B>9é

booksnow1.scholarsportal.info

B>9é

101

var færdige til Rejsen, uden det at vor Skibsfører

ikke havde faaet nogen Klarering for sin Ladning

hos den franske Købmand. Hvad Skibets Reparation

angik, saa betalte Assurancekassen den; det

berørte slet ikke Ladningen. Næste Morgen vilde

vor Skibsfører i Land, og vor Vagt blev ført op

Kl. 8 om Aftenen. Jeg kom paa Vagt Kl. 12 om

Natten og saa, at der var Ildløs i Land,

efter min

Gisning ikke langt fra vor Købmands Bolig; jeg

vilde dog ikke lade mig mærke med, hvor Ilden

var, da jeg ikke var sikker i min Sag. Skibsføreren

gik i Land og talte med vor Købmand, der

fortalte, at hans Pakhus var brændt, hvori vor Lad-

ning var og 4 Heste, hvilket dog var den ringeste

Skade, thi alle hans Ejendele var brændt til Aske.

Han vilde forelægge Sagen først for Underretten

og derefter for Kongens højeste Ret, som var i

Paris. Det faldt os tungt at maatte ligge ombord

uden at bestille noget. Efter 6 Uger faldt Dommen

for højeste Ret saaledes, at Købmanden skulde bære

den halve og Skibsføreren den halve Skade.

Derefter tog vi fra Laflot over den franske Bugt

og var 8 eller 9 Dage paa Rejsen

til vort Bestem-

melsessted, Pardeux [Bordeaux]. Vor Købmand dér

havde for længe siden hørt om vort Uheld i La-

flot, men ellers var vor Ladning færdig, og vi fik

den hurtigt indskibet, saaledes at vi ikke laa i Pardeux

[Bordeaux] over 14 Dage. Dér kunde man

for en lille Betaling faa Brændevin og Frugter i

Overflod. Vi købte Proviant til Hjemrejsen og Høns

i Mængde, og Brændevin og Vin kunde vi drikke

More magazines by this user
Similar magazines