringer og afskedigelser.

Det grundlæggende omsorgselement. Ved større fokus på de

dele af sygeplejen, som ikke altid kan ydelsesregistreres eller

tænkes ind i et standardiseret pakkeforløb.

Kompetence- og opgaveflytninger til sygeplejerskegruppen.

Ved at arbejde for at de honoreres anstændigt og følges af relevant

efteruddannelse.

Personligt valg. Ved at den enkelte i højere grad kan vælge, om

overenskomstresultater skal anvendes til løn, frihed eller pension.

Sundhedsvæsenet er under pres, hvilket

påvirker den enkelte sygeplejerskes hverdag.

Det betyder, at DSR særligt skal prioritere

indsatsen på følgende tre områder:

• DSR som traditionel fagforening; der skal

værnes om de rettigheder, som DSR har opnået for spl.: overenskomster,

barselsorlov, arbejdstidsregler osv. Jo mere pres,

der kommer på sundhedsvæsenet, jo vigtigere bliver det at

beskytte spl. arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og ikke mindst deres

fritid.

• DSR som fagforening med sygeplejefagligheden i fokus; i alle

de sammenhænge, hvor DSR indgår både på arbejdspladserne

samt i det politiske og offentlige rum, skal vi med fagligt

funderet argumentation sikre, at de knappe ressourcer anvendes

bedst muligt til gavn for patienter og borgere.

• DSR som formidler og ”trykaflaster”; gennem bl.a. tillidsvalgte

på arbejdspladserne skal DSR hjælpe medlemmerne til at

kunne agere i en presset hverdag uden at påtage sig et personligt

ansvar for konsekvenserne af de økonomiske kår.

Jeg har været politisk aktiv i DSR siden 1997 som talsperson, formand

for SLS, TR, FTR samt medlem af AB og senere KB.

Vidste du at …

… du kan læse meget mere

om valget til kredsbestyrelserne

på www.dsr.

dk/kredsvalg 2011 ?

eva Hornnes

anæstesisygeplejerske

hillerød hospital

Jeg stiller op til KB, da jeg synes, at bindeleddet

mellem de kliniske sygeplejersker og

DSR lokalt i Kreds Hovedstaden og centralt i

Kvæsthuset er vigtigt. Gennem den sidste

periode har jeg været med til at sætte fokus

på, hvad man får som medlem af DSR. Synliggjort blandt andet i

Omkreds H ved ”Kløverkampagnen”.

Der er opgaver nok for den næste kredsbestyrelse: Besparelser,

fusioner og arbejdsløshed blandt nyuddannede og erfarne

præger Region Hovedstaden.

Jeg vil gerne arbejde for, at sygeplejerskerne fra praksis bliver

hørt, så vi i DSR kan arbejde strategisk og politisk til gavn for sygeplejersker

og sundhedsvæsenet.

DSR fordi – sygeplejerskernes vilkår og arbejdsmiljø er under

pres. Vi vil gerne levere et professionelt sundhedsvæsen med høj

faglig kvalitet. Ressourcerne er knappe – nok også i fremtiden.

Det er vigtigt at få prioriteret opgaver og afstemt forventninger,

så det ikke går ud over den enkelte sygeplejerskes arbejdsmiljø.

Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at DSR som fagforening

inddrager det faglige ben og dermed også tilgodeser den

funktion.


Jørgen Peder Højbjerg

sygeplejerske

hillerød hospital

• Jeg vil arbejde for, at der bliver arbejde til

de nyuddannede og de sygeplejersker,

der er på vej, både fordi der er brug for

dem, men også fordi man har brug for at

komme i gang med faget!

• Når der nu spares så meget på sygeplejerskerne, så ønsker jeg,

at politikerne samtidig fortæller os, hvad der skal laves mindre,

for opgaverne er vokset os over hovedet.

• Jeg vil arbejde for en whistleblower-ordning, sådan at sygeplejersker

kan komme ud med kritik uden frygt for repressalier i

offentlighedens og egen interesse.

• Jeg vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø, når der ikke er penge

til lønposen, så må der hos arbejdsgiveren være vilje til et

bedre arbejdsmiljø, det kan jo nærmest være gratis at arbejde

med et godt arbejdsmiljø.

• Helt banalt ville jeg ønske, flere bar emblemet, da det symboliserer

tilhørsforholdet til DSR, at vi er i ”klub” sammen. En kampagne

med en lille pris på emblemet og i alternative udgaver,

f.eks. med klemme.

• Jeg vil arbejde for mest mulig fagforening for pengene for medlemmerne,

det skal ikke være dyrere, men gerne bedre.

marianne Johnsen

sygeplejerske

hillerød hospital

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil arbejde for at

øge respekten om vores fag. Det vil jeg gøre

ved at arbejde for følgende punkter:

• Vi skal bruge vores faglighed til at højne

kvaliteten i den pleje, vi udfører til gavn

for vores patienter, samfundet og os selv.

• Der skal arbejdes på mere efter- og videreuddannelse.

• Der skal gives støtte til de sygeplejersker, som ikke kan få job,

det er en katastrofe, hvis de forlader faget, vi ved, at når krisen

letter, bliver der igen stor mangel på sygeplejersker.

• Og der skal stadig arbejdes for ligeløn sammenlignet med fag

med tilsvarende uddannelse, så vi kan blive hørt, når der igen

kommer vækst i samfundet.

• Arbejdsmiljøet skal sikres, det er vigtigt i en tid, hvor der hele

tiden skal løbes hurtigere.

dorthe reib

sygeplejerske

hjemmeplejen

helsingør Kommune

Jeg er uddannet i 2001 og har været aktiv i

DSR siden 04. Valgt som TR og FTR siden

08.

Komplekse sygeplejeopgaver flyttes fra

hospitalerne til kommunerne, hvor man flere steder har erstattet

sygeplejersker med assistenter. Kompleks sygepleje og kvalitetssikring

er sygeplejerskens spidskompetence, hvorfor udviklingen

skal vendes, og sygeplejerskerne skal tilbage i kommunerne. Den

øgede kompleksitet i opgaverne stiller krav til efter-/videreuddannelse

af sygeplejerskerne samt opretholdelsen af et godt

arbejdsmiljø. Jeg vil også rette min opmærksomhed mod visitatorerne

i kommunen. I stigende grad erstattes sygeplejersker af

andre faggrupper, hvilket er en uhensigtsmæssig udvikling, da

sygeplejerskerne netop har deres berettigelse i forbindelse med

udskrivelsen af stadigt svagere og mere plejekrævende borgere.

Hvis kvaliteten af plejen skal sikres, skal sygeplejerskerne tilbage

i visitationen. Derudover skal sundhedsplejerskernes arbejdsvilkår

på banen. De presses i stigende grad af jordemødrene fra

hospitalerne og kommunernes iver efter at spare penge. Dette

vil være mine mærkesager.

Karen margrethe roth

sygeplejerske

region hovedstadens Psykiatri

hillerød

Jeg har siden 1997 arbejdet i psykiatrien og

har primært arbejdet på åbent afsnit. Jeg

oplever nu mere end nogen sinde, at psykiatrien

er i forandring, og jeg tror, at sygeplejersker

vil betyde en stadigt større rolle i fremtidens psykiatri.

Psykiatrien er lige som alle andre steder i sundhedsvæsenet i

stadig forandring. Det stiller krav til os som sygeplejersker. Dette

vilkår skal vi som fagforening være med til at sætte vores præg

på.

Forandringer på vores arbejdspladser stiller krav til os som faggruppe,

det er derfor nu mere end nogen sinde vigtigt, at vi får

bevidstgjort vores egen fagidentitet, dette er noget, som jeg i

min hverdag ser som en udfordring, da det af andre faggrupper

kan opfattes som et angreb på deres kompetencer.

En højere bevidstgørelse af vores egen fagidentitet mener jeg

er alfa og omega i forhold til at få gode og ordentlige dialoger

omkring opgavefordelingen blandt faggrupperne på vores arbejdspladser.

Jeg mener, at DSR skal være en attraktiv fagforening for medlemmerne,

der skal arbejde på at gøre løn og arbejdsforhold stadigt

bedre for medlemmerne.

SygeplejerSken 18.2011 29


30 SygeplejerSken 18.2011

Kreds hovedstaden

Charlotte Lin Witzel sørensen

sygeplejerske

hillerød hospital

”Som sygeplejerske ønsker jeg respekt og

anerkendelse for det arbejde, jeg udfører.

Jeg vil have en ”god mavefornemmelse” og

vide, at jeg har ydet god sygepleje til gavn

for borgere og patienter. Jeg vil udvide min

faglige horisont og blive klogere. Sammen med andre håber jeg

på, at min indsats er med til at præge kvaliteten i det danske

sundhedsvæsen i positiv retning, og på min lønseddel aflæses

resultatet af min indsats.”

Alt for mange vil ikke kunne genkende denne hverdag. Besparelser,

fyringer, faglige kompromiser, presset arbejdsmiljø og

stress har fået en markant plads på dagsordenen. Beslutninger

om øget effektivitet har medført en usikker og til tider utryg

hverdag for mange. Nyuddannede kæmper for en plads på arbejdsmarkedet,

og mange sygeplejersker oplever et kolossalt

pres på deres rettigheder.

Udfordringen er stor! Jeg vil arbejde målrettet for at ændre

disse forhold i hverdagen, så DU som medlem SER, HØRER og

MÆRKER, at DSR arbejder for DIG.

Jeg har været spl. i 20 år, været TR og sidder i KB. Jeg er fællestillidsrepræsentant

på Hillerød Hospital og har været det i 5 år.

Birgitte nannestad Wiwe

sygeplejerske

hillerød hospital

Jeg har været sygeplejerske i 26 år fortrinsvis

ansat på operationsafdelinger, nu i ørenæse-hals-

operationsafd. på Hillerød Sygehus.

Jeg har ikke været aktiv i DSR før,

men vil meget gerne være med til at arbejde

for, at sygeplejerskers vilkår ikke forringes. Dette, synes jeg, er én

af de store udfordringer i øjeblikket, hvor store ændringer og fyringsrunder

er eller har været en del af vores dagligdag.

Så jeg mener, at der skal strammes op omkring arbejdstidsaftaler.

F.eks. synes jeg, at normtidsaftalen og aftalen om daglig

arbejdstid giver arbejdsgiver for frie hænder til at planlægge

ufordelagtigt for os, uden at det koster en krone.

Jeg vil arbejde for bedre arbejdsvilkår og bedre betaling for vores

fleksibilitet. Som tiderne er nu, synes jeg, at det er nødvendigt

at kræve kroner til gengæld. Hvis ikke ændringer. Jeg vil arbejde

for, at vores arbejdsgiver forstår, at medarbejdere er mennesker

med forpligtelser på flere områder end det arbejdsmæssige,

og at det faktisk kan være svært at få arbejdsliv og privatliv

til at hænge sammen.

VaLgKreds 4

Begge kandidater er valgt til kredsbestyrelsen

uden valghandling.

Karina randrup

Underviser, Borger og sundhed

Bornholms regionskommune

Genopstiller. Politik og fagpolitik har fortsat

min store interesse. Det lykkedes at få kredsbestyrelsen med til

den store politikerfestival Folkemødet 2011 på Bornholm.

Jeg vil arbejde for at:

• DSR-C bliver aktører ved Folkemødet 2012.

• Vi opretholder en organisation med bred repræsentation i

kredsbestyrelserne, så yderområderne fortsat vil være repræsenteret.

En bred faglig såvel som geografisk repræsentation

i DSR’s kredsbestyrelser er nødvendig for at give bestyrelsen

et langt mere nuanceret billede af, hvordan verden ser ud

uden for kredskontoret.

• Opnå bedre løn og arbejdsvilkår samt mulighed for videreuddannelse

til sygeplejersker. Det omfatter også, at løn- og arbejdsvilkår

for bl.a. sygeplejersker med ledelsesansvar, undervisende-

og forskende sygeplejersker skal honoreres i overensstemmelse

med det ansvar og den kompetence, der er i deres stillinger og

være på niveau med andre faggrupper i lignende stillinger.

• Styrke de tillidsvalgtes vilkår, så de kan udfylde rollen og forventningerne

fra DSR-C og kredsbestyrelserne som DSR’s arbejdspladsnære

repræsentant.

Ida Louise thordal tranberg

Primærsygeplejerske

Bornholms Plejehjem og -centre

nexø

• Jeg har i mange år arbejdet i primærområdet.

Jeg har siddet i kredsbestyrelsen

en periode.

• Jeg stiller op til kredsbestyrelsen igen, da

jeg mener, det er vigtigt, at Bornholm og andre yderområder

er repræsenteret, så vi ikke ”bliver glemt” i den store enhed.

Jeg synes, det er vigtigt, at vi stadig kan være med til at bestemme

dagsordenen i organisationen under hensyn til lokale

forhold.

• Jeg vil fortsat gerne kæmpe for, at vi kan afholde lokale arrangementer

og derved have den faglige udvikling i fokus såvel

som at opretholde bindeleddet mellem medlemmerne og politikerne

i DSR.

Arbejdsmiljøet og arbejdet omkring dette er meget vigtigt, der er

stadig en del at arbejde med, alt for mange har problemer med

stress eller udbrændthed.

• Jeg vil gerne arbejde for styrkelse af uddannelsesområdet.

• Jeg mener, ligelønskampen må fortsætte, vi er endnu ikke på

linje med uddannelser af samme længde og lønnen på det

private område.

Ligeledes må der kæmpes for, at samfundsudviklingen ikke skaber

yderligere ulighed i sundhedsvæsenet med en ringere behandling

af de svageste befolkningsgrupper.


Kandidater opstillet i

Kreds

Midtjylland


Kredsformand

Valgt uden valghandling

else Kayser nielsen

Kredsformand

Kreds midtjylland

dansk sygeplejeråd

32 SygeplejerSken 18.2011

Kreds midtjylland

Siden min elevtid har jeg været optaget af

fagpolitik. Jeg brænder for arbejdet i DSR i samspil med sygeplejersker.

Ikke mindst sundhedspolitik, forebyggelse og sundhedsfremme,

sygeplejefaglig udvikling, løn- og ansættelsesvilkår og

tværfagligt samarbejde. Udfordringerne er:

• At fastholde en høj medlemsorganisering og involvering.

Grundlag for et stærkt og handlekraftigt DSR præget af fællesskab

og solidaritet.

• At medlemmerne føler sig velkomne i DSR.

• At understøtte TR og AMiR i MED-arbejdet.

• At sikre beskæftigelse, efter- og videreuddannelse.

• At styrke sygeplejerskers fagidentitet, faglig ledelse og forskning.

• At arbejde for værdisætning af sygeplejerskers arbejde.

• At arbejde for lighed i sundhed, et offentligt og sammenhængende

sundhedsvæsen.

• At fremme forebyggelse og sundhedsfremme i sygeplejen.

• At sætte fokus på arbejdsmiljø og medikoteknologiske udvikling.

Mine erfaringer bygger på 10 år som FTR, bestyrelsesmedlem

1982-1997, amtskredsformand 1997-2007, kredsformand og

næstformand i RMU, Region Midtjylland, 2007-.

Vidste du at …

… i alt fem kandidater

kæmper om fire kredsnæstformandsposter

i Kreds

Midtjylland?

Kredsnæstformand

anja toftbjerglund Laursen

1.-kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds midtjylland

Jeg ønsker at genopstille.

Der er masser at tage fat på. Det vil jeg gerne

bidrage til. Erfaring: bl.a. 7 år som FTR på Århus Sygehus og 2 år

som kredsnæstformand.

Vores fag og faglige stolthed er under pres af besparelser og

nulvækst. Sygeplejersker er blevet afskediget, og nyuddannede

har svært ved at få fodfæste. Jeg mener, vi skal fastholde fokus

på vores fag og mulighederne for at udøve det – så det er fagligt

forsvarligt, og så det er god sygepleje. Et godt arbejdsmiljø er essentielt.

Jeg mener, at arbejdet herfor skal ske i et samarbejde

mellem DSR, TR, AMiR, ledere og medlemmer.

FTR/TR-vilkår er under pres, hvilket forringer mulighederne for

at varetage sygeplejerskers interesser. Det er en udfordring, som

jeg mener, vi skal kæmpe for i fællesskab i den kommende periode.

Ledere er under pres af økonomien, med risiko for at tænke og

handle mere i drift end i sygeplejefaglig ledelse. Jeg vil gerne,

sammen med formandsgruppen og KB, arbejde for at ændre

denne udvikling. Sygeplejefaglig ledelse er vigtig for at holde fokus

på faget, vilkårene for faget og udviklingen af faget.

susanne Kjærsgaard Lindberg

teamleder

midtbyens lokalcentre

Århus Kommune

Jeg vil kæmpe for:

• Ordentlige løn- og arbejdsvilkår!

• Målrettet udvikling af sygeplejefaget!

• Ét samlet og stærkt DSR!

Fordi:

Sygeplejerskers uddannelse og kunnen har høj værdi for samfundet.

Sygeplejersker er pressede i hverdagen og belønnes ikke

som fortjent. Kommuner og hospitaler skærer i antal sygeplejersker

– al evidens peger på alvorlige konsekvenser af dette.

Overgange mellem hospital og hjemmepleje og omvendt er ét

eksempel af mange, som kræver sygeplejefaglig fokus og styring.

Jeg tror på ét samlet DSR. Det er en styrke, når vi er samlet i

fælles mål, uanset hvor vi er ansat.

Jeg vil arbejde for at synliggøre sygeplejerskers værdi i et sundhedsvæsen

med lige adgang for alle.

Hvem er jeg?

21 års erfaring som sygeplejerske. 11 år på sygehus, 10 år i

kommunen. Seneste år som teamleder i Århus Kommune.

Fagpolitisk erfaring: elevrådsfmd., TR, senest FTR i 4½ år i Århus

Kommune. Relevante fagpolitiske kurser og udd. Senest diplomuddannelse

i offentlig administration.

En stemme på mig er en stemme for ordentlige løn- og arbejdsvilkår

for ALLE sygeplejersker!


Gert Petersen

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds midtjylland

Erfaring og vilje til at tænke nyt. Det er, hvad

du får, hvis du stemmer på mig ved næstformandsvalget

i Dansk Sygeplejeråd.

Mit engagement i Dansk Sygeplejeråd gennem

flere år har sit afsæt i ønsket om at sikre sygeplejersker og

sygeplejen bedre vilkår. Vi skal:

• Fortsat arbejde for ligeløn i Danmark.

• Sikre den enkelte sygeplejerske medbestemmelse på arbejdsvilkår,

faglighed og udviklingsmuligheder.

• Forbedre arbejdsmiljøet, skabe sammenhæng mellem opgaver

og ressourcer.

• Fastholde sygeplejefaglig ledelse.

• Udvikle sygeplejestuderendes vilkår på skolerne og i klinikken.

• Hjælpe og bistå de sygeplejersker, der rammes af fyringer

og besparelser.

Vi skal have fokus på oplysning, vejledning og støtte til sygeplejersker.

Om muligheder og rettigheder i sygeplejerskers arbejdsliv.

Mange sygeplejersker oplever dagligt, at de må prioritere opgaver

fra.

I en tid, hvor økonomi og effektivitet er nøgleord i sundhedsvæsenet,

har vi brug for et Dansk Sygeplejeråd, der skaber sammenhold

og arbejder for, at den enkelte sygeplejerskes arbejdsmiljø

forbedres.

Vidste du at …

… du skal trykke på linket i

det elektroniske valgkort,

du har modtaget på din

private e-mail-adresse, og

derefter kun indtaste din

fødselsdato (ddmmåå)?

Bente alkærsig rasmussen

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds midtjylland

De sidste år har vi oplevet besparelser. Sygeplejerskerne

oplever, at opgaver og ressourcer

ikke altid hænger sammen. Fagligheden er

sat under pres. Sygeplejersker bliver omplaceret

eller fyret. Nyuddannede oplever, at det er svært at få arbejde.

Der er mange fagpolitiske udfordringer. Jeg vil arbejde for at forbedre

sygeplejerskernes hverdag og fremtid. Jeg vil sætte fokus på:

• At skabe nærhed og en stærk organisation

• Sundhedspolitik og arbejdsmiljø

• På uddannelsesområdet sikre god grunduddannelse og efter-

og videreuddannelse

• Fokus på opgaveflytning fra det regionale til det kommunale

• TR og AMiR i MED-arbejdet

• De sammenhængende patientforløb

• Opgaveflytning mellem region og kommune

• At skabe muligheder for ledige sygeplejersker

• At synliggøre sygeplejerskernes fagidentitet, så sygeplejerskerne

oplever tilfredshed i arbejdet

• At sikre gode løn- og ansættelsesvilkår

• God medlemsservice.

Jeg er uddannet i 1985, har både erfaring fra det kommunale og

regionale. Været TR/FTR og fagpolitisk aktiv siden 1989.

Hvis du sætter din stemme på mig, vil jeg arbejde for dig.

Lisbeth reuss-schmidt

sygeplejerske

regionshospitalet

randers/Grenaa

Sammen er vi – du og jeg – DSR. Sammen er

vi et stærkt DSR. Sammen kan vi skabe forandring.

Arbejdsmiljøet har været under voldsomt

pres på grund af besparelser og omstruktureringer i kommuner

og region. Det har mange steder konsekvenser for faglighed og

arbejdsglæde. DSR skal være med til at stille krav om en politisk

prioritering. Desuden skal tillids- og arbejdsmiljørepræsentanters

samarbejde udvikles yderligere.

Sygeplejen skal ledes af sygeplejersker, som har vilkår, som

også giver mulighed for faglig udvikling. Det giver arbejdsglæde

og kvalitet for medarbejdere og tilfredse patienter/borgere.

Der skal arbejdes med efter- og videreuddannelsesmuligheder,

f.eks. kliniske ekspertsygeplejersker med selvstændig ordinationsret.

Der er ledige sygeplejersker, som gerne vil ind på arbejdsmarkedet,

mens andre ønsker at få ny viden. Den situation

skal vi da udnytte positivt.

Jeg vil bruge min viden og erfaring som sygeplejerske, kredsbestyrelsesmedlem,

FTR-suppleant, Master i Health Science samt

diplom i offentlig administration til gavn for sygeplejersker i

Kreds Midtjylland.

SygeplejerSken 18.2011 33


VaLGKreds 1

marianne Bjørn

sygeplejerske

regionshospitalet

Herning

34 SygeplejerSken 18.2011

Kreds midtjylland

Verden er i konstant forandring. Den ene

omstilling er ikke gennemført, før den næste

sættes i gang.

Det sker regionalt, kommunalt og andre steder, hvor sygeplejersker

er ansat. Det giver store udfordringer til sygeplejerskerne,

både for dem, som har et job, og dem, som ikke har. Det stiller alt

i alt store krav til organisationen.

De udfordringer, sygeplejerskerne har på arbejdspladserne, og

de udfordringer, det giver DSR, vil jeg gerne tage del i på alle fronter.

Forandring er ikke den eneste årsag til, at jeg genopstiller.

Jeg vil fortsat, blandt andet, arbejde for:

• At DSR lokalt har indflydelse på sundhedspolitikken og andet,

der har betydning for sygeplejerskernes hverdag.

• At kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og løn til stadighed er

på dagsordenen. Det kan altid blive bedre.

• At de tillidsvalgte bliver uddannet/udviklet til at klare de opgaver,

de har nu og får i fremtiden.

• At medlemmerne får god service og den individuelle vejledning,

de har behov for, uanset niveau i organisationen.

• At DSR er en organisation, man ikke kan undvære at være

medlem af.

annette askjær dam

sygeplejerske

regionshospitalet

Holstebro

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen!

Fordi vi står midt i en omstrukturering,

hvor der er brug for folk, der vil kæmpe for

fremtidens sundhedsvæsen. Jeg brænder

for at arbejde med de fagpolitiske udfordringer, som har stor betydning

og indflydelse på at forbedre sygeplejerskernes hverdag

og fremtid. Vi skal ikke acceptere, at sygeplejerskerne fortsat bliver

fyret eller omplaceret pga. disse besparelser. Vi skal finde en

løsning på, hvordan vi kan få sygeplejerskernes hverdag til at

hænge sammen. Ressourcerne skal hænge sammen med opgaverne,

så vi undgår, at fagligheden kommer under pres.

Der skal sættes fokus på:

• At skabe nærhed og en stærk organisation.

• Det faglige ansvar og kompetence skal styrkes og synliggøres.

• Arbejdsvilkårene skal opprioriteres gennem et bedre arbejdsmiljø.

• Der skal arbejdes målrettet med seniorpolitikken.

• At få flere nyuddannede i arbejde.

• At forbedre løn og ansættelsesforhold.

• Flere muligheder for at udføre og videreudvikle sygeplejen

og forskningen.

• At styrke TR og AMiR til at klare de opgaver, de har nu og i

den nye struktur.

alma Katrine Jensen

sygeplejerske

regionshospitalet

Holstebro

Det er en spændende og udfordrende opgave

at være kredsbestyrelsesmedlem og

være med til at forme udviklingen i DSR.

Der stilles store krav til sygeplejerskernes

faglighed og omstillingsparathed, hvor omstrukturering i sundhedsvæsenet

er på programmet. Arbejdsmiljøet presses af besparelser,

omstruktureringer kræver yderligere og påvirker et ellers

godt arbejdsklima.

Kompleksiteten i sygeplejen kræver fortsat faglig udvikling.

Vilkårene for udøvelse af professionel sygepleje er under pres.

Løn og ansættelsesforhold skal være attraktive for fortsat at

kunne fastholde erfarne sygeplejersker i faget samt rekruttere til

uddannelsen.

Jeg er anæstesisygeplejerske og desuden fællestillidsrepræsentant,

og jeg stiller op som kredsbestyrelsesmedlem.

Gitte Jensen

sygeplejerske

regionshospitalet

Holstebro

Jeg opstiller som kredsbestyrelsesmedlem,

fordi jeg som sygeplejerske - på en operationsafdeling

- gerne vil være med til at præge

udviklingen og tage del i beslutninger,

som påvirker denne gren af sygeplejen.

• Jeg mener, at det ville gavne og styrke operationssygeplejerskernes

faglige identitet, hvis vi fik en uddannelse for operationssygeplejersker.

Det kan også være med til at sikre, at

sygeplejerskerne bliver i denne del af sygeplejen.

• Jeg mener, at der ligger en udfordring i at skabe et godt arbejdsmiljø,

også for de deltidsansatte.

• Jeg mener også, at vi har en stor udfordring i at skabe et positivt

billede af DSR hos medlemmerne, så vi kan få vendt

den tendens, at medlemmerne melder sig ud af organisationen.


Vidste du at …

… valget til Dansk Sygeplejeråds

fem kredsbestyrelser

og til Lederforeningens

bestyrelse foregår i perioden

fra den 25. oktober og frem

til den 8. november 2011?

anders dalgaard mikkelsen

Primærsygeplejerske

Hjemmeplejen

Holstebro Kommune

Jeg er 57 år, gift og har to voksne børn. Jeg

blev uddannet som sygeplejerske i 1984 i

Århus. Jeg har i mere end 20 år arbejdet som

primær sygeplejerske i Holstebro Kommune

(tidl. Vinderup), hvor jeg har været arbejdsmiljørepræsentant

(AMiR) i mere end 15 år. Hvervet som AMiR betyder, at jeg har erfaring

med arbejdet i lokalt MED-udvalg og i kommunens fælles-

og hoved-MED-udvalg.

Jeg har de sidste 2 år siddet i kredsbestyrelsen i DSR, hvor jeg

især har fokuseret på at styrke relationen mellem AMiR og TR

med henblik på varetagelse af medlemmernes interesse.

Som bestyrelsesmedlem i DSR ønsker jeg at:

• fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen

• skabe forudsætning for gode arbejdsrelationer mellem primær

og sekundær sektor

• sikre og videreudvikle samarbejde mellem AMiR og TR

• styrke uddannelsen for AMiR

• sikre DSR’s gode relationer til samtlige partier i Folketinget

• arbejde for demokrati på arbejdspladsen

• støtte sygeplejersker i at opnå kompetence til at imødekomme

fremtidens sygeplejeopgaver.

• lytte til medlemmernes meninger

• arbejde for gode løn- og arbejdsvilkår.

mariann Hedevang mikkelsen

Funktionsleder

Hjemmeplejen

struer Kommune

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsesvalget,

fordi jeg gerne vil være med til fortsat at

styrke det faglige fællesskab og samarbejdet

mellem Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland,

basissygeplejerskerne, TR, AMiR og lederne i kommunerne.

Som medlem af kredsbestyrelsen har man indflydelse på DSR’s

love og politikker, som fastsættes af Kongressen, som er DSR’s

øverste myndighed.

Det offentlige sundhedsvæsen gennemgår i disse år en kolossal

udvikling, som påvirker det tværsektorielle samarbejde. Jeg vil

arbejde for at styrke det faglige samarbejde omkring borgerne.

Jeg vil være med til at sætte fokus på det sundhedspolitiske

område, arbejde med at styrke samarbejdet mellem DSR og lederne

og have fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

Birgit oien schmidt

anæstesisygeplejerske

regionshospitalet

Herning

Uddannet i 1980, har været ansat både i

hjemmepleje og på sygehus. Som sygeplejeelev

var jeg elevrådsrepræsentant, senere

blev jeg tillidsmand. Jeg genopstiller som KBmedlem,

fordi jeg stadig ”brænder” for organisationsarbejdet. Jeg

vil bl.a. som repræsentant for sygeplejerskerne fra de tyndere

befolkede områder i kredsen sørge for, at vi også kan og vil blive

hørt! Desuden vil jeg fortsat arbejde aktivt for:

• at du føler, du har en fagforening, der er lydhør, varetager

dine interesser samt yder en god service

• at du føler, du har en fagforening, der lyttes til og tages alvorligt

i samfundet

• at der skabes respekt om sygeplejerskernes faglige viden

• at sætte fokus på arbejdsmiljø og trivsel

• at styrke samarbejdsmulighederne mellem tillidsmænd og

arbejdsmiljørepræsentanter

• at synliggøre sygeplejefagets mange muligheder

• at få lavet en attraktiv og anstændig seniorpolitik, så der

både er plads til de erfarne og de nyuddannede på arbejdspladserne

• at vi ikke glemmer – ligelønsdebatten er ikke slut endnu.

SygeplejerSken 18.2011 35


VaLGKreds 2

36 SygeplejerSken 18.2011

Kreds midtjylland

Helle Balling engelsen

sygeplejerske

regionshospitalet Viborg, skive

Jeg synes, det organisatoriske og fagpolitiske

arbejde i kredsen har været både spændende

og udfordrende at være med til.

Jeg vil gerne fortsat være med til at præge udviklingen i Kreds

Midtjylland og DSR til gavn for sygeplejerskerne.

Jeg stiller derfor op igen som kredsbestyrelsesmedlem og vil

meget gerne arbejde i kredsbestyrelsen for at:

• Vi fortsat arbejder med at forsøge at skabe arbejdspladser,

hvor arbejdsbyrden svarer til det antal sygeplejersker, der er

til at udføre opgaverne og sikre dem et ordentligt arbejdsmiljø.

• Vi til stadighed har fokus på faget og sygeplejerskernes faglighed,

da en stærk faglighed er med til at rekruttere og fastholde

sygeplejersker.

Vi har fokus på, at sygeplejersker skal have mulighed for at

kompetenceudvikle sig gennem hele deres arbejdsliv og have

løn for det.

• Vi forsøger at skabe sammenhængskraft mellem sektorernes

sygeplejersker.

Vi forfølger DSR’s strategier.

DSR fortsætter med at være en resultatsøgende fagforening

for sygeplejersker på alle niveauer og arbejder for et stærkt offentligt

sundhedsvæsen.

Vidste du at …

… det elektroniske afstemningsmodul

åbner

den 25. oktober kl. 00.01

og bliver lukket den 7.

november kl. 23.59?

Lone Kristensen

intensivsygeplejerske

regionshospitalet Viborg

Jeg har været sygeplejerske i 11 år – først på

Kardiologisk Afd. og de sidste 9 år på Intensiv/Opvågning.

Jeg har været aktiv i DSR i 6

år som tillidsrepræsentant og 4 år som suppleant

for fællestillidsrepræsentant. Jeg har

netop færdiggjort en diplomuddannelse i offentlig forvaltning,

hvilket har skærpet min interesse for den sundhedspolitiske og

sygeplejefaglige dagsorden.

Jeg synes, den største udfordring for kredsbestyrelsen er at

skabe en tæt forbindelse mellem vores organisation og dens

medlemmer. Sygeplejerskerne skal i højere grad kunne se sig selv

i det arbejde, der foregår i DSR. Det skal være tydeligt for den enkelte

sygeplejerske, hvad DSR indeholder.

Bliver jeg valgt, vil jeg arbejde hårdt for:

• At sygeplejersker ikke tabes på gulvet i omstruktureringer

og besparelser.

• At sygeplejersker får en stærk rolle i samarbejdet mellem

sektorerne.

• At sygeplejerskers kompetenceudvikling betaler sig – løn for

uddannelse.

• At både nyuddannede og ældre sygeplejersker har en berettiget

plads i vores sundhedssystem.

• At kredsbestyrelsesarbejdet afspejler medlemmernes behov.

