B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

93

Dækket hver med sin Kammerat. Paa en Gang

hørte jeg at der blev sagt paa Bagbordsiden : „Gud

forlade Dig!" Vi gik derhen og saa, at den ene af

dem, som der drak sammen, laa paa Ryggen og

at Blodet strømmede fra ham, da han var blevet

gennemboret tæt nedenfor Brystet. Præsten kom

ud og talte med den Skyldige, der var saa for-

stokket, som om han ikke havde gjort noget ondt.

Det var en norsk Matros. Han sagde, at han nu

endelig vilde opnaa, hvad han længe

havde efter-

tragtet, nemlig at blive kastet i Søen. Derefter blev

baade den Døde og den Levende bundne sammen

med Ryggen mod hinanden og Blylodder om Fødderne

og begge sænkede ned i Havets Dyb. Det

blev Underofficerernepaalagtatpatrouillere paa Dæk-

ket, naar der blev drukket Punsch, og passe paa,

at alle forligedes godt. Man mente, at de to Ma-

troser begge vilde tage den samme Pige til Ægte

i Kjøbenhavn, og at det var af den Grund, at deres

Uenighed var opstaaet.

Vi sejlede nu omtrent i 3 Uger fra China, ind-

til vi kom til St. Helena, hvor vi fik Vand og nogle

Oxer og Faar. Først laa vi udenfor i Cap stærk

Storm, hvor vort Skib blev læk, men vi fik nogenlunde

i repareret St. Helena. Paa denne Vej hændte

der ikke noget mærkværdigt; vi var alle raske og

godt tilpas. Denne 0, St. Helena, tilhører Eng-

lænderne, Indbyggerne var artige, Kvinderne især,

hvad der ligger i Blodet. løvrigt var alle Varer

dér dyre. Vandet var meget daarligt og grumset

paa Grund af at det løb gennem en sandet Dal og

More magazines by this user
Similar magazines