B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

Den

INDLEDNING

anden Halvdel af det 18. Aarhundrede var en

ulykkelig Tid for Island, og der herskede den stør-

ste Elendighed overalt i Landet. Vulkanske Udbrud og

Jordskælv, Drivis, Misvæxt, Faarepest osv. foranledigede

Hungersnød. Bønderne levede under usle Kaar

og store Genvordigheder under Jordegodsforpagternes

Herredømme, og Handelsforholdene blev mere og mere

utaalelige, da al Handel var dansk Monopol, og Islænderne

selv manglede baade Midler, Foretagsomhed og

Kundskaber til at tage den i deres Hænder. Alle For-

søg paa at ophjælpe den islandske Handel mislykkedes,

og den gik uden Held fra det ene Handelsselskab til

det andet og blev flere Gange drevet for kongelig Regning.

Endelig blev der 1785 nedsat en Kommission, og

efter en vidtløftig Kamp mellem Frihandel og Monopol-

for alle dan-

handel blev Handelen paa Island frigivet

ske Undersaatter. Skøndt dette ikke virkede fuldt tilfredsstillende,

blev den dog ikke frigivet for fremmede

Nationer før langt ind i det næste Aarhundrede.

Paa den Tid Forfatteren af de efterfølgende Memoirer,

den islandske Bonde Arni Magnusson, forlod Island,

var Forholdene helt elendige. Landet var oversvømmet

af Tiggere, mange unge Mennesker forlod

Landet for at skabe sig et Erhverv i andre Lande, og

der føres hyppige Klager over at Øen paa den Maade

mistede mange duelige Arbejdere. Det vil ses, at over-

alt, hvor den vidtbefarne Arni Magnusson kom hen paa

sine mange Farter, træffer han udvandrede Landsmænd,

især naturligvis i Danmark og Norge.

More magazines by this user
Similar magazines