Helle susanne B. Laursen

sygeplejerske

regionshospitalet Viborg

Jeg har været sygeplejerske i 20 år. I primærsektoren,

psykiatri, mange år i det neurologiske

speciale og i neurofysiologien.

Jeg har siden 1994 været aktiv i DSR. Primært

som tillidsrepræsentant i neurologisk

område. Siden 2003 været medlem af Amtsbestyrelsen i Viborg

og fra kredsens start kredsbestyrelsesmedlem i Kreds Midtjylland,

nu supl. i KB.

Jeg genopstiller, fordi jeg vil gøre en forskel for sygeplejerskernes

arbejdsliv. Jeg ønsker indflydelse på DSR’s strategier og politikker

lokalt og centralt. Jeg brænder for organisationsarbejdet

og mener at have meget at bidrage med.

Jeg har arbejdet aktivt med flere indsatsområder under KB. Politisk

styregruppe omkring det nye kredshus, bl.a. skabelsen af

kredsbladet DSR Midt, arbejdsgrupperne vedr. Løn, Arbejdsmiljø

m.m.

Jeg vil i kredsbestyrelsen fortsat gerne være med til at forbedre

og sætte fokus på:

• LØN og lønstrategier

• Sygeplejerskernes arbejdsmiljø

• At styrke nærheden og indflydelsen for medlemmerne.

Jeg vil yde en stor indsats, med positiv indstilling og højt engagement

i bestyrelsesarbejdet.


Jan otkjær

sygeplejerske

regionspsykiatrien

Viborg

Sundhedsvæsenet er under konstant pres

med fortsatte nedskæringer. Der er brug for

en slagkraftig organisation, der kan arbejde

politisk for at skabe et velfungerende og

sammenhængende sundhedssystem.

Nedskæringerne lægger pres på den enkelte sygeplejerske.

Der skal arbejdes for at skabe gode arbejdsforhold og for en anstændig

løn. I øjeblikket har vi en situation med ledige sygeplejersker.

Dem bliver der snart brug for, og derfor er det vigtigt, at vi

gør en indsats for at få dem i beskæftigelse og holde dem i faget.

Jeg har i en del år været engageret i DSR som TR og FTR. Jeg har

tidligere været med i kredsbestyrelsen.

Jeg vil arbejde for:

• Højere løn – lønnen skal matche kvalifikationerne

• Bedre arbejdsvilkår

• Mulighed for faglig udvikling

• Gode muligheder for videreuddannelse

• Fokus på kvalitet frem for dokumentation

• Hvis ikke vi kan holde fast på den allerede afsatte lokalløn, så

skal der ikke afsættes mere i kommende overenskomster

• Der skal fokus på sundhedsfremme og forebyggelse

• Fri og lige adgang til sundhedsydelser

• Kliniske ekspertsygeplejersker.

ane mette sejer Pedersen

Projektleder

regionshospitalet Viborg

silkeborg, Hammel, skive

Jeg har tidligere været aktiv i DSR; som faglig

sekretær i Kreds Midtjylland; som medlem

af Viborg Amtskreds’ bestyrelse og som

TR i en årrække.

Nu stiller jeg op, fordi det fagpolitiske arbejde fortsat har min

store interesse. Jeg vil rigtig gerne være med til at præge udviklingen

for DSR, Kreds Midtjylland, og jeg vil arbejde for:

• Højere løn til sygeplejerskerne. Sygeplejerskerne holdt hårdt

for ved strejken i 2008. Et af resultaterne er Lønkommissionsrapporten,

som er et vigtigt værktøj i arbejdet med målrettet

at skabe politisk vilje til at se på redskaber, der kan

værdisætte fag i forhold til hinanden.

• En fagforening, der er tilgængelig og til rådighed, når man

som medlem har brug for det.

• Uddannelse – vi har gennem hele arbejdslivet brug for at

dygtiggøre os – dette skal være muligt.

• Bedre seniorordninger – bliver højaktuelt at kæmpe for med

den nye tilbagetrækningsreform.

Jeg vil arbejde bevidst for, at fællesskabsfølelsen vokser og bliver

stærkere i vores fagfællesskab. Det er vigtigt, at vi står sammen.

Det er det, der gør os stærke som fagforening.

VaLGKreds 3

søren Bæk

sygeplejerske

regionshospitalet

Horsens

Vidste du at …

… du den 25. oktober

modtager et elektronisk

valgkort med link til det

elektroniske afstemningsmodul,

hvis Dansk

Sygeplejeråd har din private

mailadresse?

Tidligere har jeg siddet i kredsbestyrelsen i

det tidligere Vejle Amt og i Kreds Midtjylland,

men har holdt en pause i kredsbestyrelsen de sidste 2 år.

Jeg har igen fået lyst til at være med til at påvirke den sundhedspolitiske

dagsorden gennem kredsbestyrelsesarbejdet.

Nogle af de emner, som jeg mener er meget relevante, og som

jeg vil arbejde for, er:

• at udvide kommunernes og regionens ansvar for deres sygeplejersker,

så vi får nogle bedre ordninger i forhold til at

sikre de sygeplejersker, der bliver ramt af sygdom og nedslidning.

Det skal ikke være nemt at fyre syge eller nedslidte

sygeplejersker.

• øget fokus på sygeplejerskernes arbejdsmiljø

• bedre løn, selv i disse krisetider.

SygeplejerSken 18.2011 37


Jytte Kristina Greve

sygeplejerske

regionshospitalet

Horsens

38 SygeplejerSken 18.2011

Kreds midtjylland

Nye udfordringer – nye rammer for alle sygeplejersker

i deres sygeplejerskefunktioner!

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, fordi

jeg synes, det er spændende og betydningsfuldt at arbejde med

sygeplejerskefagligheden i mange fagpolitiske sammenhænge:

• i værdisætningen af faget

• i lønudviklingen og ligelønsperspektivet

• i arbejdet med medbestemmelse og indflydelse på egen

faglighed og udvikling

• i synliggørelse af betydningen af sammenhængende forløb

• i tydeliggørelse af faglig ledelse

• i nytænkning af sygeplejerskefunktioner

• i deltagelse i debat mellem kolleger og samarbejdspartnere

på arbejdspladsen, regionalt og på landsplan.

Jeg tilfører det fagpolitiske kredsarbejde en positiv og nytænkende

vilje og handlemåde, som rækker langt ind i organisationen.

Jeg bruger den fagpolitiske indflydelse og indsigt i mine andre

funktioner som sygeplejerske, som FTR og som RMU-medlem.

Derved arbejder jeg for dig som kollega, samarbejdspartner og

som samfundsborger for at styrke faget og vores fælles organisation.

Bodil Jeppesen

Hjemmesygeplejerske

Hjemme- og sygeplejen

Ældreservice,

Odder Kommune

Udd. sygeplejerske i 1988, hjemmesygeplejerske

siden 1995, TR i ca. 14 år, været klinisk

vejleder i flere år.

Er meget optaget af den sundhedspolitiske dagsorden og fast

overbevist om, at vi som sygeplejersker og DSR skal kæmpe for

lighed i sundhed og lige adgang til sundhedsvæsenet.

Som sygeplejerske brænder jeg for sygeplejen til den ældre

medicinske/geriatriske patient. Vi skal som sygeplejersker og

medlemmer af DSR kæmpe for de svageste patienter, som andre

ikke ”råber så højt” om, bl.a. den ældre medicinske pt.

Som KB-medlem vil jeg arbejde for:

• At DSR fortsat har fokus på den kommunale sygepleje.

• Gode vilkår for sygeplejersker til at udføre sygeplejen til den

ældre medicinske/geriatriske patient, uanset om patienten

befinder sig på sygehus eller i eget hjem.

• At der via overenskomsterne laves centrale aftaler ift. de

kliniske vejlederes vilkår og tillæg på det kommunale område.

• At sætte fokus på kompetenceudvikling for sygeplejerskerne

i primær sektor.

• At DSR fortsat er skarp på sundhedspolitiske udmeldinger.

VaLGKreds 4

Vibeke Bak

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

Jeg arbejder på en akutmedicinsk afdeling

som basissygeplejerske

og ønsker at stille op til kredsbestyrelsen,

da jeg mener at kunne bidrage til at få fokus på det pres, der er på

vores faglighed og arbejdsmiljø i disse år.

Det er vigtigt for mig, at DSR er en organisation, som alle sygeplejersker

kan se sig selv i, hvor der er fokus på medlemmernes

ønsker og behov.

I kredsbestyrelsen vil jeg arbejde for:

Flere tilfredse medlemmer.

• At DSR skal være en moderne organisation, der tør tænke

nyt.

• At sygeplejersker får bedre mulighed for efter- og videreuddannelse.

• At der skabes mere fokus på fagligheden, arbejdsmiljø og

arbejdsvilkår.

• At vores løn afspejler den værdi, det har for samfundet. Der

skal skabes større sammenhængskraft mellem primær og

sekundær sektor til gavn for patienten/borgeren.

• At der tages hånd om nyuddannede sygeplejersker uden

job, så de fastholdes i faget.

Birgitte amdi Bastiansen

Koordinerende sygeplejerske

norddjurs Kommune

Jeg genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem

med afsæt i 23 år som sygeplejerske,

heraf 5 år som TR i primær og 2 år i DSR’s

kredsbestyrelse.

Jeg ønsker at bidrage til at skabe en fagforening,

hvor medlemmerne oplever, at de problemstillinger, de

møder i hverdagen, er med til at sætte dagsordenen i DSR.

Jeg vil som en del af kredsbestyrelsen fortsat arbejde for:

• At sygeplejersker er med til at sætte den sundhedspolitiske

dagsorden. Regioner og kommuner skal i tæt dialog i en tid,

hvor de komprimerede pt.forløb kræver veluddannede medarbejdere.

Vi har et stigende antal kronikere, samtidig med

der sker besparelser. Det er nødvendigt at prioritere forebyggelse.

Opgaveglidninger skal ske med fokus på faglighed.

• At være med til fortsat at skabe nærhed og dialog i en moderne,

stærk, synlig og handlekraftig organisation. Demokrati

mellem medlemmer. DSR skal afspejle dagens sygeplejerske

og arbejde for medlemmerne på alle niveauer af sygeplejen.

• At der stadig er fokus på ligeløn og pension.


susanne Lindberg Bjerno

sygeplejerske

regionshospitalet

silkeborg

Jeg har været sygeplejerske i 35 år, arbejder

på Radiologisk afdeling, Regionshospitalet

Silkeborg, hvor jeg har været tillidsmand i

ca. 17 år. Jeg har nu i 2 perioder siddet i

kredsbestyrelsen. Det har været meget udfordrende og spændende

at være med til at gøre sin indflydelse gældende på politisk

niveau.

Stem på mig, fordi jeg også fremover vil arbejde for

• nærhed mellem DSR og medlemmerne

• at DSR fortsat skal have højt serviceniveau for medlemmerne

• at DSR skal fastholde såvel nye som gamle medlemmer

• bedre arbejdsvilkår, så både unge og gamle kan fastholdes

på arbejdsmarkedet

• at DSR fortsat skal være synlig i den sundhedsfaglige debat,

så alle ved, hvor sygeplejerskerne gør en forskel.

Sidst, men ikke mindst vil jeg stadig kæmpe for, at alle sygeplejersker

får en løn, der viser, at sygeplejefaget værdsættes.

Pirkko J. Paukku dinnesen

sygeplejerske

regionshospitalet

randers/Grenaa

Jeg genopstiller, da jeg ønsker at påvirke

DSR’s arbejde. DSR skal tage afsæt i medlemmernes

behov, og vi skal se resultater af

DSR’s arbejde. Vi skal kunne være stolte af

at være medlemmer.

Jeg brænder for sygeplejerskernes løn- og arbejdsvilkår. Besparelserne

har ramt os alle, både i primær og sekundær sektor.

Vi savner de opsagte kolleger, skal løbe stærkere og vise endnu

mere fleksibilitet. Samtidig er der andre, som ønsker at tage vore

områder (f.eks. jordemødre). Opgaver og ressourcer skal passe

sammen. Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde.

Kompetenceudvikling livet igennem bør være en ret fra studerende

til senior for at klare opgaverne. De nyuddannede skal i arbejde

for ikke at flygte fra faget.

Vi skal styrke samarbejdet med TR, AMiR og lederne vedr. alt

dette.

Trods ”slunkne tider” i DK skal vi huske ligelønsproblemet ved

næste OK. Lønnen skal afspejle den uddannelse/kompetence,

den enkelte har.

Sammenhæng i patientforløbene kan forbedres. Sygeplejen i

den primære sektor og på sygehusene er et unikt fag til at sikre

borgerne en god kontakt med sundhedsvæsenet.

dorthe sølvkær ehlers

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, da

jeg fortsat gerne vil gøre min indflydelse

gældende. Jeg vil arbejde for:

• at DSR er til for medlemmerne.

• at arbejdet med ”udviklingsretningen

for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter”

fortsætter, så tillidsmænds, fællestillidsmænds og arbejdsmiljørepræsentanters

vilkår, erfaringer og kompetencer

styrkes i et DSR-samarbejde så tæt på medlemmerne som

muligt.

• at alle medlemmer oplever en nærværende kredsbestyrelse

og hovedbestyrelse med mulighed for at mødes og således

påvirke beslutninger, som træffes i DSR.

• at DSR fortsat arbejder for at være en stærk organisation,

som er med til at sætte en sundhedspolitisk dagsorden.

Dette skal dels finde sted lokalt på arbejdspladserne, i regionerne

og kommunerne og dels på Christiansborg. Vigtige

områder er: ligestilling, ulighed i sundhedsvæsnet, sundhedsforebyggelse,

samt sundhedspersonalets arbejdsforhold,

uddannelse og faglighed.

• at der gennem et politisk pres afsættes flere midler til sundhedsvæsnet,

så vi fortsat kan sikre sygeplejerskerne gode

løn- og ansættelsesforhold.

Line Pihlmark Gadegaard

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

Jeg er super glad for at være sygeplejerske

og vil rigtig gerne bruge mit faglige engagement

til at arbejde for bedst mulige vilkår

for alle sygeplejersker!

Hvis du stemmer på mig, vil jeg arbejde

for:

• At vi fortsætter kampen for ligeløn. Selvom der er finanskrise,

skal vi stadig arbejde for løn, der passer til vores uddannelse

og kompetencer!

• At vi sætter fokus på det gode arbejdsmiljø. I tider med omstruktureringer

og sparerunder er det mere end nogensinde

vigtigt at fokusere på, hvordan vi passer på hinanden og ikke

skal løbe besparelserne ind.

• At DSR er vedkommende for alle medlemmer lige fra studerende

til seniorer. Bl.a. i kraft af interessante medlemsarrangementer

og mulighed for kompetent, individuel støtte og

vejledning.

Hvis du har kommentarer til det hidtidige kredsbestyrelsesarbejde

eller forslag til næste periodes indsatsområder, vil jeg meget

gerne høre fra dig på line@pihlmark.dk

Bonusinfo: Jeg er 32 år, arbejder på en medicinsk sengeafdeling

og har siddet i kredsbestyrelsen, siden jeg blev færdiguddannet

for 4 år siden. Privat er jeg gift og har en datter på 2 år.

SygeplejerSken 18.2011 39


Karen marie Grosbøll

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

skejby

40 SygeplejerSken 18.2011

Kreds midtjylland

Sygeplejerskers hverdag er vigtig for mig.

Hverdagen er for mig summen af, hvordan

man har det med at gå på arbejde. Det skal

være en hverdag, hvor man har det godt og

udøver et stykke arbejde, man er glad for og stolt af.

Som Regionens økonomi ser ud nu, slås vi med besparelser,

som presser hverdagen. Desværre bliver økonomien nok ikke anderledes

foreløbig. Men som sygeplejerskernes organisation skal

vi alligevel stille krav til en ordentlig hverdag. Derfor stiller jeg op

til kredsbestyrelsen.

Jeg vil derfor kæmpe for at få fag og arbejdsmiljø til at stå stærkere

i vores hverdag, og med det, at vi kun varetager de arbejdsopgaver,

der har med sygepleje at gøre.

Vores hverdag bestemmes af den sundhedspolitik, der føres.

Derfor skal DSR sætte vores arbejdsvilkår højt på den politiske

dagsorden. Både for os, der arbejder i faget nu, studerende og

kommende sygeplejersker.

Jeg har siddet 3 perioder i KB. Jeg er uddannet i 07. Har arbejdet

på den samme afd. siden og er glad for at være sygeplejerske. I

marts fik jeg en datter og har derfor et par måneder tilbage af

min barsel.

Jacob Preben Gøtzsche

intensivsygeplejerske

Århus Universitetshospital

Jeg ønsker at genopstille til kredsbestyrelsesvalget,

idet jeg brænder for arbejdet

med at forbedre sygeplejerskernes vilkår,

såvel løn- som arbejdsmæssigt.

I min studietid sad jeg i talskollegiet, det

senere SLS, samt besad bestyrelsesposten for Århus i SLS. Senere

var jeg tillidsrepræsentant på intensivt terapiafsnit og er lige

nu FTR 2. suppleant på Århus Universitetshospital og finder

det tilfredsstillende og udfordrende at kombinere dette med

kredsbestyrelsesarbejdet.

Jeg vil fortsat gerne arbejde for:

• At sygeplejersker får en løn, de kan være tjent med.

• At sygeplejerskeuddannelsen og udvikling prioriteres højere.

• At der er sammenhæng mellem krav og ressourcer.

• At markere faget som en spændende arbejdsplads og dermed

rekruttere flere til faget.

Jeg vil gerne arbejde for, at den enkelte sygeplejerske føler DSR

tæt på sig og føler, at deres fagorganisation tænker på den enkelte

sygeplejerske, såvel som på faget som helhed.

Vidste du at …

… Valgkreds 4 (Øst) i

Kreds Midtjylland er den

valgkreds, der har flest

opstillede kandidater,

nemlig 30?

susanne Korsgaard Jensen

Hjemmesygeplejerske

lokalcenter Holme/skåde, Århus

Jeg er stolt af vores fag. Jeg ønsker, at Danmark

har et offentligt sundhedsvæsen af

høj kvalitet, hvor sygeplejersker har en central

funktion. Lige nu fyres sygeplejersker

både i regioner og kommuner, dette til trods

for stadigt flere og mere komplekse sygeplejeopgaver. Konsekvenserne

af dette må beskrives.

Her er 3 af mine hjertesager:

• Ligeløn. Af Lønkommissionens rapport fra 2010 fremgår, at

kvinders arbejde værdisættes lavere end mænds. Dette

gælder i særlig grad kvinder med mellemlang videregående

uddannelse som f.eks. sygeplejersker. Ligelønsgryden skal

holdes i kog!

• Ret og pligt til løbende videre-/efteruddannelse. Med den

stadigt stigende kompleksitet i pleje og behandling er der

behov for, at dette er en selvfølgelig del af en ansættelse.

• Fokus på arbejdsmiljø, specielt stress. Det er ganske enkelt

urimeligt, at så mange sygeplejersker bliver syge af stress.

Der er først behov for forebyggelse af stress og herefter for

bredere behandling. Når et menneske rammes af stress,

rammer det hele familien.

Jeg ser frem til muligheden for at arbejde med dette i kredsbestyrelsen.


Judit Kyed Jensen

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

Mit navn er Judit Kyed Jensen, og du skal

stemme mig ind i kredsbestyrelsen!

Det er der en række grunde til, og jeg har

her valgt et par ud.

Jeg vil kæmpe for:

• Et stærkt og indflydelsesrigt DSR, som varetager medlemmernes

interesser og sætter sygeplejen højt på dagsordenen.

• Bedre arbejdsmiljø for at sikre fastholdelse og rekruttering

til faget og for at sikre glade og sunde sygeplejersker.

• Endnu stærkere tillidsrepræsentanter, så vi kan styrke kommunikationen

og muligheden for at hjælpe medlemmerne.

• Et bedre undervisningsmiljø i klinikken samt bedre vilkår for

de kliniske vejledere.

Lidt om mig: Jeg er nyuddannet sygeplejerske, som brænder for

faget og er stolt af sin nål! Under studiet har jeg kæmpet for de

studerendes vilkår og blev i 2009 valgt som formand for SLS. Jeg

har en særlig interesse for uddannelsen og de nyuddannede.

Sammen skal vi sikre et stærkt fundament for faget og organisationens

fremtid.

Med dette sagt håber jeg, at du vil stemme på mig, så jeg kan

være med til at udvikle vores fælles faglige organisation.

marianne nørgaard Johansen

sygeplejerske

Psykiatrisk Hospital

risskov

Som psykiatrisk sygeplejerske på et psykoseafsnit

oplever jeg ”social ulighed i sundhed”

som et massivt problem.

Svage ressourcer og et begrænset netværk

kendetegner vores patienter og giver dagligt sygeplejersker

på tværs af sektorer faglige, moralske og etiske udfordringer.

Her ser jeg et ansvar for at påpege, at de svageste i vores samfund

har lige ret til en anstændig behandling i vores sundhedsvæsen.

Derfor vil mine fagpolitiske mål være at:

• DSR fortsat har fokus på forbedring af de psykisk syges vilkår

i såvel socialpsykiatrien som i behandlingspsykiatrien.

• DSR sætter fagligt fokus på sygepleje og vidensdeling, til

psykiatriske patienter i overgange mellem sektorer, f.eks.

mellem hjemmepleje og behandlingsafdeling.

• DSR har en tydelig stemme i den sundhedspolitiske debat.

• DSR har fokus på vores fag, fagidentitet og vores værd

som sygeplejersker i en tid, hvor besparelser begrænser.

Jeg genopstiller med stort engagement i arbejdet mod en forbedring

af sygeplejerskers faglige muligheder for at yde den sygepleje,

de ønsker til den psykisk sårbare borger.

anne Catarina Jørgensen

sygeplejerske

tryghedshotellet

randers

Jeg stiller op under parolen: Sygeplejersker

skal have ret til innovative/kompetenceforøgende

tiltag.

Jeg synes, sygeplejersker skal have muligheder

for at vælge personalerotation. Forstået på den måde, at

når kurser er sparet væk pga. regeringens spareprogram, skal

sygeplejerskerne have mulighed inden for én 3-årig periode at

vælge 2 mdr. på en ønsket afdeling, hvor der foreligger beskrivelse

af kvalifikationer til indlæring under ”learning by doing”princip.

Kvalifikationerne skal holdes op mod teori på den besøgte

afdeling og tages med hjem til egen afdeling som kompetenceforøgelse

hos den enkelte sygeplejerske. Kompetencerne vil

komme patienten med multidiagnoser til gode.

Personalerotationen skal foregå inden for en 3-årig periode,

som den ansatte selv udvælger, således at det passer bedst med

familielivet. Det er et større puslespil, som skal redigeres fra

oven, således at afdelinger ikke kommer til at mangle hænder eller

skal købe ekstra arbejdskraft, pga. at egne sygeplejersker er

på rotation. Stem på mig. Ved fælles hjælp kan vi skabe muligheder

for din videre udvikling.

Jane Knudstrup

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

skejby

Jeg arbejder som sygeplejerske i en gynækologisk

sengeafdeling. Jeg har arbejdet

som TR i 6 år og fungerer p.t. som FTRsuppleant.

• Jeg oplever, at fagligheden og arbejdsmiljøet er under pres.

DSR skal arbejde for at skabe fokus på dette, så ikke kun økonomien

sætter rammen for, hvordan vores sundhedsvæsen

skal udvikle sig.

• Jeg vil arbejde for, at DSR i samarbejde og dialog med medlemmerne

sætter det på dagsordenen. Så vi skal fortsat

vægte og udbygge samarbejdet mellem kreds, FTR/TR og

kollegerne på arbejdspladsen.

• Vi skal arbejde for at sikre vilkår på de enkelte arbejdspladser,

der styrker medbestemmelsen og indflydelsen. I den

forbindelse skal vi bl.a. i den kommende tid have fokus på TRvilkår.

• Et godt arbejdsmiljø og en stærk faglig identitet er det, der

skal rekruttere og fastholde sygeplejersker i et godt offentligt

sundhedsvæsen fremover.

Derfor skal DSR arbejde for fortsat udvikling af sygeplejen, videre-

og efteruddannelse af sygeplejerskerne samt gode og attraktive

seniorordninger.

Det vil jeg med engagement og lyst arbejde for i kredsbestyrelsen.

SygeplejerSken 18.2011 41


42 SygeplejerSken 18.2011

Kreds midtjylland

Lotte Kyndi-Wiuff

sygeplejerske

ambulatorium for mani og depression

risskov

Stem på mig fordi:

• Jeg siger, hvad jeg mener, og mener,

hvad jeg siger.

• Jeg ønsker øget fokus på psykiatrien,

socialpsykiatrien og psykiatrisk sygepleje, da psykiatrien

gennem de seneste år er blevet udhulet og udsat for den

ene omgang besparelser efter den anden.

• Jeg er interesseret i at skabe ordentlige studievilkår for vejleder/studerende

i klinikken.

• Jeg vil fortsætte debatten om ordentlig løn og arbejdsvilkår.

Med en fortid inden for SLS (daværende TaK) og som repræsentant

i bestyrelsen i SLS (BiSL) har jeg altid haft en interesse for

fagpolitik. Jeg har tidligere været TR ad 2 omgange og er netop

igen valgt som TR. Har siddet som FTR i Psykiatrien fra 2001-

2003 og været med i Amtsbestyrelsen i 2001-2003. På den baggrund

har jeg på forhånd et vist kendskab til DSR både som fagforening

og fagpolitisk organisation.

Jeg har siden endt uddannelse i 2000 arbejdet i psykiatrien i

Århus inden for forskellige specialer og har set, hvordan udviklingen

på området ikke nødvendigvis er med fokus på dem, der

modtager ydelserne – nemlig patienterne. Dette mener jeg, vi

kan gøre bedre!

Isabella Kaalund

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

skejby

Siden jeg blev uddannet sygeplejerske i

2002, har det været vigtigt for mig at yde

fagligt kompetent sygepleje med respekt

for den enkelte patient samt for mine samarbejdspartnere

overalt i sundhedsvæsnet. Jeg oplever, at kolleger

har lignende ambitioner for den sygepleje, der ydes, men

frustreres over, at det i tiltagende grad bliver ydre parametre som

økonomi og ”drift”, der sætter normen for den gode sygepleje.

Jeg har været tillidsrepræsentant siden 2009 og mener, det er

vigtigt med en stærk fagligt bevidst organisation, hvis vi fortsat

vil et spændende og udviklende fag, der kan fastholde og rekruttere

dygtige og ambitiøse sygeplejersker.

Bliver jeg valgt til kredsbestyrelsen, vil jeg arbejde for:

• at DSR vedholdende har fokus på vilkårene for sygeplejefaget

og fagligheden i klinikken

• at DSR er en organisation, der kan, vil og tør kæmpe for sygeplejersker

og studerendes vilkår, så det fortsat er muligt at

yde den sygepleje, vi alle brænder for

• at DSR er synlig for medlemmerne som en organisation, der

kan rumme såvel den enkeltes behov som fællesskabets interesser.

susanne Kjærsgaard Lindberg

teamleder

midtbyens lokalcentre

Århus Kommune

Jeg vil kæmpe for:

• Ordentlige løn- og arbejdsvilkår!

• Målrettet udvikling af sygeplejefaget!

• Ét samlet og stærkt DSR!

Fordi:

Sygeplejerskers uddannelse og kunnen har høj værdi for samfundet.

Sygeplejersker er pressede i hverdagen og belønnes ikke

som fortjent. Kommuner og hospitaler skærer i antal sygeplejersker

– al evidens peger på alvorlige konsekvenser af dette.

Overgange mellem hospital og hjemmepleje og omvendt er ét

eksempel af mange, som kræver sygeplejefaglig fokus og styring.

Jeg tror på ét samlet DSR. Det er en styrke, når vi er samlet i

fælles mål, uanset hvor vi er ansat.

Jeg vil arbejde for at synliggøre sygeplejerskers værdi i et sundhedsvæsen

med lige adgang for alle.

Hvem er jeg?

21 års erfaring som sygeplejerske. 11 år på sygehus, 10 år i

kommunen. Seneste år som teamleder i Århus Kommune.

Fagpolitisk erfaring: elevrådsfmd., TR, senest FTR i 4½ år i Århus

Kommune. Relevante fagpolitiske kurser og udd. Senest diplomuddannelse

i offentlig administration.

En stemme på mig er en stemme for ordentlige løn- og arbejdsvilkår

for ALLE sygeplejersker!

Hanne Holst Long

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

skejby

Jeg vil gerne genopstille til kredsbestyrelsen

i DSR, Kreds Midtjylland. Mit arbejdsliv

er præget af en stor interesse for fagpolitiske

problemstillinger, og jeg vil derfor stadig

gerne være med til at præge det politiske liv i Dansk Sygeplejeråd.

Jeg mener, at vi, i en tid med besparelser, har brug for en fortsat

stor bevågenhed på sygeplejerskers arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.

Vi har behov for at finde løsninger på, hvordan man bibeholder

et forsvarligt arbejdsmiljø, når økonomien er mere styrende

end vores faglige vurderinger. Det er vigtigt, at sygeplejersker

varetager de opgaver, der er kerneydelsen i vores fag.

Jeg ser det som en meget vigtig rolle at være ”talerør” lokalt på

arbejdspladsen, men ligeledes også at viderebringe hverdagen

på arbejdspladsen til det politiske system – kredsbestyrelsesarbejdet.

Vi skal sikre, at vi som sygeplejersker har indflydelse på

beslutninger og er med, når der skal belyses konsekvenser af fx

besparelser. Vi skal fortsat samarbejde om de bedst mulige arbejdsvilkår

for sygeplejersker og i sidste ende den bedste pleje

for patienterne.


Vidste du at …

… valget til Lederforeningens

bestyrelse foregår

udelukkende elektronisk,

og at du kan læse nærmere

om dette på www.

dsr.dk/lederforeningsvalg2011

?

Linda Lundh

specialeansvarlig sygeplejerske

Århus Universitetshospital

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen, fordi jeg

vil:

• Kæmpe for bedre forhold for den medicinske

patient. Dvs. jeg mener, DSR er

forpligtet til at deltage aktivt i arbejdet

med at sikre bedre sundhedstilbud til borgerne i Danmark.

Specielt mener jeg, vi skal kæmpe for bedre samspil mellem

primær og sekundær sektor. Vi kan ikke blive ved med at

sende sorteper videre til hinanden. Der skal flere sygeplejersker

ud i hjemmet.

• Kæmpe for gode arbejdsforhold til alle sygeplejersker. Det

bliver vigtigt at sætte fokus på arbejdsforhold, når der om

nogle år bliver mangel på arbejdskraft. Arbejdsgivere ønsker

allerede mere fleksibilitet og længere arbejdstid. Vi skal sikre,

at vi også kan leve et liv ved siden af at være sygeplejersker,

og sikre individuel indflydelse på arbejdstid.

• Fastholde kampen for ligeløn. Vi skal fortsætte kampen for

ligeløn. Lønkommissionens arbejde druknede i økonomisk

krise, og derfor må vi genoptage kampen for ligeløn, hvis vi

på sigt vil have samme løn som sammenlignelige uddannelser.

Det handler ikke om kønsforskelle, men om lige løn for

lige uddannelse.

Lars stensgaard Løhndorf

sygeplejerske

3F, Århus

Jeg ser ofte sygeplejersker, der med dårlig

samvittighed knokler sig igennem hårde arbejdsdage

med stress, fordi det offentlige

bliver mere og mere udpint. Jeg ser ofte

ulykkelige patienter og pårørende, der ikke

helt forstår deres situation. Jeg ser et samfund, hvor kerneværdier

som omsorg og nærvær udfases til fordel for firkantede regelsæt

og besparelser.

Som sygeplejerske har det slået mig, at det danske sundhedsvæsen

er et kassesystem, hvor hjerterum og sygeplejerskens

varme hænder mere er undtagelsen end reglen.

Hvorfor skal det være sådan?

Jeg vil kæmpe for, at vores faglighed er til glæde for alle. Vi skal

deltage aktivt i den sundhedspolitiske debat. Vi skal holde fast i,

at vi er patienternes advokater for værdig behandling i sundhedsvæsnet.

Jeg vil arbejde for et mere synligt og aktivt DSR.

Jeg har et skærpet fokus på sundhedspolitikken i Danmark. Det

har resulteret i, at jeg har stiftet græsrodsbevægelsen ”BEVAR

TUNØ – MED SYGEPLEJERSKE OG FÆRGE”, som i dag er støttet af

DSR.

Lone Kier Praëm

sundhedsplejerske

sundhedsplejen

randers Kommune

Jeg stiller op til kredsvalget, fordi jeg vil have

indflydelse på at forbedre sygeplejerskernes

løn og arbejdsvilkår.

• Vi må stå sammen som sygeplejersker.

• Gennem DSR gøre vore krav og forventninger synlige for det

politiske system.

• Vi skal kræve en ordentlig løn efter ansvar og kompetencer.

• Vi skal kunne ytre os frit, hvis vi er utilfredse med vore arbejdsforhold.

Jeg har 9 års erfaring som sygeplejerske (sygehus, hjemmepleje

og psykiatri) og har de sidste 14 år arbejdet som sundhedsplejerske.

Jeg vil slås for:

• at de øgede krav og opgaveglidninger fra andre faggrupper

til sundhedsplejerskerne også viser sig i vores løn!

• at sundhedsplejerskernes arbejdsforhold bliver synliggjort

og kompenseret.

