B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

92

Bambo, hvor Søen var dybere, men Vejen læn-

gere op til Faktoriet. Vor Confedor fulgte med os

og skaffede os, hvad vi behøvede, især de Syge.

Det begyndte at lakke imod Tiden for Hjemrejsen,

som sædvanlig sker efter Hellig 3 Kongers Dag,

thi ved den Tid forandrer Vinden, som kaldes Passat,

sin Retning, d. v. s. halvaarlig slaar Vinden om

til Nordvest eller Sydvest, til Nordost eller Sydost,

som kaldes Hjempassat og begynder ved Nytaar.

Vi gjorde vort Skib færdigt til Hjemrejsen 2 Dage

efter Hellig 3 Kongers Dag. Den Dag kom vor

Kaptajn og alle vore Overordnede ombord i Skibet,

som bar Navnet „Juliane Marie" efter vor Dron-

ning; men den 8de Januar 1761 tog

vi Afsked fra

Bambo, gav Kastellet 27 Skud og fik 9 igen. Vi

satte vor Kurs i Sydvest med svag Vind fra Nordost,

og havde underslaaet vore Sommersejl. Denne

Vind var saa varm som Luften i en Stue, opvarmet

med Kakkelovn. Vi havde intet Arbejde med

vore Sejl, men lod dem staa, og vore Overordnede

var nu gode og skikkelige imod os. Grunden hertil

var saavel den gunstige Vind som deres Glæde

over Hjemrejsen, saa at de, som paa Udrejsen var

de værste, nu paa Hjemrejsen blev de bedste, og

de tænkte at være vore gode Venner til Kjøben-

havn,

for at det ikke skulde falde os ind at tænke

over, hvor slet de havde opført sig imod os paa

Udrejsen. Hver Søndag Aften fik vi en Pot Punsch.

Den første Søndag Aften, efter at vi rejste fra China,

var det klart Maaneskin, Vinden lav, og alt gik

efter Ønske. Vi fik vor Punsch og spadserede paa

More magazines by this user
Similar magazines