• at krav og forventninger italesættes.

Jeg interesserer mig for sundhedspolitik og er master i humanistisk

sundhedsvidenskab. Jeg læser idéhistorie, hvilket har givet

mig en bred forståelse af det politiske systems indflydelse på

sundhedssektoren og det enkelte menneske.

Jeg vil slås for alle sygeplejerskers ret til et godt arbejdsliv og

en ordentlig løn!

SygeplejerSken 18.2011 43


Lene Holberg Rasmussen

Sygeplejerske

Århus Universitetshospital

44 SygeplejerSken 18.2011

KredS midtjyllaNd

Jeg genopstiller til bestyrelsen, da jeg brænder

for mit fag.

Bestyrelsen skal sikre arbejdsglæden på

arbejdspladsen lige fra den studerende til

seniorsygeplejersken. Det kræver et godt

psykisk og fysisk arbejdsmiljø, en personlig og faglig udvikling,

forbedret adgang til videre- og efteruddannelse og hensyntagen

til de ansattes individuelle ønsker og behov.

Vores fagforening skal i front i den sundhedspolitiske debat for

at sikre faglighed, kvalitet og et højt etisk niveau. Vi skal have en

sundhedssektor, hvor der er rammer til at behandle patienter og

pårørende respektfuldt og værdigt.

Lønkampen skal føres videre gennem en stærk organisation.

Nej til arrogance. Ja til et tæt samarbejde mellem medlemmer,

arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, studerende

og ledere.

Jeg vil gerne arbejde for at hjælpe de mange arbejdsløse sygeplejersker.

Dette skal gøres gennem indførelse af jobrotationsprojekter/ordninger

og opkvalificering.

Endelig skal der skabes væsentlig bedre forhold for seniorer.

Jeg er AMiR, med i akutcenterets MED-udvalg og delegeret i Akassen

DSA.

Lisbeth Reuss-Schmidt

Sygeplejerske

regionshospitalet randers/Grenaa

Sammen er vi – du og jeg – DSR. Sammen er

vi et stærkt DSR. Sammen kan vi skabe forandring.

Arbejdsmiljøet har været under voldsomt

pres på grund af besparelser og omstruktureringer

i kommuner og region. Det har mange steder konsekvenser

for faglighed og arbejdsglæde. DSR skal være med til at

stille krav om en politisk prioritering. Desuden skal tillids- og arbejdsmiljørepræsentanters

samarbejde udvikles yderligere.

Sygeplejen skal ledes af sygeplejersker, som har vilkår, som

også giver mulighed for faglig udvikling. Det giver arbejdsglæde

og kvalitet for medarbejdere og tilfredse patienter/borgere.

Der skal arbejdes med efter- og videreuddannelsesmuligheder,

f.eks. kliniske ekspertsygeplejersker med selvstændig ordinationsret.

Der er ledige sygeplejersker, som gerne vil ind på arbejdsmarkedet,

mens andre ønsker at få ny viden. Den situation

skal vi da udnytte positivt.

Jeg vil bruge min viden og erfaring som sygeplejerske, kredsbestyrelsesmedlem,

FTR-suppleant, Master i Health Science samt

diplom i offentlig administration til gavn for sygeplejersker i

Kreds Midtjylland.

Theis Liebach Smedegaard

Sygeplejestuderende

Via University College

Sygeplejeskolen, Århus

Jeg er ikke som de fleste. Jeg er mand, og jeg

er ung. Jeg har ikke en lang karriere at trække

erfaring fra, men derimod kommer jeg

med den nyeste teoretiske viden, friske øjne

og et sind fuldt af idéer.

Jeg ønsker at arbejde for alle sygeplejersker, og for at værne

om vores fagidentitet. Fyring bør ikke lukke munden på os, derimod

bør vi nu, mere end nogensinde før, tale de svages sag og

råbe vagt i gevær hvor vi ser uret ske.

At være sygeplejerske i vores samfund kræver forskellighed,

og derfor vil jeg også arbejde hårdt for at sikre dette i vores faggruppe.

Det betyder større diversitet blandt køn, race og religion.

Desuden har jeg et ønske om at flytte forståelsen af sygeplejersker

i samfundet. Vi er ikke bare do gooders og Mother Teresatyper,

vi er en gruppe sundhedsprofessionelle, som hver dag gør

en kæmpe forskel i det danske sundhedsvæsen. Vi fortjener en

ordentlig løn og gode arbejdsvilkår. En stemme på mig er en

stemme for nytænkning og forandring.

Peder Mosekjær Svinth

Sygeplejerske

Hammel Neurocenter

Siden jeg i 1978 blev uddannet som diakon

og sygeplejerske, har jeg haft mange forskellige

job også uden for sygeplejen. 5 år

som lærer. 13 år som plejefar for vanskelige

unge.

For 2 år siden stoppede jeg efter 16 år som kommunalpolitiker.

De sidste 13 år har jeg arbejdet på Hammel Neurocenter. En meget

spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder meget tværfagligt.

I kredsbestyrelsen vil jeg arbejde for, at vi kan bevare et godt

arbejdsklima trods de store besparelser, vi oplever overalt. Besparelser

skal ikke bare komme fra toppen. Os der er på gulvet,

har meget mere fingeren på pulsen, så det er vigtigt, at vi har

medindflydelse, så besparelserne er så lempelige som muligt.

Min erfaring som kommunalpolitiker vil jeg gerne bruge i DSR.

Hammel Neurocenter er en stor arbejdsplads, som har brug for

at blive repræsenteret i kredsbestyrelsen.

Seniorordninger i regionen kan også forbedres, så det vil jeg

gerne arbejde for.

Jeg har arbejdet meget som nattevagt. Her er der brug for

bedre tillæg, specielt i weekenderne. Disse tillæg er blevet forringet,

og det er ikke acceptabelt.


Kirsten Høgh sønnichsen

Gruppeleder

lokalcenter Holme/skåde

Århus Kommune

Jeg brænder for arbejdet i hjemmeplejen.

Jeg er glad for det politiske arbejde i DSR og

stolt af mit fag.

Jeg vil gerne:

Arbejde for at synliggøre de arbejdsvilkår, sygeplejersker har.

Vi skal som organisation være med til at sikre rummelighed på

arbejdspladserne også i fremtiden.

Arbejde for, at vi gør overgangene mellem sektorer bedre. Vi

skal have opbygget strukturer og samarbejdsrelationer på tværs,

så borgerne oplever sammenhæng. Det kræver fokus på opgaveoverdragelse

frem for opgaveglidning samt kompetenceudvikling.

Fastholde fokus på uligelønnen, vi skal arbejde for lige løn for

sammenlignelige uddannelser.

Fastholde fokus på den sundhedspolitiske dagsorden. Jeg vil

kæmpe for at bevare kvaliteten i det offentlige sundhedsvæsen,

så alle borgere i dette land får lige adgang til sundhed og sygdomsbehandling.

Jeg håber, at kredsbestyrelsen også i fremtiden afspejler bredden

i sygeplejefaget. Det er vigtigt, at du er med til at sikre, at der

er basissygeplejersker, ledere, sygeplejersker fra primær og sekundærsektor,

samt tillidsvalgte i kredsen også i fremtiden.

Leon sørensen

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

skejby

DSR Kreds Midtjylland skal være en synlig

organisation, der arbejder for medlemmerne

på alle niveauer af sygeplejen.

I den kommende valgperiode vil jeg fortsat

arbejde for en sikring og forbedring af løn- og arbejdsvilkår.

Det er vigtigt, at DSR fastholder det politiske pres i arbejdet for

ligeløn.

Et af hovedkravene ved OK 2013 skal være en sikring og forbedring

af reallønnen for alle sygeplejersker.

Der skal ikke afsættes yderligere midler til lokal løndannelse.

Resultaterne af de sparekrav, der er blevet gennemført de sidste

år, vil først slå igennem i de kommende år. Derfor er det vigtigt,

at vi som kredsbestyrelse aktivt støtter og medvirker til at

udvikle TR’er og arbejdsmiljørepr. og ”klæder dem på” til de opgaver,

de står over for.

Konsekvensen af de kommunale og regionale besparelser betyder

også, at vi har ledige kolleger, på trods af at der er arbejdsopgaver

til dem. Der er også en gruppe af nyuddannede sygeplejersker,

som står uden job. Der vil fremover være brug for disse

sygeplejersker. Vi skal som kreds gøre en aktiv indsats, så vi fastholder

disse sygeplejersker i sygeplejen.

Charlotte thaarup

sygeplejerske

Århus Universitetshospital

Jeg genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem,

fordi jeg synes, det er vigtigt at forholde

sig til den virkelighed, man lever i, og det

samfund, man er en del af.

Jeg vil medvirke til at få DSR til at fremstå

som en demokratisk, nærværende og innovativ fagforening; en

fagforening, der har medlemmerne og faget i fokus; en fagforening,

det kan betale sig at være medlem af.

Jeg vil arbejde for

• Vilkår, der gør det attraktivt at blive og forblive sygeplejerske

• Uddannelse gennem hele arbejdslivet

• Arbejdsvilkår, der gør det muligt at være sygeplejerske gennem

et helt arbejdsliv

• Løn, der svarer til den uddannelse, efter- og videreuddannelse,

den enkelte har

• Ligeløn

• Faglig ledelse på alle niveauer

• Fokus på den førte sundhedspolitik og økonomi

• Sammenhængende patientforløb før, under og efter en indlæggelse

• Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle borgere.

Jeg ser frem til at tage den udfordring op, det er, at være der, hvor

holdninger brydes og meninger skabes – nemlig i DSR’s kredsbestyrelse,

Kreds Midtjylland.

mette mathiasen Wahlfelt

Hjemmesygeplejerske

lokalcenter Hørgården og Vejlby

Århus Kommune

Jeg har i mange år været engageret i sygeplejerskernes

arbejdsliv og i DSR, idet jeg

har været tillidsrepræsentant på flere arbejdspladser.

Jeg har lige afsluttet diplomuddannelsen

i offentlig forvaltning udbudt af DSR, og ved at

være valgt til suppleant for FTR for sygeplejerskerne i Århus

Kommune er jeg moden til nye udfordringer.

I en tid hvor sygeplejerskers hverdag er præget af besparelser,

er det vigtigt at kæmpe for, at vi bevarer sygeplejerskestillingerne

i samfundet.

Mit fokus ligger for tiden hos hjemmesygeplejerskerne, som

skal fortsætte med at være dem, som sikrer fagligheden og kvaliteten

i hjemmeplejen.

Jeg vil arbejde for:

• At samarbejdet mellem sygehusene og hjemmeplejen forbedres

• At kampen om sygeplejerskernes løn og arbejdsforhold holdes

i kog

• At sygeplejerskernes arbejdspladser bevares

• En fortsat udvikling af vores fag

• At vores arbejdsliv og familieliv hænger sammen.

Jeg er uddannet i 1988 og har i 12 år arbejdet på forskellige sygehuse

i Århus, 2 år i Dansk Røde Kors Asylafdeling og de sidste 7 år

været hjemmesygeplejerske i Århus Kommune.

SygeplejerSken 18.2011 45


46 SygeplejerSken 18.2011

Kreds midtjylland

marianne Würtz

sygeplejerske

lokalcenter Gellerup, Århus Kommune

Brabrand

Mit navn er Marianne Würtz. Jeg har mere

end 25 års erfaring som sygeplejerske, fra

såvel primær- som sekundærsektoren. Jeg

har siddet i bestyrelsen gennem flere perioder,

og det er stadigvæk en stor udfordring for mig.

Jeg har følgende mærkesager, som jeg kæmper for:

Sygeplejersker og studerende skal have de bedst mulige vilkår

i det daglige arbejde og i studietiden, herunder ikke mindst en

løn, som vi fortjener.

Arbejdsmiljøet for sundhedspersonalet skal prioriteres højt.

Med de nedskæringer vi fortsat bliver udsat for, er det et af kardinalpunkterne.

De gode praktikpladser skal bevares, og der skal oprettes flere.

Jeg vil arbejde for mere jobrotation, så nyuddannede kan komme

i arbejde, og således at andre kan få mulighed for videre-/efteruddannelse.

Der skal være lighed i sundhed; den enkelte borgers lige adgang

til behandlingssystemet og den rigtige pleje skal sikres. Der

skal fokuseres mere på sundhedsfremme og forebyggelse, herunder

også sundhedsplejerskernes vilkår og arbejde.

Stem på mig for en fortsat stor indsats inden for ovenstående

mærkesager.

Henrik Ørskov

sygeplejerske

retspsykiatrisk afdeling

risskov

Som den ene af 2 fællestillidsrepræsentanter

for sygeplejerskerne i psykiatrien under

Psykiatri og Social mener jeg, det er vigtigt

for mangfoldigheden og demokratiet i DSR,

at psykiatrien også er repræsenteret i kredsbestyrelsen.

I kredsbestyrelsen vil jeg arbejde for:

• Et demokrati, hvor der er nærhed og samhørighed mellem

medlemmer, kredsene, hovedbestyrelsen og Kongressen.

DSR er jo medlemmernes forening.

• Et arbejdsmiljø, hvor det er muligt at være sygeplejerske

hele arbejdslivet. Der er jo forskellige faser i arbejdslivet,

hvor der er forskellige behov.

• At udvikle den faglige identitet, så vi som sygeplejersker tydeligt

kan se og mærke, hvad vi står for.

• At være med til at udvikle DSR’s sundhedspolitik.

• At sikre bedre muligheder for efter- og videreuddannelse.

• At OK 13 sikrer centrale lønstigninger til alle.

• At OK 13 giver den enkelte retten til selv at vælge mellem

udbetaling og afspadsering af overarbejde og særydelser.


Kandidater opstillet i

Kreds

Syddanmark


Kredsformand

John Christiansen

Kredsformand

dansk sygeplejeråd

Kreds syddanmark

48 SygeplejerSken 18.2011

Kreds syddanmarK

Siden jeg blev kredsformand i juni 2010, har

jeg ud over lønforhold især arbejdet for, at vi

giver faglige vitaminer til medlemmerne, at vi klæder TR’er og

AMiR’er bedre på til at varetage dine interesser, og at vi har et

tættere netværk omkring de studerende. Vi gør ligeledes meget

ud af at kommunikere tydeligt og passe på pengene i kredsen, så

vi har råderum til nye projekter.

Selv om jeg har været med i organisatorisk arbejde i mange år,

føler jeg, at vi først lige har indledt en spændende proces, der i

højere grad skal gøre DSR til medlemmernes organisation. Vi skal

i kredsbestyrelsen og formandskabet dagligt have for øje, hvordan

vi bedst gavner dig som individ og vores fag som profession i

et sundhedsvæsen under pres. Dit job skal give mening, du skal

kunne udvikle dig og opleve et stærkt fagligt fællesskab.

Som landets nyeste kredsformand repræsenterer jeg både erfaring

og fornyelse. Jeg vil med gejst og energi gerne fortsat stå i

spidsen for at udvikle sygeplejen til gavn for borgere og sygeplejersker

samt sætte den sundhedspolitiske dagsorden i vores

kreds.

Tak for tilliden.

Line Gessø storm Hansen

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds syddanmark

Dansk Sygeplejeråd skal vise styrke og skabe

resultater:

• Vi skal turde gå i front i kampen for et

sammenhængende sundhedsvæsen.

• Vi skal ikke tøve med at bruge systemets muligheder, når

medlemmer kommer i klemme – og vi skal gå i medierne, når

sygeplejerskers og patienters vilkår er truet.

• Arbejdspresset stiger konstant, og sygeplejersker kæmper

dagligt for den faglige forsvarlighed. Vi har brug for ordentlige

vilkår. Og arbejdsro.

• Sygeplejersker er én af samfundets vigtige ressourcer, og

det vil vi anerkendes for. Vi forventer bedre løn – samt lydhørhed

over for vores faglige argumenter.

• Mulighederne for uddannelse skal forbedres. Det er forudsætningen

for professionens fortsatte udvikling og høje

faglighed.

• Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne møder mange udfordringer

på arbejdspladsen. Det er kredsens ansvar at give

uddannelse og opbakning. Vi skal være til stede, når tillidsvalgte

og medlemmer har brug for os.

Vi fortjener et sygeplejeråd, som taler med en klar og tydelig

stemme. Giv mig din. Så skal jeg nok give den videre.

Kredsnæstformand

Line Gessø storm Hansen

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd, Kreds syddanmark

Dansk Sygeplejeråd skal vise styrke og skabe

resultater:

• Vi skal turde gå i front i kampen for et

sammenhængende sundhedsvæsen.

• Vi skal ikke tøve med at bruge systemets muligheder, når

medlemmer kommer i klemme – og vi skal gå i medierne, når

sygeplejerskers og patienters vilkår er truet.

• Arbejdspresset stiger konstant, og sygeplejersker kæmper

dagligt for den faglige forsvarlighed. Vi har brug for ordentlige

vilkår. Og arbejdsro.

• Sygeplejersker er én af samfundets vigtige ressourcer, og

det vil vi anerkendes for. Vi forventer bedre løn – samt lydhørhed

over for vores faglige argumenter.

• Mulighederne for uddannelse skal forbedres. Det er forudsætningen

for professionens fortsatte udvikling og høje faglighed.

• Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne møder mange udfordringer

på arbejdspladsen. Det er kredsens ansvar at give

uddannelse og opbakning. Vi skal være til stede, når tillidsvalgte

og medlemmer har brug for os.

Vi fortjener et sygeplejeråd, som taler med en klar og tydelig

stemme. Giv mig din. Så skal jeg nok give den videre.

tove Holm

Hjemmesygeplejerske

middelfart Kommune

Min faglige baggrund er bl.a. 12 år som afdelingssygeplejerske,

2 år som sygeplejelærer

og 15 år i primær. Jeg er TR på 12. år og FTR

på 5. år.

Jeg brænder for, at vi på alle steder yder

en kompetent sygepleje til hver eneste person, som har brug for

os, uanset om det er i sygehusvæsenet, i primær eller andre steder,

og især når borgeren skal fra det ene system til det andet.

For at kunne yde ordentlig og ansvarlig sygepleje skal sygeplejersker

have et arbejdsmiljø, som fremmer sygeplejens vilkår. Nøglepersoner

i forhold til fastholdelse og udvikling af sunde arbejdspladser

er både ledere, TR og AMiR.

For at kunne arbejde målrettet med fag og arbejdsvilkår, har vi

brug for et stærkt DSR, der samler sygeplejersker, danner fælles

fundament og sætter mål for udviklingen.

Jeg har i 4 valgperioder lært af forskellige formandskaber – så

nu vil jeg gerne være en del af formandskabet. Mit fokus vil især

være: faget, sygeplejerskers vilkår og DSR som samlende fagforening.

Jeg kan byde ind med kritisk sans, konstruktivt benarbejde

og skæve vinkler. Jeg kan skille tingene ad og holde fokus på sagen.


Jytte margrethe Kristensen

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds syddanmark

Som kredsnæstformand har arbejdsmiljø

fyldt meget i min dagligdag. Jeg har bl.a. været

tovholder på at udarbejde kredsens politik

på området og været med i forarbejdet til

et diplommodul for AMiR’er. Sygeplejerskernes arbejdspladser er

under pres, og den udfordring vil jeg gerne fortsat arbejde offensivt

med. Jeg vil arbejde for:

• At dit job skal være sundt. Krav og ressourcer skal hænge

sammen, så du har et arbejdsmiljø, der ikke gør dig syg. Du

skal have ordentlige rammer, så du kan leve op til dit sygeplejefaglige

ansvar.

• At din løn forbedres. Trods krisetider skal vi holde fast i denne

kerneopgave. Det er vigtigt at fastholde ligelønsdebatten,

så du får en løn, der svarer til dit ansvar og din kompetence

og ikke til vores status som kvindefag.

• At DSR er tæt på dig. TR’erne er omdrejningspunkt i organisationen

på din arbejdsplads, og de skal have tid til at varetage

dine interesser på arbejdspladsen, ligesom de skal

kunne uddanne sig løbende.

• At sætte præg på samfundsdebatten, så der fortsat er fri og

lige adgang til de offentlige sundhedsydelser, så de svage i

samfundet kan få hjælp.

marianne Borggreen Krämer

Udviklingskonsulent

Faaborg-midtfyn Kommune

Min faglige ballast er fra både den primære

og den sekundære sektor, hovedsagelig på

OUH, og jeg har erfaring fra praksis, ledelse,

undervisning, censoring og udvikling, som

jeg er konsulent inden for nu. Desuden har

jeg deltaget i DSR-bestyrelsesarbejde og som delegeret i a-kassen.

Vores fag er præget af store forandringer, og det vil også præge

mit arbejde for medlemmerne. Vi skal sammen udvikle politikker,

der matcher de nye krav, og også i krisetider sikre os en løn,

der lever op til det kompetente arbejde, vi dagligt udfører.

Vi har behov for kontinuerlig uddannelse for at være rustet til

nye behandlingsformer på sygehuse og i borgeres eget hjem, og

vi må være klar til at afgive opgaver, så vi frigør kræfter til at yde

sygepleje på nye måder.

Ledere i sundhedsvæsenet taler meget om innovation, og når

den ene forandring er gennemført, er den næste på vej. DSR skal

i dialog med sygeplejersker i praksis udvikle den enkeltes evne til

at arbejde under de hastigt skiftende forudsætninger. Det er forudsætningen

for at sikre arbejdsglæde og balance mellem arbejdsliv,

privatliv og fritid.

malene mikkelsen

distriktsleder

aabenraa Kommune

Jeg vil kæmpe for:

• Ordentlige løn- og arbejdsvilkår

• Målrettet udvikling af sygeplejefaget

• Ét, samlet og stærkt DSR

Sygeplejersker er de fleste steder pressede i

hverdagen og belønnes ikke herfor. Der bliver skåret ned i antallet

af sygeplejersker, trods al evidens peger på alvorlige konsekvenser

af dette.

Sektorovergange mellem sygehus og hjemmeplejen er et eksempel

på, hvor man med stor fordel kunne have et større sygeplejefagligt

fokus og styring.

En udvikling og styrkelse af sygeplejerskernes fagidentitet, så

sygeplejerskerne oplever tilfredshed i arbejdet, kan være med til

at påvirke den udvikling, der er i gang mange steder i vores sundhedsvæsen.

Jeg tror på ét, samlet DSR, hvor vi har det samme

fælles udgangspunkt/mål for dig som medlem, uanset hvor og i

hvilken stilling du er ansat. Du og dine interesser skal være omdrejningspunktet

for DSR’s aktiviteter. Derfor har DU min interesse!

Uden dig vil DSR ikke være til.

Arbejder i dag som distriktsleder, hvilket jeg har gjort i 4 år. Afsluttede

i sommer en diplom i ledelse. Har været TR og FTR og

politisk aktiv i DSR i 6 år.

morten Hartvig Petersen

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds syddanmark

Som kredsnæstformand vil jeg fortsætte

arbejdet, for hvad jeg mener er DSR’s hovedopgaver:

• Interessevaretagelse og udvikling af

faget over for lovgivere, meningsdannere, arbejdsgivere og

medlemmer

• Vedholdende arbejde for at forbedre sygeplejerskers arbejdsforhold,

løn og anerkendelse hos arbejdsgivere

• En organisation, der bedst muligt støtter medlemmerne i

arbejdsretslige problemstillinger

• En organisation, hvor medlemmerne har mulighed for indflydelse

• At DSR aktivt tager del i de processer, der påvirker borgernes

adgang til og brug af sundhedsvæsenet. Et specielt fokusområde

er overgange mellem sekundær- og primærsektoren.

Målet til at nå disse ting er først og fremmest lydhørhed. DSR skal

hele tiden ”lytte til vandrørene” og drage læring af vores erfaringer.

Dette er grundlaget for at lave strategier og sætte retning,

som de tillidsvalgte og organisationen kan arbejde ud fra.

Det er en kontinuerlig proces, som ikke lykkes uden engagerede

medlemmer og tillidsvalgte, der kan løfte opgaven.

Medlemmerne har brug for et DSR, der er effektivt, troværdigt

og professionelt.

SygeplejerSken 18.2011 49


dorte ruge

sygeplejerske

Psykiatrien i Haderslev

50 SygeplejerSken 18.2011

Kreds syddanmarK

Faglig indsigt som sygeplejerske fra primær

og sekundær sektor. Tidligere fællestillidsrepræsentant

i Haderslev Kommune.

Nu fællestillidsrepræsentant i psykiatrien

og næstformand i Psykiatriens Fællesmedarbejderudvalg.

Medlem af Hovedudvalget i regionen og i to

valgperioder medlem af kredsbestyrelsen.

Formålet for DSR er at varetage sygeplejerskers faglige, løn-

og ansættelsesmæssige samt organisatoriske interesser.

Vi kan kun trække på samme hammel, når vi er enige om retningen,

og hvad der er den dybere mening med vores indsats. Det

kræver, at vi i det politiske arbejde er målrettede og strategiske.

Skal vi opnå gode resultater til gavn for medlemmerne, kræver

det samarbejde og kommunikation på alle niveauer.

Tillidsrepræsentanten har den daglige kontakt med medarbejderne

og er derfor medlemmernes vigtigste organisationsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanten må aldrig stå alene og skal derfor klædes

på gennem uddannelse, sparring og information.

Faglighed, trivsel og et godt arbejdsmiljø hænger uløseligt

sammen. De store sundhedspolitiske udfordringer kræver et fagligt

stærkt DSR.

VaLGKreds 1

andreas Lund andersen

sundhedsfaglig visitator

amK-Vagtcentralen

region syddanmark

Som forholdsvis nyuddannet sygeplejerske

har jeg erfaret, hvor vigtigt det er, at arbejdsmiljø

og overenskomstmæssige forhold er i orden på arbejdspladsen.

Det er derfor to vigtige områder, som jeg mener,

der skal sættes stor fokus på i DSR. Her skal hvervene som TR og

AMiR styrkes med relevante kurser, således at de tillidsvalgte kan

repræsentere medlemmerne bedst muligt.

Endvidere vil jeg arbejde for:

• At DSR styrker deres profil over for de politiske beslutningstagere,

så sygeplejersker bidrager med viden og erfaring for

et godt sundhedsvæsen på alle områder, og så det er et godt

sted at være patient, men også et godt sted at være ansat.

Lige adgang til sundhedsvæsenet er nøgleordet for mig.

• At DSR arbejder for, at de besparelser, der har kostet en

masse fyringer af sundhedspersonale, trækkes tilbage. Det

er uholdbart, at der er for få sygeplejersker til at passe patienterne

og øget arbejdsstress.

• Øget fokus på at få de nyuddannede i arbejde. Det er tåbeligt,

at vi om nogle år mangler en masse sygeplejersker,

mens de nyuddannede måske er forsvundet ud i andre erhverv.

marcus andré florentz

sygeplejestuderende

UCL, Odense

Jeg vil arbejde for:

• Forbedring af sygeplejerskers arbejdsvilkår

og lige løn for lige arbejde og lige

kompetencer. Uddannelse og opkvalificering

af sygeplejersker til sundhedsvæsenets

opgaver i fremtiden

• Vi skal have mindre bureaukrati i dagligdagen og i stedet

være garanter for kvaliteten af behandlingsforløbet og interne

retningslinjer.

• Sygeplejersker får stress, sygefraværet bliver højt, og flere

siger op. Det er afgørende, at der følger ressourcer med til at

få vores sundhedsvæsen til at hænge sammen. Mindre politisk

styring. Nyuddannede sygeplejersker er ramt af arbejdsløshed.

Der skal tænkes langsigtet og ansættes de

nødvendige sygeplejersker for at sikre, at fremtidens sundhedsopgaver

kan løses forsvarligt. At nyuddannede sygeplejersker

gennemgår introforløb, så de rustes mere fagspecifikt.

Jeg vil arbejde aktivt mod brugerbetaling, for momsfritagelse

på studiebøger og for studierabat på medielicensen.

reila frost

Uddannelseskoordinator

assens Kommune

Jeg er 46 år og uddannelseskoordinator i

Assens Kommune. TR og FTR i Assens. Uddannet

sygeplejerske i 1989. Har erfaring

fra forskellige stillinger i kommunen siden

1995. Jeg har været med i kredsbestyrelsesarbejdet

i en periode og er klar til at fortsætte arbejdet. Mit fokus

er de udfordringer, fremtiden giver for sygeplejerskerne, for

sammenhængen i borger-/patientforløbene i kommunerne og

på sygehusene. Der skal arbejdes for at skabe en platform, hvor

samarbejdet kan udvikle sig. Det er vigtigt at få sat fokus på de

kompetencer, der er behov for at opruste. Mantraet lige nu er innovation!

Vi skal som fagforening matche dette og være med

fremme for at få vores faglighed med i spillet. Vi skal være på forkant

med at matche ledelserne og de tendenser, samfundet

trækker i retning af. Dette skal vi tænke ind i uddannelse og i den

fortsatte udvikling af vores arbejdspladser, tillidsfolk og kredsbestyrelser.


ita Lund Hansen

sygeplejerske

svendborg sygehus

Jeg opstiller til kredsbestyrelsen på baggrund

af 4 år som tillidsrepræsentant. I

kredsbestyrelsen vil arbejdsmiljøet have

topprioritet fra min side. Opgaverne er for

mange, for komplekse og skal løses på alt for

kort tid. Kravene vælter ned ovenfra, men det er ikke muligt at

udføre det, som forventes, og i den kvalitet der forlanges. Der

tales meget om arbejdsmiljø, men i praksis går det for langsomt.

Mange af de gode aftaler, DSR laver med arbejdsgiverne, bliver

ikke ordentligt indarbejdet i organisationen. Implementeringen

af aftalerne skal ikke nedprioriteres pga. omorganiseringer, akkreditering

og besparelser. Vi skal behandles ordentligt både ved

indgåelse af aftalerne og ved implementeringen bagefter.

Efterlønnen er under forandring, og vi kan ikke forventes at

honorere de samme krav i vores sidste arbejdsår som i de foregående.

Derfor er ordentlige seniorordninger nødvendige.

Lønnen skal der fortsat fokuseres på. Det er urimeligt, at en

anstændig løn kun kan opnås via ekstraarbejde, dobbeltvagter

og hyppige, kortfristede ændringer i vagtplanen.

tove Holm

Hjemmesygeplejerske

middelfart Kommune

Min faglige baggrund er bl.a. 12 år som afdelingssygeplejerske,

2 år som sygeplejelærer

og 15 år i primær. Jeg er TR på 12. år og FTR

på 5. år.

Jeg brænder for, at vi på alle steder yder en

kompetent sygepleje til hver eneste person, som har brug for os,

uanset om det er i sygehusvæsenet, i primær eller andre steder,

og især når borgeren skal fra det ene system til det andet. For at

kunne yde ordentlig og ansvarlig sygepleje skal sygeplejersker

have et arbejdsmiljø, som fremmer sygeplejens vilkår. Nøglepersoner

i forhold til fastholdelse og udvikling af sunde arbejdspladser

er både ledere, TR og AMiR.

For at kunne arbejde målrettet med fag og arbejdsvilkår har vi

brug for et stærkt DSR, der samler sygeplejersker, danner fælles

fundament og sætter mål for udviklingen.

Jeg har i 4 valgperioder lært af forskellige formandskaber – så

nu vil jeg gerne være en del af formandskabet. Mit fokus vil især

være: faget, sygeplejerskers vilkår og DSR som samlende fagforening.

Jeg kan byde ind med kritisk sans, konstruktivt benarbejde

og skæve vinkler. Jeg kan skille tingene ad og holde fokus på sagen.

ania Johansen

sygeplejerske

Odense Universitetshospital

Sygeplejerskerne har brug for en stærk fagforening.

Vores arbejdsvilkår, normeringer

og løn har længe været urimelige. Vi har

brug for ordentlige vilkår til at udføre vores

arbejde. Vi har brug for en løn, der svarer til

vores ansvarsområde.

Kredsens største udfordringer:

• I en tid præget af nedskæringer og omlægninger skal vi

sætte vores tydelige aftryk i det danske sundhedsvæsen

ved at sikre høje faglige standarder i sygeplejefaget.

• Medlemmernes problemer og interesser skal gøres synlige,

så vi påvirker debatten om faglige standarder gennem lokale

politikker og strategier.

• Vi skal fremme DSR’s holdninger til sundhedspolitik, løn og

vilkår, sygeplejefaget, mangfoldighed, ligestilling samt det

aktive demokrati i vores organisation DSR.

Min særlige interesse ligger inden for den medicinske sygepleje,

og jeg vil fokusere på de specifikke vilkår og problematikker inden

for området. Jeg håber, I vil vise mig den tillid at vælge mig til jeres

repræsentant i kredsbestyrelsen. I alle sammenhænge, hvor jeg

repræsenterer sygeplejersker, vil jeg kæmpe for vores rettigheder.

Lissi skodborg Jørgensen

sundhedsplejerske

Odense Kommune

Sundhedsadfærd er på den politiske dagsorden.

Derfor er det paradoksalt, at sundhedsplejersketilbuddet

i mange kommuner

skæres ned til et niveau langt under Sundhedsstyrelsens

anbefalinger. Jeg vil fortsætte

med at gøre politikerne opmærksomme på denne uheldige

udvikling.

Jeg er optaget af, at faget følger samfundsudviklingen, og at

de tilbud, familier, børn og unge tilbydes, hviler på et højt fagligt

og evidensbaseret grundlag. Der må sættes mere fokus på sundhedsplejerskers

arbejdsvilkår og mulighed for kompetenceudvikling.

Det bør desuden være naturligt, at sundhedsplejersker har

sundhedsplejefaglig ledelse. Politikerne skal bevidstgøres om, at

sundhedsplejersker har en faglighed at byde ind med. Også når

børn og voksne skal motiveres til ændring i sundhedsadfærd.

Lønudvikling optager sundhedsplejersker. Over for ledere må

det kraftigt påpeges, at KL og DSR i fællesskab og på KL’s ønske

indgik aftalen om lokalløn, selvom kommunerne nu påpeger, at

de mangler penge hertil.

Jeg vil arbejde for, at sundhedsplejefaget i højere grad sættes

på den politiske dagsorden både kommunalt og i DSR.

SygeplejerSken 18.2011 51


Betina Iroisch Kristensen

sygeplejerske

Odense Universitetshospital

52 SygeplejerSken 18.2011

Kreds syddanmarK

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen for at

påvirke det politiske arbejde i DSR.

Jeg vil arbejde på at få skærpet fokus på

arbejdsmiljø og arbejdsvilkår! Vi bliver i større

omfang presset af arbejdsgiverne, og vi er

blevet langt færre hænder til at udføre arbejdet. Det er vigtigt at

øge opmærksomheden på emnet, så sygeplejersker kan holde til

et fuldtidsarbejde inden for faget hele deres arbejdsliv uden at

blive nedslidt! Vi skal fastholde arbejdsgiverne på, at det er en

fælles indsats at bevare et sundt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår

i sygeplejen på trods af de økonomisk trængte tider. Det vil

gavne sygeplejersker, patienter og arbejdsgivere.

Jeg vil medvirke til, at DSR er en levende organisation med demokrati,

hvor vi har god kontakt til medlemmerne, og at deres

ønsker bliver ført videre centralt i DSR. Her spiller tillidsvalgte en

vigtig rolle, da de har daglig kontakt til medlemmerne.

Det er vigtigt, at vi arbejder på at skabe gode vilkår for de tillidsvalgte,

så de kan være bindeleddet mellem medlemmerne og

DSR og derved kan få styrket vores sammenhængskraft internt i

DSR.

Gitte solgård Larsen

sygeplejerske

Odense Universitetshospital

Jeg vil fortsat arbejde for, at lønnen skal

matche vores arbejde og ansvar i en meget

travl hverdag. Sådan som det er for nuværende,

belønnes man for at blive i den samme

stilling i længere tid. Hvis man skifter

stilling, mister man sin kompetenceløn, da nye arbejdsgivere ofte

gerne vil have ens kompetencer, men ikke vil betale for dem. Så

man kan let gå 2-3.000 kr. ned i grundløn.

Der skal arbejdes på at ændre arbejdsgivers indstilling til dette

problem.

Arbejdspresset stiger fortsat. Der er nye tiltag og ændringer i

arbejdsgangene hver uge. Jeg har svært ved at forestille mig, at

man kan holde til det i et helt arbejdsliv. Der må laves en overordnet

strategi for arbejdsmiljøet, så sygeplejersker kan holde til at

arbejde hele livet. Er du ikke 100 pct. på, er der faktisk ikke plads

til folk. Er det den måde, vi ønsker, det skal være? Nej vel.

DSR skal arbejde for bevarelse af de danske regioner og kommuner.

Det vil jeg hjælpe til med. Det bliver ragnarok, hvis sygehusene

skal styres af bestyrelser.

Derfor har jeg brug for din stemme!

Kirsten elmholdt nikolajsen

sygeplejerske

Odense Universitetshospital

Vi har brug for en stærk fagforening, der

kan tale vores sag. Jeg har været med siden

2006 og genopstiller, fordi jeg vil være med

til at skabe et stærkt DSR.

Jeg søger indflydelse på de vigtige beslutninger,

DSR står over for i den kommende periode.

Jeg vil arbejde for:

• At medlemsdemokratiet i DSR udvikles. Vi skal afprøve og

udvikle nye arbejdsformer, der inddrager og engagerer medlemmerne.

Vi skal sikre, at der er en rød tråd, således at DSR’s

arbejde afspejler sygeplejerskernes hverdag.

• At sygeplejerskernes arbejdsmiljø skal i fokus. Der skal være

sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv. God sygepleje

kræver gode arbejdsforhold. Vi skal have realistiske normeringer

og mulighed for videreuddannelse.

• At vi i den kommende periode samler kræfterne om vort fælles

mål: ligeløn.

• At DSR fortsat er en organisation, der er med til at sætte den

sundhedspolitiske dagsorden. Det er vigtigt, at DSR går forrest

og siger stop, når vi bliver mødt af krav om besparelser

og effektiviseringer. Det går ud over kvaliteten af sygeplejen,

og det går ud over patientsikkerheden.

mads dippel rasmussen

sygeplejerske

Odense Universitetshospital

Jeg stiller op til endnu en periode som medlem

af kredsbestyrelsen, da jeg mener, at

der er brug for folk, der har mod til at udfordre

den vanlige tænkning i vores organisation.

Det mod har jeg, og i løbet af den sidste

valgperiode er jeg flere gange blevet rost for at bruge det.

Jeg kunne godt skrive, at jeg vil have særlig fokus på vores løn,

fag eller arbejdsmiljø. Tre vigtige elementer båret af alle led i vores

organisation. Min erfaring er, at det er der mange andre, der

også gerne vil arbejde for at styrke.

Jeg vil derimod i den kommende periode være den, der sikrer, at

der er fokus på, at sygeplejerskernes organisation fungerer for

sygeplejerskerne og ikke bare for organisationen.

Skal vores frikøbte formænd og næstformænd kunne sidde på

ubestemt tid, eller skal vi have en begrænsning, som den der

gælder for den amerikanske præsident? Og hvad med det her

valg? Er det et valg, der er vigtigt for sygeplejerskerne, eller er

valget kun interessant for os, der er kandidater?

Nogen kalder det ”valget ingen stemmer til”!

Jeg håber, at du har modet til at give mig din stemme.


Barbara Bendahl schultz

Primærsygeplejerske

Pleje- og Omsorgsafdelingen

nyborg Kommune

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2003. Siden

2008 har jeg arbejdet som primær sygeplejerske.

De seneste 2 år på plejecenter. Jeg er

TR for centersygeplejerskerne i kommunen.

Jeg oplever, at anerkendelsen af sygeplejerskehvervet ikke altid

er så stor, som jeg synes den bør være. Derfor har jeg ambitioner

på vores fags vegne.

Som medlem af KB vil jeg kæmpe for, at sygeplejerskens arbejde

synliggøres, og at der bliver lyttet til sygeplejerskerne i respekt

for vores særegne arbejdsfelt. Min holdning er, at sygeplejersker

er eksperter i sygepleje – på alle niveauer. Derfor skal sygeplejersker

også have indflydelse, når der diskuteres sygeplejefaglige

problemstillinger både lokalt på arbejdspladserne og i

særdeleshed i det samfund, vi omgiver os med.

Kommunerne står over for store udfordringer. Delegering af

sygeplejeopgaver til andre faggrupper og opgaveglidning fra sygehuse

til kommunerne. Det er i denne brydningstid, at der skal

arbejdes for at sikre sygeplejekvaliteten, så vi både kan være

stolte af vores fag, men også gøre omverdenen opmærksom på

sygeplejens værdi.

rikke Kent thomsen

sygeplejerske

Odense Universitetshospital

Jeg opstiller som kredsbestyrelsesmedlem,

da jeg ønsker at arbejde politisk og søge

indflydelse i DSR. Jeg vil arbejde for, at kredsen

er tæt på medlemmerne og bringe min

og mine kollegaers hverdag frem til mødelokalerne.

Jeg vil arbejde for at gøre DSR stærkt, synligt og nærværende

for medlemmerne i Kreds Syddanmark. De gode sider af

sygeplejen skal frem. Det kræver økonomi at løfte vores vilkår for

sygeplejen samt løn ift. uddannelse, ansvar og kompetence. Vores

hverdag er præget af omlægninger og stigende krav om effektiviseringer.

Desværre er der mange kollegaer, der må forlade

faget pga. stress og udbrændthed. Vi må fortsat have øget fokus

på arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene.

Vi må i fællesskab arbejde for at forbedre seniorpolitikken og

forebygge, at sygeplejersker tidligt forlader faget. Vi har brug for

deres erfaring og kompetencer på ekspertniveau.

For at kunne arbejde videre med disse spændende områder …

• et stærkt, synligt og nærværende DSR

• at løn modsvarer kompetencer, ansvar og uddannelse

• seniorpolitik og individuelle aftaler

… har jeg brug for din stemme.

VaLGKreds 2

Valgt til bestyrelsen uden valghandling.

Lisbeth Hammer andersen

Intensivsygeplejerske

sygehus Lillebælt

Vejle sygehus

Jeg har været med i bestyrelsen i Kreds Syddanmark

siden 2007 og finder bestyrelsesarbejdet meget

spændende, hvorfor jeg genopstiller. Vi skal som DSR både arbejde

med interessevaretagelse for medlemmerne, faglig udvikling

af faget samt sikre indflydelse på den sundhedspolitiske

dagsorden. Jeg vil i den kommende valgperiode arbejde for:

• Profilering af faget og sygeplejens samfundsmæssige værdi.

• Sygeplejerskers mulighed for efter- og videreuddannelse.

• Ligeløn som en forudsætning for et stabilt og stærkt sundhedsvæsen.

• Arbejdsmiljøet og forbedret indflydelse for tillidsrepræsentanter

og arbejdsmiljørepræsentanter. Det skal være attraktivt

at være TR og AMiR.

Til daglig arbejder jeg som fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker

og radiografer på Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus.

Bente smith Bonde

sygeplejerske, Barselsgangen,

sygehus Lillebælt

Kolding sygehus

Jeg ser mange udfordringer i fremtidens

sundhedsvæsen, som det er vigtigt, at DSR

tager stilling til. Denne udvikling vil jeg meget

gerne være med til at præge.

Derfor genopstiller jeg til kredsbestyrelsen. Jeg finder arbejdet

både spændende og udviklende, idet kredsbestyrelsen er med til

at sætte dagsorden i DSR.

Min erfaring dels som TR siden 1997, FTR i perioden 1999 til

2009 og kredsbestyrelsesmedlem siden 2001 vil jeg bruge til

gavn for medlemmerne i den kommende kredsbestyrelse.

Mine mærkesager er arbejdsmiljø – herunder samspillet mellem

arbejdsliv og privatliv, TR’s arbejdsforhold og samarbejdet

med ledelsen.

SygeplejerSken 18.2011 53


Hanne Christensen

sygeplejerske

Ortopædkirurgisk afdeling

Vejle sygehus

54 SygeplejerSken 18.2011

Kreds syddanmarK

Jeg har været sygeplejerske i næsten 25 år

og i alle årene arbejdet på sygehus først i

Århus og siden 2005 på Vejle Sygehus, ortopædkirurgisk

afdeling.

Jeg har været aktiv som tillidsrepræsentant i DSR i mere end 10

år.

For mig at se er det en stor udfordring for DSR at bevare en tæt

forbindelse mellem det enkelte medlem og organisationen. At

bevare følelsen af sammenhold og fællesskab. I den sammenhæng

har TR og AMiR en vigtig rolle som de DSR-repræsentanter,

der er tættest på medlemmerne.

Bliver jeg valgt til kredsbestyrelsen, vil jeg arbejde for:

• Gode vilkår for den faglige udvikling af faget

• At medlemsaktiviteter i Kreds Syddanmark fortsætter

• At TR og AMiR’s vilkår styrkes

• At der er plads og gode vilkår for både de nyuddannede og

de ældre sygeplejersker i vores sundhedsvæsen.

Kirsten Hessellund Jensen

sygeplejerske

sygehus Lillebælt

Fredericia sygehus

Som medlem af Kredsbestyrelsen, vil jeg

fortsat arbejde for sygeplerskernes løn- og

ansættelsesforhold samt vilkårene for arbejdets

udførelse. Sidstnævnte er under voldsomt

pres på grund af nedskæringer, strukturomlægninger mv.

I bestyrelsens arbejde er det vigtigt altid at have sygeplejerskerne,

altså medlemmerne af DSR, i fokus. Og det i alt, hvad vi

arbejder med.

DSR er en fagforening for alle sygeplejersker, hvad enten man

er leder eller ansat i en basisstilling. Derfor er det fortsat vigtigt

med Ét samlet DSR.

Christina rosenberg

sygeplejerske

Fredericia Kommune

Jeg opstiller til kredsbestyrelsen for første

gang. Jeg ønsker at have mulighed for at

bringe både min og din mening med ind i

Dansk Sygeplejeråd.

• Jeg ønsker at få indflydelse på og arbejde

med DSR’s struktur.

• DSR skal være det selvfølgelige valg for sygeplejersker.

• Jeg vil arbejde for, at vi har en velfungerende fagforening,

der yder maksimal støtte til en kompetent gruppe tillidsvalgte,

der arbejder målrettet for medlemmerne.

• Jeg brænder for sygeplejerskernes løn- og arbejdsvilkår. I

dag må mange dygtige og gode kolleger desværre forlade

faget pga. udbrændthed og stress. Der er stadigt større krav

til sygeplejerskerne pga. omlægninger og stigende krav om

effektivisering. Derfor vil jeg have fokus på vores arbejdsmiljø,

løn, efter- og videreuddannelse samt arbejdsvilkår.

Min baggrund er 10 års erfaring som primærsygeplejerske og 4

års erfaring som lokal tillidsrepræsentant.

Birthe Gyldenhof sneum

sygeplejerske, Operationsgang 1,

sygehus Lillebælt

Kolding sygehus

Jeg arbejder som operationssygeplejerske

og har siddet i amts-/kredsbestyrelsen siden

1997.

Jeg genopstiller til bestyrelsen, da arbejdet

er spændende og udfordrende, og jeg kan gøre min indflydelse

gældende, hvor beslutningerne tages.

AMiR og TR’s vilkår skal styrkes i det daglige arbejde, og samarbejdet

skal forbedres, så de kan løse de lokale udfordringer.

Arbejdsgiverne skal forpligtes til at tilbyde sygeplejerskerne

mere attraktive seniorordninger som en del af personalepolitikken

på arbejdspladsen.

Sygeplejerskernes løn skal forbedres, så den matcher den uddannelse,

kompetence og det ansvar, vi har.

Krav om produktion og effektivitet øges, uden at der tilføres

ressourcer. Vi skal have normeringer og arbejdsvilkår, der passer

til arbejdsopgaverne.

Det er vigtigt, at arbejdsliv og privatliv hænger bedre sammen

for at forebygge stress, udbrændthed og mobning.


VaLGKreds 3

torben Kock

sygeplejerske

sygehus sønderjylland

sønderborg

Jeg er nyuddannet sygeplejerske og vil sætte

fokus på tiltag, der kan holde sygeplejersker

som mig i faget.

Under uddannelsen har jeg været et aktivt medlem af De Sygeplejestuderendes

Landssammenslutning, som har givet mig

blod på tanden for fagforeningsarbejdet.

Jeg vil holde fast i, at DSR er for medlemmerne, og at vores arbejde

altid skal komme dem til gode.

For mig har arbejdet i fagforeningen altid været udfordrende

og derved givet mig flere kompetencer i livet og arbejdet uden for

DSR. Dette er min motivation for at stille op. I kredsbestyrelsen vil

jeg kunne benytte mine færdigheder, lære nye og igen have mulighed

for at kunne benytte dem for at give medlemmerne en god

oplevelse af deres DSR.

Jytte Pharao-Bonde

distriktsleder

Hjemmeplejen

aabenraa Kommune

I 1996 blev jeg uddannet i Odense og har

arbejdet som basissygeplejerske og intensivsygeplejerske,

har været tillidsrepræsentant

og er nu leder.

Jeg har været med i kredsbestyrelsen i 2 perioder og stiller op

igen for fortsat at arbejde for:

• sygeplejerskens fysiske og psykiske arbejdsmiljø

• bedre vilkår for efter- og videreuddannelse for alle sygeplejersker

• større fokus på forebyggelse og sundhedsfremme

• at være med til at udvikle vores arbejdsområde og arbejdsvilkår

• øget synlighed og dialog imellem kredsbestyrelsen og medlemmerne

• en løn, der svarer til uddannelse og ansvar

• arbejde for en god seniorpolitik og bedre pensionsordninger

• arbejde for fælles mål i DSR, der er synlige for alle.

Jeg vil gøre en indsats for at leve op til jeres forventninger.

anne Lindbjerg rasmussen

sygeplejerske

sygehus sønderjylland

Haderslev

Jeg har været med i kredsbestyrelsesarbejdet

i Region Syddanmark i to perioder. Mine

arbejdsmæssige erfaringer er fra det sekundære

sundhedsvæsen, som tillidsrepræsentant,

leder og basissygeplejerske.

Vi har fået sat nogle gode faglige medlemsaktiviteter i gang.

For mig er det vigtigt, at der er åbenhed og demokrati i vores

organisation.

Jeg synes, vi skal sætte mere fokus på kommunikation på tværs

i DSR og til medlemmerne.

Et andet område jeg mener, vi skal arbejde mere med i DSR, er

at skabe muligheder for medlemmerne til at kunne være mere

proaktive i forhold til det fremtidige sundhedsvæsen.

Vi har store ændringer foran os. Hvad betyder det for vores

nyuddannede sygeplejersker? Vores uddannelse? Vores arbejdsvilkår

og miljø? Vores faglighed? Vores tillidsrepræsentanter og

sikkerhedsrepræsentanter?

DSR skal arbejde for at sikre bedst mulige løn- og arbejdsvilkår

for TR’er, sikkerhedsrepræsentanter og medlemmer.

Jeg vil gerne stille op som repræsentant for de sønderjyske sygeplejersker

til hvervet som kredsbestyrelsesmedlem i endnu en

periode.

dorte ruge

sygeplejerske

Psykiatrien i Haderslev

Faglig indsigt som sygeplejerske fra primær

og sekundær sektor. Tidligere fællestillidsrepræsentant

i Haderslev Kommune. Nu

fællestillidsrepræsentant i psykiatrien,

næstformand i Psykiatriens Fællesmedarbejderudvalg,

medlem af Hovedudvalget i regionen og i to valgperioder

medlem af kredsbestyrelsen.

Formålet for DSR er at varetage sygeplejerskers faglige, løn-

og ansættelsesmæssige samt organisatoriske interesser.

Vi kan kun trække på samme hammel, når vi er enige om retningen,

og hvad der er den dybere mening med vores indsats. Det

kræver, at vi i det politiske arbejde er målrettede og strategiske.

Skal vi opnå gode resultater til gavn for medlemmerne, kræver

det samarbejde og kommunikation på alle niveauer.

Tillidsrepræsentanten har den daglige kontakt med medarbejderne

og er derfor medlemmernes vigtigste organisationsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanten må aldrig stå alene og skal derfor klædes

på gennem uddannelse, sparring og information.

Faglighed, trivsel og et godt arbejdsmiljø hænger uløseligt

sammen. De store sundhedspolitiske udfordringer kræver et fagligt

stærkt DSR.

SygeplejerSken 18.2011 55


Gitte Würtz

Primærsygeplejerske

Haderslev Kommune

56 SygeplejerSken 18.2011

Kreds syddanmarK

Jeg har været med i kredsbestyrelsen i de

sidste to perioder. Jeg er ansat i Haderslev

Kommune og arbejder i aftenvagt. Er fællestillidsrepræsentant

og har været det i ca.

otte år. Jeg vil arbejde for at fastholde seniorerne

i gode attraktive job. Jeg vil arbejde for gode løn- og ansættelsesvilkår.

Jeg vil arbejde for, at vi i kredsen fortsat tilbyder faglige

temadage til medlemmerne. Jeg mener, det er vigtigt, at der

er et godt samarbejde med Lederforeningen. Det er vigtigt, at

det er sygeplejersker, der leder sygeplejersker. Jeg går ind for fri

og lige adgang til vores sundhedsvæsen. Vi skal have fokus på

arbejdsmiljøet, da det er under pres. Vi skal løbende lægge pres

på arbejdsgiver, så vi sikrer gode løn- og ansættelsesvilkår. Der

skal være gode praktikker til vores studerende, og vi skal sikre os,

at de forbliver i faget. Der er p.t. mange nyuddannede, der er arbejdsløse,

men vi har brug for dem om få år.

Jeg vil arbejde for et samlet DSR, der er synligt for medlemmerne.

VaLGKreds 4

Valgt til bestyrelsen uden valghandling.

annette Bøss Johansen

sygeplejerske

sydvestjysk sygehus

esbjerg/Grindsted

DSR skal tættere på medlemmerne! Der skal

være en rød tråd mellem den enkelte og KB. Som FTR er jeg tæt på en

meget stor gruppe sygeplejersker. De skal mærke, at de bliver taget

alvorligt! Alle medlemmer skal føle, at de har en reel indflydelse, og at

et medlemskab af DSR er vigtigt og uundværligt for den enkelte og

for vores profession! En plads i KB vil sikre mig direkte indflydelse, der

hvor beslutningerne tages. Jeg vil arbejde på at styrke fagligheden i

sygeplejen både i DSR, men også ude på arbejdspladserne. For at

sikre en bred dækning til alle sygeplejersker i hele kredsen vil jeg arbejde

på at højne samarbejdet mellem sektorerne lokalt og i DSR, så

den enkelte sygeplejerske, uanset arbejdssted, føler, at vi som kredsbestyrelse

arbejder for alle medlemmer! Ved de kommende overenskomstforhandlinger

kommer vi til at stå over for endnu en svær opgave,

hvor vi skal prioritere vore ønsker i en økonomisk trængt situation.

Vi skal arbejde på at styrke arbejdsmiljøet på vore arbejdspladser,

genskabe arbejdsglæden og sikre gode arbejdsforhold for vore

ældre medarbejdere.

Ina Kristensen

Hjemmesygeplejerske

Varde Kommune

Vi har brug for en bred kredsbestyrelse, der

består af sygeplejersker så mange steder

fra som muligt. Her mener jeg både i forhold

til arbejdspladser, men også rent geografisk.

Jeg stiller op til kredsbestyrelse endnu en

gang, da jeg stadig brænder for at påvirke retningen for Dansk

Sygeplejeråd. Det er femte gang, jeg opstiller, men denne gang

er det med en ny baggrund, da jeg er skiftet fra en mangeårig

ansættelse i amt og region til nu at være ansat i kommunen.

Mine mærkesager er fortsat arbejdsmiljø og arbejdsvilkår –

herunder løn. Men jeg brænder også for faget, og jeg mener, vi

skal være bedre til at beskrive og tydeliggøre, hvorfor vi som sygeplejersker

er så vigtige for samfundet. Derudover skal vi eksempelvis

arbejde på at få ekspertsygeplejersker med ordinationsret.

Og så skal vi påvirke sundhedspolitikken, så vi får mere

lighed i sundhed for alle danskere.

Helle mehlsen

sygeplejerske

sydvestjysk sygehus

esbjerg

Et af mine fagpolitiske interesseområder er

arbejdsvilkår og arbejdsmiljø – både det fysiske

og det psykiske. Hvis vi ikke kan skabe

attraktive arbejdspladser, kan vi heller ikke

fastholde og rekruttere kolleger.

Vi skal som fagforening have fokus på faget. I disse spare- og

omstruktureringstider skal vi have faget i centrum, så vi får kvalitet

i sygeplejen i stedet for kvantitet.

Vi skal være en aktiv, synlig fagforening, der inddrager medlemmerne.

Jeg vil gerne være med til at lave seniorordninger, så vi ”gamle”,

erfarne sygeplejersker kan og vil blive på arbejdsmarkedet.

Jeg har siddet i kredsbestyrelsen i syv år og har valgt at genopstille,

da jeg synes det er vigtigt, at det er medlemmerne, der er

med til at sætte dagsordenen. Desuden finder jeg det vigtigt, at

kredsbestyrelsen er bredt sammensat, både fagligt og geografisk.

Jeg er 55 år, sygeplejerske og TR på Akutmedicinsk Modtageafdeling,

FAM, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.


anne nissen

anæstesisygeplejerske

sydvestjysk sygehus

esbjerg

Som kredsbestyrelsesmedlem vil jeg arbejde

for en demokratisk og aktiv organisation,

som afspejler medlemmernes holdning.

Det kan gøres på mange måder. Jeg går

ind for en kredsbestyrelse med to kredsnæstformænd og færre

kredsbestyrelsesmedlemmer. Jeg tror på, at det vil gøre organisationen

mere handlekraftig.

Vi lever i et sundhedssystem, der stiller store krav til vores faglige

udvikling. Det kræver til stadighed efteruddannelse, og det

vil jeg arbejde for! Som eksempel kunne jeg forestille mig efteruddannelse

indarbejdet i specialuddannelserne, så en specialuddannelse

automatisk udløser efteruddannelse hvert femte år.

Jeg vil arbejde for, at løn og kompetencer stemmer overens, så

der er en proportionel lønforskel på en specialuddannelse og et

seks ugers kursus.

Det er vigtigt for mig at gå glad og tilfreds på arbejde, så arbejdsmiljø

ligger mig også meget på sinde, både det fysiske og

psykiske. Her tænker jeg eksempelvis på omsorgsdage til alle og

en bedre seniorpolitik.

Med mit kandidatur håber jeg på at kunne være med til at gøre

DSR mere åben og tilgængelig for flere medlemmer.

Vidste du at …

… der kun er valg til kredsbestyrelsen

i to af Kreds

Syddanmarks i alt fire valgkredse,

men at alle kredsens

medlemmer kan

stemme på både en formandskandidat

og fire

næstformandskandidater?

SygeplejerSken 18.2011 57


Bliv

forsikret

blandt

ligesindede

GF Hospital og Sundhed

er en forsikringsklub specielt for

ansatte i sundhedssektoren.

Kontakt os og få et godt tilbud

på alle dine forsikringer.

GF Hospital og Sundhed · Tlf. 86 17 43 44

www.gf-hospitalogsundhed.dk

Jeg er alkoholiker

– men jeg drikker

ikke mere

Minnesotabehandling

har hjulpet

titusinder til

et bedre liv

– uden alkohol.

Vi kan også

hjælpe dig.

SJÆLLAND - JYLLAND

Ole ”Bogart”

Michelsen

Døgntelefon

70 20 40 80

www.tjele.com

-fordi det er enkelt!

Lukket formalinsystem

Til arbejde uden for

stinkskab

Ny

FORBEDRET

udgave

Spande

LEAK PROOF

med formalin

Se mere på hounisen.com

eller ring på 86 21 08 00

Så behagelig, at du

glemmer, du har den på

KiruSense. Ren komfort – uden kompromis.

Vores hightech KiruSense operationskitler er

åndbare og giver samtidig maksimal komfort og

hygiejne. Velkommen til en ny hverdag, hvor du ikke

længere mærker dit arbejdstøj!

KiruSense operationskitler lever op til EN 13795 og

håndteres ved validerede processer, der er godkendt

til fremstilling af medicinsk udstyr, jf. ISO 13485.

Som de eneste i Danmark leverer vi CE-mærkede

operationskitler til flergangsbrug.

Ring til din konsulent på 41 91 87 05 for mere

information eller for afprøvning af KiruSense

operationskitler.

www.dfd.dk


Kandidater opstillet i

Kreds

Sjælland


KredsformAnd

60 SygeplejerSken 18.2011

Kreds sjælland

Claus Bakke

afdelingssygeplejerske, Forsvarets

Felthospital, Vordingborg Kaserne

DSR ud i den virkelige verden.

Arbejdsmiljø: DSR skal være nærværende

på vores arbejdspladser. Kampen for et bedre

fysisk og psykisk arbejdsmiljø må foregå med udgangspunkt i dagligdagen

– i det daglige arbejde – i den enkelte afdeling.

Faglighed: Den høje faglighed skal mærkes i hver eneste patientkontakt.

Jeg mener, at DSR skal udfordre samtlige ledelseslag,

fra de øverste politiske led til afdelingslederne: Har fagligheden

i sygeplejen ordentlige vilkår?

Sygeplejefaglig udvikling: Jeg vil kæmpe for, at sygeplejerskernes

rolle styrkes generelt i sundhedsvæsenet.

Sygeplejen skal bl.a. være omdrejningspunktet i forhold til:

• Udvikling af sundhedsvæsenet

• De kroniske lidelser

• Sundhedsfremme og forebyggelse

• Akutindsatsen

• Det sammenhængende patientforløb.

Forudsætninger: For at nå disse mål må DSR have et velfungerende

samarbejde i kredsen, et balanceret regnskab samt et tårnhøjt ambitionsniveau

både politisk og fagligt på vegne af DSR’s medlemmer.

Det opnås ved et nærværende DSR, der tør, vil og kan tage udgangspunkt

i den virkelige verden.

Helle roland dirksen

Kredsformand

dansk sygeplejeråd

Kreds sjælland

Dansk Sygeplejeråd er din organisation.

Derfor er det helt afgørende for mig, at du

kan mærke fordelene ved at være en del af

fællesskabet. Jeg har bidraget til at sætte en markant kurs over

for arbejdsgiverne for at sikre dig bedre løn- og arbejdsvilkår. Den

kurs vil jeg fastholde. Sundhedsvæsenet er under konstant forandring

og pres. Jeg har viljen og evnen til fortsat at arbejde for:

• at direkte dialog med dig og dine tillidsvalgte skal sikre, at

DSR er tæt på dig som medlem

• at styrke arbejdsmiljøindsatsen markant – dine muligheder

for trivsel og udvikling skal prioriteres

• at styrke udviklingen af vores tillidsvalgte – når de tillidsvalgte

er stærke, bliver du stærk

• at patienternes og borgernes behov er styrende for sundhedsydelserne

• at et solidarisk sundhedsvæsen er kendetegnet ved høj faglighed

– det er afgørende for høj kvalitet, patientsikkerhed

og lighed i sundhed

• at styrke samarbejdet med Lederforeningen og de studerende

– vi klarer bedst udfordringerne i fællesskab

• et godt samarbejde med andre faglige organisationer – sammen

står vi stærkere.

KredsnæstformAnd

Jeanette Hansen

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds sjælland

Jeg ønsker et tydeligt, fagligt og handlekraftigt

DSR til gavn for medlemmerne og faget.

Er du til forandringer, en aktiv og involverende stil – så vil jeg

bringe dit budskab frem. Mine mærkesager:

• Jeg mener, at sygeplejerskers faglige profil skal styrkes, bl.a.

ved at DSR tilbyder dig flere faglige arrangementer.

• Jeg vil arbejde for at påvirke din arbejdsgiver, så dine arbejdsvilkår

og muligheder for faglig udvikling bedres.

• Dit medlemskontingent skal anvendes bedst muligt, ressourcerne

skal bruges med omtanke og til de områder, hvor

det giver bedst mening for medlemmerne.

• Sygeplejerskestudiet skal kendetegnes ved høj kvalitet, gode

studieforhold og et godt uddannelsesmiljø.

• Sygeplejersker skal have lønudvikling svarende til erfaring

og kompetencer.

Jeg møder dig gerne på arbejdspladsen. Del dine forventninger til

dit DSR med mig på Facebook, via mail jeanettehansen@dsr.dk

eller på 20 53 76 92. Jeg regner med din stemme, opbakning og

dialog fremadrettet.

Jeg er lederuddannet, tidligere fællestillidsrepræsentant og

aktiv i DSR siden 1999.

nils Kristian Håkansson

1. kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds sjælland

Jeg er gift og far til tre – 1.-kredsnæstformand

siden 2007.

Sundhedsvæsenet er under pres, og intet

tyder på, at presset letter i fremtiden. Vi skal fortsat være klar til

at markere vores holdninger og spille en vigtig politisk rolle! Jeg

har solid erfaring og de rette kontakter.

DSR skal være modvægt til hovedløse besparelser. Patientens

behov bør afgøre sygeplejen!

Sygeplejersker skal være bedst muligt repræsenteret alle relevante

steder. Vi skal opfattes som konstruktive problemløsere.

Der er ikke andre, der varetager vores interesser – arbejdsvilkår,

løn og fagets udvikling er derfor centrale indsatsområder.

Jeg prioriterer den direkte dialog højt – vi skal lytte og handle

derefter! DSR’s handlinger og holdninger skal afspejle hverdagen,

og hverdagen skal bæres helt ind i hovedbestyrelsen.

Sygeplejersker er forskellige med forskellige behov, og DSR

skal have relevante tilbud til alle – fra studietid til pension – uanset

arbejdssted.

Jeg sætter evnen og viljen til bredt samarbejde højt.

Vi KAN gøre en forskel sammen – jeg er klar til at gøre min del!


Ulla Birk Johansen

Primærsygeplejerske

Vordingborg Kommune

Vi fortjener et positivt og anerkendende

samarbejdsmiljø. Som kredsnæstformand

ønsker jeg at gøre en forskel for sygeplejerskers

trivsel. Der skal skabes et sammenhængende

sundhedsvæsen med kvalitet i

pleje og behandling, hvor specialisering og helhedssygepleje går

hånd i hånd. Jeg ser sygeplejerskerne som nøglepersoner i fremtidens

sundhedsvæsen, uanset om sygeplejen udøves i regionens

udkanter eller på vores specialafdelinger.

Dansk Sygeplejeråd skal fortsat være et stærkt fællesskab,

som varetager sygeplejerskernes interesser på det individuelle,

faglige og politiske niveau. Medlemmerne skal være i centrum og

omdrejningspunkt for aktiviteterne.

I 1991 blev jeg sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Næstved.

Jeg er fællestillidsrepræsentant, sårsygeplejerske og stressvejleder.

Det psykiske arbejdsmiljø interesserer mig, og jeg er ved at

tage en diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse

på arbejdspladsen. Jeg er gift og mor til tre børn.

I år blev jeg nomineret til Kirsten Stallknecht Prisen af både

mine kolleger og kredsbestyrelsen for mit engagement i ytringsfrihed.

Kirsten rask

sygeplejerske

slagelse sygehus

sygehus syd

Jeg kan ikke alene – DSR kan ikke alene –

men sammen med medlemmerne vil jeg

bl.a. arbejde for at:

• Sætte sundhedspolitikken på dagsordenen både udadtil i det

omkringliggende samfund lokalt, regionalt og på landsplan

– og indadtil i organisationen

• Søge indflydelse til at forbedre arbejdsmiljøet

• Gøre DSR til en mere åben og ”gennemsigtig” organisation

• Sikre, at flest muligt af medlemmernes penge bruges på

medlemsrettede områder, hvor de gavner flest mulige

• Lønnen til stadighed er i udvikling, og at vi får den løn, som

svarer til vores kompetencer og faglige kvalifikationer.

Jeg har været med i bestyrelsesarbejdet i fire valgperioder, så jeg

ved derfor også, hvor der kan ske forbedringer og forandringer.

Jeg er medlem af Regionsrådet i Region Sjælland og ser dette

som en fantastisk mulighed for at søge indflydelse på flere niveauer.

Jeg er bevidst om, at DSR er en apolitisk organisation, og

at partipolitik føres uden for organisationen, ligesom DSR-politik

føres i organisationen.

HUSK – det er dem, der stemmer, der BESTEMMER.

Anja skov refsgaard

Operationssygeplejerske

slagelse sygehus

sygehus syd

Jeg stiller op, fordi jeg brænder for mit fag

og for det organisatoriske, som jeg fortsat

gerne vil være med til at udvikle og gøre

stærkere. Jeg vil arbejde for:

• at 98 pct. af landets sygeplejersker er medlemmer

• bedre forhold i klinikken for både de studerende og kliniske

vejledere ved indførelsen af refusionstaxameterordning

• bedre arbejdsmiljø for alle sygeplejersker, hvor vi kan udføre den

sygepleje, vi ønsker, og ikke kun den sygepleje, der er tid til!

• at man som nyuddannet sygeplejerske kommer ud til et arbejdsmarked

præget af mange jobmuligheder inden for faget.

Vi skal fremover fortsat sammen med professionshøjskolerne

sikre nogle udviklings- og uddannelsestilbud til nye

sygeplejersker, så de fastholdes inden for faget

• en løn, som stemmer overens med de kompetencer og det ansvar,

vi har, samt den værdi, vores arbejde har for samfundet.

Jeg vil gøre mit bedste for, at ovenstående bliver ført ud i livet.

Jeg har været med i kredsbestyrelsen siden 2007.

2008-2009: Formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

Jeg håber på din stemme.

vAlgKreds 1

susann Carlsen

sygeplejerske

sygehus nord

Køge sygehus

Jeg har valgt at genopstille til kredsbestyrelsen.

For det første fordi jeg stadig brænder for politisk at kunne

gøre en indsats for sygeplejerskernes løn-, arbejds- og uddannelsesvilkår.

For det andet fordi det er en særlig vigtig opgave i de nye tider,

hvor vi oplever at blive færre kolleger til flere komplekse opgaver.

Det vil utvivlsomt sætte et præg på både vores arbejdsmiljø og

den faglige forsvarlighed, vi oplever at kunne udføre opgaverne på.

Så jeg vil i den kommende valgperiode have fokus på disse områder.

Der vil også være en ny overenskomstforhandling i den kommende

periode. Den bliver meget vigtig og vil kræve, at vi sætter

fokus på de vilkår, vi allerede gennem mange år har opnået, således

at de ikke forringes. Derudover skal der også sættes fokus på

vores lønforhold.

Så en stemme på mig vil betyde, at der i bestyrelsen vil blive sat

fokus på den hverdag, det arbejdsmiljø og den faglige forsvarlighed,

sygeplejerskerne arbejder under i dag, og hvordan hverdagen

kan blive bedre for alle sygeplejersker, ledere og medarbejdere

i både region og kommuner.

SygeplejerSken 18.2011 61


62 SygeplejerSken 18.2011

Kreds sjælland

maria redder Cisar

Primærsygeplejerske

Plejecentret skt. jørgensbjerg

roskilde

Jeg har været uddannet i seks år, er gift og

mor til to. Jeg er fællestillidsrepræsentant i

Roskilde Kommune og brænder for at arbejde

for bedre vilkår og for efteruddannelsesmuligheder.

Mine fokusområder:

• Høj kvalitet i sygeplejen hænger sammen med stort fokus på

efter- og videreuddannelse. Derfor vil jeg fokusere på, at

sygeplejersker får mulighed for at opkvalificere sig til de stigende

krav, faget stiller.

• Sygeplejersker arbejder på alle døgnets timer hele året

rundt. Det stiller krav til arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Jeg vil

arbejde for, at sygeplejerskers vilkår optimeres, så sygeplejerskerne

kan holde til at blive på arbejdsmarkedet.

• Ældrebyrden i landet stiger og øger kravene til sygeplejerskerne

i kommunerne. Jeg vil arbejde for, at geriatrien opnormeres

både regionalt og kommunalt, så sygeplejerskerne

kan leve op til de øgede komplekse opgaver, som denne

gruppe borgere giver.

eva Birgitte grønberg

afdelingssygeplejerske

sygehus nord

roskilde sygehus

Jeg vil, sammen med dig, arbejde for:

• Arbejdsvilkår, pension og løn forbedres.

• At få en dialog med medlemmerne om,

hvad de forventer for deres kontingent. Herunder være med

til at skabe en bedre økonomi i DSR.

• En velfungerende fagforening, der yder maksimal støtte til

den kompetente gruppe af tillidsvalgte, vi har, der arbejder

målrettet for medlemmerne.

• Én fortsat stærk forening til at repræsentere Danmarks sygeplejersker.

• At DSR skal være bevidst om at finde den bedste løsning for

det enkelte medlem, uden at det går ud over fællesskabet.

Det, jeg kan tilbyde, er engagement, vilje og arbejdsomhed. Jeg

har et stort netværk og bredt kendskab til sygeplejen fra arbejdet

som sygeplejerske siden 1988, fællestillidsrepræsentant, tidligere

medlem af amtskredsbestyrelsen, uddannelseskonsulent i

Region Sjælland og afdelingssygeplejerske.

Jeg vil stadig vælge en sygeplejerskeuddannelse og anbefaler

de unge at blive sygeplejersker. Derfor vil jeg gerne være med til

at forbedre vores arbejdsvilkår – hvad vil du?

Heidi lund Holland

sygeplejerske

sygehus nord

roskilde sygehus

DSR er et fællesskab, hvor vi sammen kan

opnå bedre vilkår for sygeplejersker. Jeg stiller

derfor op for at tale vores sag.

Som sygeplejerske gør du hver dag en forskel

for den enkelte, en forskel mellem liv og død. Jeg føler lige nu,

at fokus bør være netop her. Vi sygeplejersker går på arbejde

hver dag for at yde omsorg, men desværre er vores arbejdsvilkår

meget dårlige. Vores arbejdsmiljø er lige nu meget stressende og

ofte tungt, hvilket gør, at mange gode sygeplejersker forlader

faget.

Jeg brænder for, at vi som sygeplejersker finder overskuddet i

hverdagen, således at der sker en forbedring af patientsikkerheden,

at utilsigtede hændelser mindskes, og at sygeplejersker ikke

går ned med stress, brænder ud eller forlader faget.

Uddannelse er et livslangt projekt. Vi sygeplejersker pålægges

hele tiden et større ansvar og nye opgaver, og derfor er det vigtigt,

at vi samtidig ”klædes på” til jobbet. Vi kan igennem øget uddannelse

tage større ansvar for patienternes sikkerhed og derved

skabe tryghed i hverdagen både for os selv og patienterne.

Inger Jensen

anæstesisygeplejerske

roskilde sygehus

sygehus nord

Jeg er fællestillidsrepræsentant, har været

medlem af kredsbestyrelsen siden 2009 og

genopstiller, da jeg mener, det er vigtigt, at

sygeplejerskerne på regionens største sygehus har et talerør i

kredsbestyrelsen.

Sundhedsvæsenet er under konstant omstrukturering både i

primær og sekundær sektor, og der er stort pres på økonomien.

Der er pres på arbejdsmiljøet, og sygeplejersker går hver dag på

kompromis med deres faglighed. Vi stilles over for krav om stadigt

mere komplekse arbejdsopgaver, og samtidig er økonomien

skyld i, at færre skal klare flere opgaver, og at kursusbudgetterne

er meget små. Sygeplejersker skal have vilkår, der giver faglig

stolthed og forsvarlighed, arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø.

Lønnen skal matche kompetencer og opgaver. Der skal større fokus

på videre- og efteruddannelse, så sygeplejerskerne kan blive

klædt på til den virkelighed, de arbejder i, og de opgaver, de stilles

over for. En stemme på mig er en stemme for, at der arbejdes for

ordentlige arbejdsvilkår, faglig forsvarlighed, mulighed for udvikling

af faget og sikring af de vilkår, vi allerede har.


søren Petersen

souschef,

Køge sygehus

sygehus nord

Jeg er 49 år - uddannet 1990. Sidste 14 år i

anæstesispecialet. Fagpolitisk i DSR - sygelejeelev

amtsbestyrelsen(88 - -90). TR flere

år, og fagpolitisk interesseret. 4 årsperiode

souschef og afdelingssygeplejerske. 21 år som sygeplejerske, både

udfordrende og spændende. Vi har alle travlt og har flere komplekse

arbejdsopgaver. Mine fokusområder:

• sikkerhed

• uddannelse

• arbejdsmilø

• hvor er sikkerheden?

• "at stoppe op" - arbejde og refleksion

• løn er vigtig, og at forhandle løn er vigtigere

• se muligheder i lønforhandlinger og ikke konflikt.

Løn følger uddannelse og kompetence, men:

• Flere kolleger i arbejde, og få et arbejdsmiljø og samtidig

have et familieliv.

• Plejetyngden er steget med færre hænder til arbejdet.

• Krav og forventninger stiger, vi er blevet endnu dygtigere i

den offentlige sektor.

MEN: Jeg er faktisk "træt" - træt af at høre, "det offentlige skal

være mere effektivt" - vi knokler, og får flere opgaver. Fokus på

kerneområder og samarbejde, både mono- og tværfagligt.

vAlgKreds 2

Christa Andersen

sygeplejerske, Intensiv afdeling

Holbæk sygehus

sygehus nord

Jeg har været sygeplejerske siden 1993 og

har i 13 år arbejdet på intensivafdelingen i

Holbæk.

Jeg har været TR i fem år, og siden august 2010 har jeg været

FTR for sygeplejersker på Holbæk og Kalundborg Sygehuse.

Jeg har valgt at genopstille til kredsbestyrelsen, da arbejdet

med det politiske er spændende og giver mig en mulighed for at

tage kampen op med de udfordringer, der er og kommer via Region

Sjællands sundhedspolitiske dagsorden.

Mit fokus vil være rettet mod de udfordringer, et presset arbejdsmiljø

giver på vores arbejdspladser.

Det er for mig specielt vigtigt at arbejde for faglighed og forsvarlighed

i sygeplejen. Sygeplejerskerne bliver i dag presset både

fysisk og psykisk. Konsekvensen er flere fejl til skade for patienterne

og øget sygefravær hos sygeplejerskerne. Jeg vil arbejde

for et godt arbejdsmiljø.

Mit fokus vil også være rettet mod det lønefterslæb, vi i DSR

dokumenterede i 2008. Det er stadig dagens virkelighed for sygeplejersker.

Jeg vil arbejde for sygeplejerskers uddannelse, løn

og pension. Løn og kompetencer skal matche den enkelte sygeplejerske.

Bjarne Andersen

sygeplejerske

sundhedstjenesten

ringsted Kommune

Det er tredje gang, der er valg til kredsbestyrelsen.

Tidligere har jeg været valgt til

amtsbestyrelsen i Vestsjælland.

Jeg vil fortsat arbejde for, at DSR kommer til

at fremstå som en betydningsfuld fagforening i Region Sjælland.

Det er fortsat en udfordring at udvikle vores fagforening, så vi

kan hamle op med arbejdsgiverne i kommunerne og Region Sjælland.

Det er vigtigt, at medlemmerne oplever DSR som nærværende

og tilgængelig.

Afstandene er store i vores region. Derfor er det vigtigt, at regionen

vægter kvalitet og sammenhængende patientforløb højt.

Vi må derfor fortsat gøre opmærksom på, at det er patienten/

borgeren, der skal være i centrum. Vigtigt er det, at den præhospitale

indsats styrkes med sundhedsfagligt personale (læger og

sygeplejersker).

Alle sygeplejersker i kredsen er pressede af omlægninger og et

stigende krav om effektivisering. Desværre er der mange kollegaer,

der må forlade faget på grund af udbrændthed og stress.

Det er derfor vigtigt, at vi fortsat sætter fokus på arbejdsmiljøet

og arbejdsvilkårene.

Bodil Jorunn golmen

sygeplejerske

slagelse sygehus

sygehus syd

Jeg har valgt at genopstille til Kredsbestyrelsen,

da jeg mener, det netop i denne tid

med utallige omstruktureringer er vigtigt,

at sygeplejerskerne på Slagelse og Ringsted Sygehus er repræsenteret

i Kredsbestyrelsen ved deres FTR.

Samtidig mener jeg at kunne yde en indsats for alle sygeplejersker

i regionen.

Mine interesser inden for organisationspolitik ligger ved sygeplejerskernes

løn- og arbejdsforhold.

Vi har som sygeplejersker en forventning om, at lønnen skal

stige, så den svarer til vores værdi for fag og samfund.

Derudover har arbejdsmiljøet min store interesse. Den gode

sygepleje kræver bedre arbejdsforhold. Jeg vil arbejde for et arbejdsmiljø

med realistiske normeringer, og hvor sygeplejerskerne

bliver værdsat og får mulighed for videreuddannelse.

Jeg vil også arbejde for, at der gøres en indsats fra DSR´s side,

for at den enkelte sygeplejerske får større indflydelse på sin

egen arbejdssituation.

SygeplejerSken 18.2011 63


64 SygeplejerSken 18.2011

Kreds sjælland

Helle Birgit Høgsgaard Kjær

sygeplejerske

svinninge lægehus

Jeg har siden 1998 været ansat som konsultationssygeplejerske

i lægepraksis og har

sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis.

Derudover har jeg deltaget i

faglige og organisatoriske kursusaktiviteter.

Jeg opstiller til kredsbestyrelsen, fordi jeg gere vil medvirke til:

• At arbejde for et arbejdsmiljø med fokus på sygeplejerskernes

trivsel igennem hele arbejdslivet, fra den nyuddannede

til og med seniorordninger

• At sygeplejersker i det foranderlige sundhedsvæsen hele tiden

arbejder ud fra nyeste viden for at give patienterne den

bedste pleje og behandling

• At sygeplejersker deltager i den offentlige debat om de faglige

og etiske problemstillinger i sundhedsvæsenet

• At vi bliver bedre til at udnytte hinandens faglige ekspertise

på tværs af fagområder og sektorer

• At DSR arbejder videre med at etablere kliniske ekspertuddannelser

inden for flere sundhedsområder, f.eks. på kronikerområdet

• At kredsbestyrelsen hele tiden har fokus på medlemmernes

tryghed i ansættelse gennem dialog med medlemmerne.

Jette nørr møllebjerg

anæstesisygeplejerske

Holbæk sygehus

sygehus nord

Jeg stiller op som kandidat, fordi jeg ønsker

at være med til at sætte dagsordenen i

Kreds Sjælland og centralt i DSR. Jeg ønsker

igennem mit engagement lokalt at være med til at præge kredsens

sundhedspolitiske profil i forhold til regionen. Jeg mener,

DSR skal bane vejen for sygeplejefaglig indflydelse på sundhedspolitiske

beslutninger. Min store interesse er udvikling inden for

klinisk sygepleje tæt på patienten både på sygehuset og præhospitalt.

Jeg har været anæstesisygeplejerske siden 1995. I perioden

2001-2011 har jeg som en del af lægeambulanceorganisationen

kørt akutbil i regionen. Siden 2010 har jeg været TR for

anæstesi-, op- og sterilcentral. Jeg arbejder som TR, for at vi skal

styrke og udvikle vores fag, både hvad angår kompetencer, arbejdsforhold

og løn. I kredsbestyrelsen vil jeg arbejde for en organisatorisk

understøttelse af dette arbejde. På det politiske område

vil jeg arbejde for sygeplejerskers indflydelse på sundhedsvæsenet

til gavn for patienter og samfund. Sygeplejersker skal

fortsat spille en vigtig rolle i fremtidens sundhedsvæsen – også

præhospitalt! Husk at stemme!

Anja Pedersen

sygeplejerske

Holbæk sygehus

sygehus nord

Jeg vil være sygeplejerske i et stærkt offentligt

sundhedsvæsen, hvor der er lighed i

sundhed og særlig fokus på de svageste patienter

og borgere. Hvor der arbejdes målbevidst

med forebyggelse.

Vi skal sikre den gode sygepleje, det kræver tæt samarbejde på

alle niveauer i sundhedsvæsenet og på uddannelsesområdet.

Der skal fokus på sygeplejen som fag, og der skal laves en værdisætning

af sygeplejerskers arbejde. Vi sygeplejersker giver så

meget af os selv og spiller en vigtig samfundsmæssig rolle, som

desværre let bliver overset. Men det er os, der ser, hører og hjælper

patienterne videre.

Vi skal have en løn, der matcher vores kvalifikationer – også i en

krisetid! Vi sygeplejersker mærker tydeligt, at vores sundhedsvæsen

har svære vilkår, og det påvirker vores arbejdsvilkår, arbejdsmiljø

og ikke mindst vores fritid.

Jeg vil ikke fokusere på, at jeg ikke kan holde til at være sygeplejerske

hele mit arbejdsliv. Jeg vil arbejde for, at arbejdsgiverne

tvinges til at fraprioritere i opgaverne, nu hvor vi er færre til at

udføre det samme arbejde. Jeg vil bidrage med nye input samt ny

energi.

Birgit lind Pedersen

sygeplejerske

slagelse sygehus

sygehus syd

Jeg har fulgt opfordringen og genopstiller til

kredsbestyrelsen. Jeg ønsker at præge

dagsordnen og få indflydelse på de beslutninger,

som træffes. Beslutninger, som har betydning for udviklingen

af sygeplejen, vores løn, arbejdsvilkår og uddannelse.

Fokus på faget er vigtig. Vi skal synliggøre og argumentere for

værdien af vores faglighed. Som sygeplejersker har vi en afgørende

betydning for patienter og borgeres sundhed, sikkerhed

og overlevelse. Vi er en vigtig brik i udviklingen af vores sundhedsvæsen.

Desværre har besparelser og fyringer bevirket, at opgaver og

ressourcer ikke hænger sammen. Dagligt oplever flere sygeplejersker,

at de må gå på kompromis med deres faglighed. Det er

vigtigt, vi anvender vores ytringsfrihed og gør politikere og arbejdsgivere

opmærksomme på disse forhold.

Jeg vil arbejde for:

• at der kommer mere fokus på vores arbejdsmiljø

• at vi arbejder med opgaver, som vi er uddannede til

• at lønnen matcher vores kompetencer og faglige kvalifikationer

• at der er mulighed for videreuddannelse

• at DSR opleves som nærværende og lettilgængelig.


vidste du at …

… brevstemmer skal være

Dansk Sygeplejeråd i hænde

senest den 8. november

kl. 09.00?

lene theill Petersen

Hjemmesygeplejerske

sygeplejen nord og syd

slagelse Kommune

Jeg genopstiller, da jeg gerne vil være med

til at sætte aftryk i DSR. Det er vigtigt at

sætte fokus på sygeplejen som fag. Ændret

opgavevaretagelse med flere og mere komplekse

opgaver, der skal udføres i hjemmesygeplejen, kræver, at

faget og sundhedspolitikken sættes på dagsordenen. Sundhedsfremme

og sygdomsforebyggelse skal fremmes til gavn for

dem, der har størst behov.

Udvikling i vores fag stiller krav om uddannelse. Sygeplejersker

skal værdisættes efter deres uddannelse og ansvar for borgernes

sikkerhed og sundhed.

Tillid, troværdighed og samarbejde er vigtige elementer for at

opbygge social kapital på attraktive arbejdspladser. Der skal altid

være fokus på arbejdsmiljøet. De tillidsvalgte skal være rustet til

at varetage opgaven lokalt.

Sygeplejerskerne skal opleve ansættelsesforhold, hvor der er

plads til både arbejds- og privatliv.

Jeg er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Slagelse

Kommune. I 2009 afsluttede jeg diplomuddannelse i offentlig

administration med særligt fokus på sundhedsområdet. Jeg er

klar til endnu en periode i kredsbestyrelsen.

Kirsten rask

sygeplejerske

slagelse sygehus

sygehus syd

Jeg kan ikke alene – DSR kan ikke alene –

men sammen med medlemmerne vil jeg

bl.a. arbejde for at:

• Sætte sundhedspolitikken på dagsordenen

både udadtil i det omkringliggende samfund lokalt, regionalt

og på landsplan – og indadtil i organisationen

• Søge indflydelse til at forbedre arbejdsmiljøet

• Gøre DSR til en mere åben og ”gennemsigtig” organisation

• Sikre, at flest mulige af medlemmernes penge bruges på

medlemsrettede områder, hvor de gavner flest mulige.

• Lønnen til stadighed er i udvikling, og at vi får den løn, som

svarer til vores kompetencer og faglige kvalifikationer.

Jeg har været med i bestyrelsesarbejdet i fire valgperioder, så jeg

ved derfor også, hvor der kan ske forbedringer og forandringer.

Jeg er medlem af Regionsrådet i Region Sjælland og ser dette

som en fantastisk mulighed for at søge indflydelse på flere niveauer.

Jeg er bevidst om, at DSR er en apolitisk organisation, og

at partipolitik føres uden for organisationen, ligesom DSR-politik

føres i organisationen.

HUSK – det er dem, der stemmer, der BESTEMMER.

lene Anette Willemoes rasmussen

sygeplejerske

ringsted sygehus

sygehus syd

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, da det

har været spændende at få indflydelse på

arbejdet i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse

og dermed større indblik i DSR som organisation. Jeg har

i min valgperiode været meget involveret i regionens nedlæggelse

af de læge- og sygeplejerskebemandede akutbiler og har

haft fokus på det sundhedspolitiske område.

Jeg har været uddannet i 25 år og har overvejende arbejdet

inden for intensivspecialet. Nu arbejder jeg på mammakirurgisk

afdeling, hvor der er spændende udfordringer i dialogen med patienterne.

I den kommende valgperiode vil jeg arbejde for:

• at DSR og kredsen i endnu højere grad er til for medlemmerne

både arbejdsmiljømæssigt, fagpolitisk og også i personsager

• at DSR og kredsen markerer sig i den sundhedspolitiske debat

og i så høj grad som muligt søger politisk indflydelse på

den nye regerings sundhedspolitik

• at DSR og kredsen arbejder for at sikre medlemmernes indflydelse

på de evige omstruktureringer, der sker inden for

sundhedsvæsenet, samt sikrer vores medinddragelse i den

teknologiske udvikling på området.

SygeplejerSken 18.2011 65


Anja skov refsgaard

Operationssygeplejerske

slagelse sygehus

sygehus syd

66 SygeplejerSken 18.2011

Kreds sjælland

Pernille Bordal rasmussen

sygeplejestuderende

sygeplejerskeuddannelsen i slagelse

Mit kandidatur bunder i ønsket om at være

med til at forme fremtidens DSR, så organisationen

bliver endnu mere dynamisk, synlig

og indflydelsesrig. Min hidtidige erhvervserfaring

er fra den kunstneriske branche,

så jeg kan bidrage til arbejdet i DSR med en anderledes tilgang

til sygeplejefagets udfordringer. Som studerende i

slutningen af uddannelsen er jeg naturligt optaget af spørgsmål

relateret til sygeplejestudiet. Derudover interesserer jeg mig for

sygeplejeforskning, der efter min opfattelse rummer en del af

nøglen til en styrkelse af sygeplejefagets profil. Jo bedre vi kan

vise og bevise sygeplejens værdi for samfund og den enkelte

borger, jo stærkere står vi som profession. Sygeplejeforskning

kan efter min mening hjælpe til en fortsat udvikling af vores fantastiske

fag og samtidig være et vigtigt våben i kampen for ligeløn.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg søge at starte en debat blandt

DSR’s medlemmer om målet med sygeplejerskeuddannelsen i

går, i dag og i morgen. Er der noget, der skal ændres, må processen

i gang nu. Verden ændrer sig hurtigt, og uddannelsen skal

følge med.

Jeg stiller op, fordi jeg brænder for mit fag

og for det organisatoriske, som jeg fortsat

gerne vil være med til at udvikle og gøre

stærkere. Jeg vil arbejde for:

• at 98 pct. af landets sygeplejersker er medlemmer

• bedre forhold i klinikken for både de studerende og kliniske

vejledere ved indførelsen af refusionstaxameterordning

• bedre arbejdsmiljø for alle sygeplejersker, hvor vi kan udføre den

sygepleje, vi ønsker, og ikke kun den sygepleje, der er tid til!

• at man som nyuddannet sygeplejerske kommer ud til et arbejdsmarked

præget af mange jobmuligheder inden for faget.

Vi skal fremover fortsat sammen med professionshøjskolerne

sikre nogle udviklings- og uddannelsestilbud til nye

sygeplejersker, så de fastholdes inden for faget

• en løn, som stemmer overens med de kompetencer og det ansvar,

vi har, samt den værdi, vores arbejde har for samfundet.

Jeg vil gøre mit bedste for, at ovenstående bliver ført ud i livet.

Jeg har været med i kredsbestyrelsen siden 2007.

2008-2009: Formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

Jeg håber på din stemme.

louise sjøberg

sygeplejerske

Filadelfia epilepsihospital

dianalund

Har været sygeplejerske i 10 år. I 2002 blev

jeg ansat på Epilepsihospitalet Filadelfia. De

sidste 4 år har jeg været tillidsmand for hospitalets

100 sygeplejersker. I 2008 blev jeg

valgt som formand for Filadelfias TR-kollegium og fik dermed posten

som næstformand i vores hoved-MED-udvalg. Jeg er desuden

medarbejderrepræsentant i Filadelfias bestyrelse. Disse

tillidshverv finder jeg utrolig udfordrende og interessante.

Min ilddåb som TR fik jeg under konflikten i 2008. Det var en

stor faglig udfordring som enligt siddende og nyudnævnt TR at

styre sygeplejerskerne og Filadelfia gennem den lange strejke.

Min næste store opgave står jeg midt i. Epilepsihospitalet er lukningstruet,

der er varslet nedlukning af to afdelinger og massefyringer.

Dette kræver overblik og indebærer stormøder for personalet,

bestyrelsesmøder etc. og kontakt til medierne.

Min evne til samarbejde på tværs af fagforeninger og med ledelsen

samt det at kunne bevare ro og overblik, når situationen

bliver kaotisk, anser jeg for at være blandt mine største kompetencer.

Det vil jeg tage med ind i kredsbestyrelsen.

vAlgKreds 3

grith elisabeth Brygger

Operationssygeplejerske

nykøbing F sygehus

sygehus syd

Jeg har været medlem af kredsbestyrelsen

siden 2007. Det er et meget spændende arbejde, som jeg gerne

vil have mulighed for at fortsætte.

I den tid jeg har siddet i bestyrelsen, har jeg arbejdet for:

• at vi kan fastholde og rekruttere sygeplejersker

• at vi har fokus på, at vores arbejdsvilkår gør, at vi kan holde til

et helt arbejdsliv

• at formidle viden om sygeplejerskernes hverdag ind i organisationen.

Jeg har været TR siden nov. 08. Jeg vil gerne være med til fortsat

at kæmpe for at forbedre vores løn- og arbejdsvilkår.

Jeg er klinisk vejleder, og her gælder det om, at vores studerende

bevarer lysten til sygeplejen. Det kræver tid og ressourcer at uddanne

studerende, noget der ofte er en mangelvare i afdelingerne.

Jeg vil arbejde for, at vi får bedre vilkår for uddannelsen i klinikken,

så de studerende er ”klædt på” til faget, når de er færdige.

Det er vigtigt, at medlemmerne kan se sig selv og deres arbejdsvilkår

i det arbejde, vi udfører i bestyrelsen. Vi er kun en stærk organisation,

hvis vi har medlemmerne bag os i vores arbejde.


Karen Buur

ledende oversygeplejerske

Geriatrisk afdeling

næstved og nykøbing F sygehuse

10 års erfaring i organisatorisk arbejde skal

efter fire års pause bruges i forhold til denne

dagsorden:

1. Vilkårene for sygeplejen skal fortsat udvikles

bl.a. ved at forbedre og sikre sygeplejerskernes arbejdsvilkår.

Arbejdet som sygeplejerske skal fremstå som et

attraktivt tilvalg, hvis en fortsat tilgang til professionen skal

sikres

2. Kredsbestyrelsen skal være i dialog med dig! Via åbne lettilgængelige

kommunikationsveje og via et velfungerende

samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Dialog

skal sikre indsigt i den virkelighed, kredsens medlemmer

arbejder i. Viden, som bestyrelsen skal bruge, når den gør sin

indflydelse gældende over for lokale beslutningstagere og i

centrale sammenhænge, sikrer, at sygeplejerskernes stemme

fra Kreds Sjælland bliver hørt

3. At sikre lighed i sundhed er en af tidens store udfordringer. I

et sundhedsvæsen styret af specialisering og centralisering

kræver det et godt helbred at være borger og patient. DSR

skal gå i front, når vilkårene skal sikres for dem, der ikke har

helbredet og ressourcerne til at klare sig i og mod systemet.

lars frandsen Kloster

sygeplejerske, næstved sygehus

sygehus syd

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, fordi

jeg som sygeplejerske gennem 32 år med

bred erfaring fra såvel primær som sekundær

sektor ønsker at præge udviklingen og

aktivt tage del i beslutningerne i DSR. Jeg tør være og tænke anderledes.

Valgte derfor sygeplejefaget og ville gøre det igen i dag.

I kredsbestyrelsen vil jeg arbejde for følgende:

• Rekruttering til faget

• Lønforhold på alle niveauer

• Beskæftigelsessituationen for nyuddannede.

Som AMiR gennem 10 år er arbejdsmiljøforhold selvsagt min

mærkesag.

• DSR skal arbejde mere for et sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø

i en stadigt mere presset hverdag for alle.

• Sygeplejersker skal frit kunne udtale sig om deres arbejdsforhold.

• Sygeplejersker skal tage ansvar og søge indflydelse på arbejdsmiljøet.

• DSR skal fortsat arbejde for forbedringer af seniorordninger

både kommunalt og regionalt i en omstillingstid, hvor vi vil

komme til at arbejde længere.

DSR skal være en fagorganisation, hvor vi bør bære firkløveret

med stolthed. Jeg håber på din stemme.

reza latifi

sygeplejestuderende

sygeplejerskeuddannelsen i næstved

Brug din stemme på en mere handlekraftig

fagforening!

Kære kollegaer. Jeg stiller op som kredsbestyrelsesmedlem,

fordi jeg brænder for at

gøre en forskel for yngre og ældre sygeplejersker,

både hvad angår

uddannelse, arbejdsmiljø, samfundsmæssigt og fagpolitisk. I

mit virke som sygeplejestuderende og ved at deltage aktivt i

sundhedssektoren har jeg indset, at der er en række forhold at

tage fat på, og det kan ikke gå hurtigt nok: overenskomst uden

fokus på arbejdsmiljø, nedprioritering af psykiatrien, iværksættelse

af samarbejde på tværs af andre tværfaglige fagforeninger

(bl.a. FOA og Danske Patienter) med fokus på at forbedre patientsikkerheden,

sygeplejerskernes arbejdsmiljø, styrkelse af fællesskabet

for større politisk

indflydelse og meget mere. Jeg er desuden lige blevet sundhedsklummeskribent

for Næstved Bladet og har indtil videre

skrevet 7 klummer. Jeg har lært af livet på den hårde måde, og det

har gjort mig mere fokuseret, selvstændig, målrettet og entusiastisk

i at nå mit mål og være til gavn for samfundet på et højere

fagpolitisk videnskabeligt niveau.

vidste du at …

… der er kampvalg til alle

poster i kredsbestyrelsen

i Kreds Sjælland?

SygeplejerSken 18.2011 67


68 SygeplejerSken 18.2011

Kreds sjælland

lene nørgaard

sygeplejestuderende

sygeplejerskeuddannelsen i næstved

Jeg er aktiv i SLS-bestyrelsen i Næstved,

hvor jeg arbejder for at fremme de studerendes

interesser politisk og uddannelsesmæssigt.

Efter mange nedskæringer oplever vi som

studerende, at undervisere og vejledere har mindre tid, og det

går ud over kvaliteten. Jeg vil arbejde for, at:

• ressourceknaphed ikke går ud over kvaliteten, når de studerende

er i klinik

• sikre udvikling af sygeplejerskeuddannelsen, så den modsvarer

de krav, der stilles i klinikken.

Der er ofte en forventning om, at sygeplejersker kan yde førstehjælp.

Det er derfor et paradoks, at f.eks. frisører har obligatorisk

førstehjælp på uddannelsen, mens det ikke er et krav på sygeplejerskeuddannelsen.

Jeg vil arbejde for, at de studerende får tilbudt førstehjælp på 1.

semester af uddannelsen.

DSR skal være til for medlemmerne. Jeg vil arbejde for, at medlemmerne

får værdi for kontingentet i form af fagrelevante og

kompetenceudviklende arrangementer og en administration,

der har fokus på medlemmerne.

Jeg er studerende på 5. semester, og jeg vil være stemmen for

de studerende i regionen.

mie spur olsen

sygeplejerske

nykøbing F sygehus

sygehus syd

Jeg er gift og mor til to skønne drenge på

henholdsvis 1 og 4 år.

Jeg har været uddannet sygeplejerske i 6

år og er ansat på et medicinsk sengeafsnit med gastroenterologi

og nefrologi som speciale (afs. 130).

Jeg har været på 130, siden jeg blev færdig som sygeplejerske,

og finder stadig arbejdet fagligt udfordrende og ikke mindst meningsfuldt.

Jeg har været AMiR siden jan. 07 og stopper 1. nov. 11 i håb om

at få lov til at prøve kræfter med kredsbestyrelsesarbejdet.

Jeg har været TR siden jan. 09 og vil gerne fortsætte fremover.

Jeg interesserer mig for vores arbejdsvilkår som sygeplejersker

og for patienternes ret til en ordentlig behandling – lige fra sammenhængen

mellem krav og ressourcer i hverdagen til det politiske

system i sygehusorganisationen og regionen.

Jeg er forberedt på, at der er meget at lære som ny i kredsbestyrelsen

– både i forhold til selve bestyrelsesarbejdet og hele

det fagpolitiske system.

Jeg håber at blive valgt, så jeg kan bidrage med et seriøst og

engageret arbejde ift. de problemstillinger, som medlemmerne

bringer ind i kredsbestyrelsen.

Joan rolsted sørensen

Primærsygeplejerske

lolland Kommune

Sundhedsvæsnet er inde i en rivende udvikling.

Sygeplejerskernes arbejdsvilkår er ændret

væsentligt gennem de senere år, og

sygeplejerskernes faglighed er sat under

pres. Patienterne er indlagt kort tid. Dette

stiller store krav til sygeplejerskerne på sygehusene og i kommunerne.

Der skal derfor øget fokus på et sammenhængende sundhedsvæsen,

der ikke bærer præg af kassetænkning, men hvor

patienten er i centrum, og hvor sygeplejersken har den koordinerende

rolle, så genindlæggelser undgås. De nye arbejdsvilkår stiller

store krav til sygeplejerskernes fleksibilitet og dermed også

evnen til at balancere mellem arbejdsliv og privatliv.

Derfor skal der sættes fokus på:

• Uddannelse/videreuddannelse

• Et sundt arbejdsmiljø

• At synliggøre sygeplejerskernes værdi for samfundet

• Sundhedsfremmende og forebyggende indsats

Jeg er primærsygeplejerske i Lolland Kommune. Jeg har været tillidsrepræsentant

i 12 år, hvoraf de sidste 4 år har været som fællestillidsrepræsentant.

Jeg sidder i MED-udvalg på alle niveauer.

Jeg har i sommer afsluttet diplom i offentlig forvaltning.

vidste du at …

… Valgkreds 2 (Vest) i Kreds

Sjælland har flest mandater i

kredsbestyrelsen?


Kandidater opstillet i

Kreds

Nordjylland


KredsformAnd

70 SygeplejerSken 18.2011

Kreds nordjylland

Christian Johnson

sygeplejerske, sygehus Himmerland

Hobro

DSR trænger til fornyelse! TR og kredskontoret

leverer altid et kompetent arbejde.

Men sygeplejersker bliver alt for sjældent

hørt, og vi har ikke den indflydelse, vores faglighed berettiger til.

Den fagforening, der burde tale vores sag, interesserer sig for emner,

der ligger fjernt fra de ofte helt basale ting, der gør hverdagen

svær for os almindelige sygeplejersker. Jeg savner et mere synligt og

progressivt DSR, der er toneangivende og visionært, har mod til at

blande sig i den offentlige debat og sætte standarderne for fremtidens

sundhedsvæsen og vores arbejdsvilkår. Derfor vil jeg arbejde

hårdt for fornyelse og synlighed og et mere nærværende, medlemsorienteret

og offensivt DSR. Mine mærkesager er bl.a.:

• Ligeløn

• At bevare de små sygehuse

• Ytringsfrihed

• Optjening af arbejdsgiverbetalt

uddannelse

• Flere muligheder for ledige

• Fokus på forholdene i

hjemmeplejen

• Individuelle lønpakker

Jytte Wester

Kredsformand

dansk sygeplejeråd

Kreds nordjylland

• Bedre senior/

aftrædelsesordninger

• Lønstigning efter 4 år

• Mindstekrav i plejen af bl.a.

medicinske og psykiatriske

patienter

• Højere løn til Forsvarets

sygeplejersker under

tjeneste i DK.

Jeg genopstiller som kredsformand, fordi jeg

vil være med til at gøre Dansk Sygeplejeråd

til en endnu bedre fagforening, hvor hvert

enkelt medlem oplever det som værdifuldt

at være med i fællesskabet. Siden jeg blev uddannet i 1982, har

jeg været organisatorisk aktiv – de seneste år som amtskredsformand

og kredsformand i Nordjylland. Jeg vil bruge min viden og

erfaring til at få en tæt dialog med medlemmerne og samle

kredsbestyrelsen i respekt for hinandens synspunkter. Det er i

samspillet mellem medlemmerne og de politisk valgte, at vi opnår

resultater og får et levende demokrati.

Jeg vil arbejde for, at:

• Sygeplejersker bliver behandlet ordentligt på deres arbejdsplads,

hvilket betyder, at der skal være et godt arbejdsmiljø

og mulighed for at udføre god sygepleje.

• Vi tager indflydelse og er synlige.

• De tillidsvalgte har gode vilkår og bliver rustet til de mange

opgaver på arbejdspladserne.

• Vi afprøver nye veje til at bevare nærheden til arbejdspladserne.

• Vi fastholder kravet om ligeløn.

• Der sker lønudvikling i et lønsystem, der fungerer for alle

sygeplejersker.

Vidste du at …

… lige mange kandidater

stiller op i de to opstillingskredse

i Kreds Nordjylland,

nemlig 11 i hver?

KredsnæstformAnd

niels Legaard Gjytkjær

sygeplejerske, aalborg sygehus,

dialyse C-Hs, Hjørring

Jeg ønsker at opstille til kredsnæstformandsposten

med holdninger som afsæt til

et fagpolitisk engagement i Kreds Nordjylland.

De åbne døres politik i kredsen. Det er vigtigt at møde sygeplejersker

der, hvor sygeplejersken står i sin hverdag – altså på arbejdspladsen.

Sygeplejersken skal have indsigt i kredsens mål og

arbejde. Kredsen er et attraktivt servicetilbud til alle medlemmer

af DSR. Vi skal nå hver kvadratmeter, hvor en sygeplejerske arbejder.

Vi skal sammen turde dialog, holdning og mod.

DSR skal fortsat finde sin styrke i en decentral opbygning, hvor

kredsene indtager en central rolle i sygeplejerskers hverdag,

kredsene skal udvikle sygeplejefaget fagligt og politisk og være

formidler af faget. Dialogen med hverdagssygeplejersken er byggesten

for en markant synlig kredsbestyrelse samt formænd. Vi

skal sætte fingeraftryk i DSR centralt, og vi skal være synlige i

regionen og i kommunerne.

Erfaring har jeg fra: En periode i kredsbestyrelsen 2009-

2011,TR aktivitet gennem 6 år samt deltagelse i lokal- og centermed.

-udvalg i Med.center Aalborg Sygehus.

Dialog, holdning og mod.


Jannie elisabeth Asta Hvilsted

sygeplejerske, Psykiatrien

region nordjylland

aalborg

Jeg er et ganske ubeskrevet blad, når det

kommer til bestyrelsesarbejdet i DSR.

Til gengæld har jeg 8 års praktisk erfaring

som sygeplejerske inden for det psykiatriske

speciale og ligeledes erfaring med bestyrelsesarbejde inden for

andre organisationer – bl.a. skolebestyrelse.

Jeg brænder for mit fag og for at udvikle sygeplejen, så den står

mål med de krav og strømninger, der er i samfundet i dag.

Dokumentation er en vigtig del af sygeplejerskens arbejde.

Desværre går tiden til dokumentation fra patientplejen, og det

skal der laves om på! Jeg vil kæmpe for at få indført administrative

timer til sygeplejersken, ligesom det findes inden for andre faggrupper

med lignende krav til dokumentation.

Jeg vil også kæmpe for en bedre løn. Vores løn stemmer ikke

overens med det ansvar, vi påtager os, når vi tager uniformen på.

Jeg vil kæmpe for, at vi får indført flere omsorgsdage, og at det

skal være muligt at anvende disse, frem til barnet er 14 år.

Jeg vil også have sat mere fokus på forebyggelse af vold og

trusler mod sygeplejersker.

Lene Holmberg Jensen

Kredsnæstformand,

dansk sygeplejeråd

Kreds nordjylland

Jeg genopstiller til kredsnæstformandsposten

med et brændende engagement.

Dansk Sygeplejeråd skal udvikle sig i takt

med medlemmernes ønsker og behov. Jeg

ønsker den direkte dialog i mødet med medlemmerne, og jeg ønsker

at flytte aktiviteter ud til medlemmerne.

Sundhedsvæsnet er under hårdt pres. Sygeplejersker bliver

ledige, arbejdsvilkårene forringes, den faglige forsvarlighed er på

spil, seniorer presses på efterløn, og den faglige ledelse forsvinder.

Samtidig er kravene kvalitet, effektivisering, specialisering

og nye opgaver. Derfor skal TR og AMiR sikres vilkår og kompetencer,

så de sammen med kredsen kan påvirke forholdene på

arbejdspladserne. Der skal skabes sammenhæng mellem opgaver,

ressourcer og kompetencer, så sygeplejersker får job, glæde

og anerkendelse i deres arbejde. En forudsætning er faglig ledelse,

derigennem sikres den faglige udvikling.

Seniorerne skal anerkendes for deres kompetencer, de kan

hjælpe nyuddannede kolleger og studerende ind i vores fantastiske

fag.

Vi er alle DSR, derfor skal ALLE medlemmer ha’ lige muligheder

i Kreds Nordjylland!!

Christian Johnson

sygeplejerske, sygehus Himmerland,

Hobro

DSR trænger til fornyelse! TR og kredskontoret

leverer altid et kompetent arbejde.

Men sygeplejersker bliver alt for sjældent

hørt, og vi har ikke den indflydelse,

vores faglighed berettiger til. Den fagforening,

der burde tale vores sag, interesserer sig for emner, der

ligger fjernt fra de ofte helt basale ting, der gør hverdagen

svær for os almindelige sygeplejersker. Jeg savner et mere synligt

og progressivt DSR, der er toneangivende og visionært, har

mod til at blande sig i den offentlige debat og sætte standarderne

for fremtidens sundhedsvæsen og vores arbejdsvilkår.

Derfor vil jeg arbejde hårdt for fornyelse og synlighed og et

mere nærværende, medlemsorienteret og offensivt DSR.

Mine mærkesager er bl.a.:

• Ligeløn

• At bevare de små sygehuse

• Ytringsfrihed

• Optjening af arbejdsgiverbetalt

uddannelse

• Flere muligheder for ledige

• Fokus på forholdene i

hjemmeplejen

• Individuelle lønpakker

Helle Kjærager Kanstrup

1.-kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd, Kreds nordjylland

• Bedre senior/

aftrædelsesordninger

• Lønstigning efter 4 år

• Mindstekrav i plejen af bl.a.

medicinske og psykiatriske

patienter

• Højere løn til Forsvarets

sygeplejersker under

tjeneste i DK.

Jeg vil rette mit fokus på:

• At medlemmerne er Dansk Sygeplejeråd!

• Dansk Sygeplejeråd skal fokusere på de

gamle fagforeningsdyder: Fællesskab

og solidaritet.

• Vigtigheden og konsekvensen af manglende medlemskab

skal være tydelig, så man ved, hvad man får for kontingentet.

• At løn og arbejdsvilkår skal være i orden, selv når arbejdspladsen

er under pres!

• Arbejdsmiljø og sygeplejefaglig kvalitet hænger sammen.

• OK 13 handler om at sætte fagligheden i perspektiv, faglighed

gør en forskel, også på lønnen.

• At sygeplejersker har mulighed for efter- og videreuddannelse.

• Sygeplejerskens fagidentitet er det, der udvikler vores fag.

Kliniske ekspertsygeplejersker og flere specialuddannelser

skal styrke denne udvikling.

• De svageste patienters pleje skal udøves af velkvalificerede

sygeplejersker.

• Samfundet har brug for kvalificerede sygeplejersker for at drive

et sundhedsvæsen i verdensklasse. Derfor skal grunduddannelsen

matche de behov, et kommende sundhedsvæsen har.

• Specialuddannelser, efter- og videreuddannelser skal sikres

sygeplejersker i klinikken.

SygeplejerSken 18.2011 71


Ane møller Vadsager

sygeplejerske

Hjørring Kommune

72 SygeplejerSken 18.2011

Kreds nordjylland

Kære medlemmer. Kender I det. Vi kører

samme vej dag efter dag. Hvornår stopper vi

op og tænker: Skulle vi vælge en anden vej?

Om det gælder vores job, vores liv eller

vores fagorganisation, tror jeg, at nye tanker, nye handlinger og

nye mennesker gør en forskel. Jeg vil som visionær politiker i DSR

tænke anderledes og sammen med en mangfoldig bestyrelse

skabe en endnu bedre fagorganisation til glæde for jer og sygeplejen.

Derfor stiller jeg op.

Som næstformand vil jeg med troværdighed, ro og humor repræsentere

DSR. Jeg tror, at vi sammen opnår det bedste resultat

gennem handlekraft, dialog, respekt og anerkendelse af hinandens

verden. Jeg ved, at DSR over for arbejdsgiveren skal være

skarpe på, hvad sygepleje er.

Jeg vil arbejde for, at sygeplejersker får langt mere indflydelse

og værdisættes i sundhedsvæsenets komplekse fremtid. Sygeplejens

værdi i samfundet er vigtig.

Er på 5. år frikøbt FTR. Diplom i ledelse. Erfaring fra somatikken

og psykiatrien. 2 perioder i kredsbestyrelsen.

DSR skal fremtidssikres – DSR skal finde nye veje. Tror du på

det, så sæt kryds ved mig.

Vidste du at …

… Kreds Nordjylland med i

alt 17 mandater har den

mindste af DSR’s fem

kredsbestyrelser?

VALGKreds 1

Bente Bendsen

afdelingssygeplejerske

sygehus Thy-Mors, nykøbing Mors

I den kommende periode, mener jeg, det er

vigtigt at have følgende områder som omdrejningspunkter

i det politiske arbejde.

• Arbejdsmiljøet. Et område, som er under pres pga. stigende

krav kontra færre ressourcer.

• Samarbejdet mellem TR/AMiR og leder. Vigtigt at DSR prioriterer

dette samarbejde højt.

• Ledigheden. Et nødvendigt indsatsområde, da erfaringen

viser, at sygeplejersker, som har forladt faget, meget sjældent

vender tilbage.

• Arbejdsvilkår. Hænger meget sammen med arbejdsmiljøet.

Gode vilkår på alle niveauer er nødvendigt, lige fra de studerende

til basissygeplejersker og ledere.

• Løn. Ved næste overenskomst bliver det vigtigt – ud over

generelle lønstigninger – at prioritere områder som arbejdsliv/familieliv,

pension, uddannelse, bedre seniorordninger

og lignende.

• Sundhedspolitik. Måske det vigtigste af alt. Der skal være fuld

opmærksomhed på det sundhedspolitiske område. Der er lige

nu meget fokus på dette område, og det er af stor betydning,

at vi som organisation er med til at sætte dagsordener.

Gitte Grønlund Christensen

røntgensygeplejerske

sygehus Thy-Mors

Thisted

Hvis DSR var en sko, synes jeg, aftrykket

skulle være en stilethæl. Jeg synes i hvert

fald, at vi skal vise, at vi er andet end fodformede

sandaler, og hvorfor ikke vise, at vi

også har kant, at vi også har ambitioner, og at vi kan trykke lige så

hårdt som en stilethæl?

Jeg vil gerne være med til at arbejde for mere uddannelse og

udvikling for alle sygeplejersker. Når vi får vores autorisation, forpligter

vi os til at følge med i faget og udviklingen, men det er ikke

nemt at få øje på den personlige udvikling i alle de besparelser.

Kan det være rigtigt?

Jeg vil gerne arbejde for en positiv fremstilling af vores fag og

sygeplejersken i medierne, hvor jeg nogle gange synes, det er

lutter dårlige ord, udenforstående får om vores fag og sundhedsvæsen.

Jeg glæder mig til at tage ansvar i forhold til vores fag og være

med til at præge sygeplejen i denne svære tid, og jeg synes, det

er en naturlig forlængelse eller fordybelse af min funktion som

tillidsrepræsentant at være med i kredsbestyrelsen.


niels Legaard Gjytkjær

sygeplejerske

dialyse C-Hs, aalborg sygehus

Hjørring

Jeg ønsker at opstille til kredsbestyrelsen

med holdninger som afsæt til et fagpolitisk

engagement i Kreds Nordjylland.

De åbne døres politik i kredsen. Det er vigtigt

at møde sygeplejersker der, hvor sygeplejersken står i sin

hverdag – altså på arbejdspladsen. Sygeplejersken skal have indsigt

i kredsens mål og arbejde. Kredsen er et attraktivt servicetilbud

til alle medlemmer af DSR. Vi skal nå hver kvadratmeter, hvor

en sygeplejerske arbejder. Vi skal sammen turde dialog, holdning

og mod.

– DSR skal fortsat finde sin styrke i en decentral opbygning,

hvor kredsene indtager en central rolle i sygeplejerskers hverdag,

kredsene skal udvikle sygeplejefaget fagligt og politisk og være

formidler af faget. Dialogen med hverdagssygeplejersken er byggesten

for en markant synlig kredsbestyrelse samt formænd. Vi

skal sætte fingeraftryk i DSR centralt, og vi skal være synlige i

regionen og i kommunerne.

Erfaring har jeg fra: En periode i kredsbestyrelsen 2009-

2011,TR aktivitet gennem 6 år samt deltagelse i lokal- og

centermed.-udvalg i Med.center Aalborg Sygehus.

Dialog, holdning og mod.

Lone Hintze

Primærsygeplejerske

Frederikshavn Kommune

Jeg har siden 2007 været fuldtidsfrikøbt

FTR i Frederikshavn Kommune. Jeg er uddannet

i 1997, har arbejdet 2 år i psykiatrien

og derefter i primær sektor. Jeg har taget

modul 1+2 i diplomledelse samt projektlederuddannelsen.

Jeg brænder for sygeplejerskernes og fagets vilkår. Sundhedsvæsenet

er i rivende udvikling, og der er i dag et stigende pres på

sygeplejerskernes arbejdsliv. Flere og flere komplekse og endnu

ikke færdigbehandlede borgere udskrives fra sekundær til primær

sektor. Dette giver store udfordringer til sygeplejerskerne i

forhold til faglighed, koordinering og kompetenceudvikling. Her

ser jeg DSR som en aktiv medspiller i dialogen med politikerne om

sygeplejerskernes faglighed og vilkår.

Jeg er engageret i fagpolitik, aktiv i MED-udvalgene i kommunen,

og jeg har et bredt kendskab til primærsektoren, hvilket gør,

at jeg har forudsætningerne for at påvirke politikerne/politikkerne

med virkeligheden.

Jeg vil arbejde for, at DSR kommer ud til medlemmerne. De skal

opleve, at det at være medlem af DSR betyder noget.

DSR skal være synlig – også ude i praksis.

Helle frøslev Hjortshøj

Primærsygeplejerske

Morsø Kommune

Jeg ønsker at genopstille til 3. periode. Mit

fokusområde vil være arbejdsvilkår for spl. i

kommunerne og samarbejdet mellem det

regionale og kommunale.

Jeg kommer fra Mors og vil gerne tale for

Thy-Mors området. Det er nu, mere end noget andet, vigtigt at

arbejde for at få DSR nærmere medlemmerne. De sidste par år

har været meget udfordrende med økonomisk krise, besparelser

og afskedigelser. Vi har brug for at stå sammen, både regionalt

og kommunalt og give vores fagforening opbakning, så DSR kan

hjælpe os i fremtiden.

Jeg er gift på 19. år med Anders, og vi har 4 børn i alderen 12-20

år. Jeg arbejder som spl. TR, FTR og AmiR i Morsø Kommune. Jeg

har været ansat i kommunen i 18 år.

Vidste du at …

… valget til Lederforeningens

bestyrelse foregår

udelukkende elektronisk,

og at du kan læse nærmere

om dette på www.dsr.

dk/lederforeningsvalg2011

?

SygeplejerSken 18.2011 73


Lene Holmberg Jensen

Kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd

Kreds nordjylland

74 SygeplejerSken 18.2011

Kreds nordjylland

Jeg genopstiller med et brændende engagement.

Dansk Sygeplejeråd skal udvikle sig

i takt med medlemmernes ønsker og behov.

Jeg ønsker den direkte dialog i mødet med

medlemmerne, og jeg ønsker at flytte aktiviteter ud til medlemmerne.

Sundhedsvæsnet er under hårdt pres. Sygeplejersker bliver

ledige, arbejdsvilkårene forringes, den faglige forsvarlighed er på

spil, seniorer presses på efterløn, og den faglige ledelse forsvinder.

Samtidig er kravene kvalitet, effektivisering, specialisering

og nye opgaver. Derfor skal TR og AmiR sikres vilkår og kompetencer,

så de sammen med kredsen kan påvirke forholdene på

arbejdspladserne. Der skal skabes sammenhæng mellem opgaver,

ressourcer og kompetencer, så sygeplejersker får job, glæde

og anerkendelse i deres arbejde. En forudsætning er faglig ledelse,

derigennem sikres den faglige udvikling.

Seniorerne skal anerkendes for deres kompetencer, de kan

hjælpe nyuddannede kolleger og studerende ind i vores fantastiske

fag.

Vi er alle DSR, derfor skal ALLE medlemmer ha’ lige muligheder

i kreds Nordjylland!

Helle møller Kjeldsen

anæstesisygeplejerske

sygehus Vendsyssel

Hjørring

Efter at have været med i kredsbestyrelsen

i knap to år har jeg fået god indsigt i det politiske

arbejde i DSR, såvel i kredsen som på

landsplan. Jeg finder arbejdet spændende,

og det har givet mig blod på tanden til at stille op igen. Jeg er generelt

interesseret i vores ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder

arbejdsmiljøet, og ikke mindst vores løn, som bør svare til vores

kvalifikationer og ansvar.

Ida Pedersen

sygeplejerske

sygehus Thy-Mors,

Thisted

Efter flere år i kredsbestyrelsen har jeg stadig

lyst til at være aktiv og engagere mig.

Det er spændende og udfordrende at øve

indflydelse både lokalt og centralt.

Sygeplejerskernes arbejde er præget af forandringer, udfordringer

og krav om faglig udvikling. Derfor er DSR’s vigtigste opgaver

at varetage medlemmernes interesser, at være nærværende,

synlig og lydhør. DSR skal kunne favne bredt og være en

handlekraftig organisation. Det er vigtigt for mig, at DSR har en

stærk sundhedspolitik, som er afgørende for udførelsen af en

god sygepleje og dermed et godt arbejdsliv for sygeplejerskerne.

Vi skal fastholde et offentligt sundhedsvæsen med lighed i sundhed

for alle. Andre mærkesager:

• opprioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende

indsats

• nytænkning, så sygeplejersker varetager flere selvstændige

opgaver

• understøtte lokale initiativer og aktiviteter

• tydeliggørelse af faglig ledelse

• forbedre løn, arbejdsvilkår

• fokus på sammenhæng mellem krav og ressourcer, så der

sikres en fagligt ansvarlig sygepleje.

Jeg vil gerne gøre en forskel i kredsbestyrelsen.

Lone normann Petersen

sygeplejerske

Vrå

Jeg opstiller til kredsbestyrelsen, da jeg er

meget interesseret i at deltage i det faglige

arbejde, der foregår både lokalt og centralt

med at udvikle og styrke vores uddannelsmæssige

kompetencer. Ligeledes vil jeg

gerne arbejde for at forbedre sygeplejerskernes vilkår på løn-,

ansættelses- og arbejdsmiljøområdet.

For mig er det vigtigt, at der fortsat er en tæt kontakt mellem

kredsbestyrelse og tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne. Kun

på den måde kan vi sammen præge udviklingen. Dette samarbejde

vil altid være en vigtig del af den siddende kredsbestyrelses

arbejdsområde.

Jeg ønsker ligeledes at være med til at præge den debat og de

beslutninger, der er en del af den udvikling, der foregår i DSR, og

som vil gribe ind i vores dagligdag og fremtid som sygeplejersker.

Jeg vil være med til at fastholde DSR som en demokratisk og aktiv

organisation, der fortsat afspejler medlemmernes holdninger, og

som gør, at vi fortsat vil have en god og handlekraftig organisation,

der er i stand til at præge den udvikling, som altid vil være på

sundhedsområdet.


Leif strickertsson

sygeplejerske

anæstesien Hjørring

sygehus Vendsyssel

Efter at have været valgt i èn periode kan

jeg se, at der stadig er en masse at tage fat

i. Det vil jeg gerne bidrage til og kan tilbyde

en stor organisatorisk erfaring: Tillidsrepræsentant

i 25 år, herunder fællestillidsrepræsentant på Hjørring

Sygehus og i Anæstesien. Derudover er jeg delegeret i PKA og I

DSA, hvor jeg nu er medlem af hovedbestyrelsen.

Udfordringer, vi sammen skal kæmpe for at forbedre:

• Den stigende arbejdsløshed, specielt hos de nyuddannede,

som forhindrer, at de får fodfæste i arbejdsmarkedet

• Øget pres på TR/FTR-vilkår, som forringer deres mulighed

for at varetage medlemmernes interesser, som også presses

af nedskæringer

• Fortsat arbejde for at sætte ligeløn på dagsordenen

• At sygeplejerskernes realløn ikke udhules men udbygges.

• At sikre, at Dansk Sygeplejeråd er organisationen, der samler

sygeplejerskerne og kæmper for vores krav og rettigheder,

både løn og arbejdsmiljø.

Ane møller Vadsager

sygeplejerske

Hjørring Kommune

Kære medlemmer. Kender I det. Vi kører

samme vej dag efter dag. Hvornår stopper vi

op og tænker: Skulle vi vælge en anden vej?

Om det gælder vores job, vores liv eller

vores fagorganisation, tror jeg, at nye tanker,

nye handlinger og nye mennesker gør en forskel. Jeg vil som

visionær politiker i DSR tænke anderledes og sammen med en

mangfoldig bestyrelse skabe en endnu bedre fagorganisation til

glæde for jer og sygeplejen. Derfor stiller jeg op.

Som næstformand vil jeg med troværdighed, ro og humor repræsentere

DSR. Jeg tror, at vi sammen opnår det bedste resultat

gennem handlekraft, dialog, respekt og anerkendelse af hinandens

verden. Jeg ved, at DSR over for arbejdsgiveren skal være

skarp på, hvad sygepleje er.

Jeg vil arbejde for, at sygeplejersker får langt mere indflydelse

og værdisættes i sundhedsvæsenets komplekse fremtid. Sygeplejens

værdi i samfundet er vigtig.

Er på 5. år frikøbt FTR. Diplom i ledelse. Erfaring fra somatikken

og psykiatrien. 2 perioder i kredsbestyrelsen.

DSR skal fremtidssikres – DSR skal finde nye veje. Tror du på

det, så sæt kryds ved mig.

Vidste du at …

… du den 25. oktober modtager

et elektronisk valgkort

med link til det elektroniskeafstemningsmodul,

hvis Dansk Sygeplejeråd

har din private

mailadresse?

VALGKreds 2

Kristine Alida Christensen

sygeplejerske

aalborg sygehus

Stem ungt – og erfarent. Jeg genopstiller,

fordi det er spændende, og fordi jeg stadig

har stor lyst til at arbejde for sygeplejerskernes

vilkår. Jeg vil arbejde for:

• at sikre og forbedre forholdene for TR’er. Det er dem, der gør

DSR synlig på arbejdspladserne. Jo flere TR’er, jo bedre sikrer

vi sygeplejerskernes forhold

• bedre løn og arbejdsvilkår

• specialuddannelse, efter- og videreuddannelse

• at DSR er synlig både internt og eksternt

• at skabe værdi for DSR Nordjylland og skabe aktiviteter, der

er nærværende for medlemmerne

• at bidrage til at klæde formandskabet på til møderne i HB, så

vi sikrer, at de nordjyske stemmer og værdier bliver hørt og

bliver synlige i DSR.

Jeg har længe været aktiv i DSR. Startede i SLS under studiet og

har været TR, siden jeg blev færdiguddannet og frem til nu. Dette

har givet mig stor ballast og engagement, som jeg har og vil bruge

løbende i kredsbestyrelsen. Jeg ønsker at tage aktiv del i kredsbestyrelsens

arbejde, både når vi drøfter økonomi og faglighed. Jeg

vil arbejde for, at vi får mest mulig faglighed for pengene.

SygeplejerSken 18.2011 75


Karin Holm Grau

sygeplejerske

aalborg sygehus

76 SygeplejerSken 18.2011

Kreds nordjylland

Jeg opstiller for første gang til kredsbestyrelsen.

Jeg har som TR gennem næsten 4 år

lært en masse om, hvad DSR kan tilbyde, og

hvor stor en indflydelse vi har som medlemmer

af organisationen, hvis vi bare selv vil. DSR

er lige, hvad vi som medlemmer gør det til. Det er vigtigt, at organisationen

når helt ud på arbejdspladserne, sådan at medlemmerne

ved, hvad de kan bruge især deres lokale afdeling til, og hvordan de

kan være med til at påvirke den – for DSR er dig og mig. Jeg vil gerne

arbejde for:

• At få fokus på, at det arbejde, vi kan udføre – med de ressourcer,

der stilles til rådighed – måske ikke helt giver det

sundhedsvæsen, vi gerne vil have, nemlig et i verdensklasse.

• Personalenedskæringerne rundt omkring stiller store krav

til, at vi kan holde vores faglighed i fokus og hele tiden styrke

fagligheden. Der er brug for os sygeplejersker, selvom vi bliver

færre og færre ansatte.

• En hverdag under pres stiller store krav til arbejdsmiljøet,

som vi hele tiden skal have øje på.

• Vores lønkamp er endnu ikke slut, vi skal fortsat kæmpe for

en løn, der svarer til vores kvalifikationer og det ansvar, vi har

i hverdagen

Jannie elisabeth Asta Hvilsted

sygeplejerske

Psykiatrien, region nordjylland

aalborg

Jeg er et ganske ubeskrevet blad, når det

kommer til bestyrelsesarbejdet i DSR.

Til gengæld har jeg 8 års praktisk erfaring

som sygeplejerske inden for det psykiatriske

speciale og ligeledes erfaring med bestyrelsesarbejde inden for

andre organisationer – bl.a. skolebestyrelse.

Jeg brænder for mit fag og for at udvikle sygeplejen, så den står

mål med de krav og strømninger, der er i samfundet i dag.

Dokumentation er en vigtig del af sygeplejerskens arbejde.

Desværre går tiden til dokumentation fra patientplejen, og det

skal der laves om på! Jeg vil kæmpe for at få indført administrative

timer til sygeplejersker, ligesom det findes inden for andre faggrupper

med lignende krav til dokumentation.

Jeg vil også kæmpe for en bedre løn. Vores løn stemmer ikke

overens med det ansvar, vi påtager os, når vi tager uniformen på.

Jeg vil kæmpe for, at vi får indført flere omsorgsdage, og at det

skal være muligt at anvende disse, frem til barnet er 14 år.

Jeg vil også have sat mere fokus på forebyggelse af vold og

trusler mod sygeplejersker.

Kirsten Højslet

sygeplejerske

aalborg sygehus

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, fordi

jeg stadig har lyst til at kæmpe for sygeplejerskernes

arbejdsforhold.

Jeg ønsker at påvirke politikerne, så kvaliteten

kommer i højsæde frem for kvantiteten.

Der fokuseres i dag alt for meget på, hvor mange operationer

og ambulatoriebesøg der kan køres igennem på en dag, hvor jeg

mener, at man også er nødt til at se på kvaliteten i den pleje, der

udføres. Mange oplever, at der er for få sygeplejersker til stede i

vagterne, samtidig med at mange unge nyuddannede sygeplejersker

ikke kan få job.

I kredsbestyrelsen har vi haft stort fokus på de arbejdsløse sygeplejersker,

og det vil jeg gerne fortsætte med. Gennem kredsbestyrelsen

vil jeg også udnytte min demokratiske ret til indflydelse

i kongressen samt være med til at klæde vores formand og

1.-kredsnæstformand på til hovedbestyrelsesarbejdet.

Jeg vil bruge min viden fra FTR-kontoret på Aalborg Sygehus til

at arbejde for, at arbejdsmiljøet kommer i højsædet til gavn for

borgere, patienter og personale.

En stemme på mig er en stemme på et aktivt kredsbestyrelsesmedlem.

elin Aggerholm Jensen

sygeplejerske

aalborg sygehus, Farsø

Jeg arbejder som sygeplejerske i Ortopædkirurgien

i Farsø med vagter fordelt i skadestue,

ambulatorium og sengeafdeling. Jeg

fungerer som tillidsrepræsentant og er

genvalgt på mit 12. år. Det er især gennem

dette tillidshverv, at min interesse er vokset for at få indsigt i og

medbestemmelse på Dansk Sygeplejeråds mange indsatsområder.

Jeg har som kredsbestyrelsesmedlem været med i to valgperioder.

Jeg interesserer mig især for Dansk Sygeplejeråds politiske

arbejde i forhold til sundhed, behandlingstilbud og forebyggelse.

Og det interesserer mig i høj grad også at være med til at

præge de lokale tilbud, som DSR Kreds Nord tilbyder sygeplejersker

både på vores kredskontor og ude på vores arbejdspladser.

Det er utroligt vigtigt, at vi som sygeplejersker kan have både tillid

til og gavn af vores fagforening. Det er vigtigt, at vi kender DSR

lokalt gennem tilbud, der når ud på arbejdspladserne, og det er

vigtigt, at den enkelte sygeplejerske altid ved, hvordan DSR lokalt

kan hjælpe i løn- og ansættelsesvilkår. Jeg vil som kredsmedlem

arbejde for, at DSR er synlig og nærværende.


Vidste du at …

… det elektroniske afstemningsmodul

åbner

den 25. oktober kl. 00.01

og bliver lukket den 7.

november kl. 23.59?

Carin Anette Juul

sygeplejerske,

Psykiatrien region nordjylland,

aalborg

Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, fordi

arbejdet i en kredsbestyrelse er en vigtig og

fantastisk mulighed for at være med til at

præge det sundhedspolitiske arbejde, DSR

skal lave. Jeg tror på, at sygeplejersker aktivt kan være med til at

sætte den sundhedspolitiske dagsorden både lokalt og nationalt.

Hvis du stemmer på mig, vil du få et medlem med stor erfaring,

som brænder for at fremme sygeplejerskernes vilkår og muligheder

på alle fronter. Jeg har arbejdet på medicinsk-kirurgiske afdelinger

og de sidste mange år i psykiatrien. Jeg vil især arbejde for:

• Større fokus på sammenhæng mellem sygeplejerskernes arbejdsmiljø

og det at kunne udføre fagligt forsvarlig sygepleje.

• Sygeplejersker skal have en løn, der svarer til det ansvar, de

kompetencer og den værdi, de har.

• Gode studieforhold for studerende.

• Fastholdelse af sygeplejefaglig ledelse.

• Kompetenceudvikling er en ret, så vi til stadighed matcher

de opgaver, vi får.

• Nyuddannede skal sikres job i faget.

• Dialogen skal danne grundlag for en tæt kontakt til medlemmerne

på arbejdspladserne, så DSR opleves nærværende og

lettilgængelig.

Helle Kjærager Kanstrup

1.-kredsnæstformand

dansk sygeplejeråd, Kreds nordjylland

Jeg vil rette mit fokus på:

• At medlemmerne er Dansk Sygeplejeråd!

• Dansk Sygeplejeråd skal fokusere på de

gamle fagforeningsdyder: Fællesskab

og solidaritet.

• Vigtigheden og konsekvensen af manglende medlemskab

skal være tydelig, så man ved, hvad man får for kontingentet.

• At løn og arbejdsvilkår skal være i orden, selv når arbejdspladsen

er under pres!

• Arbejdsmiljø og sygeplejefaglig kvalitet hænger sammen.

• OK 13 handler om at sætte fagligheden i perspektiv, faglighed

gør en forskel, også på lønnen.

• At sygeplejersker har mulighed for efter- og videreuddannelse.

• Sygeplejerskens fagidentitet er det, der udvikler vores fag.

Kliniske ekspertsygeplejersker og flere specialuddannelser

skal styrke denne udvikling.

• De svageste patienters pleje skal udøves af velkvalificerede

sygeplejersker.

• Samfundet har brug for kvalificerede sygeplejersker for at drive

et sundhedsvæsen i verdensklasse. Derfor skal grunduddannelsen

matche de behov, et kommende sundhedsvæsen har.

• Specialuddannelser, efter- og videreuddannelser skal sikres

sygeplejersker i klinikken.

Karina dinesen Kjeldsen

sygeplejerske

aalborg sygehus

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen, fordi jeg

tror på, at jeg kan tilføre engagement og

nytænkning.

Jeg vil arbejde for et mere synligt og åbent

DSR. Det er vigtigt at nå ud til alle sygeplejersker

og give en indsigt i det fagpolitiske arbejde, som kontinuerligt

foregår, og skabe en dialog, så vi sammen kan kæmpe for

det, vi tror på.

Fremtidens sygehus bliver en kæmpe faglig udfordring for både

sygeplejersker og studerende, og her skal der arbejdes for et

godt samarbejde i sundhedsvæsenet og på uddannelsesområdet,

så det bliver muligt at sikre god kvalitet, patientsikkerhed,

kompetenceudvikling og fagligt forsvarlige vilkår i hverdagen.

Jeg tror på kreativitet, nytænkning og fremsynethed i det

fremtidige arbejde for DSR og vil som kredsbestyrelsesmedlem

kæmpe for en endnu bedre fagorganisation til glæde for jer og

sygeplejefaget.

Jeg har snart været lokal tillidsrepræsentant i 4 år, og min fagpolitiske

interesse og erfaring stammer herfra.

SygeplejerSken 18.2011 77


78 SygeplejerSken 18.2011

Kreds nordjylland

Vidste du at …

… brevstemmer skal være

Dansk Sygeplejeråd i hænde

senest den 8. november

kl. 09.00?

Gert sigurd mosbæk

afdelingssygeplejerske

ortopædkirurgisk afdeling,

aalborg sygehus

Jeg startede som sygeplejerske i 1983 på

Aalborg Sygehus. Jeg forlod sygehuset i

2001 og var ansat 6 år som salgskonsulent i

et stomi-firma.

For to år siden blev jeg ansat som afd.spl. i mit nuværende job

på ortopædkirurgisk afd. O2 på Aalborg Sygehus.

Jeg har været med i kredsbestyrelsen og har mod på at fortsætte

arbejdet.

I den kommende tid med personalereduktioner finder jeg det

meget vigtigt at kæmpe for fagligheden.

Jeg vil derfor fortsat arbejde for at styrke samarbejdet mellem

tillidsmænd, sygeplejeledere og de faglige sammenslutninger.

Står de sammen og arbejder målrettet, bliver vi stærkere i faget.

I de kommende omstruktureringer vil jeg arbejde for, at sygeplejersker

er med på alle niveauer. Vi skal som sygeplejersker

gøre brug af vores faglige kvalifikationer, når det gælder implementering

af ændringer.

Vi skal være stolte af, at vi hele tiden har været dygtige forløbsledere

med fingeren på pulsen.

Jeg vil være med til at bevidstgøre medlemmerne om, at DSR er

os alle.

Som leder vil jeg være opmærksom på ledernes vilkår.

edel nygaard rüsz

Hjemmesygeplejerske

Vesthimmerlands Kommune

Jeg er primærsygeplejerske og FTR for mine

kolleger. Er medlem af Det Lokale Beskæftigelsesråd

for FTF.

Jeg har været med i kredsbestyrelsen i de

seneste to valgperioder og er med i kredsens

arbejdsmiljøgruppe. Jeg stiller op til næste valgperiode for at

fortsætte arbejdet med at manifestere DSR som en organisation,

der er stærk, synlig og nærværende for medlemmerne i Kreds

Nordjylland – og i hele landet. Jeg vil arbejde for:

• at DSR holder fokus på de svageste patientgrupper – de medicinske

og psykiatriske patienter – og påpeger virkninger af

udviklingen i sundhedsvæsenet, herunder presset på sygeplejen

– såvel på sygehuse som i kommunerne, når patienter

udskrives meget hurtigt.

• at DSR medvirker til en positiv udvikling i alle sygeplejerskers

arbejdsvilkår – gennem hele deres arbejdsliv – og tager initiativer,

der konkret forbedrer sygeplejerskers arbejdsmiljø.

• at nyuddannede og ledige sygeplejersker bevarer tilknytningen

til sygeplejen og får ordinært arbejde.

• fortsat udvikling i sygeplejerskernes løn – vi har ikke nået

målet endnu!

Poul-erik Vinkler

sygeplejerske, skade-modtagelse/aTC

aalborg sygehus

Jeg har 30 års bred praktisk erfaring som

sygeplejerske. Fagpolitisk har jeg været

aktiv, siden jeg startede som elev i 1978.

Jeg har været tillidsvalgt i DSR inden for

TR-strukturen, sikkerhedsorganisationen

og kredsbestyrelsen. Jeg har været medlem af kredsbestyrelsen

i tre perioder, jeg vil ikke påstå, at jeg har udrettet mirakler, men

er overbevist om, at jeg har været med til at gøre en forskel.

Jeg vil fortsat arbejde for

Fagpolitisk:

• at forbedre løn og ansættelse for sygeplejersker

• at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø

• at forbedre pensionsforholdene

• at de studerende få mere ”håndværk” i uddannelsen

• at de studerende i studierelevant arbejde aflønnes korrekt.

Organisationspolitisk:

• at styrke medlemmernes indflydelse i DSR

• at gøre DSR nærværende for medlemmerne

• at bekæmpe det begyndende ”københavneri” i DSR

• at bekæmpe ”topstyring” i DSR

• at fremme anvendelse af it bredt i DSR.

Samfundspolitisk:

• at DSR bliver synlig

• at DSR er aktiv medspiller på det sundhedspolitiske område

• at DSR er aktiv i udførelsen af sundhedsfremme.


Kandidater opstillet i

Lederforeningen


Formandsposten

Valgt uden modkandidat

80 SygeplejerSken 18.2011

lederforeningen

Irene Charlotte Hesselberg

formand for lederforeningen

Fundamentet er lagt – nu skal der handles!

Jeg vil bl.a. arbejde for, at:

• Der vælges leder-TR’er i alle kommuner

og på alle sygehuse, så vi får et stærkt ledernetværk.

• Der nytænkes i den traditionelle lønmodel, så lederlønninger

og lønsammensætning svarer til den værdi, ledende sygeplejersker

har for samfundet.

• Lederne kan se resultater af en lønmodel i udvikling, og lederne

selv forhandler – hvor individuelle kvalifikationer og resultater

bliver belønnet.

• Lederforeningen forhandler den centrale overenskomst for

ledende sygeplejersker.

• Der etableres et særskilt lederforhandlingsfællesskab i Sundhedskartellet.

• En Lederforening, som kan samarbejde og danne bro mellem

ledere, sygeplejersker og tillidsrepræsentanter, arbejdsgivere

og arbejdstagere, regioner, stat og kommuner og et godt

samspil med det private erhvervsliv og sundhedsvæsen.

• En stærk Lederforening, der tør tænke stort, nyt og ambitiøst.

• En Lederforening, der er med til at sætte den sundhedspolitiske

dagsorden.

• En Lederforening til gavn for ledende sygeplejersker!

Kreds Hovedstaden

Carin engel

ledende oversygeplejerske

Anæstesi, operations og intensiv

afdeling i, gentofte Hospital

Jeg genopstiller til lederforeningens bestyrelse, fordi jeg gerne

vil være med til fortsat at arbejde for, at lederne får bedre vilkår,

både eksternt på arbejdspladserne (f.eks. løn) og ved at få en

stærk Lederforening med gode økonomiske muligheder internt i

DSR.

Jeg har været leder igennem mange år i sygehusområdet - i de

sidste 5 år på Gentofte Hospital. Jeg har videreuddannet mig indenfor

ledelse som MPA, og jeg har en fortid igennem mere end

10 år som leder og chefkonsulent i DSR med ansvar for lederområdet,

som jeg har et rigtig godt kendskab til.

I den periode arbejdede jeg hårdt på at få etableret Lederforeningen

- det lykkedes som bekendt, og nu er udfordringen at

bedre ledernes vilkår. Jeg håber på at blive genvalgt og glæder

mig til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen, hvor jeg i indeværende

periode er næstformand.

Kreds Hovedstaden

Helle ann Hartvich

Afdelingssygeplejerske

Psykiatrisk Center nordsjælland

Hillerød

Jeg har en ca. 13-årig karriere i medicinalbranchen,

de seneste seks år som salgschef/

leder. Jeg vil beskrive mig selv som en veluddannet kvinde med en

stor interesse for mit arbejde som ledende sygeplejerske. Har ud

over min sygeplejerskeuddannelse læst to forskellige mastere,

en diplomleder- og til sidst en psykoterapeutuddannelse. Har

derfor en bred viden inden for sundhedssektoren, hvilket giver

mig mulighed for i et bestyrelsesarbejde at repræsentere mange

fagspecialer.

Som person er jeg livsglad, ser muligheder og har en masse

energi, som jeg meget gerne vil bruge på at bedre vilkårene for

ledende sygeplejersker. Jeg har mod, lyst og overskud til at arbejde

som bestyrelsesmedlem for Lederforeningen i DSR og vil

arbejde hårdt på at forbedre arbejdsforhold, løn og uddannelse

for ledere inden for alle specialer og alle niveauer.

Jeg har stor interesse for – og deltager gerne i – det mere overordnede/politiske

ledelsesarbejde. Sidder for nuværende i en

ekspertgruppe i regionen, som skal udtale sig om den fremadrettede

ambulante psykiatri på baggrund af min erfaring med drift

af ambulante tilbud inden for regionen. Har 8 års ledererfaring.

Kreds Hovedstaden

Jens Glindvad Kristensen

ledende oversygeplejerske

Kirurgisk Afdeling K,

Bispebjerg Hospital

Lederforeningens vigtigste opgave er fortsat at arbejde for en

forbedring af ledernes løn og arbejdsvilkår. Ledere er også medarbejdere.

De har krav på løn- og arbejdsvilkår, der matcher det

ansvar, der følger med en lederposition. Lederforeningens vigtigste

opgave bliver derfor at støtte den enkelte leder i hans/

hendes forhandlinger for bedre vilkår eller uddanne lederen i at

være sin egen forhandler.

For at støtte den enkelte skal vi have valgt leder-tillidsrepræsentanter,

så alle ledere får en lokal forhandler, og vi skal have

etableret lokale ledernetværk, der kan inspirere og hjælpe hinanden

til at skabe de gode vilkår.

Lederforeningen skal fortsat arbejde for en bedre platform i

Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen skal ud over formand have

en lønnet næstformand. Lederforeningen skal have den del af

akutmidlerne, som svarer til medlemstallet, så vi kan få uddannet

leder-TR’erne.

Sidst, men ikke mindst skal lederforeningen deltage i den offentlige

debat, så ledende sygeplejersker signalerer, at de er villige

til at tage ansvar og styre sundhedsvæsenet.


Kreds mIdtJylland

Helle Hededam Christensen

Sygeplejefaglig leder

leder-Tr

Århus Kommune

Jeg genopstiller som bestyrelsesmedlem til

Lederforeningen, Kreds Midtjylland.

Jeg er leder på mellemniveau i Århus Kommune, og jeg har været

leder i ca. 15 år.

Jeg er nyvalgt som tillidsrepræsentant i Århus Kommune.

Jeg kan lide at arbejde med det organisatoriske, og jeg har tidligere

været tillidsrepræsentant, amtsbestyrelsesmedlem og faglig

sekretær.

Jeg har arbejdet som sygeplejerske/leder og været medlem af

DSR, siden jeg tog min uddannelse i 1985.

Jeg vil medvirke til en stærk lederforening og til implementering

af ledertillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne.

Jeg vil arbejde på, at andre ser vores værd, og at vi har ledere på

alle niveauer både på kommunale, regionale, statslige og private

hospitaler, ældrepleje osv.

Jeg vil kæmpe for, at vi får en ordentlig lederløn og minimum på

niveau med andre sammenlignelige grupper.

Kreds mIdtJylland

anni Hansen

Assisterende områdeleder

leder-Tr, Horsens Kommune

Jeg genopstiller til bestyrelsen i Lederforeningen,

fordi jeg synes, den periode, jeg har været

med i, har budt på mange spændende og udfordrende opgaver.

Vi er rykket rigtigt langt på mange områder, og det ønsker jeg fortsat

at være en del af.

Jeg er mellemleder i Horsens Kommune og nyvalgt leder-TR

der. Jeg har altid været organisatorisk interesseret og har tidligere

siddet i amtsbestyrelsen i Vejle Amt.

Jeg ønsker genvalg, fordi jeg vil arbejde videre med:

• at få etableret og implementeret et stærkt leder-TR-netværk

i både sekundær og primær sektor og finde ud af, hvordan

det kan fungere bedst de enkelte steder

• at forhandlingsret for ledende sygeplejersker bliver anerkendt

og får sin naturlige plads ved de centrale og lokale

forhandlinger, så ledende sygeplejerskers løn afspejler det

arbejde, de udfører

• at styrke arbejdsmiljøet for de ledende sygeplejersker, så vi

kan rekruttere og fastholde kompetente ledere i det offentlige

sundhedsvæsen

• at der sættes fokus på uddannelse for ledende sygeplejersker,

så det er muligt at matche de krav, der stilles til moderne

ledelse i dag.

Kreds nordJylland

Bente Bendsen

Afdelingssygeplejerske

Kirurgisk dagafsnit,

Sygehus Thy-Mors

Jeg har igennem rigtig mange år interesseret

mig for organisatorisk arbejde. Interessen er

uændret, selv om jeg har skiftet en basisstilling ud med en lederstilling.

I den kommende periode mener jeg, det er vigtigt at have

opmærksomheden rettet mod følgende:

• Arbejdsmiljøet. Tror, det kan komme under pres pga. den situation,

hele sundhedsvæsenet er i lige nu. Mener, det er

vigtigt, at man som leder har fokus på samarbejdet med

AMiR og TR.

• Arbejdsvilkår. Som ny mellemleder er mit fokus specielt rettet

mod denne gruppe. Mener, det er vigtigt, hvis der skal ske

udvikling på arbejdspladserne, at ledernes vilkår er optimale.

• Uddannelse. Uddannelse er godt, men gode uddannelsesvilkår

er endnu bedre. Der skal være plads og rum til at tage

uddannelsen. Det er ikke rimeligt at være leder på fuld tid

samtidig med uddannelse.

• Sundhedspolitik. Det er vigtigt, at vi som ledere (gerne via

Lederforeningen) er med til at gøre vores indflydelse gældende

inden for sundhedspolitikken.

• Løn. Større indflydelse på lønforhandlingen.

Kreds nordJylland

lene Berg

ledende oversygeplejerske

fBe Øjenområdet og fBe ØnH-området

Lederforeningen i DSR skal fortsat udvikles,

gøres stærkere og få mere gennemslagskraft!

Jeg genopstiller til bestyrelsen for Lederforeningen i Kreds

Nordjylland, da jeg har erfaret, at hvis vi står sammen i ledergruppen

i DSR, kan vi få ”ting til at ske”!

Den nuværende bestyrelse har arbejdet med:

• oprettelsen af ledelsescenter med ledelseskonsulenter fordelt

i alle kredse

• at forhandlingsretten for lokale lønmidler 1. januar 2011

overgik til Lederforeningen

• at der i flere kommuner og på en del hospitaler er valgt leder-TR’er,

som skal være med til at hjælpe, vejlede og støtte

lederkolleger på arbejdspladsen og være bindeled til LF.

Lederforeningen skal fremover være mere offensiv i forhold til

patientinddragelsen i sundhedsvæsenet. Hvad er det, borgerne

ønsker og forventer, når de er patienter på sygehusene og klienter

i kommunerne?

Lederforeningen skal stadig arbejde på at styrke den sygeplejefaglige

ledelse og den sygeplejefaglige udvikling.

Sygeplejefaglig udvikling kan kun ske kvalitativt, rigtigt og sikkert

med faglig ledelse (if. Krag Jespersen).

SygeplejerSken 18.2011 81


82 SygeplejerSken 18.2011

lederforeningen

Kreds nordJylland

astrid langelund Jørgensen

Afdelingssygeplejerske

Kardiologisk afdeling, afsnit S1

Aalborg Sygehus

Jeg vil gerne fortsætte i Lederforeningens

bestyrelse med at arbejde både på det nationale og det lokale

niveau.

Lederforeningen som en del af Dansk Sygeplejeråd har fokus på

• det gode patientforløb – hvordan kan og skal ledende sygeplejersker

arbejde for dette

• fællesskab og vilkår for de ledende sygeplejersker.

Kreds sJælland

Gitte noah abraham

Afdelingssygeplejerske

Medicinsk Ambulatorium

nykøbing f Sygehus

Jeg finder det vigtigt, at Region Sjællands

sydlige del er repræsenteret i Lederforeningen i DSR, samt at Lederforeningens

bestyrelsesmedlemmer består af ledere på flere

ledelsesniveauer, derfor opstiller jeg til Lederforeningen i DSR.

Jeg har tidligere været distriktsleder i kommunalt regi. I mit kandidatur

fremhæver jeg gerne dette for at sikre et nuanceret syn på

ledernes vilkår inden for de forskellige sektorer. Mit personlige og

faglige engagement: Jeg er drevet af et ønske om endnu bedre vilkår

for lederne og dermed mulighed for at udøve en god ledelse.

Mine fokuspunkter:

• Tid til ledelse

• Ledelse i sundhedsvæsenet skal være mere end brandslukning/drift.

• Tilbud om ledelsesmæssigt ledernetværk og supervision

• Faglig og personlig sparring med andre ledere og ledelseskonsulenter.

• Uddannelse og kompetenceudvikling af lederne

• Fast antal kursus-/uddannelsesdage pr. år.

• Aflønning i forhold til ansvar samt lige løn for lige ledelsesarbejde.

Kreds sJælland

Britt ekelund

distriktsleder

Hjemmeplejen, Holbæk Kommune

Jeg er uddannet sygeplejerske i 97 og har

siden arbejdet inden for både det regionale

område og primær sektor. Jeg har været distriktsleder

siden 2009.

Lederforeningen har fortsat brug for at profilere sig selv og

klargøre over for de ledende sygeplejersker, hvad de kan bruge

den til.

Jeg vil arbejde for at være brobygger mellem den regionale og

primære sektor, så vi styrker samarbejdet, ikke mindst omkring

borgerne, på tværs. Vi har en styrke i form af vores uddannelse,

kompetencer, helhedssyn og netværk, der skal bringes mere i spil

og finde en platform til gavn for udvikling og nytænkning på tværs.

Jeg vil arbejde for at skabe anerkendelse i form af bedre arbejdsmiljø

og kompetenceudvikling for de ledende sygeplejersker,

ved at:

• arbejde for deres rettigheder og sætte yderligere fokus på

den proces, der er i gang omkring leder-TR, og derved sikre

et bedre arbejdsmiljø

• at styrke deres vilkår i en tid, hvor flere arbejdsopgaver og

mere ansvar overdrages, uden at lønnen følger med

• at skabe plads til det ledelsesrum, der er nødvendigt for at

kunne udøve god ledelse.

Kreds syddanmarK

Hanne Clausen

Centerleder

Kolding Kommune

Jeg har siddet i Lederforeningens bestyrelse

i sidste valgperiode. Jeg vælger at genopstille,

da de sidste 2 år har været spændende og udfordrende.

Det har været en periode, hvor vi har opnået gode resultater, vi

har fået forhandlingsretten, og ledelsessekretariatet er blevet

samlet og flyttet ind under Lederforeningen. Det har været en

spændende proces.

Jeg vil meget gerne følge det fremtidige arbejde og være med

til at sikre, at medlemmerne oplever, at det gør en forskel, når

man bliver mødt med en ledelsesvinkel, både når man deltager i

ledelsesregi i DSR, og når man har personligt behov for hjælp fra

sin fagforening.

Personligt har jeg været leder siden 1997, jeg har tidligere været

tillidsrepræsentant i DSR og har altid interesseret mig for løn

og ansættelsesforhold. Jeg mener, det er vigtigt, at Lederforeningens

bestyrelse består af både kommunale og regionale repræsentanter.

Med de omstruktureringer, der sker inden for vores område, er

det vigtigt, at der er fokus på ledernes vilkår, både når de er ledere,

og når de er medarbejdere.


Kreds syddanmarK

lene Heintz

Afdelingssygeplejerske

neurokirurgisk operationsgang

odense Universitetshospital

Jeg vil gerne være med til at sætte kursen i

Lederforeningen og medvirke til at varetage

ledernes interesser. Min erfaring er, at vi som ledere ofte står i et

fagligt dilemma, hvor vi på den ene side vil være loyale opadtil i ledelsesstrengen

med seriøst fokus på afdelingens økonomi og samtidig

være ordentlige ledere for vores stab af gode medarbejdere,

som gerne vil bidrage til faglig og aktiv udvikling af sygeplejen.

Når det handler om lederes løn og arbejdsforhold, har jeg som

medlem af DSR/Lederforeningen behov for at vide, at der professionelt

bliver taget hånd om disse på betryggende vis.

Som bestyrelsesmedlem i Lederforeningen vil jeg arbejde for at:

• Udbygge muligheden for at inspirere og netværke med andre

ledere

• Medvirke til at realisere de forventninger, ledere har til faglig

og personlig udvikling

• Medvirke til at løfte ledernes løn

• Sætte fokus på lederes arbejdsmiljø.

Jeg er uddannet i 1980 og har 15 års ledererfaring. Jeg har været

formand for FS for øjensygeplejersker i perioden 2006- 2009,

hvor jeg skiftede speciale til neurokirurgisk operationsgang.

Kreds syddanmarK

tina storm larsen

Afdelingssygeplejerske

onkologisk Afdeling, oUH

Jeg har som afdelingssygeplejerske igennem

5 år fulgt Lederforeningens arbejde og

mener, vi på mange områder er godt på vej. Som jeg ser det, er

der dog stadig udfordringer, som jeg vil arbejde på at forbedre,

hvis jeg bliver valgt ind:

• arbejdsforholdene, både mht. løn og vilkår skal forbedres for

ledere på alle niveauer

• rammer og vilkår for de nuværende og fremtidige leder-

TR’er skal gøres bedre, især på de større hospitaler

• sammensætningen af bestyrelsen bør i højere grad matche

forholdet mellem antallet af ledere på de forskellige niveauer.

Vi skal have flere på afdelingssygeplejerskeniveau eller

lign., bl.a. med henblik på at:

• involvere flere i Lederforeningens arbejde, så der opleves

mening med arbejdet, så flere bakker op og ikke mindst forbliver

medlem af DSR

• vi skal blive bedre til at kommunikere med medlemmerne, så

de føler sig hørt og informeret

• rammer og vilkår for foreningens muligheder for at opnå de

ønskede resultater (som ikke nødvendigvis er de samme på

de forskellige ledelsesniveauer) skal tydeliggøres for medlemmerne.

vidste du at …

… Lederforeningens

bestyrelse består af i

alt 11 personer?

SygeplejerSken 18.2011 83


Svend Senius

Instituttet

Uddannelse i Klassisk

Kinesisk Akupunktur

Reg. Akupunktør/

sygeplejerske Svend Senius

Målgruppe:

Fysioterapeuter,

sygeplejersker

– og andre med mellemlang

sundhedsuddannelse

2 års grunduddannelse

starter i Fårup, Randers kommune

9. november 2011

Mulighed for studietur til Kina

Læs mere om begge

muligheder på:

www.akupunkturskolen.com

Tlf.: 2019 2744

Mail: akupunktur@tdcadsl.dk

Uddannelse af

nøglepersoner i den

palliative indsats

i Region Midtjylland

Uddannelsen som nøgleperson i den

palliative indsats henvender sig til sygeplejersker

i sundhedsvæsenets primære og

sekundære sektor.

Uddannelsen er opdelt i tre moduler, i

alt 16 dage og strækker sig over ca. fire

måneder.

Uddannelsen afholdes i Aarhus og begynder

7. marts og afsluttes 13. juni 2012.

Tilmeldingsfrist 15. januar 2012.

Yderligere information og tilmelding, se

www.rm.plan2learn.dk – Skriv ”Palliation” i

søgefeltet.

Uddannelsen afholdes i Uddannelsescenter,

Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling,

Region Midtjylland, Olof Palmes

Allé 26, 8200 Aarhus N.

Kursusleder Helle Nordestgaard Matthiesen

Det Palliative Team

Nørrebrogade 44

8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8949 4670

Arbejde i Norge?

NAV EURES Norge arrangerer, i samarbejde

med Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland, en

jobmesse for danske sygeplejersker om job

i Norge.

Dato:

Tirsdag d. 8. november 2011 fra kl. 14 - 17.

Sted:

Dansk Sygeplejeråd, Medlemshuset, Marienlystvej

14, Virklund, 8600 Silkeborg

Norske arbejdsgivere vil deltage i jobmessen

– kom og hør mere om:

- Stavanger Kommune

(www.stavanger.kommune.no)

- Helse Bergen (www.helse-bergen.no)

- Vestre Viken HF (www.vestreviken.no)

- Jondal Kommune

(www.jondal.kommune.no)

- Sørlandet Sykehus (www.sshf.no)

Tag dit CV med!

Tilmelding:

EURES Danmark, Jan Vleugel, tlf. 7222 3350,

jvl@workindenmark.dk

Tilmeldingsfrist er 25.10.2011.

EURES Danmark annoncerer de norske

stillinger på www.eures.dk

Se vores hjemmeside www.eures.dk for flere

oplysninger om job i udlandet.


praktiske oplysninger til annoncører

Deadline kl. 9 for indtastning af KURSER/MØDER/MEDDELELSER

på www.dsr.dk under Information til annoncører

Se alle stillinger: www.dsr.dk/job

Nr. 19 - 2011 Nr. 20 - 2011 Nr. 21 - 2011 Nr. 1 - 2012

21. oktober 2011 4. november 2011 25. november 2011 20. december 2011

Vejledning ved indtastning af kurser/møder/meddelelser, kontakt redaktionen,

Birgit Nielsen, på tlf. 4695 4186.

Rådgivning og vejledning vedr. opsætning af annoncer

Dansk Mediaforsyning ApS • Klamsagervej 25, 1.• 8230 Åbyhøj

Tlf. 7022 4088 • Fax 7022 4077 • e-mail: dsrjob@dmfnet.dk • Internet: www.dmfnet.dk

Her kan du også rekvirere medieinformation.

Indleveringsfrister for STILLINGSANNONCER til de kommende numre

Nr. 19 - 2011 Nr. 20 - 2011 Nr. 21 - 2011 Nr. 1 - 2012

26. oktober 2011 9. november 2011 30. november 2011 4. januar 2012

Sidste frist for indlevering af materiale er kl. 10 hos Dansk Mediaforsyning ApS

Udgivelsesdatoer

Nr. 19 - 2011 Nr. 20 - 2011 Nr. 21 - 2011 Nr. 1 - 2012

4. november 2011 18. november 2011 9. december 2011 13. januar 2012


egion hovedStaden

Før du søger nyt nyt job

job

Nyt job - brug alle muligheder

Når du indgår en ny ansættelseskontrakt er en lang række vilkår på

forhånd defineret af lovgivning, overenskomster og andre aftaler.

Men yderligere vilkår kan aftales mellem dig og din arbejdsgiver ved

ansættelsen. Det kan f.eks. være om:

• løn

• tillæg

• uddannelse

• kompetenceudvikling

Det er vigtigt, at du ikke siger op, før du har fået en ansættelseskontrakt

udleveret. Er der tale om en nyoprettet stilling eller en ny funktion, er det

ekstra vigtigt, at du sikrer dig, at der er indgået en aftale med Dansk Sygeplejeråd

om den løn, du skal have, før du accepterer og tiltræder stillingen.

Ved ansættelse i regioner og kommuner

Du vil blive ansat efter de gældende overenskomster samt eventuelle

lokale aftaler. Du kan læse mere i ”Løn - og ansættelsesvejledning for

det regionale/kommunale område” på www.dsr.dk/Arbejdsvilkår/Løn.

Det er tillidsrepræsentanten eller den lokale kreds, som dækker arbejdspladsen,

der forhandler vilkårene for dig, og vi anbefaler dig at tage

kontakt, inden du går til ansættelsessamtale.

Ansættelse i staten

Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftaler samt eventuelle

lokale aftaler. Du kan læse mere i ”Løn - og ansættelsesvejledning

for staten” på www.dsr.dk/Arbejdsvilkår/Løn. Det er tillidsrepræsentanten

eller Dansk Sygeplejeråd centralt, der forhandler vilkårene for dig,

og vi anbefaler dig at tage kontakt, inden du går til ansættelsessamtale.

Privat ansættelse

Dansk Sygeplejeråd har indgået overenskomst med en lang række

private arbejdsgivere – vikarbureauer, lægekonsultationer, speciallægeklinikker,

hospitaler, firmaer, mv. Men det er ikke alle, der er dækket

af en overenskomst.

På www.dsr.dk /Arbejdsvilkår/Overenskomster/Private kan du se alle

de overenskomster, Dansk Sygeplejeråd har indgået med private arbejdsgivere.

Kontakt den lokale kreds som dækker arbejdspladsen, hvis

du har brug for gode råd og vejledning inden du går til samtale.

Hvis Dansk Sygeplejeråd ikke har indgået overenskomst med den private

arbejdsgiver, skal alle vilkår være aftalt i kontrakten, herunder:

• løn

• pension

• feriefridage

• løn under barsel, omsorgsdage, barns sygedage, mv.

Hvis du vil have gode råd og vejleding om stillingen, er du velkommen

til at kontakte Dansk Sygeplejeråd centralt.

Pas på

Dansk Sygeplejeråd har forsøgt at indgå overenskomst med en række

virksomheder, uden at det er lykkedes. Nogle af virksomhederne har ikke

ønsket at indgå overenskomst med Dansk Sygeplejeråd. Andre virksomheder

har oplyst, at de ikke har sygeplejersker ansat i virksomheden. Vær

derfor opmærksom på, at i henhold til De Kollegiale vedtægter § 3, stk. 2

fraråder Dansk Sygeplejeråd vores medlemmer at tage ansættelse på

disse virksomheder. Tag i stedet kontakt til Dansk Sygeplejeråd centralt

på telefon 4695 4064 eller 4695 4069 for yderligere vejledning.

Se liste over virksomheder, hvor Dansk Sygeplejeråd fraråder at tage

ansættelse på www.dsr.dk

Skriv ”fraråder ansættelse” i søgefeltet.

Ansættelse i udlandet

Der er mange muligheder for at få ansættelse som sygeplejerske i

udlandet, og her er der flere forhold, du skal være opmærksom på. I

pjecen ”Job i udlandet” finder du praktiske oplysninger i forbindelse

med en ansættelse i udlandet. Du kan downloade pjecen på

www.dsr.dk/Udgivelser/Pjecer/Job i udlandet.

Desuden er det en god idé, inden du rejser ud at kontakte Danske

Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), tlf. 3315 1066, og

Pensionskassernes Administration (PKA), tlf. 3945 4540, for at få nærmere

informationer om forsikring og pension i forbindelse med ansættelse

i udlandet.

86 SygeplejerSken 18.2011

Sygeplejerske med

intensiv og/eller

kardiologisk erfaring

I forbindelse med oprettelsen af et udgående team pr.

1/1-2012 i Frederiksberg Hjemmesygepleje søger vi

erfarne sygeplejersker med bred medicinsk erfaring

– gerne kardiologisk og/eller intensiv erfaring.

Teamet vil være en udvidelse af det allerede etablerede

udgående AMA-team på Frederiksberg Hospital,

således at teamet dækker døgnet med 1 fremmøde fra

kl. 8.00 til kl. 22.00 alle ugens dage.

Opgaverne for teamet vil være pleje/behandling af

dårlige hjemmeboende borgere/borgere i plejeboliger

der er indlæggelsestruede.

Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job

Ansøgningsfrist: Den 4. november 2011

Ishøj Kommune

Mød os på

www.ishoj.dk

Leder til den samlede hjemmepleje

Trives du med udfordringer og har du fokus på dialog

og samarbejde? Så er det lige dig vi står og mangler.

I hjemmeplejen har vi borgeren i centrum og leverer

arbejde i høj kvalitet. Vi har fokus på fællesskab

og plads til forskellighed og arbejder for at være på

forkant med fremtiden. Vi søger en leder, der kan

genkende sig selv i følgende:

• Du arbejder ud fra samarbejde og dialog

• Du er en stærk person, der elsker udfordringer

• Du er en synlig leder med fokus på fællesskab

• Du har gerne en sygeplejefaglig baggrund

Ansøgningsfrist den 14. november 2011. Ansættelsessamtaler

afholdes den 22. november 2011.

Forventet ansættelse pr. 1. januar 2012.

Se hele opslaget på www.ishoj.dk/job

“Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder

og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge”


Brock & Michelsen A/S

Blokken 76

DK-3460 Birkerød

Telefon +45 7015 7015

Telefax +45 7025 7025

info@zeiss.dk

www.zeiss.dk

BLUEMIXS 180 injector

for preloaded MICS IOLs

... for an easy implantation of ZEISS MICS IOLs

Carl Zeiss

Exclusive Partner

Misbrugbehandler

til Sofiehuset i Holbæk

Kommune.

Vi ønsker os en kollega:

• der er uddannet socialrådgiver,

pædagog eller

sygeplejerske

• med behandlingserfaring

og gerne kendskab

til gruppebehandling

• der kan håndtere

skriftligt arbejde og

dokumentation

• med en udpræget

samarbejdsevne

• med personligt overskud

og godt humør

Ansøgningsfrist: Mandag

den 7. november 2011

Du kan læse hele stillingsopslaget

på:

www.job.holbaek.dk

www.holbaek.dk

Produktspecialist

Salg til øjenlæger og

hospitaler – hele Danmark

Jobbet

Som produktspecialist vil du med reference

til divisionschefen for Medicinteknik blive

ansvarlig for markedsføring og salg af

Intraokulære linser fra ZEISS samt tilhørende

og relaterede produkter.

Introduktionen af de intraokulære linser

skal intensiveres, så kendskabsgraden

er i top ved den udbudsrunde, der finder

sted primo 2012. De øvrige produkter er

anerkendte i markedet.

Du får hele Danmark som din arbejdsplads,

hvor du skal servicere og rådgive vores

kunder. Du vil få en aktiv kundekreds på ca.

200 øjenlæger - både på hospitaler og i

private klinikker.

Din hverdag vil være travl, og du vil komme

til at tilbringe mange timer på landevejen.

Er du interesseret

Læs venligst hele stillingsopslaget på vores

hjemmeside: www.zeiss.dk

Job & Karriere Ledige stillinger

Du kan også scanne

QR-koden her og komme

direkte til stillingsbeskrivelsen:

Sådan læser

du din

lønseddel ...

www.dsr.dk

region hovedStaden, region SjÆlland, netannonCer

Net annoncer

Gå ind på www.dsr.dk/jobsogning

Indtast Quick-nummeret, så kommer du direkte ind

til netannoncen, hvor du kan læse meget mere om

stillingen.

Netannoncer kan indtastes hele døgnet.

Quicknr. Hovedstaden

35051 Steno diabetes Center

Sygeplejerske

ansøgningsfrist: 4. november 2011

netannoncer_dmf.indd 1 29-04-2011 14:23:18

Quicknr.

35049

Quicknr.

35043

Quicknr.

35041

Quicknr.

35036

Quicknr.

35052

Quicknr.

35053

Hovedstaden

Frederiksberg kommune

Sundhedsplejerskevikariat

ansøgningsfrist: 24. oktober 2011

Hovedstaden

lægerne i Smallegade

Praksis sygeplejerske

ansøgningsfrist: 28. oktober 2011

Hovedstaden

viCare medical a/S

Implantør/produktspecialist

ansøgningsfrist: 31. oktober 2011

Hovedstaden

vallensbæk kommune

Genopslag - Sundhedsplejerske

30 timer ugentligt

ansøgningsfrist: 24. oktober 2011

Midtjylland

Statsfængslet midtjylland

Fængselssygeplejerske

ansøgningsfrist: 24. oktober 2011

Midtjylland

powerCare apS

Booking/salgsmedarbejder med

sundhedsfaglig baggrund

ansøgningsfrist: 1. december 2011

SygeplejerSken 18.2011 87


kurSer, møder og meddelelSer

DSR Meddelelse

Seniorsammenslutningens

Landsmøde 2012

Seniorsammenslutningen i

dSr afholder højskoleuge,

landsmøde og generalforsamling

den 5.-11. august 2012 på

esbjerg højskole, Stormgade

200, 6700 esbjerg. tilmelding

direkte til højskolen. Sidste

frist for tilmelding 1. januar

2012. husk at opgive medlemsnummer

ved tilmelding.

pris på dobbeltv. kr. 3.575 -

pris på enkeltv. kr. 3.750.

yderligere oplysninger tlf.

7913 7400, e-mail: eh@eh.dk

eller på www.eh.dk

Medinddragelse af patienter

og pårørende i sundhedsvæsenet

invitation til foredrag - arrangementet

er gratis. torsdag

den 3.11.2011 kl. 19.00-21.00

v/ Stinne glasdam, ph.d.,

cand. cur. Sted: gl. Struervej 1,

7500 holstebro.

tilmelding: e-mail:

holstebro.receptionen@viauc.dk

eller tlf.: 8755 0030

Kreds Sjælland, lukkedag

på Kredskontoret

torsdag den 3. november 2011

holder kredskontoret lukket

for personlig henvendelse.

telefonerne vil blive besvaret.

yderligere information:

www.dsr.dk/sjaelland

88 SygeplejerSken 18.2011

DSR Kredsmøde

Kreds Hovedstaden

Hvad laver en demenskonsulent?

det kommer sygeplejerske

therese Sommer og gør os

meget klogere på. hun fortæller

om sin hverdag som demenskonsulent

i hjemmene,

hvor hun har en varieret arbejdsdag.

Tid og sted:

10. nov. 2011 kl. 11:00 - 13:00

garnisons kirkens menigheds

sal, Sct. annæ plads 4,

københavn

Arrangør:

kontaktudvalget for seniorsygeplejersker

i kreds hovedstaden

Central.

Tilmelding:

paris@oncable.dk eller

dora på tlf. 3871 4140

Pris:

kr. 25

Seniorsygeplejerskerne i

Kreds Hovedstaden Nord

palle gylling fortæller om et

godt liv med afasi. tilmelding

inden den 27.10.2011.

Tid og sted:

1. nov. 2011 kl. 14:00 - 16:00

rådhusstræde 29,

3400 hillerød

Arrangør:

Seniorsygeplejerskerne i

kreds hovedstaden nord

Tilmelding:

kredshovedstaden@dsr.dk

eller tlf. 7021 1662

Pris:

kr. 30 for kaffe

Seniorsygeplejerskerne

i Kreds Hovedstaden

Bornholm

anne Brucz vil fortælle om et

projekt, omhandlende samarbejdet

mellem det palliative

afsnit på mko og primærsektoren

i forbindelse med udskrivelse.

tilmelding til dSr på

4695 4917 eller inge-lise

på 5695 2910.

Tid og sted:

8. nov. 2011 kl. 14:00 - 16:00

dSr, haslevej 50, rønne

Arrangør:

kontaktudvalget i kreds

hovedstaden Bornholm

Tilmelding:

hovedstaden@dsr.dk

Pris:

kr. 25 for kaffe

Hvem vil du stemme på?

mød kandidater, der stiller op

til kredsbestyrelsen, næstformandsposterne

og formandsposten.

Se deres valgoplæg

på www.dsr.dk/kredsvalg2011

Tid og sted:

1. nov. 2011 kl. 16:30 - 18:30

dSr, kreds hovedstaden,

Frederiksborggade 15, 4. sal,

1360 københavn k

Arrangør:

dSr, kreds hovedstaden

Yderligere info:

www.dsr.dk/kredsvalg2011

Hvem vil du stemme på?

mød kandidater, der stiller op

til kredsbestyrelsen, næstformandsposterne

og formandsposten.

Se deres valgoplæg

på www.dsr.dk/kredsvalg2011

Tid og sted:

3. nov. 2011 kl. 16:30 - 18:30

dSr kreds hovedstaden,

haslevej 50, 3700 rønne

Arrangør:

dSr, kreds hovedstaden

Yderligere info:

www.dsr.dk/kredsvalg2011

Har du varige begrænsninger

i arbejdsevnen?

nyt netværk for sygeplejersker

der er langtidssygemeldte,

flexjobbere, førtidspensionister

eller har andre ordninger

pga. varige begrænsninger

i arbejdsevnen. inspiration,

idéer, erfaringsudveksling,

viden m.m.

Tid og sted:

7. nov. 2011 kl. 16:00 - 18:00

dSr kreds hovedstaden,

Frederiksborggade 15, 4. sal,

1360 københavn k

Arrangør:

dSr kreds hovedstaden

Tilmelding:

hovedstaden@dsr.dk

Pris:

gratis arrangement

Konsultationssygeplejerskers

fagidentitet

hvor peger udviklingen hen

for konsultationssygeplejerskerne?

hvad er rollen nu og

fremover, og hvordan kan de

styrke den faglige identitet?

næstformand dorte Steenberg

og praktiserende læge

Søren Brix holder oplæg.

Tid og sted:

10. nov. 2011 kl. 16:30 - 19:30

dSr kreds hovedstaden,

Frederiksborggade 15, 4. sal,

1360 københavn k

Arrangør:

dSr kreds hovedstaden

Tilmelding:

hovedstaden@dsr.dk

Yderligere info:

www.dsr.dk/temaer/Sider/

Fagidentitet.aspx

Kreds Syddanmark

Sidste nyt fra møde på

kredskontoret

Ses vi? - vis interesse og mød

op. tilmelding senest den 29.

oktober til elna, på tlf. 6594

1716 eller anni tlf. 6615 2007/

e-mail: aa5260@hotmail.com

Tid og sted:

3. nov. 2011 kl. 13:30 - 15:30

hk, lumbyvej 11,

5000 odense C

Arrangør:

Seniorsammenslutningen Fyn

Tilmelding:

syddanmark@dsr.dk

Kreds Sjælland

Videns Cafe Præstø

kliniske retningslinjer - hvad

ved du om dem? palle larsen,

cand. cur., ph.d. studerende,

ansat i afdeling for Forskning

og udvikling, university College

Sjælland, vil holde oplæg.

tilmelding: senest 10.11.2011.

Tid og sted:

15. nov. 2011 kl. 16:30 - 19:00

præstø hallens Cafeteria,

rosagervej 19, 4720 præstø

Arrangør:

kreds Sjælland

Yderligere info:

www.dsr.dk/sjaelland


ug os, hvis du søger

nye udfordringer

DSA er din samarbejdspartner og støtte gennem hele arbejdslivet. Du kan

for eksempel bruge os, hvis du savner inspiration til at komme videre med

karrieren eller står uden arbejde.

Du bliver rådgivet af sundhedsfagligt uddannede jobkonsulenter, der har

forstand på det du laver og kender arbejdsmarkedet inden for dit fag. Derfor

er vi perfekt klædt på til at hjælpe dig med at finde den stilling, der passer til

dig. Og vi rådgiver også gerne om din ansøgning og cv, så jobbet

forhåbentligt bliver dit.

Vil du vide mere om, hvad DSA kan gøre for dig og din jobsituation, så

besøg www.dsa.dk. Her kan du også læse mere om vores mange

andre tilbud.

DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS

ARBEJDSLØSHEDSKASSE

TELEFON 33 15 10 66

dsa@dsa.dk DIN SIKKERHED ALTID

DSA_Annonce_84x130mm_Sygeplejers1 1 22/12/08 13:34:38

Andre Meddelelser

Her medtages meddelelser

som ikke er i DSR

regi og som ikke har

kommerciel karakter.

Annoncen må max.

indeholde 40 ord. Pris

pr. annonce kr. 975 ex.

moms.

Venligst kontakt

Dansk Mediaforsyning

tlf. 7022 4088 eller

dsrrubrik@dmfnet.dk

Priser for ferieannoncer

Alle annoncer skal indtastes via DSRs hjemmeside

– login rekvireres hos Dansk Mediaforsyning,

dsrrubrik@dmfnet.dk

Annoncerne må maksimalt indeholde 40 ord.

Priserne er for medlemmer er kr. 650,- / ikke

medlemmer kr. 995,- ekskl. moms.

Faktura fremsendes når bladet er udkommet.

Trænger FAMILIE- du til

WEEKEND …ferie?

4 lejligheder på idyllisk

4-længet vestfynsk

bondegård ved Assens,

velegnet til familieweekend.

Den store lejlighed

med borde, stole og

service til 24 pers. Der er

ovn og opvaskemaskine.

Max. 24 pers. Stor have.

Løkken Feriecenter (Klitly)

Boldspil. Bordfodbold.

Dart. Bordtennis.

DSR har i alt 41 fritidsboliger,

beliggende www.kastanjegaarden.dk

5 steder ved de

danske Tlf. 6471 kyster. 5516

Du kan vælge mellem Gl.

Skagen (4 huse og 2

lejligheder), Skærby Strand

ved Nykøbing Sj (9 huse) og

Dueodde Luxus på lejlighed

Bornholm (6

huse) på alle over med 100 plads m2 til max. 6

personer samt Løkken (11

lejligheder) Beliggende direkte og på stranden

Strandfogedgården mellem Middelhavet og i Klegod Mar

på Menor. Holmsland Stor spise/dagligstue Klit (9

lejligheder) med DVD og med fladskærm. plads To til max.

2, soveværelser, 4 eller 6 personer. to toiletter med

bad, køkken samt terrasse med

Du super kan havudsigt. leje både Swimming- weekend-,

hvedags- pool. og ugeperioder.

Direkte fly til Alicante.

Ring Kr./uge til fra PKA’s 2.405,- Boliganvisning

på telefon 39 45 42 87.

Rekvirer brochure:

tlf. 4457 0787 eller 2023 7577

Du www.playaprincipe.dk

kan se ledige lejeperioder

og booking@playaprincipe.dk

flere oplysninger på

www.dsr-fritidsboliger.dk

Trænger du til

Berlin, Berlin,

…ferie?

Berlin

Lille hyggeligt hotel i

hjertet af Berlin med

danske værter. Tæt på

verdensberømte seværdigheder

og indkøbsmuligheder.

Strandfogedgården

Priser fra ca. dkk 350,i

Klegod

pr. nat for et dobbelt-

DSR værelse/morgenmad.

har i alt 41 fritidsboliger,

beliggende 5 steder ved de

danske Tlf.: +49 kyster. (0)30 23625222

www.hotelzuhauseberlin.de

Du kan vælge mellem Gl.

Skagen (4 huse og 2

lejligheder), Skærby Strand

ved Nykøbing Sj (9 huse) og

Dueodde på Bornholm (6

huse) alle med plads til max. 6

personer samt Løkken (11

lejligheder) og

Strandfogedgården i Klegod

på Holmsland Klit (9

lejligheder) med plads til max.

2, 4 eller 6 personer.

Du kan leje både weekend-,

hvedags- og ugeperioder.

Ring til PKA’s Boliganvisning

på telefon 39 45 42 87.

Du kan se ledige lejeperioder

og flere oplysninger på

www.dsr-fritidsboliger.dk

ITALIEN

Trænger

HOS HANNE

du til

…ferie?

På hyggeligt familiehotel i

Rimini ved Adriaterhavets

skønne sandstrand fra kr.

186/pers. Nu også med 2

ferielejligheder.

diverSe

Eller nær TOSCANA, 2 naturskønne

landhuse med pejsestue,

køkken, 3 værelser, 2

wc og lille have. Udlejes hele

Strandfogedgården året Fra kr. 3.900/uge. i Klegod

DSR Hanne har Astrup i alt 41 Pietroni fritidsboliger,

beliggende

Tlf. +39 335

5

8239863

steder ved de

www.hotel-dalia.it

danske kyster.

hanne@hotel-dalia.it

Du kan vælge mellem Gl.

Skagen (4 huse og 2

lejligheder), Skærby Strand

ved Nykøbing Sj (9 huse) og

Dueodde Avoriaz på Bornholm – (6

huse) Skilejligheder

alle med plads til max. 6

personer samt Løkken (11

lejligheder)

2 skilejligheder

og

til 4 hhv.

Strandfogedgården i Klegod

6 personer udlejes.

på Holmsland Klit (9

Lejlighederne er nyreno-

lejligheder) med plads til max.

2,

verede

4 eller 6

inkl.

personer.

Internet og

ligger i centrum.

Du Du kan løber leje på både ski weekend-, fra

hvedags- lejlighederne og ugeperioder. direkte til

skilifterne.

Ring til PKA’s Boliganvisning

på Kontakt telefon 39 mobil 45 42 2617 87. 7748

/ 2020 0244

Du www.avoriaz401.dk

kan se ledige lejeperioder

og flere oplysninger på

www.dsr-fritidsboliger.dk

Trænger du til

…ferie?

Lynghuset i Gl. Skagen

DSR har i alt 41 fritidsboliger,

beliggende 5 steder ved de

danske kyster.

Du kan vælge mellem Gl.

Skagen (4 huse og 2

lejligheder), Skærby Strand

ved Nykøbing Sj (9 huse) og

Dueodde på Bornholm (6

huse) alle med plads til max. 6

personer samt Løkken (11

lejligheder) og

Strandfogedgården i Klegod

på Holmsland Klit (9

lejligheder) med plads til max.

2, 4 eller 6 personer.

Du kan leje både weekend-,

hvedags- og ugeperioder.

Ring til PKA’s Boliganvisning

på telefon 39 45 42 87.

Du kan se ledige lejeperioder

og flere oplysninger på

www.dsr-fritidsboliger.dk

SygeplejerSken 18.2011 89

Træn

Fritidshu

DSR har

beliggen

danske k

Du kan v

Skagen (

lejlighede

ved Nykø

Dueodde

huse) all

personer

lejlighede

Strandfo

på Holms

lejlighede

2, 4 eller

Du kan le

hvedags

Ring til P

på telefo

Du kan s

og flere o

www.ds

Træn

Fritidshu

DSR har

beliggen

danske k

Du kan v

Skagen (

lejlighede

ved Nykø

Dueodde

huse) all

personer

lejlighede

Strandfo

på Holms

lejlighede

2, 4 eller

Du kan le

hvedags

Ring til P

på telefo

Du kan s

og flere o

www.ds


diverSe

Fakta om

Sygeplejerskens

læsere

– ifølge Gallup

De spiser langt mere frisk pasta

end den gennemsnitlige dansker

(32,3% mindst 1 gang ugentlig mod

23,3% i befolkningen)

De elsker friske grønsager

(52,7% af læserne spiser friske grønsager

dagligt/næsten dagligt mod 31,3

% i befolkningen)

De bruger mange fl ere tandstikkere

(36,5% bruger dem dagligt/næsten

dagligt. I befolkningen er det 28,1 %)

Vil du vide mere om læserne, så ring til

Dansk Mediaforsyning på 7022 4088

eller mail på info@dmfnet.dk

90 SygeplejerSken 18.2011

MD

Booking af

Sygeplejerskernes

Fritidsboliger i 2012

Vi ændrer proceduren for

lodtrækning af fritidsboliger

blandt medlemmer.

De sidste mange år har du som medlem

to gange om året kunne udfylde et

lod og sende det ind til administrationen

af fritidsboligerne og derved lægge billet

ind på et ophold i en af Sygeplejerskernes

Fritidsboliger. Det laver vi nu lidt om på i forbindelse

med de nye muligheder, vi har på vores nye

bookingside på www.dsr-fritidsboliger.dk

Lodtrækningen af perioder udenfor højsæsonerne bortfalder

og erstattes af en ”først til mølle” uge i november, som kun

gælder medlemmer af DSR. Prøv evt. allerede nu at logge

ind på dsr-fritidsboliger.dk med dit medlemsnummer, for at

sikre at du kan logge ind i den uge der åbnes op for booking

for medlemmer.

Først til mølle-booking – kun for medlemmer

Hvornår: Uge 46 (14.-18. november 2011)

Hvad tid: Fra mandag kl. 9 til fredag kl. 15

Hvor: Online på www.dsr-fritidsboliger.dk og

log ind med dit medlemsnummer.

Eller pr. telefon 7030 2210 mandag - torsdag fra kl. 9

til kl. 16 og fredag fra kl. 9 til kl. 15.

Lodtrækningen af højsæsonerne kommer udover sommerferien

til at omfatte efterårsferien. Og de tre lodder, hvor du

tidligere har prioriteret dine ferieønsker, erstattes af 15 lodder

som du på www.dsr-fritidsbolig.dk frit kan prioritere på

de enkelte fritidsboliger. Du vil ikke kunne spare lodder op til

næste år, men du vil fortsat optjene bonuspoint, hvis du ikke

får tildelt en af dine prioriteter.

Lodtrækningsregler for sommerferie

og efterårsferie

Fra uge 2 får hvert medlem der oprettes eller er oprettet

på www.dsr-fritidsboliger.dk tildelt 15 lodder.

Lodderne skal være brugt inden den 30. januar 2012

hvorefter vi trækker lod.

Hvert lod kan sættes på en specifik fritidsbolig i den

periode du gerne vil holde ferie.

• Lodder kan ikke gemmes til næste lodtrækning.

• Der opspares ét bonuspoint pr. lodtrækning, hvor du

ikke har fået tildelt en fritidsbolig.

• Får du tildelt en af dine prioriteringer og vælger du

efterfølgende at afbestilling/annullere din reservation,

får du ikke et bonuspoint. Herudover er de

sædvanlige regler for afbestilling af fritidsboliger

gældende.

Log ind på siden

Har du allerede booket en fritidsbolig i sidste halvår i 2011,

så er du oprettet og kan logge på med dit medlemsnummer

både som brugernavn og adgangskode.

Første gang du logger på, skal du huske at skifte adgangskode

og angive din e-mailadresse. Har du problemer

– så kontakt os. Så hjælper vi dig med at blive oprettet.

Er du ikke oprettet endnu, kan du selv oprette dig som bruger

og komme i gang med at booke med det samme.

SYGEPLEJERSKERNES FRITIDSBOLIGER A/S

Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

booking@dsr-fritidsboliger.dk

Tlf: 7030 2210


Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse

Kredsformænd

1.-kredsnæstformænd

Grete Christensen

Formand

Anni Pilgaard

1.-næstformand

Irene Hesselberg

Formand for

Lederforeningen

Vibeke Westh

Kreds Hovedstaden

John Christiansen

Kreds Syddanmark

Jytte Wester

Kreds Nordjylland

Vibeke Schaltz

Kreds

Hovedstaden

Linda Rise

Kreds Syddanmark

Helle Kjærager

Kanstrup

Kreds Nordjylland

Dorte Steenberg

2.-næstformand

Niklas Kline

Lange

Formand for SLS

Helle Dirksen

Kreds Sjælland

Else Kayser

Kreds Midtjylland

Nils Håkansson

Kreds Sjælland

Anja Laursen

Kreds Midtjylland

Dansk Sygeplejeråd centralt

Kreds Sjælland Kreds Hovedstaden

Kreds Syddanmark

Kreds Midtjylland

Kreds Nordjylland

Administrerende direktør

Anne Granborg

Sankt Annæ Plads 30, Postboks 1084,

1008 København K.

Tlf. 33 15 15 55 • Telefax 33 15 24 55

E-mail: dsr@dsr.dk • www.dsr.dk

Ekspeditionstid (også tlf.):

Mandag-torsdag kl. 9 - 16

Fredag kl. 9 - 15.

Lederforeningen

Dansk Sygeplejeråd

Sankt Annæ Plads 30

Postboks 1084

1008 København K

Tlf. 46 95 39 00

E-mail: lederforeningen@dsr.dk

www.dsr.dk/lederforeningen

Kredschef

Anne Tovborg

Hovedtelefonnummer: 7021 1662

Hovedfaxnummer: 7021 1663

Hjemmeside:

www.dsr.dk/hovedstaden

E-mail: hovedstaden@dsr.dk

Hjemmesiden indeholder individuelle

kontaktoplysninger på kredsens

medarbejdere og formandskab

Kredschef

Thorkild David Hay

Hovedtelefonnummer: 7021 1664

Hovedfaxnummer: 7021 1665

Hjemmeside: www.dsr.dk/sjaelland

E-mail: sjaelland@dsr.dk

Kontor

RingstedCentret

Nørregade 13

4100 Ringsted

Kredschef

Jan Villumsen

Hovedtelefonnummer: 7021 1668

Hjemmeside: www.dsr.dk/syddanmark

E-mail: syddanmark@dsr.dk

Kontor

Vejlevej 121, 2.

7000 Fredericia

Kredschef

Ann Dahy

Fælles postadresse

DSR, Kreds Midtjylland

Marienlystvej 14

8600 Silkeborg

Hovedtelefonnummer: 4695 4600

Hovedfaxnummer: 7021 1667

Hjemmeside: www.dsr.dk/midtjylland

E-mail: midtjylland@dsr.dk

Kredschef

Iben Gravesen

Telefon: 4695 4850

Telefax: 9634 1426

Hjemmeside: www.dsr.dk/nordjylland

E-mail: nordjylland@dsr.dk

danSk SygeplejerÅd

Sygeplejestuderendes

Landssammenslutning

Sankt Annæ Plads 30,

Postboks 1084

1008 København K.

Tlf. 33 15 15 55, lokal 3991

E-mail: sls@dsr.dk • www.dsr.dk/sls

Sygepleetisk Råd

Formand: Grete Bækgaard Thomsen,

Sundhedschef

Sankt Annæ Plads 30,

Postboks 1005,

1008 København K

www.sygeplejeetiskraad.dk

Kontor

Frederiksborggade 15, 4.

1360 København K

Åbnings- og telefontider:

Man, tirs, tors, fre: 09.00 - 14.00

Ons: 13.00 - 16.00

Lokalkontor

Haslevej 50

3700 Rønne

Tlf.: 7021 1662

Fax: 5695 3812

Telefontid

Man, tirs og tors: 09.00 - 12.00

Kontorets åbnings- og telefontider

Telefonåbent

Mandag 09.00 - 14.00

Tirsdag 13.00 - 16.00

Onsdag 09.00 - 14.00

Torsdag 13.00 - 16.00

Fredag 09.00 - 13.00

Fremmøde

Mandag 08.30 - 15.30

Tirsdag 08.30 - 15.30

Onsdag 08.30 - 15.30

Torsdag 12.00 - 16.00

Fredag 09.00 - 13.00

Telefontider

Kl. 08.30 - 13.00 - mandag, tirsdag,

onsdag og fredag

Kl. 11.00 - 16.00 - torsdag

Lokale kontorer

Fredericiagade 27-29

7500 Holstebro

Åbent efter forudgående aftale.

Mindegade 10

8000 Århus C

Åbent efter forudgående aftale.

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10.00 - 15.00

Onsdag lukket

Torsdag kl. 10.00 - 15.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

Kontor

Sofiendalsvej 3

9200 Aalborg SV

Kontorets åbningstider

Man - ons kl. 09.00 - 15.00

Torsdag kl. 13.00 - 16.00

Fredag kl. 09.00 - 12.00

SygeplejerSken 18.2011 91


Spar op til 33%

- på populære modeller til arbejde og fritid!

Softshell-jakker

Super smarte jakker med mange detaljer. Bl.a fleecefor, vandtætte

lynlåse og aftagelig hætte i en funktionel og slidstærk strækkvalitet.

Jakken er åndbar, vind- og vandafvisende og kan bruges hele året.

– Et virkeligt kvalitetesprodukt, som lige nu sælges til en pris langt

under hvad en tilsvarende jakke i denne kvalitet koster.

Model 21224

Unisex softshell-jakke

Farve: Sort - rød - marine

Str. XS - 4XL

(sort XL er på lager i uge 50)

kr. 499,-

Model 21225

Dame softshell-jakke

Figursyet for perfekt pasform

Farve: Sort - rød - marine

Str. XS - 4XL

(sort 4XL er på lager i uge 50)

kr. 499,-

Sætpris

Jakke + buks kun

kr. 799,-

Model 21222

Dame 3-i-1 jakke

Farve: Sort – rød

Str. XS - 4XL

Nu kun kr. 699,-

Normalpris kr. 849,-

Bestil dine julegaver til familien eller dine ansatte i god tid og spar mange penge.

Miks som du vil! - Du kan frit vælge mellem alle varerne på siden og får selvfølgelig rabat på alt

- bare du bestiller minimum 2 dele i alt. Tilbudet gælder til 20.12.2011. og du har fuld retur- og bytteret indtil 07.01.2012.

Bestil og se hele kollektionen på 97 12 82 82 eller www.praxiswear.dk

2 stk.

softshell jakker

Kun kr. 800,-

3-I-1 sæt - Til alt slags vejr

Et 3-delt sæt til arbejde og fritid i meget høj kvalitet og

udført i et praktisk design med mange detaljer. Yderjakken er

helforet og inderjakke er i varme-/kuldeisolerende fleece, som

kan tages af yderjakken og bruges som en selvstændig jakke.

Kort og godt tre kvalitetsprodukter i et og samme sæt, som

klæder dig på fra top til tå, når du skal ud i regn, blæst eller

kulde. Fåes i dame og herre model.

Model 21221

Unisex 3-i-1 jakke

Farve: Sort

Str. XS - 4XL

Nu kun kr. 699,-

Normalpris kr. 849,-

Model 21223

Unisex overtræksbuks

Farve: Sort

Str. XS - 4XL

Nu kun kr. 249,-

Normalpris kr. 349,-

Praxis

Hammershusvej 16 i

DK-7400 Herning

173x235_Sygeplejersken_18_DK.indd 1 10/3/11 12:43 PM

More magazines by this user
Similar magazines